Hotărârea nr. 243/2018

Hotãrârea nr. 243 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018 şi bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 243 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 45/27.06.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 162/22.06.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 109/27.06.2018;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018;

A

In conformitate cu prevederile art.19 si art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 si a Notelor de Fundamentare nr.161/20.06.2018 a Direcției

9                                                                                                                                                                       9

Economice și nr. 304771/22.06.2018 a Direcției Generală de Dezvoltare Urbană-Serviciul Cadastru și G.I.S. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții a bugetului local pe anul 2018, conform Anexei nr. 2 si a Notei de Fundamentare nr. 6479/22.06.2018 a Direcției

3                                                                             9                                                                                                                                                                                 9

Tehnic Investiții, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești conform anexelor nr.3 - nr.l2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.07.2018

Art. 4 începând cu data de 01.07.2018 prevederile art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 31/16.02.2018, art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/16.02.2018, art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 19/16.02.2018, art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr.20/16.02.2018, art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/16.02.2018, art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 22/16.02.2018, art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr.23/16.02.2018, art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/16.02.2018, art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 27/16.02.2018, art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.28/16.02.2018 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 30/16.02.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURI


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

208/19.06.2018

SEM.I

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat IUNIE 2018

BUGET

REALIZĂRI

19.06.2018

%/SEM

365.575,45

225.657,00

213.393,00

94,57

58,37

155,00

365.730,45

VENITURI - TOTAL

0001

365.575,45

225.657,00

213.393,00

94,57

58,37

155,00

365.730,45

VENITURI PROPRH

0101

283.747,00

184.896,00

174.297,00

94,27

61,43

0,00

283.747,00

I. VENITURI CURENTE

0002

362.052,00

224.565,00

210.285,00

93,64

58,08

0,00

362.052,00

A. VENITURI FISCALE

0003

323.603,00

205.185,00

197.075,00

96,05

60,90

0,00

323.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

91.362,00

91.278,00

99,91

59,90

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

89.086,00

89.017,00

99,92

60,20

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

260,00

191,00

73,46

21,22

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

260,00

191,00

73,46

21,22

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

88.826,00

88.826,00

100,00

60,44

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

88.189.00

88.189,00

100,00

60,42

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

637,00

637,00

100,00

63,70

1.000,00

A1J. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

564,00

827,00

146,63

74,84

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

564,00

827,00

146,63

74,84

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

564,00

827,00

146,63

74,84

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

75.473,00

59.815,00

55.757,00

93,22

73,88

0,00

75.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

75.473,00

59.815,00

55.757,00

93,22

73,88

0,00

75.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

49.005,00

45.365,00

92,57

75,13

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.800,00

12.170,00

88,19

78,12

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

35.205,00

33.195,00

94,29

74,10

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

8.510,00

8.363,00

98,27

69,15

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

3.250,00

3.416,00

105,11

85,40

4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice ,

07020202

8.074,00

5.250,00

4.931,00

93,92

61,07

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

10,00

16,00

160,00

80,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

2.300,00

2.029,00

88,22

67,63

3.000,00

A4. LMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICH

0010

95.734,00

54.008,00

50.040,00

92,65

52,27

0,00

95.734,00

SUME DEFALCATE DIN T. VA.

1102

78.310,00

39.671,00

36.938,00

93,11

47,17

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, craselor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

29.359,00

26.626,00

90,69

46,24

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

8.532,00

8.532,00

100,00

49,86

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

1.780,00

1.780,00

100,00

49,28

3.612,00

COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

SEM.l

%/SEM

C %/AN

44

c

/ sS /•

•/         ’i ’.r’X

Influente

IUNIE/ 20tȘ

7 <7

BUGET

REALIZĂRI

19.06.2018

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

3,00

2,00

66,67

50,00

"U

4>°<’

Taxe hoteliere

120207

4,00

3,00

2,00

66,67

50,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

66,00

50,00

75,76

49,02

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

66,00

50,00

75,76

49,02

102,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

14.268,00

13.050,00

91,46

75,36

0,00

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

12.213,00

11.643,00

95,33

79,03

0,00

14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

7.505,00

7.018,00

93,51

79,82

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

4.708,00

4.625,00

98,24

77,85

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.000,00

1.362,00

68,10

54,48

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

55,00

45,00

81,82

52,94

85,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

38.449,00

19.380,00

13.210,00

68,16

34,36

0,00

38.449,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

6.070,00

3.905,00

64,33

32,89

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

6.070,00

3.905,00

64,33

32,89

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si Închirieri

300205

10.000,00

4.700,00

3.905,00

83,09

39,05

10.000,00

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

300250

1.874,00

1.370,00

0,00

0,00

1.874,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.575,00

13.310,00

9.305,00

69,91

35,01

0,00

26.575,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.485,00

4.207,00

3.913,00

93,01

37,32

0,00

10.485,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

4.100,00

3.762,00

91,76

36,58

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

47,00

33,00

70,21

37,93

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

330228

12,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

60,00

106,00

176,67

92,17

115,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

10,00

19,00

190,00

95,00

0,00

20,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

10,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

10,00

9,00

90,00

45,00

20,00

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

8.363,00

4.825,00

57,69

32,82

0,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

8.363,00

4.775,00

57,10

32,48

14.700,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

50,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.370,00

730,00

548,00

75,07

40,00

0,00

1.370,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

400,00

334,00

83,50

44,53

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

30,00

14,00

46,67

21,88

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

200,00

188,00

94,00

46,31

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360250

12,00

0,00

Alte venituri

360247

150,001

100,00

0,00

0,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-703,00

0,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204 |

1.000,00

703,00

0,00

0,00

1.000,00

COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

SEM.I

%/Ațrf"

ff

țl

^tflfciWe

î ZB VG'ET

'^RectificiY

IUNI'e'2.018

"■-K\

BUGET

REALIZĂRI

19.06.2018

%/SEM

Alte transferuri voluntare

370250

i VA?’-

n. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

2,00

950,00

47.500,00

19000,00

A 0,01

A'A/ ' 5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

2,00

950,00

47.500,00

19000,00

/ '500

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

949,00

A-""'   0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

2,00

1,00

50,00

20,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.582,45

90,00

2.090,00

2.322,22

132,07

155,00

1.737,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.582,45

90,00

90,00

100,00

5,69

155,00

1.737,45

încasări din rambursări

40.02

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bufetului local

4014

2.000,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.582,45

90,00

90,00

100,00

5,69

0,00

1.582,45

A. De capital

0019

1.582,45

90,00

90,00

100,00

5,69

0,00

1.582,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,00

Subvenții primite din Fondul National de

420215

0,00

Subvenții pentru finanțare...

4201213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

90,00

87,00

96,67

48,07

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0,00

0,00

0,00

0

1.401,45

SUB VENTII DE LA ALTE

4302

0,00

0,00

0,00

155,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

0,00

0,00

0,00

155,00

155,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

1.000,00

68,00

6,80

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

1.000,00

68,00

6,80

3,51

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

360.677,00

223.652,00

210.184,00

93,98

58,27

155,00

360.832,00

I. VENITURI CURENTE

0002

360.496,00

223.562,00

210.097,00

93,98

58,28

0,00

360.496,00

A. VENITURI FISCALE

0003

323.603,00

205.185,00

197.075,00

96,05

60,90

0,00

323.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

91.362,00

91.278,00

99,91

59,90

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

1.712,00

1.434,00

83,76

41,89

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

89.086,00

89.017,00

99,92

60,20

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

260,00

191,00

73,46

21,22

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

260,00

191,00

73,46

21,22

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

88.826,00

88.826,00

100,00

60,44

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

88.189,00

88.189,00

100,00

60,42

145.968,00

COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

SEM.I

%/SEM

%/ANJ

£

JrrTluente

'■■-BUGET.V ""'Rectificat V IUNIE ''2018:

. ■           Vii-"

■'A- !T?

BUGET

REALIZĂRI

19.06.2018

Ai .3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

564,00

827,00

146,63

74^4

6,oo

.. 7 1.105,0^

.....y

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

564,00

827,00

146,63

74,84

stg

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

564,00

827,00

146,63

74,84

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

75.473,00

59.815,00

55.757,00

93,22

73,88

0,00

75.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

75.473,00

59.815,00

55.757,00

93,22

73,88

0,00

75.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

49.005,00

45.365,00

92,57

75,13

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.800,00

12.170,00

88,19

78,12

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

35.205,00

33.195,00

94,29

74,10

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

8.510,00

8.363,00

98,27

69,15

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de Ia persoane fizice

07020201

4.000,00

3.250,00

3.416,00

105,11

85,40

4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.250,00

4.931,00

93,92

61,07

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

10,00

16,00

160,00

80,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

2.300,00

2.029,00

88,22

67,63

3.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

54.008,00

50.040,00

92,65

52,27

0,00

95.734,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

39.671,00

36.938,00

93,11

47,17

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T V A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

29.359,00

26.626,00

90,69

46,24

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

8.532,00

8.532,00

100,00

49,86

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

1.780,00

1.780,00

100,00

49,28

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

3,00

2,00

66,67

50,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

3,00

2,00

66,67

50,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

66,00

50,00

75,76

49,02

0,00

102,00

Imiiozit pe spectacole

150201

102,00

66,00

50,00

75,76

49,02

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

14.268,00

13.050,00

91,46

75,36

0,00

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

12.213,00

11.643,00

95,33

79,03

0,00

14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

7.505,00

7.018,00

93,51

79,82

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

4.708,00

4.625,00

98,24

77,85

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.000,00

1.362,00

68,10

54,48

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

55,00

45,00

81,82

52,94

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

36.893,00

18.377,00

13.022,00

70,86

35,30

0,00

36.893,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

6.070,00

3.905,00

64,33

32,89

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

5002

11.874,00

6.070,00

3.905,00

64,33

32,89

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

10.000,00

4.700,00

3.905,00

83,09

39,05

10.000,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.370,00

0,00

0,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

1

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

SEM.I

%/SEM

%/AN'^

.'A

Iqflupnte

i /

a-

*>lUg£Ț

Rectificat ,JUNfei2018 A vA

. • •                                                      >

BUGET

REALIZĂRI

19.06.2018

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

25.019,00

12.307,00

9.117,00

74,08

t 'g

36,44

\   r«’00

25.oi9,bo

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.485,00

4.207,00

3.913,00

93,01

\\

37W

o < pAA’

'77716'4^00

ițV'-i

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

4.100,00

3.762,00

91,76

36,58

’-^s t

.  „>16.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87.00

47.00

33,00

70,21

37,93

87.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

330228

12,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

60,00

106,00

176,67

92,17

115,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

10,00

19,00

190,00

95,00

0,00

20,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

10,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

10,00

9,00

90,00

45,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

8.363,00

4.825,00

57,69

32,82

0,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

8.363,00

4.775,00

57,10

32,48

14.700,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

50,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

814,00

430,00

360,00

83,72

44,23

0,00

814,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

400,00

334,00

83,50

44,53

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

30,00

14,00

46,67

21,88

64,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360223

0,00

Alte venituri

360250

12,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-1.000,00

-703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-703,00

0,00

0,00

-1.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

181,00

90,00

87,00

96,67

48,07

155,00

336,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

181,00

90,00

87,00

96,67

48,07

155,00

336,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

90,00

87,00

96,67

48,07

0,00

181,00

B. Curente

0020

181,00

90,00

87,00

96,67

48,07

0,00

181,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

90,00

87,00

96,67

48,07

181,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

0,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

155,00

155,00

COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

SEM.I

%/SEM

%/AN.+

Influente

V -

4 jBUGET "“Rectificat IUNIE 2018 n.

BUGET

REALIZĂRI

19.06.2018

Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

0,00

0,00

0,00

K1 Ea

  • V

  • V

® -

■ O ’ n~-

■‘■‘T U'»

•>.      155,00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

4.898.45

2.005.00

3.209,00

160,05

65,51

0.00

4.898.45

I. VENITURI CURENTE

0002

1.556,00

1.003,00

188,00

18,74

12,08

0,00

1.556,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

1.556,00

1.003,00

188,00

18,74

12,08

0,00

1.556,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICD

0014

1.556,00

1.003,00

188,00

18,74

12,08

0,00

1.556,00

DIVERSE VENITURI

3602

556,00

300,00

188,00

62,67

33,81

0,00

556,00

Taxa dc reabilitare termica

360223

406,00

200,00

188,00

94,00

46,31

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

150,00

100,00

0,00

0,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

1.000,00

703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

703,00

0,00

0,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

n. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

2,00

950,00

47.500,00

19000,00

0,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

2,00

950,00

47.500,00

19000,00

0,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

949,00

0,00

390203

5,00

2,00

1,00

50,00

20,00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.401,45

0,00

3,00

0,21

0,00

1.401,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRA PIEI PUBLICE

0018

1.401,45

0,00

3,00

0,21

0,00

1.401,45

Incasari din rambursări

4002

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

2.000,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.401,45

0,00

3,00

0,21

0,00

1.401,45

A. De capital

0019

1.401,45

0,00

3,00

0,21

0,00

1.401,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale ,

420254

1.401,45

0,00

0,00

0

1.401,45

Fondul sociallFSE)

48.02.02

1.936,00

1.000,00

68,00

6,80

3,51

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

1.000,00

68,00

6,80

3,51

1.936,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018
CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

208/19.06.2018

SEM. I

%/SEM

%/an ■

Influente+/-’

x., BUGET

Rectificat C.IUNIE 2018

BUGET

execuție Ia

18.06.2018

435.662.45

283.961,00

182.971 20

a wa^.i35..oo

435.817 45

CHELTUIELI - TOTAL

5002

435.662,45

283.961,00

182.971,00

64,44

42,00

a JL, '

^=^155,00

435.817,45

AimWTAT/ PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42.777,00

23.498,00

18.547,00

78,93

43,36

155.00

42.932,00

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

13.430,00

11.996,00

89,32

42,84

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

3.880,00

2.551,00

65,75

68,69

155

3.869,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

201,50

201,50

0,00

0,00

-6,50

195,00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

3.846,00

3.332,00

86,64

46,25

7.205,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

33,00

0,00

0,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent.

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

1.109,00

52,00

4,69

2,19

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate!

57

52,00

52,00

51,00

98,08

98,08

52,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

634,50

449,50

430,00

95,66

67,77

6,50

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

100,00

85,00

85,00

42,50

200,00

Active nefinanciare

71

798,00

798,00

451,00

56,52

56,52

798,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-401,00

-401,00

100,00

100,00

0

-401,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

47.251,00

42.633,00

19.369,00

45,43

40,99

0.00

47.251.00

Bunuri si servicii (alegeri locale!

20

0.00

Fonduri de rezerva

50

2,00

0,00

0,00

10

12,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

1.674,00

1.674,00

100,00

52,56

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

1,00

10,00

10,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

18,00

3,83

3,83

470,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

22.454,00

17.686,00

78,77

69,20

0,00

25.559,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

2.944,00

1.471,00

49,97

33,32

4.415,00

Rambursare credit B C R.

8.940,00

7.846,00

6.380,00

81,32

71,36

8.940,00

Rambursare credit B.R.D.

8.459,00

8.459,00

7.165,00

84,70

84,70

8.459,00

Rambursare credit C.E.C.

3.745,00

3.205,00

2.670,00

83,31

71,30

3.745,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in mul curent secțiunea de funcționare

85

-10,00

-10

-10,00

’lati efectuate in anii precedenti si recuperate in inul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

208/19.06.2018

SEM. I

%/SEM

%/AN

Influente +/-

BUGET

Rectificat

ULME 2018

/)'■ •

BUGET

execuție la

18.06.2018

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55/22

6.065,00

4.550,00

3.910,00

85,93

64/4-7

6.065,00

Bunuri si servicii (comisioane )

20

'

j \    X

Iul 0,00

Dobânzi

30

6.065,00

4.550,00

3.910,00

85,93

61.47

96,065,00

P. T

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19.402,00

9.980,00

8.598,00

86,15

44)32

402.00

Protecție civila - total, din care:

585.00

272,00

22.00

8,09

3,76

' <$■' 0.00

' ..■■'l       585.00

Bunuri si servicii

20

45,00

32,00

26,00

81,25

57,78

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

1,00

1,00

0,00

0,00

3,00

4,00

Active nefinanciare

71

540,00

240,00

0,00

0,00

540,00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționare)

85

-1,00

-1,00

-4,00

400,00

400,00

-3,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

18.817,00

9.708,00

8.576,00

88,34

45,58

0,00

18.817,00

Cheltuieli de rersonal

10

17.965,00

9.176,00

8.234,00

89,73

45,83

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

532,00

342,00

64,29

44,71

765.00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

0,00

87,00

INVATAMINT

6502

27.673,00

17.664,00

10.082,00

57,08

36,43

0.00

27.673,00

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

745,00

420,00

56,38

38,89

0,00

1.080.00

Transport profesori

520,00

354,00

184,00

51,98

35,38

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

560,00

391,00l

236,00

60,36

42,14

-160

400,00

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

160

160,00

Bunuri si servicii - art 104. alin (2) litera b-d din Lenea educației naționale nr. 1/2011;

20

14.578,00

10.118,00

6.723,00

66,45

46,12

14.578,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

1.092,00

367,00

33,61

12,88

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

54,00

52,00

96,30

48,60

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

3.647,00

1.824,00

1.461,00

80,10

40,06

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

247,00

247,00

0,00

0,00

-137,00

110,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

974,00

668,00

352,00

52,69

36,14

974,00

Stimulent educațional legea 248/2015) ASSC)

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

898,00

541,00

60,24

45,08

1.200,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

645,00

275,00

42,64

25,21

1.091,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

1.610,00

1,00

0,06

0,05

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-247,00

-247,00

-110,00

44,53

44,53

137,00

-110,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

17.975,00

10.538,00

4.048,00

38,41

22,52

0,00

17.975,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

5.157,00

3.020,00

58,56

29,60

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

57,00

6,00

10,53

5,61

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

57,00

6,00

10,53

5,61

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00

Transferuri către instituții publice         (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.363,00

915,00

67,13

55,93

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

363,00

309,00

85,12

65,74

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.000,00

606,00

60,60

51,97

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

30,00

27,00

90,00

45,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

22,00

17,00

77,27

56,67

30,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

2.165,00

15,00

0,69

0,69

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

0,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

15,00

0,78

0,78

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.774,00

1.744,00

48,00

2,75

1,27

0,00

3.774,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

0,00

Active nefinanciare primărie

3.774,00

1.744,00

0,00

0,00

3.774,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

208/19.06.2018

SEM. I

%/SEM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat .IUNIE 2018

BUGET

execuție la

18.06.2018

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

*

o,oo

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

\ iii v - • .    ■.. ,

VȘ£;\ . ■ ■■ r

A          0>OT

Ci

CULTURA. RECREERESI RELIGIE

6702

55.637,00

33.269,00

26.063,00

78,34

J\ ^ĂOfiO

S A- 5ai637,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.540,00

2.017,00

1.219,00

60,44

34,‘4t

X. ' 0.00

3.540,00

Iluminat ornamental din care :

1.300,00

300,00

275,00

91,67

21, ri

. 4-

W 1.300,00

Spectacole artificii

40,00

40,00

19,00

47,50

47,50

L J-J

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

488,00

315,00

64,55

63,00

500,00

Acțiuni culturale

1.700,00

1.189,00

610,00

51,30

35,88

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

5,00

5,00

0,00

0,00

3,00

8,00

Susținerea cultelor

59

400,00

22,00

117,00

531,82

29,25

400,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

100,00

0,00

0,00

200,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

44.606,00

25.502,00

23.425,00

91,86

52,52

0,00

44.606,00

Casa de Cultura

1.566,00

673,00

673,00

100,00

42,98

1.566,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585,00

6.596,00

6.266,00

95,00

49,79

12.585,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

5.329,00

4.924,00

92,40

48,06

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

7.679,00

7.482,00

97,43

69,93

10,700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

5.225,00

4.080,00

78,09

42,90

9.510,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

4.348,00

1.007,00

23,16

18,09

0,00

5.566,00

Teatrul “Toma Caragiu"

726,00

476,00

476,00

100,00

65,56

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

90,00

90,00

100,00

15,25

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

782,00

7,20

0,92

0,58

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

433,80

14,46

14,46

3.000,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

1.280,00

303,00

23,67

22,87

1.325,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-5,00

-5,00

-8,00

160,00

160,00

-3,00

-8,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.996,00

42.996,00

34.630,00

80,54

45,57

0,00

75.996,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.272,00

15.617,00

14.359,00

91,94

47,43

0,00

30.272,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

6.525,00

6.148,00

94,22

47,84

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

5.493,00

4.839,00

88,09

46,61

0,00

10.383,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

376,00

333,00

88,56

45,31

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

2.601,00

2.514,00

96,66

49,01

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

622,00

525,00

84,41

44,80

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.373,00

3.674,00

1.808,00

49,21

33,65

0,00

5.373,00

Reparații crese

150,00

5,00

0,00

0,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

128,00

77,00

60,16

30,20

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

1.745,00

657,00

37,65

29,73

0,00

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.688,00

1.178,00

759,00

64,43

44,96

0,00

1.688,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

295,00

106,00

35,93

19,67

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

261,00

209,00

80,08

44,56

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

60,00

0,00

0,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

428,00

274,00

259,00

94,53

60,51

0,00

428,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

185,00

181,00

97,84

72,40

250,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

25,00

25,00

100,00

50,00

50,00

c) Cantina sociala

10,00

6,00

3,00

50,00

30,00

10,00

di Centrul Crese

108,00

53,00

46,00

86,79

42,59

108,00

d) Căminul de batrani

10,00

5,00

4,00

80,00

40,00

10,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

SEM. I

%/AN

Influente <<

'7

BUGET ^Rectificat 'lUNÎE 2018

nr.

208/19.06.2018

BUGET

execuție la

18.06.2018

%/SEM

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " 0 sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „0 9 sansa!

Sprijinirea comunității margiralizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

3,00

1,00

33,33

fc

> f        ’ț-r't

-1.

___

A

>

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

0,00

0,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310.00

22.835,00

18.201.00

79,71

46,30

0,00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

12.750,00

11.495,00

90,16

46,84

0,00

24.540,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate Primărie

4.426,00

2.300,00

0,00

0,00

4.426,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

75,00

3,00

4,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

5.000,00

4.024,00

80,48

80,48

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

2.710,00

2.679,00

98,86

51,58

5.194,00

Active nefinanciare - total din care:

71

610,00

593,00

17,00

2,87

2,79

0,00

610,00

Active nefinanciare primărie

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

Active nefmanciare cresa

0.00

Active nefmanciare Cantina sociala

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

17,00

15,74

15,74

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

0,00

0,00

365,00

Active nefinanciare CRESA

17,00

0,00

17,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

-15,00

100,00

100,00

-15,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

39.011,45

21.566.00

18.253.00

84,64

46,79

0,00

39.011,45

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

6.356,00

6.010,00

94,56

46,69

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.427,00

13.740,00

12.163,00

88,52

59,54

0,00

20.427,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.378,00

781,00

56,68

32,82

2.380,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

18.047,00

12.362,00

11.382,00

92,07

63,07

0,00

18.047,00

Iluminat public

5.000,00

3.200,00

3.132,00

97,88

62,64

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

47,00

15,00

31,91

31,91

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

500,00

219,00

43,80

43,80

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

8.615,00

8.016,00

93,05

64,13

12.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțare secțiunea de funcționare)

51

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55

25,00

25,00

0,00

0,00

11,00

36,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

130,00

60,00

44,00

73,33

33,85

130,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare )

51

0,00

0,00

Active nefinanciare Primărie

71

4.897,45

1.176,00

94,00

7,99

1,92

0

4.897,45

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

234,00

15,00

6,41

2,19

684,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

37,00

37,00

0,00

0,00

0

37,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-25,00

-25,00

-36,00

144,00

144,00

-11,00

-36,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-37,00

-37,00

-37,00

100,00

100,00

0

-37,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

34.326,00

18.493,00

10.134,00

54,80

29,52

0,00

34.326,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

16.381,00

9.956,00

60,78

30,93

0,00

32.194,00

Salubritate - total din care:

30.047,00

14.802,00

8.755,00

59,15

29,14

0,00

30.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

12.073,00

7.596,00

62,92

30,33

25.047,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

220,00

151,00

68,64

30,75

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

1.008,00

99,90

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.125,00

922,00

81,96

66,86

1.379,00

BUGET HCL

SEM. I

BUGET

^Rectificat

.'IUNIE 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

nr.

208/19.06.2018

BUGET

execuție la

18.06.2018

%/SEM

%/AN

^InflueTite^/-

}                'x.

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleaien

638,00

324,00

279,00

86,11

43,73

-4 638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

0,00

0.00

130,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.242,00

308,00

13,74

13,62

2.262,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

-130,00

100,00

100,00

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.871.00

8.871,00

8.410,00

94,80

94,80

0,00

8.871.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

8.411,00

8.410,00

99,99

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

6.999,00

99.99

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

1.411,00

100,00

100,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

460.00

460,00

0,00

0,00

0,00

460.00

TRANSPORTURI

8402

60.678,00

49.903,00

20.927,00

41,94

34,49

0,00

60.678.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.254,00

11.829,00

2.603,00

22,01

19,64

218,00

13.472,00

Reparații curente străzi

10.000,00

9.800,00

2.160,00

22,04

21,60

10.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc. I

2.300,00

1.075,00

443,00

41,21

19,26

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

954,00

954,00

0,00

0,00

218,00

1.172,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

26.578,00

21.678,00

19.334,00

89,19

72,74

26.578,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

17.350,00

162,00

0,93

0,74

21.800.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-954,00

-954,00

-1.172,00

122,85

122,85

-218,00

-1.172,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

367.677,00

230.071.00

180.515.00

78.461

49,10

155,00

367.832,00

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

39.606.00

21.558,00

18.044,00

83,70

45,56

155,00

39.761,00

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

13.430,00

11.996,00

89,32

42,84

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor dc urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

3.880,00

2.551,00

65,75

68,69

155

3.869,00

Alte transferuri curente interne

201,50

201,50

0,00

0,00

-6,50

195.00

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

3.846,00

3.332,00

86,64

46,25

7.205,00

Alte transferuri interne ( regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate i

57

52,00

52,00

51,00

98,08

98,08

52,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati egate de implementarea proiectelor)

59

634,50

449,50

430,00

95,66

67,77

6,5

641,00

lume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

100,00

85,00

85.00

42,50

200,00

’lati efectuate in anii precedenti si recuperate in inul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

-401,00

-401,00

100,00

100,00

-401,00

\LTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

28.746,00

24.128.00

19.350,00

80,201

67,31

0,00

28.746,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

208/19.06.2018

SEM. I

%/AN

Influente +/-

^BUGET Rectificat

, iunie'1 2018 k-A

BUGET

execuție la

18.06.2018

%/SEM

Bunuri si servicii (alegeri localei

20

0,00

J

Fonduri de rezerva

50

2,00

0,00

0,00

10)00

?           .;L12.fl0

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

1 674,00

1.674,00

130,00

52,56

-V ,■ LifeOii

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

22.454,00

17.686.00

78,77

69,20

? to;no

“X A ,25.559.00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

2.944,00

1.471,00

49,97

33,32

■-------------------------------

4.415,00

Rambursare credit B.C.R.

8.940,00

7.846,00

6.380,00

81,32

71,36

8.940,00

Rambursare credit BRD.

8.459,00

8.459,00

7.165,00

84,70

84,70

8.459,00

Rambursare credit C.E.C.

3.745,00

3.205,00

2.670,00

83,31

71,30

3.745,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,00

-10

-10,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

4.550,00

3.910,00

85,93

64,47

0.00

6.065,00

Bunuri si servicii i comisioane)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi

30

6.065,00

4.550,00

3.910,00

85,93

64,47

6.065,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.775,00

9.740,00

8.598,00

88,28

45,79

0,00

18.775.00

Protecție civila - total din care:

45,00

32,00

22.00

68,75

48,89

0,00

45,00

Bunuri si servicii

20

45,00

32,00

26,00

81,25

57,78

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

1,00

1,00

0,00

0,00

3,00

4,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,00

-1,00

-4,00

400,00

400,00

-3,00

-4,00

Politia Locala - total, din care:

18.730,00

9.708,00

8.576,00

88,34

45,79

0,00

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

17.965.00

9.176,00

8.234,00

89,73

45,83

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

532,00

342,00

64,29

44,71

765,00

1NVATAMINT

6502

25.537,00

16.054,00

10.081,00

62,79

39,48

0.00

25.537,00

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080,00

745,00

420,00

56,38

38,89

0,00

1.080,00

a) transport profesori

520,00

354,00

184,00

51,98

35,38

520,00

bl salarii HCL 84/2016

560,001

391.00

236,00

60,36

42,14

-160

400,00

c| salarii Centrul de Excelenta

#DIV/0!

#DIV/0!

160

160,00

Bunuri si servicii

20

14.578,00

10.118,00

6.723,00

66,45

46,12

14.578.00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

1.092,00

367,00

33,61

12,88

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

54,00

52,00

96,30

48,60

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

1.824,00

1.461,00

80,10

40,06

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

247,00

247,00

0,00

0,00

-137,00

110,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrali in invatamantul de masa)

57

974,00

668,00

352,00

52,69

36,14

974,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

898,00

541,00

60,24

45,08

1.200,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadrate

59.40

1.091,00

645,00

275,00

42,64

25,21

1.091,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-247,00

-247,00

-110,00

44,53

44,53

137,00

-110,00

«DIV/0!

SDIV/0!

SANATATE

6602

12.036,00

6.629,00

3.985,00

60,11

33,11

0,00

12.036,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

5.157,00

3.020,00

58,56

29,60

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

57,00

6,00

10,53

5,61

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

57,00

6,00

10,53

5,61

107.00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SDIV/01

#DIV/0!

0,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.363,00

915,00

67,13

55,93

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

363,00

309,00

85,12

65,74

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.000,00

606,00

60,60

51,97

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60.00

30,00

27,00

90,00

45,00

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap îeincadrate

59.40

30,00

22,00

17,00

77,27

56,67

30,00

’lati efectuate in anii precedenti si recuperate in inul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

48.746,00

27.641,00

24.753,00

89,55

50,78

0,00

48.746,00

lunuri si servicii -total, din care:

20

3.545,00

2.022.00

1.219,00

60,29

34,39

0,00

3.545,00

luminat ornamental

1.300,00

300,00

275,00

91,67

21,15

1.300,00

spectacole artificii

40 00

40,00

19,00

47,50

47,50

40,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

208/19.06.2018

SI

BUGET

.M. I

execuție la

18.06.2018

%/SEM

%/AN

•''"V

Influejife.+Z-

BUGET

.Rectificat j IUNIE 2018 r ■ --R»'.       vjy -i

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

488,00

315,00

64,55

63,00

1 ■-«

’iw sdoioo

Acțiuni culturale

1.700,00

1.189,00

610,00

51,30

35,88

■ss , 1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

5,00

5,00

0,00

0,00

. <'’ -. 3,0C

.8.00

Susținerea cultelor

59

400,00

22.00

117.00

531,82

29,25

"

400,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

100,00

0,00

0,00

ztz *

M

200,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

44.606,00

25.502,00

23.425,00

91,86

52,52

0,00

44.606,00

Casa de Cultura

1.566,00

673,00

673,00

100,00

42,98

0

1.566,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585,00

6.596,00

6.266,00

95,00

49,79

12.585.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

5.329,00

4.924,00

92,40

48,06

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

7.679,00

7.482,00

97,43

69,93

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

5.225,00

4.080,00

78,09

42,90

9.510,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-5,00

-5,00

-8,00

160,00

160,00

-3,00

-8,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.383,00

42.400,00

34.612,00

81,63

45,91

0,00

75.383.00

Cheltuieli de (Tersonal - total, din care:

10

30.272,00

15.617.00

14.359,00

91,94

47,43

0,00

30.272,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

6.525,00

6.148,00

94,22

47,84

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

5.493,00

4.839,00

88,09

46,61

0

10.383,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

376,00

333,00

88,56

45,31

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

2.601,00

2.514,00

96.66

49,01

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

622,00

525,00

84,41

44,80

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.373,00

3.674,00

1.808.00

49,21

33,65

0,00

5.373,00

Reparații crese

150,00

5,00

0,00

0,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

128,00

77,00

60,16

30,20

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

1.745,00

657,00

37,65

29,73

0

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.688,00

1.178,00

759,00

64,43

44,96

0

1.688,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

295,00

106,00

35,93

19,67

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

261,00

209,00

80,08

44,56

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

428,00

274,00

259,00

94,53

60,51

0,00

428,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

185,00

181,00

97,84

72,40

250,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

25,00

25,00

100,00

50,00

50,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

10,00

6,00

3,00

50,00

30,00

10,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

53,00

46,00

86,79

42,59

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

5,00

4,00

80,00

40,00

10,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

22.835,00

18.201,00

79,71

46,30

0,00

39.310.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

12.750,00

11.495,00

90,16

46,84

0

24.540,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate- sume in plus repartizate

4.426,00

2.300,00

0,00

0,00

4.426,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

75,00

3,00

4,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

5.000,00

4.024,00

80,48

80,48

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

2.710,00

2.679,00

98,86

51,58

5.194,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

-15,00

100,00

100,00

-15,00

#DIV/0!

SDIV/0!

LOCUINȚE, SERVICII SIDEZV. PUBLICA

7002

33.430,00

20.156,00

18.181,00

90,20

54,39

0.00

33.430,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

6.356,00

6.010,00

94,56

46,69

12.873,00

Bunuri si servicii- total, din care:

20

20.427,00

13.740,00

12.163,00

88,52

59,54

0,00

20.427,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

1.378,00

781,00

56,68

32,82

2.380,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

18.047,00

12.362,00

11.382,00

92,07

63,07

0,00

18.000,00

Iluminat public

5.000,00

3.200,00

3.132,00

97,88

62,64

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

47,00

15,00

31,91

31,91

Reparații curente fond imobiliar

500,00

500,00

219,00

43,80

43,80

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

8.615,00

8.016,00

93,05

64,13

12.500,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

208/19.06.2018

SEM. I

%/AN,/'”

A K N T

Influente.+/-

x BUGET

,«^Rectificat % IUNIE 2018

\A. 5.

BUGET

execuție la

18.06.2018

%/SEM

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

25,00

25,00

0,00

s o.oo

ii,

3600

Sume aferente persoanelor cu handicap nemcadrate

59.40

130,00

60,00

44,00

73,33

:i>        130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-25,00

-25,00

-36,00

144,00

144,00

-11;00

-36,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

32.064,00

16.251,00

9.826,00

60,46

30,64

0,00

32.064,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

16.381,00

9.956,00

60,78

30,93

0,00

32.194,00

Salubritate - total, din care:

30.047,00

14.802,00

8.755,00

59,15

29,14

0,00

30.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

12.073,00

7.596,00

62,92

30,33

25.047,00

Dezinsectie dezinfectie deratizare,

3.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

220,00

151,00

68,64

30,75

491,00

Contribuția de 100 lci/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

1.008,00

99,90

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.125,00

922,00

81,96

66,86

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)

638,00

324,00

279,00

86,11

43,73

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

0,00

0,00

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

-130,00

100,00

100,00

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411,00

8.411,00

8.410,00

99,99

99,99

0.00

8.411,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

8.411,00

8.411,00

8.410,00

99,99

99,99

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

6.999,00

99,99

99,99

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

1.411,00

100,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

38.878,00

32.553,00

20.765,00

63,79

53,41

0,00

38.878,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

13.254,00

11.829,00

2.603,00

22,01

19,64

218,00

13.472,00

Reparații curente străzi

10.000,00

9.800,00

2.160,00

22,04

21,60

10.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.300,00

1.075,00

443,00

41,21

19,26

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

954,00

954,00

0,00

0,00

218,00

1.172,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

26.578,00

21.678,00

19.334,00

89,19

72,74

26.578,00

55

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-954,00

-954,00

-1.172,00

122,85

122,85

-218,00

-1.172,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

67.985.45

53.890.00

2.456,20

4,56

3,61

0,00

67.985,45

AUTORITA TI PI!BLICE SI ACTIUNI EXTERNE

SI 02

3.171,00

1.940,00

503.00

25,93

15,86

0,00

3.171,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

0,00

33,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

1.109,00

52,00

4,69

2,19

2.373,00

Active nefinanciare

71

798,00

798,00

451,00

56,52

56,52

798,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

18.505,00

18.505,00

19,20

0,10

0,10

0.00

18.505,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

18,00

3,83

3,83

470,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

1,20

12,00

12,00

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

Active nefinanciare

72

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL

nr.

208/19.06.2018

SEM. I

%/AN

Influente+/-

a mu

BUGET Rectificat i IUNIE 2018

BUGET

execuție la

18.06.2018

%/SEM

ORDINE PUBL ICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

6102

627,00

240,00

0,00

0,00

» <■

/   0%

. C:

627.01)

Active nefinanciarc - total din care:

71

627,00

240,00

0,00

0,00

'000

0,00

Vi, ^5 627,00

Active nefinanciare Politie Locala

87,00

M 0.00

\\ '■

î...i '4 37,00

Active nefinanciare Protecția civila

540,00

240,00

0,00

V0,W

. / 7 ° -7 540,00

V fi

•>- <.

INVATAMANT

6502

2.136,00

1.610,00

1,00

0,06

o#s

> 0,00

2.136.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

1.610,00

1,00

0,06

0,05

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

5.939.00

3.909,00

63,00

1,61

1,06

0,00

5.939,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

2.165,00

15,00

0,69

0,69

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

0,00

0,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

15,00

0.78

0,78

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.774.00

1.744,00

48.00

2,75

1.27

0,00

3.774,00

Active nefinanciare primărie

3.774,00

1.744,00

48,00

2,75

1,27

3.774,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CUI. TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

6.891,00

5.628,00

1.310,00

23,28

19,01

0.00

6.891,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

1.280,001

303,00

23,67

22,87

1.325,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

4.348,00

1.007,00

23,16

18,09

0,00

5.566,00

Teatrul "Tomă Caragiu"

726,00

476,00

476,00

100,00

65,56

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

90,00

90,00

100,00

15,25

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

782,00

7,20

0,92

0,58

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

433,80

14,46

14,46

3.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

613,00

596,00

78,00

3,02

2,94

0.00

613,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:  " O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

3,00

1,00

33,33

33,33

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

610,00

593,00

17,00

2,87

2,79

0,00

610,00

Active nefinanciare primărie

20,00

20,00

0,00

0,00

20,00

Active nefinanciare cresa

17 00

0,00

#DIV/0!

0,00

17,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,001

17,00

15,74

15,74

108,00

Active nefmanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

0,00

0,00

365,00

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

5.581.45

1.410,00

72,00

5,11

1,29

0.00

5.581.45

Active nefinanciare Primărie

71

4.897.45

1.176,00

94,00

7,99

1,92

0

4.897,45

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

37,00

37,00

0,00

0,00

0

37,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

234,00

15,00

6,41

2,19

684,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-37,00

-37,00

-37,00

100,00

100,00

0,00

-37,00

PROIECȚIA MEDIULUI

7402

2.262,00

2.242,00

.708,00

13,74

13,62

0.00

2.262,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.242,00

308,00

13,74

13,62

2.262,00

Active nefinanciare POR 2014-2020

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

460,00

460.00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,00

Active nefinanciare

71

460,00

460,00

0,00

0,00

0,00

460 00

TRANSPORTURI

8402

21.800,00

17.350,00

162,00

0,93

0,74

0.00

21.800,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

17.350,00

162,00

0,93

0,74

21.800.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

DIRECȚIA GENERALĂ DE


iriDobre _


r VIZAT, tflRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECU l/IV,DEZVOLTARE URBANĂ

SERVICIUL CADASTRU ȘI G.I.S.

Nr................2

22 IUN. 2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE,

Referitor: Lucrarea de înregistrare sistematică a sectoarelor cadastrale din U.A. T.

Ploiești, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 294/29.04.2015, a fost aprobat Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 - 2023, care detaliază activitățile acestuia și sumele necesare realizării lor, suportate din veniturile proprii ale A.N.C.P.I.

Obiectivul major al P.N.C.C.F. este înregistrarea sistematică gratuită a tuturor imobilelor din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în termenul definit de lege.

în acest sens, propunem demararea procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului având ca obiect prestarea serviciilor topo-cadastrale pentru lucrarea de înregistrare sistematică a sectoarelor cadastrale din U.A.T. Ploiești,

Instituții implicate:

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este autoritatea responsabilă pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, denumit în continuare Programul Național, program ce are ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale.

în vederea realizării Programului Național, A.N.C.P.I. asigură finanțarea / cofinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral, în condițiile Legii.

Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară coordonează activitățile de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral și colaborează cu unitatea administrative-teritorială pentru buna desfășurare a activităților de înregistrare sistematică. Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară participă prin intermediul personalului de specialitate la realizarea lucrărilor, conform

Legii: recepționează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organOăzăpublicărea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanți desemfiați laXlcjluțiotiareă cererilor de rectificare formulate în urma publicării documentelor tehnice. 1              / Ă-

V.                     -<$'

Prin biroul de cadastru și publicitate imobiliară în evidența căruia se ^fJăjggjtați^

I L 1 administrativ-teritorială, O.C.P.I. deschide cărțile funciare și asigură prin intermelifrl^mnltății administrativ-teritoriale comunicarea extraselor rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Unitatea administrativ-teritorială

Conform Legii, primarul unității administrativ-teritoriale, are obligația să înștiințeze prin orice mijloc de publicitate pe deținătorii imobilelor cu privire la obligațiile pe care aceștia le au în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru și anume: să permită accesul pe proprietate a Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a rezultatelor.

De asemenea, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziția Prestatorului informațiile și evidențele deținute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării sistematice de cadastru.

Instituția Prefectului în raza căreia sunt situate unitățile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu se desfășoară lucrările sistematice de cadastru, colaborează la realizarea lucrărilor. în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are atribuții de a asigura realizarea la nivelul județului a obiectivelor de interes național și de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul Național.

Pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în sensul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va încheia un contract de prestări servicii între Achizitor și Prestator.

Achizitor - Autoritatea / Instituția publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor sistematice de cadastru demarate la nivel de sectoare cadastrale;

Prestatorul - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, în categoriile A, B sau D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoana juridică autorizată în clasele 1,11 sau III.

Achizitorul se obligă să achiziționeze serviciile solicitate conform Anexei din contractul de servicii, respectiv să cumpere și să plătească prestatorului prețul convenit prin contract.

Având în vedere importanța majoră și amploarea acestui program (P.N.C.CE^Primăria municipiului Ploiești a încheiat cu O.C.P.I. Prahova Contractul pentru finanțare nr.,^7^1^27.04.201,8 (P.M.P. - nr. 8407/26.04.2018) având ca obiect finanțarea lucrării de înregistrare 'sistematică; sectoarele cadastrale din cadrul U.A.T. Ploiești, altele decât cele contractate / fînmizate. 7

Suma destinată finanțării acestei lucrări este de 155000 lei cu TVA accasla;ț^prezentând,' ■* O «         /

limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 luni. s

Total imobile estimate = 500 imobile.

Valoarea estimată 30000 lei (500 imobile x 60 lei cu T.V.A. / imobil).

Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate pana la 31.10.2019, de la data semnării.

Ulterior, Primăria municipiului Ploiești a încheiat prin achiziție directă cu S.C. GEODETIC SYS S.R.L. București, Contractul de prestări servicii în domeniul serviciilor topografice nr. 12833/21.06.2018, în vederea realizării lucrărilor de înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 185, 193, 194 și 195 aparținând U.A.T. PLOIEȘTI, județul PRAHOVA.

Contractul de prestări servicii intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și își produce efectele până la îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor contractuale, dar nu mai târziu de data 30.06.2019.

în consecință, vă rugăm să dispuneți prevederea fondurilor necesare derulării acestui contract.

ARHITECT ȘEF,

arh. Cristina Herția

22. oC.


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

ing. Rita Marcela Neagu

ȘEF SERVICIU CADASTRU

ȘI G.I.S.,

ing. Catița Toma

Consilier BURLOIU C. 21.06.2018NR. 161/20.06.2018


Bugetul de cheltuieli al Municipiului Ploiești, a fost aprobat conform H.C.L.nr. 69/29.03.2018.

Având in vedere:

  • •  necesitățile privind buna desfășurare a activitatii,

  • •  prevederile Legii 273/29.06.2006 (* actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”,

propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite si modificare de trimestrialitate astfel:

- in cadrul capitolului 51.02.01.03 - “autoritati executive”, la titlul 20 -bunuri si servicii fara a se influenta valoarea totala a bugetului si a titlurilor, astfel:

-20.01.01 - diminuarea cu suma de 10,00 mii lei a prevederii din trimestrul IV si majorarea cu suma de 10,00 mii lei a prevederii din trimestrul II;


Direcția Economica


Telefon: (+40 244) 516699inl. 368 Telefon/Fax: (+40 244) 522203

E-mail: bugetfaipioiesti. ro: laura@ploiesti.roDIRECȚIA ECONOMICA


-20.01.30 - diminuare cu suma de 1.000,00 mii lei, la trimestrul îIII ' si )' majorare cu suma de 1.000,00 mii lei la trimestrul II;

-20.01.30-diminuare cu suma de 1.000,00 mii lei;

-20.13-majorare cu suma de 250,00 mii lei;

-20.06.01-majorare cu suma de 750,00 mii lei.

DIRECTQR EXECUTIV, a GavrilaDirecția Economica


Telefon: (+40 244) 516699int.368 Telefon/Fax: (~40 244) 522203

E-mail: buitetfâli'loiesti. ro: laura@ploiesti.ro


VIZAT,

p. primar/

Cristian Mihai GANEA

vicepremar

Lista obiectivelor de investiții 20ÎS Rectificare 4


MU LEI

/ / \f f

/ S

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 3

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 4

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOT AL CHELTUIELI

280.860.44

: 38.037,62 ■

35,486,17

LWT.45:

13:50,00

: :o:,oo :-

35.486,17

L-ibiuji

1350,00:

38.037.62

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

TOTAI?^-.?? .                                y- -                              .' 7 :

• 798.00::::

798,00

798.00,

.0.00-

0,00

: 798,00 .

tt.OO

0,00

0.00

798.00

1

Dotări informatica

0,00

576,00

576,00

0,00

0,00

0,00

576,00

0,00

0,00

576,00

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

83,00

83,00

0,00

0,00

0,00

83,00

0,00

0,00

83,00

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, FestivaluT'Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

Cap.54.02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

.......0,00: :

. 25,00 :: :

: 25.00

0;00

:: 0,00 ::

o.uo

25,00 .

.0,00.

0.00

25-.1J0    :

25,00

0.00

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

0.0(1 <

: : 540;0o

540,0(1

: . 0.00: , ,

: :0,00::

6,60

54O;(H1

: 0.00 <

...0,00...

' 540.00 : <

8

Lucrări noi

0.00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executie)

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0.00

0.00

240,00

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

SF sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

HHI.00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintarc, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

w

X 85,Q0 X

4

Achiziție 5 cofretc(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintarc, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

l > t \

\^.\

-- 35.00

jzț

/

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 3

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 4

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TO1A1.'              ?

10.957,00

■2il35;87.'.'

2.135,87

,W <

; 0,00 <

:o» :

2.135:87

0,00

■O;6o..

. 2.:135;87 ;

B

Lucrări noi

10.957,00

527,77

527,77

0,00

0,00

0,00

527,77

0,00

0,00

527,77

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială "LA. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragialc” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (PAC+Executie)

7.114,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (PAC+Executie)

3.843,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Harct"

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

5

Separație instalație gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

28,58

28,58

0,00

0,00

0,00

28,58

0,00

0,00

28,58

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

27,60

27,60

0,00

0,00

0,00

27,60

0,00

0,00

27,60

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

8,55

8,55

0,00

0,00

0,00

8,55

0,00

0,00

8,55

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11,82

11,82

0,00

0,00

0,00

11,82

0,00

0,00

11,82

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza

0,00

30,20

30,20

0,00

0,00

0,00

30,20

0,00

0,00

30,20

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

13,02

13,02

0,00

0,00

0,00

13,02

0,00

0,00

13,02

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00 „

s—SfltOO

16

Extindere/ reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

o.oo'3'’

f.to.OO.L.

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

<^00

______ 30.00

18

Extindere/ reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 7

0,00 ,

A

0.00

.608,10

0.00

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

■ VJ

18,00^

2

ET, DALI, PT Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

o,oo-.£

L ‘ 30,00*

3

SF/PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 3

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 4

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

5

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

76,10

76,10

0,00

0,00

0,00

76,10

0,00

0,00

76,10

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

115,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

78,00

78,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

78,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr. 16

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

250,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

T(>4'AL-■■■•■■•< •             y ; '   - '                                      : T : ;

5.609,00 .

\;3.774,O0' ;

2.774,00...

■ .

.1.000,00

: o.ou

■ 2:774.00 .

; .0.00 A

1:000,00

3.774;00

A

Lucrări in continuare

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

B

Lucrări noi

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00

1.000,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proicctare+executie)

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00

1.000,00

tf><00'-'

X*

o.oo

224.0(

fl.Oti

0.(10

’l

'■ t

1

PUZ Spital Municipal

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00-

; >50,00

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,0fk .

' 40,00

3

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa alia

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00\

80,00

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet dc sarcini procedura lucrări)

0,00

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

0,00

'54,00 .

.... /

'Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL Rectificare 3

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 4

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL ■ .      ■

:<t:325;0Q+:

0,00

o,oo-

030

A

Lucrări in continuare

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

B

Lucrări noi

7.651,60

707,00

707,00

0,00

0,00

0,00

707,00

0,00

0,00

707,00

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

4

Construire ,modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

5

Modernizare locuri de joaca (proiectare+ execuție)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0.00

563,1 0

6,00

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SE, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Murescanu

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modemizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

9

S.F/Amcnajare/Reabilitare locuri de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

10

Dotări locuri de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

11

SF/DALI,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

■? :0,00 ■■

20..00

20,00 .

MW

0,00

O.QO

2Q.00 <:

030

o;orf'

C

11.00

0.00

0.0(1

(, u

0.00

Mp'

M

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00"

20,00

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 4

OBSERVAȚII

crt.

Rectificare 3

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

3.496.110

•: 1.401,45

0,110

o.o»

3.496,00

4.897,45;:-

. 1.401.45

0;00

•4.897;45 ..

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

1.561,45

160,00

1.401,45

0,00

0,00

160,00

1.401,45

0,00

1.561,45

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

1.451,45

50,00

1.401,45

0,00

0,00

50,00

1.401,45

0,00

1.451,45

B

Lucrări noi

2.268,62

1.804,00

1.804,00

0,00

0,00

0,00

1.804,00

0,00

0,00

1.804,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13 (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

762,00

762,00

0,00

0,00

0,00

762,00

0,00

0,00

762,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Dotări RASP (container t-cabinawc)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

9

Centru de management trafic(proiectarc+executie)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1.532.00

0.00

a.00

1.532,Oi

0,01

-

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei dc dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategici dc Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00

0,00

61,00

0,00

0,00

61,00

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00^.

12.00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0.00

5

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,00

68,00

0,00

0,00

0,00

68,00

0,00

■£-..68,00 i

i %

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. 11A

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

. .. / X

< 0.00

ir_’i ■

/ \

  • ■  30,00; ț

  • ■    NLa

7

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr. 1

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

■J1.00 ,

1 10,00 /

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

•0,00

20,00   -

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

Il.oo’,

(5,00   "

10

Documentarii PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

' 1,00

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL Rectificare 3

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 4

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

18

Documentarii de expropriere in mun.Ploiești (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

67,00

67,00

0,00

0,00

0,00

67,00

0,00

0,00

67,00

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

22

Documentarii tehnice (PAD) Demolare clădiri cu risc sismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocupar ea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

Documentații tehnice clădiri str.Cosminele nr. 11A

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

148,00

148,00

0,00

0,00

0,00

148,00

0,00

0,00

148,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

173Ț>28,99

: :2.262.(I0

2.262.00

O,(l(f

o.oo

. : fltio.

2.262,(10

0,0(1

0,00

2.262,00: :

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.173,00

1.173,00

0,00

0,00

0,00

1.173,00

0,00

0,00

1.173,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidan, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jcpilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasilc Lucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh.

Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT

514,61

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

1.087,00

1.087,00

0,00

0,00

-100,00

987,00

0,00

0,00

987,00

Oz /Js

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0;d0;

100,00

■ * ■

B

Lucrări noi

0,00

77,00

77,00

0,00

0,00

0,00

77,00

0,00

X;/0,00

77,00'. .'

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

fe.otoo

10,00 \

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str. Ștrandului, Str.Inului, Deviere rețele str. Laboratorul ui)

0,00

57,00

57,00

0,00

0,00

0,00

57,00

0,00

i 0,00

57,00    .

1

3

Acord Cadru/Extinderc rețele canalizare (proiectare+cxecutie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

VOJQO

10,00 /■■-

■ ;•

>■ >

Nr. crt.

, 1

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL Rectificare 3

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 4

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ET/SF/DALI-Efîcientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

ET/SF/DALI-Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

Cap.81.02.71.01

COMBUS TIBIL SI ENERGIE

'lXȘÎAE<                   :ri::::<::<<<<<<:<<:<

: : 460,00. :

:: O.tHl:

150.00

O Mt ■

310,00 <

: tl.OO:

150,00

460.00

din care

c

Alte cheltuieli <k înv s î r

O.M

310.00

(Ulii

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

330,00

180,00

0,00

150,00

0,00

180,00

0,00

150,00

330,00

2

ET a sistemului de alimentare cu energie termica

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

161 AL:::                            ::                                                            :

’ 61; 174.77

:21;80030:

:2L80030:

<1,0(1: : :

0 ,00 :: :

■ ■o,oo::

: 21.800,30:

0.00

6,00 ::

: 2L800./-0

A

Lucrări in continuare

3.564,25

170.00

170,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet,

Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+cxecutie

334,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări noi

57.610,52

9.811,30

9.811,30

0,00

0,00

0,00

9.81130

0,00

0,00

9.811,30

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

220,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2

7.419,85

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proicctare+executie)

28.211,42

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

:vU5Q,0^. <

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

-ftooZ

~   5,00    '

n

V.

5

Poduri parau Dambu

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

o.oo

200,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

\c.6,00

500,00

...

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00./.

1,00.

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0.00'

1,00

9

Lucrări dc upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

5.366,19

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

!Nr. crt.

1 •

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 3

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 4

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

3.945,06

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

Modernizare str. Anul 1848

925,72

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

16

Modernizare str.Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

558,00

558,00

0,00

0,00

0,00

558,00

0,00

0,00

558,00

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str. Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectareJ execuție)

170,93

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

6.059,00

6.059,00

0,00

0,00

0,00

6.059,00

0,00

0,00

6.059,00

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

14,60

14,60

0,00

0,00

0,00

14,60

0,00

0,00

14,60

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

297,70

297,70

0,00

0,00

0,00

297,70

0,00

0,00 _

zA

\

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

-10,00 Ă

.8. .1,0

0.00

1.819.0(1

fă-#/ f

1

SF/PUZ-Moderuizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

'•170,00/

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

A

0,00

‘ r-’i     ' ■ ,3 ț

/ l,.Oo V

Nr. crt.

.r

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 3

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 4

OBSERVAȚII

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

SF+exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

313,00

313,00

0,00

0,00

0,00

313,00

0,00

0,00

313,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.700,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

9.700,00

0,00

0,00

9.700,00

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

rețele)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare str ăzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energici, Ferigci, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

^l,tnt

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00/

X

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Z'S‘

0,00/

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

o;opd

i . . 1,00- ,

/ ■ iț

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

o;oor

'■+1.00,//

f:

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,611/

? . 1,00' ^

/'

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00 ’

: 1,00 + '

\ /s

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa 11

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

7,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

'Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 3

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/■)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 4

OBSERVATH

de la bugetul loca!

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane, pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

0,00

155,00

0,00

0,00

155,00

35

Strategie parcari in municipiul Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

36

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

424,00

424,00

0,00

0,00

0,00

424,00

0,00

0,00

424,00

37

PlJZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

133,00

133,00

0,00

0,00

0,00

133,00

0,00

0,00

133,00

38

SF Piste biciclete

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

40

SF-Dcsfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, stafia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

41

SF-Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

42

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

43

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

DALI, PT+DE Modernizare str. lazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

45

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

46

SF Modernizare strada Arinului

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

47

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI
SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE


SERVICIUL INVESTIȚII


BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII


Nr. 6479/22.06.2018

ry/2 K'r/gțpej/22

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2018 - Rectificare 4

Capitolul 74.02.71.01 - Protecția mediului

A. Lucrări in continuare

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

Deoarece dintr-o eroare a fost diminuata suma de 100,000,00 lei la acest obiectiv, propunem alocarea sumei cu 100.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 100.000,00 lei

Suma alocata obiectivului de investiții sus menționat este diminuata din:

"Extindere rețele canalizare Etapa II (Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui)

Suma totala prevăzută in buget: 987.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV. MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNIAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

B^DUL INDEPENDENTEI NR.10
APROBAT,                  '-'vV

țjoeih                     Ț

ORDONATOR PRINCIPAL DE < REDlTE, Ț


APROBAT,


Nota de fundamentare


Având in vedere prevederile Legii 188/1999 republicata in 2007 cu modificările și completările ulterioare, art. 50 care menționează ca "Funcționarii publici au dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională” si art. 51 pct.l in care se specifica ca”Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecționare profesională a funcționarilor publici organizată la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice”,

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI, cu un nr.de 43 de posturi ocupate, din care: 7 de personal contractual si 36 de funcționari publici din care: 4 posturi suspendate, solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 cu suma de 67 mii lei la art.20.06.01” Deplasări interne, detașări, transferări” si cu 17 mii lei la art.20.13. “Pregătire profesionala”, sume care vor fi suportate integral din venituri proprii avand in vedere contul de execuție la data de 12.06.2018.

Avand in vedere faptul ca nu se organizează cursuri de perfecționare in municipiul Ploiești, avem rugămintea de a se anula art.4 din HCL 22/16.02.2018.


DIRECTOR EXECUTIV, /                   COMPARTIMENT


FINANCIAR- CONTABILITATE.


GIDIUTA CRISTIN.


MANEA MARCELA


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


—B-UjG-E-T-EE ANUL 2018—

RECTIFICATANEXA


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

prevedere anuala

plăti pana la 12.06,2018

JNFLUIENTE+/

BUGET?,’ RECTIFICAT

Venituri proprii

33.10.08

650,00

353,00

""     84,00

734,00

Subvenții pentru instituții publice SF

43.10.09

3185,00

1674,00

...... 0.00

?3'185ȘOO

Subvenții pentru instituții publice SD

43.10.19

10,00

1,20

0,00

10,00

TOTAL VENITURI - din care:

3845,00

2027,00

84,00

3929,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.845,00

1.717,79

84,00

3.929,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.835,00

1.716,67

84,00

3.919,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.835,00

1.716,67

84,00

3.919,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.379,00

1.573,41

0,00

3.379,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.259,00

1.496,71

0,00

3.259,00

Salarii de baza

10.01.01

3.249,00

1.492,61

3.249,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

10,00

4,10

10,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

120,00

76,70

0,00

120,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

33,00

32,85

33,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

1,04

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

12,00

11,00

12,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,31

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

3,87

4,00

fond de solidaritate

10.03.07

68,00

27,63

68,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

456,00

143,26

84,00

540,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

351,00

117,30

0,00

351,00

Furnituri de birou

20.01.01

13,00

6.05

0.00

13.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

2,89

0,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

70,00

34,94

0,00

70,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

2,21

0,00

8,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

4,72

0,00

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

1,00

0,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

220,00

65,49

0,00

220,00

Reparații curente

20.02

5,00

0,00

0,00

5,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

plăti pana la

12.06.2018

INFLUIENTE+/

BUGET RECTIFICAT

Hrana pentru oameni

20.03.01

r r-

A%0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

<»' Q;00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04,01 la 20.04,04)

20.04

0,00

0,00

s o.oo

0,00

Medicamente

20.04.01

A?

t ££/

0:00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

2,02

0,00

;:.£oo

Uniforme si echipament

20.05.01

- << 7.: 0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

2,02

0,00

5,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

53,00

15,89

67,00

120,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

53,00

15,89

67,00

120,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicat» si materiale documentare

20.11

4,00

0,00

0,00

4,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

18,00

2,38

17,00

35,00

Protecția muncii

20.14

4,00

1,05

000

4,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0 00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0 00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24

0 00

0,00

0,00

0,00

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0 00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

16,00

4,62

0,00

16.00

Reclama si publicitate

20.30,01

0 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6,00

0,00

0,00

6.00

Chirii

20.30.04

0 00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0 00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0 00

0,00

0 00

0 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1000

4,62

0 00

10 00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20*40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț șl tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevlzionate ale preturilor la combustibili

40.20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

plăti pana la

12.06.2018

INFLUJBNTE+/

. x

Alte subvenții

40.30

r

x.

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

nji'. O.QQ

'.'>4).00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

- .’/'/’Z       /

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

‘ .0.00

; Ț' o. qo’

i ransterun curente (coa

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01. 4<n

51.01

0,00

0,00

’'%AOțO.0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

• ...

f--------

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

/ransterun către bugetele iocaie pentru racnitarea obligațiilor restante aie centralelor ue f^rmnfirare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri Interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.0<

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific sl soclal-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+51)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru insmuin si servicii puonce sau acnvnau rinamate integrai am venituri

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate In anul curent

85.01
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

prevedere anuala

plăti pana la

12.06.2018 z

ȚlNFLUIEhlTE+/

'S BUGET RECTIFICAT

1

//

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

10,00

1r1^

Vo,do

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

4

o,oo‘

Transferuri de capital (cod 51.02,12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,0'â

4®,Q0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

X

<’O,

O"'

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență In sănătate

51.02.22

mii'’

£ i

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

iransrerun de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții rn

51.02.24

I Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea | aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri Interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri centru facilitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0.00

0,00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene ")

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0.00

0,00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0,00

0.00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **;

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

0,00

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

000

0.00

Finanțarea națională ”|

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **}

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0,00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile ’*)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0.00

0.00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0,00

0.00

0,00

Finanțarea naționala *l

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

0,00

0,00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

prevedere anuala

plăti pana la

12.06.2018

INFLUIENTȘt/?

_BUGET

Finanțarea naționala *)

56.17.01

' **

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

z -

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0 00

0,00

7- O.QOJ

. 0 00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

.           ZS

; zwz

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

; r Zfe

; i t'rț/ f

Cheltuieli neeligibile *;

56.18.03

l "     \

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10,00

1,12

\ ‘ ^,%0,OQ

■•.. .yio.oo

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

10,00

1,12

■■■>< ’O’OQ

-ȚfO^OO

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

10,00

1,12

'■•o, o o

-io.oo

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

10,00

1,12

0,00

10.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

COMP.FINANCIAR-CONTABIL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Având in vedere prevederile art.193 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicat si Legii 188/1999 republicata in 2007 cu modificările și completările ulterioare, art. 51 pct.l din Legea 188/1999 republicata in 2007 cu modificările și completările ulterioare in care se specifica ca”Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecționare profesională a funcționarilor publici organizată la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice”,

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, cu un număr de 92 de posturi ocupate de personal contractual propune următoarele modificări:

20.06.01 “ Deplasări, detasari, transferări” - 288,00 mii lei ramane nemodificat;

20.05.30 “Alte obiecte de inventar” - 90,00 mii lei se diminuează cu 30,00 mii lei

20.13. “Pregătire profesionala” - 14,00 mii lei se majoreaza cu 30,00 mii lei

Având in vedere faptul ca nu se organizează cursuri de perfecționare in municipiul Ploiești, avem rugămintea de a se anula art. nr. 4 din HCL nr. 18/16.02.2018.

Director,


Sef Serviciu Financiar - Contabilitate,


Silviu Cringasu

JUDEȚUL: PRAHOVA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICARE 2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 CF. HCL 192/30.05.2018

INFLUENT E (+/-)

RECTIFICAT 2018'

TOTAL VENITURI - din care:

12,551.0C

0.00

12,551:60

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total - din care:

12,651.00

0.00

12,551.00

venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.30

530.00

1

530.00

Alte venituri

36.10.50

59.00

59.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

12.00

12.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE

43.10.

11,950.00

0.00

11,950.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

10,700.00

p---------------

10,700.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1,250.00

1,250.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12,551.00

0.00

12,551.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11,301.00

0.00

11,301.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF

01

11,301.00

0.00

11,301.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1

10

5,222.00

0.00

5,222.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.0'

10.01

5,053.00

0.00

5,053.00

Salarii de baza

10.01.01

5,053.00

5,053.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.fl

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

169.00

0.00

169.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

43.00

43.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.00

2.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

15.00

15.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.00

2.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

106.00

106.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

6,029.00

0.00

6,029.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2,765.00

0.00

2,765.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40.00

40.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1,150.00

1,150.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

150.00

150.00

Carburanți si lubrifianti                                        i

20.01.05

50.00

50.00

Piese de schimb

20.01.06

30.00

30.00

Transport

20.01.07

60.00

60.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

170.00

170.00

L

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

L

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,100.00

1,100.00

Reparații curente

20.02

50.00

50.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

266.00

0.00

266.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

266.00

266.00

Hrana pentru animale

20.03.02


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 CF. HCL 192/30.05.2018

INFLUENT

E (+/-)

BUGET RECTIFICAT

X X- ■

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.0

20.04

20.00

0.00

20.00

Medicamente

20.04.01

10.00

/ 1.0.00

Materiale sanitare

20.04.02

10.00

10.00

Reactivi

20.04.03

Vy?

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20

20.05

240.00

-30.00

2'1.0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

150.00

-30.00

120.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

90.00

90.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

363.00

0.00

363.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

288.00

288.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

75.00

75.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

14.00

30.00

44.00

Protecția muncii

20.14

30.00

30.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

2,276.00

0.00

2,276.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

100.00

100.00

Chirii

20.30.04

120.00

120.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publ

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

138.00

138.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,918.00

1,918.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

50.00

50.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50.00

50.00,

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

1,250.00

0.00

1,250.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,250.00

0.00

1,250.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,250.00

0.00

1,250.00

Active fixe

71.01

1,250.00

0.00

1,250.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

617.00

617.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

598.00

598.00

Alte active fixe

71.01.30

35.00

35.00

SEF SERVICIU

FINANCIAR

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABILITATE

Luminița Albu r


Silviu Cringasu

TEATRULTOMA CARAGIU PLOIEȘTI

STR. TOMA CARAGIU NR.13APROBAT, Ordonator principal de ^e^Lțe

Nota de fundamentare

Având in vedere prevederile Legii 53/2003 republicata, cu modificările și completările ulterioare, art. 192-200 care menționează ca salariatii au dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională, Teatrul Toma Caragiu Ploiești, cu un nr.de 161 de posturi ocupate, din care: 161 de personal contractual, are prevăzut in Bugetul pe anul 2018 la articolele bugetare:

  • - 20.06.01 suma de 10 mii lei,

  • - 20.13.00 suma de 10 mii lei,

sumele au fost planificate in vederea participării unui număr de 10 persoane la cursuri de pregătire profesionala.

Având in vedere faptul ca nu se organizează cursuri de perfecționare in municipiul Ploiești, avem rugămintea de a se anula art.5 din Hotararea de Consiliu Local nr. 26/16.02.2018.


COMPARTIMENT

FINANCIAR- CONTABILITATE,

JUDEȚUL PRAHOVA

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

/W


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

z>®

_

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 26/16.02.

2018

Influente +/-

/fi,

Propunere

W'A > .

BugOt an

"'X+2 A

TOTAL VENITURI, din care:

13.965,00

0,00

13.965,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

13.239,00

0,00

13.239,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

650,00

650,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

4,00

4,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

12.585,00

12.585,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

37.10.03

726,00

0,00

726,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

726,00

726,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.965,00

0,00

13.965,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.239,00

0,00

13.239,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.239,00

0,00

13.239,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.450,00

0,00

8.450,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.870,00

0,00

7.870,00

Salarii de baza

10.01.01

7.329.00

7.329,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

411,00

411,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

40,00

40,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

90,00

90,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

241,00

0,00

241,00

Tichete de vacanta

10.02.06

241,00

241.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

339,00

0,00

339,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

132,00

132,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

27,00

27,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

2,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

5,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

170,00

170,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.639,00

0,00

4.639,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.733,00

0,00

3.733,00

Furnituri de birou

20.01.01

25,00

25,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

45,00

45,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400,00

400,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25,00

25,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

45,00

45,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

10,00

Transport

20.01.07

80,00

80,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45,00

45,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.308,00

2.308,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

750,00

750,00

Reparații curente

20.02

70,00

70,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

440,00

0,00

440,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

440,00

440,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

45,00

0,00

45,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10,00

10,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

35,00

35,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

10,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 26/16.02.

2018

Influente +/-

Propunere Buget an 2018

Protecția muncii

20.14

25,00

>25.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

314,00

0,00

31*4.00

Reclama si publicitate

20.30.01

85,00

85’00

Protocol si reprezentare

20.30.02

4,00

4,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

35,00

-'*135.00

Chirii

20.30.04

180,00

i. irao.oo

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

V <10,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

150,00

0,00

150,00

Burse

59.01

0 00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

150,00

150;00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

726,00

0,00

726,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

726,00

0,00

726,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

726,00

0,00

726,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mațini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

662,00

662.00

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

59,00

59.00

Alte active fixe

71.01.30

5,00

5.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

0 00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent

85.01

l

■N'


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF, NEACSU IRINAAvând in vedere prevederile art.193 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicat si Legii 188/1999 republicata in 2007 cu modificările și completările ulterioare, art. 51 pct.l din Legea 188/1999 republicata in 2007 cu modificările și completările ulterioare in care se specifica ca”Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecționare profesională a funcționarilor publici organizată la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice”.

Filarmonica “Paul Constantinescu”,cu un nr.de 128 de posturi ocupate, din care 128 personal contractual, are prevăzut in bugetul pe anul 2018 la articolele bugetare “20.06.01- deplasări interne, detașări, transferări” suma de 19 mii și “20.13.00 - pregătire profesionala” suma de 10 mii.

Având in vedere faptul ca nu se organizează cursuri de perfecționare in municipiul Ploiești, avem rugămintea de a se anula art.4 din HCL 19/16.02.2018.

DIRECTOR,

MATEESCU


CONTABIL ȘEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA

JUDEȚUL: PRAHOVA

FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL

DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018 cf

HCL

19/16.02.2018

VA’

r

Influențe +/

i.....y      *

Prevedere -L conform rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

11.190,00

0

11.190,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

10.600,00

0

10.600,00

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.30

50,00

0

50,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

35,00

0

35,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

270,00

0

270,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

10.245,00

0

10.245,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

590,00

0

590,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

43,10,19

590,00

0

590,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

11190,00

0

11.190,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10600,00

0

10.600,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10600,00

0

10.600,00

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8212,00

0

8.212,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7529,00

0

7.529,00

Salarii de baza

10.01.01

6872,00

0

6.872,00

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație deeenducere

4&O4tO3

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

650,00

0

650,00

Alte sporuri

10.01.06

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7,00

0

7,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

186,00

0

186,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

0

Tichete de vacanta

10.02.06

186,00

0

186,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

497,00

0

497,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

301,00

0

301,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,00

0

4,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

25,00

0

25,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

0

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,0C

5,00

10 03 07

Z . Z r-4

Contribuția asiguratorie de munca

10.03.07

160,00

to’/ 'JvC

\ ^160,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

2276,00

2.276,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1506,00

vA efes

71.506,00

Furnituri de birou

20.01.01

11,00

> 11,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18,00

18,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

95,00

o

95,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

0

8,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10,00

0

10,00

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16,00

0

16,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

260,00

0

260,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1088,00

0

1.088,00

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0

0,00

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanti

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+2C

20.05

183,00

0

183,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

183,00

0

183,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

404,00

0

404,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

19,00

0

19,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

385,00

0

385,00

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

10,00

0

10,00

Protecția muncii

20.14

15,00

0

15,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat;

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati public

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 I

20.24

0,00

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20.25

0

0,00

Tichete cadou

20.27

0

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.05

20.30

156,00

0

156,00

Reclama si publicitate

20.30.01

45,00

0

45,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

15,00

0

15,00

Drime de asigurare non-viata

20.30.03

20,00

0

20,00

Chirii

20.30.04

0

3restari servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice