Hotărârea nr. 242/2018

Hotãrârea nr. 242 privind rectificarea buget elor de cheltuieli ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018, având ca sursă de finanțare buget ul local

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


HOTĂRÂREA NR. 242 privind rectificarea bugetelor de cheltuieli ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018, având ca sursă de finanțare bugetul local

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive nr. 41/25.06.2018 a ordonatorului principal de credite, domnul primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 164/25.06.2018 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 108/27.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administratrea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018.

Având în vedere prevederile:

 • -  art. 5 din Legea nr. 2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  art. 14, alin. 4, art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art.104, alin.(53), (54) din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2018 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 2

 • -  Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”,

conform Anexei nr. 3

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 23, conform Anexei nr. 4

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 30, conform Anexei nr. 5

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr. 6

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr. 7

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr. 8

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 40, conform Anexei nr. 9

 • -  Grădinița cu program prelungit nr. 47, conform Anexei nr. 10

 • -  Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 11

 • -  Grădinița cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 12

 • -  Grădinița step by step cu program prelungit și program normal „Licurici", conform Anexei nr. 13

 • -  Grădinița step by step „Raza de Soare”, conform Anexei nr. 14

 • -  Școala Gimnazială “Profesor Nicolae Simache” ", conform Anexei nr. 15, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET- MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALANEXA


DENUMIRE A—1 NDICATOR1LOR

Cod indicator

BUGET 2018 cf HCL 151/30.05.2018

REALIZAT

20.06.2018

->37 <=<! K-r A V

INFLUENTE

■'- 6 4

Bej ' :

RECTIf-lt^

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

756.00

288.33

-100.00

656.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

756.00

288.33

-100.00

656.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

756.00

288.33

-100.00

656.00

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14.00

5.55

0.00

14.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14.00

5.55

0.00

14.00

Salarii de baza

10.01.01

Alte sporuri

10.01.06

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14.00

5.55

0.00

14.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03 06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

609.00

239.87

-100.00

509.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

560.00

229.47

-100.00

460 00

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

1.21

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

2.71

14.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

336.00

169.51

-70.00

266.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70.00

22.64

-30.00

40.00

Transport

20.01.07

2.00

2.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23.00

8.24

23.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

5.97

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

85.00

19.19

85.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

000

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

0.00

0.00

2.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

1.00

Dezinfectant!

20.04.04

1.00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

27.00

1.66

0.00

27.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

1.66

25.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.94

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.94

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

1.00

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.55

2.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Alte cheltuieli

20.30

8.00

7.25

8.00

(Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8.00

7.25

0.00

8.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10.00

8.77

0.00

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

10.00

8.77

0.00

10.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.00

8.77

10.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

123.00

34.14

0.00

123.00

Burse

59.01

18.00

5.64

18.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrște"'-'

59.40

105.00

28.50

105W


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE


DIRECTOR,CONTABIL SEF,Colegiul National „Jean Monnet” Municipiul Ploiești


NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2018

Având in vedere:

H.G.R. nr. 30/05.02.2018 de modificare a normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat;

In urma analizei plăților efectuate la 11.06.2018 si estimării plăților de efectuat in perioada 01.07.2018-31.12.2018;

 • -  Adresa nr. 140/19.06.2018 a Direcției Economice -Primăria Ploiești;

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului National “Jean Monnet” ,aprobat prin HCL 151/30.05.2018, in suma de 756,00mii lei, din care:

 • -  TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -14,00 mii lei

 • -  TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE - 609,00 mii lei

 • -  TITLUL IX - AJUTOARE SOCIALE - 10,00 mii lei

- TITLUL X =- ALTE CHELTUIELI - 123,00 mii lei

Se diminuează cu suma de 100 mii lei la TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE, de la 609,00 mii lei la 509,00 mii lei, conform ANEXEI.

TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE - se diminuează cu suma de 100,00 mii lei, conform ANEXEI, astfel:

 • -  20.01.03 - incalzit, iluminta, forța motrice - se diminuează cu suma de 70,00 mii lei

 • -  20.01.04 - apa canal salubritate - se diminuează cu suma de 30,00 mii lei


CONTABIL SEF,

EC. POPESCUIULIANA


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU

2. la


BUGET PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE CONFORM HCL 29/16.02.2018

REALIZAT LA 20.06.2018

INFLUENT E(+/-)

PREVEDERI CONFORM RECTIFICAR E

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

571.00

272.18

-25.00

546.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

571.00

272.18

-25.00

546.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

571.00

272.18

-25.00

546.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.00

4.66

11.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

11.00

4.66

11.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11.00

4.66

11.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

462.00

245.88

-25.00

437.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

413.00

223.43

-25.00

388.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

0.43

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

1.54

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

200.00

117.15

-25.00

175.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70.00

43.83

70.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

8.73

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.00

4.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01,30

86.00

47.75

86.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

31.00

20.27

0.00

31.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

20.27

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.89

0.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.89

2.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.75

2.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Alte cheltuieli

20.30

11.00

0.54

0.00

11.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.54

1.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE CONFORM HCL 29/16.02.2018

REALIZAT LA 20.06.2018

INFLUENT E(+/-)

PREVEDERI CONFORM RECTIFICAR E

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

10.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4.00

0.00

0.00

4.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

4.00

0.00

0.00

4.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

4.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

94.00

21.64

0.00

94.00

Burse

59.01

17.00

8.85

17.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

77.00

12.79

77.00

ORDONATOR^rafiWfî§)5REDITE,

CONTABIL SEI


COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.14

COD FISCAL 2843833


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

Având in vedere:

 • -  prevederile Legii 273/2006-legea privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

 • -   plățile realizate la data de 20.06.2018;

adresa nr.141/19.06.2018 de la Direcția Economica a Primăriei Ploiești, am procedat la întocmirea,fundamentarea si elaborarea rectificării de buget avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului Tehnic Lazar Edeleanu pe anul 2018.

Aceasta rectificare consta in diminuarea bugetului de cheltuieli cu suma de 25,00 mii lei la Titlul 20 Bunuri si servicii.Astfel bugetul Colegiului Tehnic „Lazar Edeleanu” se diminuează de la suma de 571,00 mii lei la suma de 546,00 mii lei.Aceasta rectificare este reflectata in anexa 1.

Bugetul cuprinde următoarele prevederi:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL suma de 11,00 mii lei;

TITLUL II «BUNURI SI SERVICII”(art 20) - este alocata suma de 437,00 mii lei;

S-a procedat Ia diminuarea cu 25,00 de mii lei la art.20.01.03,prevederea ajungând Ia suma de 175,00 mii lei,restul aliniatelor ramanand neschimbate.

La TITLUL IX,57- ASISTENTA SOCIALA a fost prevăzută suma de 4,00 mii Iei necesara pentru susținerea elevilor cu cerințe educaționale speciale;

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI art.59 - 94.00 mii lei,din care:

Art.59.01 burse - suma de 17,00 mii lei reprezintă c/val burselor acordate elevilor.

Art.59.40- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate,suma de 77,00 mii lei.


CONTABIL SEF,

Ec. V oineaDorina

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNAT

Str. Aleea Arinului nr.2

CF 29170380


BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.

HCL 29/16.02.20 18

Influente (+/-)

Buget rectificat

Realizat 20.06.2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

104.00

86.92

25.00

129.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

104.00

86.92

25.00

129.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+69)

01

104.00

86.92

25.00

129.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.00

3.35

0.00

11.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11.00

3.35

0.00

11.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

0.00

Fond de premii

10.01.08

X

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

X

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11.00

3.35

11.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salarlale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0 00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viața plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

93.00

83.57

25.00

118.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

81.00

74.72

24.00

105.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.99

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

13.71

5.00

19.00

încălzit, Iluminat si forța motrioa

20.01.03

35.00

34.02

7.00

42.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

6.22

2.00

12.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

7.78

4.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13.00

12.00

6.00

19.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.75

0.00

1.00

| Medicamente

20.04.01

0.00
Buget conf. HCL 29/16.02.20 18

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizat 20.06.2018

Influente (+/-)

•BygeR

' rectificat

7                             •.

Materiale sanitare

20.04.02

/r

'4:0'00

Reactivi

20.04.03

-oi A'r.,‘O.-.Op

Dezinfectant!

20 04.04

1.00

0.75

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05,01+20.06,03+20.05.3

20.05

7.00

5.38

0.00

^'•bX^.oo

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

îp.iqo

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7.00

5.38

7.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.93

1.00

3.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.79

2.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

Aiutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X AL TE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI IPUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

000

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

zz

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

zz

IORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


DIRECTOR ,


ihjnoiu Nicoleta ♦ X


Ta mas Livia


GRĂDINIȚĂ CU PROG.PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATA”

CUI 29170380

STR ARINULUI NR.2

TEL/FAX: 0244/534940

NR. 442 /21.06.2018


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere adresa nr.142/19.06.2018, a Primăriei Municipiului Ploiești, Direcția Economica , bugetul inițial al Grădiniței Step By Step cu Program Prelungit “Dumbrava Minunata” Ploiești , avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr.29/16.02.2018,constituit la nivelul sumei de 104 mii lei, se rectifica prin majorare cu suma de 25,00 mii lei , ajungând la suma de 129,00 mii lei, după cum urmeaza:

-TITLUL II“ BUNURI SI SERVICII” cu suma de 25,00 mii lei astfel:

20.01.02. - 5,00 mii lei pentru achiziționarea materialelor pentru curățenie;

20.01.03 - 7,00 mii lei pentru achitarea facturilor de energie termica , gaze si curentul electric;

21.01.04 - 2,00 mii lei pentru achitarea facturilor de apa si salubritate

20.01.08 - 4,00 mii lei pentru plata facturilor de internet si telefonie;

20.01.30 - 6,00 mii lei pentru plata serviciilor de mentenanta privind evidenta contabila computerizata, precum si acoperirea cheltuielior de intretinere si funcționare tehnica de calcul; achiziționare de bunuri pentru intretinre si funcționare; serviciilor monitorizare,lucrări efectuate la subsolul grădiniței.

20.013.00 - 1,00 mii lei pentru achitarea de cursuri efectuate pentru pregătire profesionala.

Director,


Contabil,JUDEȚUL: PRAHOVA

‘GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018              "

SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL            A 4

tff'SA (    - „.:?xJț*>ir--Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizat 20/06/2018

Influente

(+/-)

* V >

.Projidnere buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

195.00

132.98

-6.00

189.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

195.00

132.98

-6.00

189.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

195.00

132.98

-6.00

189.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

48.00

21.78

-6.00

42.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

42.00

20.78

-1.62

40.38

Salarii de baza

10.01.01

34.00

19.19

-0.62

33.38

Sporuri pentru condiții de munca

4001.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

7.00

1.59

0.00

7.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1.00

0.00

-1.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

6.00

1.00

-4.38

1.62

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.00

0.42

-0.58

0.42

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

0.02

-0.98

0.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.00

0.14

-0.86

0.14

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

40.03.04

1.00

0.01

-0.99

0.01

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

0.03

-0.97

0.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.00

0.381

0.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

136.00

103.20

0.00

136.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

120.00

100.76

1.00

121.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.45

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

13.61

0.00

18.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

68.00

60.60

-2.00

66.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

10.32

1.00

13.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

4.04

-1.00

7.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

12.00

11.74

3.00

15.00

Reparații curente

20.02

5.00

0.00

0.00

5.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

0.991

0.00

2.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

2.00

0.99

0.00

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3(

20.05

4.00

0.97

0.00

4.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03 |

0.00

0.00

0.00

0.00

r

«

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizat

20/06/2018

Influente

.4

Propunere

■^buget rectificat

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

0.97

. - 0.00

De

plasari. detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00'

0/00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

<  4Î00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

^o.oo

Z^Woo

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

•0.00

- o. +0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

-1.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.48

0.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice loc

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2-

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alt

e cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

1.00

0.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.001

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

0.00

0.00

1.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

11.00

8.00

0.00

11.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

11.00

8.00

0.00

11.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11.00

8.00

0.00

11.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,GRĂDINIȚĂ CUP.PNR23,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. 377 DATA 21.06.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE


MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2018

Având in vedere:

-redimensionarea cheltuielilor transmisa de unitatea nostra in luna iunie 2018, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii;

-adresa nr. 145/19.06.2018 prin care Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi ne-a comunicat majorarea prevederii bugetare la bunuri si servicii pentru anul 2018 cu suma de 25,00 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se efectua in trim.III;

-adresa nr. 155/20.06.2018 prin care Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi ne-a adus la cunoștința ca sumele aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.29/16.02.2018 la cheltuieli de personal pentru personalul nedidactic din unitățile de invatamant preuniversitar de stat, conform HCL nr.84/25.02.2016, se diminuează cu suma de 20,00 mii lei; adresa nr.10097/17.05.2018 transmisa de Primăria Ploiești către Inspectoratul Școlar Județean Prahova prin care s-a solicitat preluarea prin Ministerul Educației Naționale a cheltuielilor cu salariile pentru posturile personalului nedidactic, incepand cu anul școlar 2018-2019;

-analiza plăților efectuate la data de 20.06.2018;

-respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara intocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Grădiniței cu Program Prelungit nr 23, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018, aprobat conform H.C.L. nr.29/16.02.2018, de 195,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                              48,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente            41,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 7,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                                   136,00 mii lei

ajutoare sociale                                                     11,00 mii lei

se diminuează la Titlul I “Cheltuieli de personal” cu suma de 6,00 mii lei si se majoreaza la Titlul II “Bunuri si servicii” cu suma de 0,00 mii lei ajungând astfel la 189,00 mii Iei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                               42,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente             35,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca      7,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                    136,00 mii lei

 • -  ajutoare sociale                                                      11,00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2018, al GRĂDINIȚEI CU P.P NR 23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


Ad-tor financiar, âbriela


JUDEȚUL: PRAHOVA

, GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL
fa


it

C mii lei ;'?/

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizat 20.06.2018

v*4

Influenta (+/-)

_____<

' Prevederi , o c conform*

rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

98.00

47.70

-8.00

90.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

98.00

47.70

-8.00

90.00

CHELTUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

98.00

47.70

-8.00

90.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

37.00

14.83

-8.00

29.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

31.00

14.16

-3.41

27.59

Salarii de baza

10.01.01

25.00

13.26

-0.41

24.59

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

3.00

0.90

0.00

3.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3.00

0.00

-3.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

6.00

0.67

-4.59

1.41

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.00

0.29

-0.71

0.29

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

1.00

0.01

-0.99

0.01

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.00

0.09

-0.91

0.09

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.01

-0.99

0.01

Prime de asigurare de viată plătite de angaiator pentru animiaii

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

0.01

-0.99

0.01

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.00

0.26

0.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

61.00

32.87

0.00

61.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

55.00

32.51

-2.00

53.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

0.00

0.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.00

3.91

0.00

7.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

31.00

22.27

-2.00

29.00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

5.00

3.15

0.00

5.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

4.00

1.88

0.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.00

1.30

0.00

6.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.00

0.00

1.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizat

20.06.2018

Influente

(+//><

^PîWejB.bi^ ,^conform ■ 'rectificare

Materiaie sanitare

20.04.02-

0.00

0.00

0.00

.<■0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

o;oo

S<M)0

Dezinfectând

20.04.04

1.00

0.00

o.oo

4r7rhO0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.i

20.05

2.00

0.00

0.00

02 00

Uniforme si echipament

20.05.01 ’

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

0.00

0.00

2.00

De

plasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasați interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.25

0.001

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.11

1.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice l<

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

0.00

0.00

1.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.001

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

1.00

1.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.001

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00'

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. BENCHE CRISTINA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. DATA 21.06.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

DIMINUARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2018


Având in vedere adresa nr. 151/20.06.2018 prin care Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi ne-a adus ia cunoștința ca prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.29/16.02.2018 s-au aprobat sume la cheltuieli de personal pentru personalul nedidactic din unitățile de invatamant preuniversitar de stat, conform HCL nr.84/25.02.2016 si ținând cont de următoarele:

 • -  redimensionarea cheltuielilor transmisa in luna iunie 2018;

adresa nr. 10097/17.05.2018 transmisa de Primăria Ploiești către Inspectoratul Școlar Județean Prahova prin care s-a solicitat preluarea prin Ministerul Educației Naționale a cheltuielilor cu salariile pentru posturile personalului nedidactic, incepand cu anul școlar 2018-2019;

 • -   analiza plăților efectuate la data de 20.06.2018;

 • -  respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

se impune diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 8,00 mii lei, astfel fiind necesara întocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Grădiniței cu Program Prelungit nr.30, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018, aprobat conform H.C.L. nr.29/16.02.2018, de 98,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                              37,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente            34,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca     3,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                                  61,00 mii lei

se diminuează la Titlul I “Cheltuieli de personal” cu suma de 8,00 mii lei, ajungând astfel la 90,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                              29,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente             23,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                    61,00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești diminuarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2018, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


Ad-tor financiar, Ec. Benche Cristina

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.151/ 30.05.2018

Realizat

20.06.2018

VW

Influente

(+/-)

ti.®

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

209.00

124.89

-24.00

185.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

209.00

124.89

-24.00

185.00

CHELTUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

209.00

124.89

-24.00

185.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

99.00

45.56

-24.00

75.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

92.00

43.48

-20.28

71.72

Salarii de baza

10.01.01

81.00

41.10

-15.28

65.72

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

o.oo1

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.001

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6.00

2.38

0.00

6.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.001

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

5.00

0.00

-5.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

7.00

2.08

-3.72

3.28

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.00

0.90

-0.10

0.90

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

1.00

0.03

-0.97

0.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.00

0.29

-0.71

0.29

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.01

-0.99

0.01

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

0.05

-0.95

0.05

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

2.00

0.80

0.00

2.00

TITL UL 11 B UN URI SI SER VICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

110.00

79.33

0.00

110.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

99.00

76.24

2.00

101.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.90

1.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

3.91

2.00

7.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

77.00

62.13

-8.00

69.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

3.46

0.00

6.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

3.00

2.70

2.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7.00

3.14

5.00

12.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.54

0.00

1.00

I Medicamente

20.04.01

0.00

0.001

0.00

0.00


4

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.151/ 30.05.2018

Realizat

20.06.2018

(

54. i+T-'

Prevederi -conform fructificare

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

A0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

~ 0.00

Z+:,o.oo

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

0.54

a/VI.OO

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05

20.05

2.00

0.39

0.00

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

0.39

0.00

2.00

De

dasari. detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

4.00

0.00

-4.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.59

2.00

4.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.57

0.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.001

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2(

20.30

0.00

0.00

0.00

o.oo

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. 260 DATA 21.06.2018


NOTA DE FUNDAMENTARE

DIMINUARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2018

Având in vedere adresa nr. 152/20.06.2018 prin care Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi ne-a adus la cunoștința ca prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.29/16.02.2018 s-au aprobat sume la cheltuieli de personal pentru personalul nedidactic din unitățile de invatamant preuniversitar de stat, conform HCL nr.84/25.02.2016 si ținând cont de următoarele:

redimensionarea cheltuielilor transmisa in luna iunie 2018;

adresa nr.10097/17.05.2018 transmisa de Primăria Ploiești către Inspectoratul Școlar Județean Prahova prin care s-a solicitat preluarea prin Ministerul Educației Naționale a cheltuielilor cu salariile pentru posturile personalului nedidactic, începând cu anul școlar 2018-2019;

 • -   analiza plăților efectuate la data de 20.06.2018;

 • -  respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

se impune diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 24,00 mii lei, fiind necesara întocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Grădiniței cu Program Prelungit nr.32, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018, aprobat conform H.C.L. nr.151/30.05.2018, de 209,00 mii Iei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                              99,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente            93,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                                 110,00 mii lei

se diminuează la Titlul I “Cheltuieli de personal” cu suma de 24,00 mii lei, ajungând astfel la 185,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                               75,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente             69,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca      6,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                   110,00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești diminuarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2018, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


Director,

Prof. Barbu Gabrie

'<

Ad-tor financiar, Ec. Benche Cristina
ADMINISTRATOR FINANCIAR,


EC. BENCHE CRISTINA


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

>


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018 SURSA DE FINANȚARE; BUGETUL LOCALfp le

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizat

20/06/2018

Ws

Influente

(+/-)" '

Propunere -•-buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

82.00

53.61

15.00

97.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

82.00

53.61

15.00

97.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

82.00

53.61

15.00

97.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18.00

7.34

0.00

18.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12.00

7.00

4.78

16.78

Salarii de baza

10.01.01

9.00

6.02

4.78

13.78

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.001

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0.00

0.00

0.00.

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

3.00

0.98

0.00

3.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

6.00

0.34

-4.78

1.22

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.00

0.14

-0.86

0.14

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

1.00

0.01

-0.99

0.01

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.00

0.05

-0.95

0.05

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.01

-0.99

0.01

Prime de asigurare de viaîă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

0.01

-0.99

0.01

Contribuția asigurat orie pentru munca

10.03.07

1.00

0.12

0.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

64.00

46.27

15.00

79.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.0130)

20.01

58.00

44.61

13.00

71.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

3.18

1.00

9.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

32.00

29.23

4.00

36.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

4.75

3.00

9.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

2.07

2.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

8.00

5.38

3.00

11.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.00

0.00

1.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

1.00

0.00

0.00

1.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizat >■';

20/06/201$

«Influente

w

< tei

Propunere

jbugeti ;

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3(

20.05

2.00

1.18

<.v<1.00

3.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

:0.00

0.00

Lenierie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

1.18

1.00

3.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

o.oo.

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

1.00

0.48

1.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loc

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2<

20.24

0.001

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00'

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

1.00

0.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

0.00

0.00

1.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
GRĂDINIȚĂ CUP.PNR33,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. 129 DATA 21.06.2018NOTA DE FUNDAMENTARE


MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2018

Având in vedere:

-redimensionarea cheltuielilor transmisa de unitatea nostra in luna iunie 2018, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii;

-adresa nr.145/19.06.2018 prin care Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi ne-a comunicat majorarea prevederii bugetare la bunuri si servicii pentru anul 2018 cu suma de 25,00 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se efectua in trim.III;

-adresa nr. 155/20.06.2018 prin care Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi ne-a adus la cunoștința ca sumele aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.29/16.02.2018 la cheltuieli de personal pentru personalul nedidactic din unitățile de invatamant preuniversitar de stat, conform HCL nr.84/25.02.2016, se diminuează cu suma de 20,00 mii lei; adresa nr. 10097/17.05.2018 transmisa de Primăria Ploiești către Inspectoratul Școlar Județean Prahova prin care s-a solicitat preluarea prin Ministerul Educației Naționale a cheltuielilor cu salariile pentru posturile personalului nedidactic, incepand cu anul școlar 2018-2019;

-analiza plăților efectuate la data de 20.06.2018;

-respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara intocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Grădiniței cu Program Prelungit nr 33, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018, aprobat conform H.C.L. nr.29/16.02.2018, de 82,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                              18,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente            15,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca     3,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                                   64,00 mii lei

se diminuează la Titlul I “Cheltuieli de personal” cu suma de 0,00 mii lei si se majoreaza la Titlul II “Bunuri si servicii” cu suma de 15,00 mii lei ajungând astfel la 97,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                               18,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente             15,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca      3,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                    79,00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2018, al GRĂDINIȚEI CU P.P NR 33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


Ad-tor fin Ec. LuntiuJUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35 PLOIEȘTI

CUI : 29170933

2018

sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicat or

Buget aprobat conf. HCL nr. 151/ 30.05.2018

Realizat

20.06.2018

A. Y

Influente^ (+/-)"'

^Prevlederi ■-conf. Rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

86.00

61.52

20.00

106.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

86.00

61.52

20.00

106.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5

01

86.00

61.52

20.00

106.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.00

1.12

0.00

4.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.00

1.12

0.00

4.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4.00

1.12

0.00

4.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

75.00

60.40

20.00

95.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

70.00

58.90

17.00

87.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.97

1.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

2.00

2.00

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

43.00

41.82

4.00

47.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

3.74

2.00

8.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

5.62

1.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

1.04

4.00

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

8.00

3.71

3.00

11.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

0.24

0.00

2.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

2.00

0.24

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05^

20.05

0.00

0.00

2.00

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

r-

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

"%Moo

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

I ('• 200

^«00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06—

0.00

“F

M/ Moo

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

!( 00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.90

1.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.36

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

7.00

0.00

7.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

7.00

0.00

7.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

7.00

3.62

0.00

7.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Re

□arații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

Prof. Parlea Rodica Mioara


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

CUI 29170933; PLOIEȘTI, STR. MARAMUREȘ NR. 27

NRN'HoQ dIN

NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Conform adresei nr. 144 / 19.06.2018, sumele alocate inițial la bunuri si servicii se majorareaza cu 20,00 mii lei.

Avand in vedere prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

- prevederea la Titlul II, "Bunuri si servicii” in suma de 75,00 mii lei, conform bugetului aprobat prin HCL 151/30.05.2018,se majoreaza cu suma de 20,00 mii lei ajungând la suma de 95,00 mii lei.

Pe total rectificarea consta in majorarea bugetului aprobat prin HCL 151/30.05.2018 in suma de 86,00 mii lei cu 20,00 mii lei la Titlul II “Bunuri si servicii”, ajungând astfel la nivelul sumei de 106,00 mii lei, conform Anexei nr. 1, atașata prezentei note.

/

DIRECTOR,


Prof. Parlea Rodica MioaraADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Alexandrescii Dorina


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 40

PLOIEȘTI


ANEXA

la /lot nr.


BUGET-PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local rectificareminei ■ ?


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL 29/16,02,2018

Realizat la 20,06,2018

FA

-..Bugeț'j^ ^rectificat ‘:i S

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

146,00

67,82

-11,00

135,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

146,00

67,82

-11,00

135,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

146,00

67,82

-11,00

135,00

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

53,00

13,47

-11,00

42,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 -«-10.01.30)

10.01

43,00

12,30

-5,40

37,60

Salarii de baza

10.01.01

32,00

12,07

-5,40

26,60

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0 00

0,00

IIndemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

900

0,23

9.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2,00

0,00

2,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

10,00

1,17

-5,60

4,40

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,00

0,44

-0,10

0,90

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

0,01

-0,70

0,30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1,00

0,09

-0,50

0,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,01

-0,80

0,20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

0,39

-0,50

0,50

Contribuția asiguratorie pentru munca

10,03,07

5,00

0,24

-3,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

93,00

54,35

0,00

93,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

81,00

50,81

0 00

81,00

Furnituri de birou

20.01.01

1 00

013

1 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

1,40

4,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

50,00

34,65

50,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15,00

10,05

15,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                               [20.01.08

4,00

2,44

0,00

4,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7,00

2,14

7,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni                                                        120.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

0,36

0,00

1,00

Medicamente                                                               j 20.04.01

000

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

1 00|

0 36

0,001

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.06.03+20.05.30)         ' 20.05

5,00

1,29

0,00

5,00

Uniforme si echipament

20.05.01       |

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL 29(16,02,2018

Realizat la

20,06,2018

Influente

f,      o _L -■

t Buget"' , rectificat

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de Inventar

20.05.30

5,00

1,29

0,00

'-.S-.5,00

i Deplasați, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

•0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări In străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,60

1,00

Protecția muncii

20.14

4 00

1,29

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0 00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

, Prevenirea sl combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

000

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0 00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Ttchete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1 00

0,00

1,00

Reclama si publicitate

20.30.01

1 00

1 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

000

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0 00

Fondul Presedintelui/Fondut conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0 00

TITLUL IU DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

iiilul VJ tRANSFEKUHi inihe uNilAJi ALt AUMINISIHAIIEI PUtJLJUk: (000 fii nu

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLDl X ALTt CHkLTUIHLI (cod

59.01 +59. D2+59. ( f+59.12+59.15+59.17+59.22+59. 25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0,00

0,00

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 31.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate în anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 61+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VII! Proiecta cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0 00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0.00

Active fixe Icod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

000

ooo

Construcții

71.01.01

000

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0.00

J

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0 00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

o.ocf

0 00

000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.C1.01

000

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL 29/16,02,2018

Realizat la 20,06,2018

Influe

r- -Buget \

Rectificat

J

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

R. '°'oc

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

X.

J


DIRECTOR

prof MIHAILESCU IRINA FLORENȚA
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 40 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Str. Anotimpului, Nr.l

TeI:0244552690


NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin HCL nr.29/16.02.2018 s-au aprobat sume pentru instituțiile invatamantului preuniversitar de stat conform HGR nr.30/25.01.2018 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant, precum si conform HCL nr.84/25.02.2016

Având in vedere redimensionarea cheltuielilor prin care solicitam diminuarea cheltuielilor de personal pentru personalul nedidactic.

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul local aprobat intial prin Hotararea de Consiliu Local 29/16.02.2018 in suma de 146,00 mii lei se diminuează cu suma de 11,00 mii Iei la cheltuieli de personal ajungând astfel la nivelul sumei de 135,00 mii lei conform Anexei nr.l alaturata.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local are in componenta sa:

Bugetul aprobat in suma de 146,00 mii lei, compus din:

-Cheltuieli de personal - in suma de 53,00 mii lei;

- Bunuri si servicii - in suma de 93,00 mii lei;

In urma rectificării rezulta un buget in suma de 135,00 mii lei compus din:

-Cheltuieli de personal - in suma de 42,00 mii lei;

-Bunuri si servicii - in suma de 93,00mii lei;

DIRECTOR,

Prof. Mihailescu Irina Florența


JUDEȚUL PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr 47 PLOIEȘTI

Nr4-#? din 20.06.2018


BUGET PE ANUL 2018 - sursa de finanțare bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 29/16.02.2018

Influente (+/-)

--v r~' c o i

Prevedeți conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

163.00

-27.00

136.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

163.00

-27.00

136.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

163.00

-27.00

136.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

36.00

-27.00

9.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

26.00

-17.80

8.20

Salarii de baza

10.01.01

22.00

-17.80

4.20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

000

0.00

0 00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0 00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

L-

Indemnizații de detașare

10.01.14

000

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4.00

0.00

4.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariaie in bani

1001.30

0.00

jCheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

i Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10 03

10.00

-9.20

0.80

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.00

-0.70

0.30

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

-0.90

0.10

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.00

-0.90

0.10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

-0.90

0.10

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

-0.90

0.10

CAM

40.03,07

5 QQ

-4.90

0.10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

123.00

0.00

123.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

111.00

0.00

111.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.00

0.00

12.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

60.00

0.00

60.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.00

0.00

13.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0 00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

0.00

20 00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

0.00

3.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Mater.ăle sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

000

Dezinfectanti

20.04.04

3.00

0.00

3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

5.00

0.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

500

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

| Deplasări In .străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

(

Cod indicator

Buget conform HCL nr. 29/16 02.2018

Influente

(*/[)*

/X.'

/Prevederi conform rectificare

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

X

Consultanta și expertiza

20.12

o A -1

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.00

‘^2:00

Protecția muncii

20.14

1.00

0.00

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

000

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

0.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30,04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30,06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

■3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

57

4.00

0.00

4.00

Ajutoare sociale

57.02

4.00

0.00

4.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

0.00

4 00

r

L_ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF, EC. DRAGAN Ml RE LA
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

Nr®.din 20.06.2017

PRELUNGIT NR 47 MUNICIPIUL PLOIEȘTINOTA DE FUNDAMENTARE

In baza adresei nr 154/20.06.2018 emisa de Serviciul Buget,imprumuturi si luând in considerare necesitatea diminuării alocațiilor bugetare la cheltuieli de personal pentru trimestrul al II lea al anului 2018, in vederea susținerii cheltuielilor de personal si a celor de intretinere si funcționare cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul inițial al instituției noastre aprobat prin Hotararea Consililui Local nr. 29/ 16.02.2018 in suma de 163,00 mii lei se diminuează la titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 27,00 mii lei, ajungând astfel la nivelul sumei de 136,00 mii lei, din care cheltuieli cu personalul in suma de 9,00 lei astfel:

 • - art. 10.01.01 se diminuează cu suma de 17,80 mii lei

 • - art. 10.03.01 se diminuează cu suma de 0,70 mii lei

 • - art. 10.03.02 se diminuează cu suma de 0,90 mii lei

-art. 10.03.03 se diminuează cu suma de 0,90 mii lei

-art. 10.03.03 se diminuează cu suma de 0,90 mii lei

-art. 10.03.04 se diminuează cu suma de 0,90 mii lei

 • - art. 10.03.06 se diminuează cu suma de 0,90 mii lei

 • - art. 10.03.07 se diminuează cu suma de 4,90 mii leiAdm. financiar, Ec. Dragan Mirela


JUDEȚUL; PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA //

/*> jfcC

BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL         / > V‘-  ' t

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizată

20.06.2018

Influente

■ W

■ ■ / ,• ~A’

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

138.00

84.06

5.00

143.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

138.00

84.06

5.00

143.00

CHELTUIELI CURENTEfcod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

138.00

84.06

5.00

143.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

70

73.00

30.40

-20.00

53.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

67.00

29.07

-15.33

51.67

Salarii de baza

10.01.01

57.00

26.15

-12.33

44.67

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

7.00

2.92

0.00

7.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

3.00

0.00

-3.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.001

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

6.00

1.33

-4.67

1.33

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.00

0.57

-0.43

0.57

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

1.00

0.02

-0.98

0.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.00

0.19

-0.81

0.19

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.01

-0.99

0.01

Prime de asigurare de vială plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

0.03

-0.97

0.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.00

0.51

-0.49

0.51

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

65.00

53.66

25.00

90.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

57.00

51.36

19.00

76.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.19

1.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

1.26

2.00

4.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

39.00

38.77

10.00

49.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

5.47

2.00

9.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

3.00

2.00

1.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

5.00

3.67

3.00

8.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animate

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

1.00

0.00

0.00

1.00

| Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizat

20.06.2018

^Influente

Prevederi conform rectificare

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0^0.00

,>;AXoo

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

%..c0.00

«fv' o.oo

Dezinfectând

20.04.04

1.00

0.00

000

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.0!

20.05

2.00

0.00

1.00

3.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

1.00

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

0.00

0.00

2.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

0.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.88

2.00

4.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.42

0.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 2(

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alt

e cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

20.30

0.00

0.00

3.00

3.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

3.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,


DIRECTOR PROF. ENEEC. BENCHE CRISTINA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE”,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR, 377 DATA 21.06.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE


MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2018


Având in vedere:

-redimensionarea cheltuielilor transmisa de unitatea nostra in luna iunie 2018, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii;

-adresa nr. 145/19.06.2018 prin care Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi ne-a comunicat majorarea prevederii bugetare la bunuri si servicii pentru anul 2018 cu suma de 25,00 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se efectua in trim.III;

-adresa nr. 155/20.06.2018 prin care Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi ne-a adus la cunoștința ca sumele aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.29/16.02.2018 la cheltuieli de personal pentru personalul nedidactic din unitățile de invatamant preuniversitar de stat, conform HCL nr.84/25.02.2016, se diminuează cu suma de 20,00 mii lei; adresa nr. 10097/17.05.2018 transmisa de Primăria Ploiești către Inspectoratul Școlar Județean Prahova prin care s-a solicitat preluarea prin Ministerul Educației Naționale a cheltuielilor cu salariile pentru posturile personalului nedidactic, incepand cu anul școlar 2018-2019;

-analiza plăților efectuate la data de 20.06.2018;

-respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara intocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Grădiniței cu Program Prelungit “Scufița Roșie”, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018, aprobat conform H.C.L. nr.29/16.02.2018, de 138,00 mii Iei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                              73,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente            66,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 7,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                                  65,00 mii lei

se diminuează la Titlul I “Cheltuieli de personal” cu suma de 20,00 mii lei si se majoreaza la Titlul II “Bunuri si servicii” cu suma de 25,00 mii lei ajungând astfel la 143,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                            53,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente             46,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca      7,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                    90,00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2018, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.


Ad-tor financiar, Ec. Benche Cristina

$4

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA         /GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul loca! rectificare

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL 29/16,02,2018

Realizat la

20,06,2018

Influenta

(+/-) \

Buget'-rectificat' '' '■ O W ș

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

193,00

93,62

-9,00

184,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

193,00

93,62

-9,00

184,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

193,00

93,62

-9,00

184,00

' TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (COd 10.01+10.02+10.03)

10

113,00

48,91

-24,00

89,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

102,00

46,57

-17,70

84,30

Salarii de baza

10.01.01

90,00

43,29

-17,70

72,30

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8,00

0,29

8,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

4,00

2,99

4,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

I

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

11,00

2,34

-6,30

4,70

I Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2,00

1,06

-0,50

1,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

0,03

-0,70

0,30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03.03

1,00

0,35

-0,50

0,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,01

-0,80

0,20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

0,06

-0,80

0,20

Contribuția asiquratorie pentru munca

10,03,07

5,00

0 83

-3,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30)

20

80,00

44,71

15,00

95,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

68,00

43,43

15,00

83,00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0 55

1 00

2 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

0,43

1,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

47,00

34,87

9,00

56,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

4,68

2,00

10,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3,00

1,48

0,00

3,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

5,00

1,42

2,00

7,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

0,64

0,00

1,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

1,00

0,64

0,00

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

7,00

0,00

0,00

7,00

Uniforme si echipament

2C. 05.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL 29/16,02,2018

Realizat la 20,06,2018

Influente (+/-)

,Btiijet .■rectificat.

■si v

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

\0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7,00

0,00

0,00

€7:00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

1 o’.tf

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06,01

I

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,24

1,00

Protecția muncii

20.14

2,00

0,40

2,00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor [cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0 00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30J

20.30

1 00

0,00

1,00

Reclama si publicitate

20.30.01

1,00

1,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0 00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

lTITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

1 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.021

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlu! VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56,07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

o,ool

0,00

Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

[Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

I

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

L

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF HCL 29/16,02,2018

Realizat la 20,06,2018

Influente

(+/-)

Buget rectificat

~T~

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

~

. o,oo

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

t‘ r-

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Str.Aleea Levantica, Nr.2G

Tel:0244574600

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin HCL nr.29/16.02.2018 s-au aprobat sume pentru instituțiile invatamantului preuniversitar de stat conform HGR nr.30/25.01.2018 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant, precum si prin HCL nr.84/25.02.2016 .

Având in vedere redimensionarea cheltuielilor prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii, pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se efectua in trimestrul III. urmând ca pe parcursul execuției bugetare sa fie alocate sumele necesare desfășurării activitatii, precum si diminuarea cheltuielilor de personal pentru personalul nedidactic.

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul local aprobat intial prin Hotararea de Consiliu Local 29/16.02.2018 in suma de 193,00mii lei se diminuează cu suma de 24,00 mii lei la cheltuieli de personal si se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii ajungând astfel la nivelul sumei de 184,00 mii lei conform Anexei nr. 1 alaturata.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local are in componenta sa:

Bugetul aprobat in suma de 193,00 mii lei, compus din:

-Cheltuieli de personal - in suma de 113,00 mii lei;

- Bunuri si servicii - in suma de 80,00 mii lei;

In urma rectificării rezulta un buget in suma de 184,00 mii lei compus din:

-Cheltuieli de personal - in suma de 89,00 mii lei;

-Bunuri si servicii - in suma de 95,00mii lei;


ADM-FINANCIAR,

Ec. Tudor Ramona Gabriela

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI" PLOIEȘTI Str. Arinului, nr.2

CIF 29169955BUGET PE ANUL 2017 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conf. HCL 151/ 30.05.2018

Realizat

20.06.2018

ii '

$|

Influente

(+/-) w

i Prevedere , conform ;

'fectificare_'

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

113.00

93.60

15.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

113.00

93.60

15.00

128.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

113.00

93.60

15.00

128.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.00

0.16

0.00

2.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.00

0.16

0.00

2.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

0.00

Fond de premii

10.01.08

X

000

Prima de vacanta

10.01.09

X

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01 14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

0.16

2.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

000

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0 00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de via(ă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

111.00

93.44

15.00

126.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

104.00

88.12

13.00

117.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.00

15.79

4.00

20 00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

58 00

52.56

58.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

6.42

1.00

8.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01 06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

I6.00

4.66

1.00

7.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15.00

8.69

7.00

22.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL 151/ 30.05.2018

Realizat

20.06.2018

Influente (+/-)

<l0ctîficat\

Materiale sanitare

20.04.02

? 0.00

Reactivi

20.04.03

XsbiOO

Dezinfectanti

20.04.04

\ 000

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

4.00

3.85

2.00

^V.6.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Xc ',‘ftoo

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

3.85

2.00

6.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06,01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta sl expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.80

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.67

2.00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii sl cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorltati publice loc.

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.:

20.30

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51*55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 58.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

| Construcții

71.01.01

I

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cont. HCL 29/ 16.02.2018

Realizat

14.05.2018

Influente*

X?

PrGptnwe iiîget' ,*• rectificai /Qș V;

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

» f ,

■ "•0.00

Mobilier, aparatură birotică șl alte active corporale

71.01.03

WP? X

■■■• ■. o oo

Alte active fixe

71.01.30

0.00

i.

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

X- •• ■.o.oo

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

o"oo

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

•7/;        o.oo

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

J

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

[

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,


DIRECTOR,


Roșea Elena

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN” „LICURICF’, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


STR. Arinului, nr. 2

NOTA DE FUNDAMENTARE

Suma alocata din bugetul local pentru activitatea instituției noastre pentru anul 2018 este in suma de 113,00 mii lei defalcata astfel:

 • -  cheltuieli de personal 2,00 mii lei

Transport - 2,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii -  111,00 mii lei

Urmare redimensionarii cheltuielilor transmisa in luna iunie Primăriei Municipiului Ploiești, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii, respectând prevederile art.14, alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare „Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata, potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare", Direcția Economica a Primăriei Municipiului Ploiești, prin adresa nr. 147/19.06.2018, ne-a comunicat modificarea prin majorare a prevederilor bugetare cu suma de 15,00 mii lei, ajungând astfel la suma de 128,00 mii lei.

DIRECTOR, Prof. Olteanu Mariana

ADM. FINANCIAR, Roșea ElenaJUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP RAZA DE SOARE, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA

k Ha


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018 SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizat 20/06/2018

infWrfte

^rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

257.00

169.68

-5.00

252.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

257.00

169.68

-5.00

252.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

257.00

169.68

-5.00

252.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

110.00

57.30

-15.00

95.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

103.00

54.64

-11.66

91.34

Salarii de baza

10.01.01

93.00

51.94

-11.66

81.34

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00.

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

2.70

0.00

10.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

7.00

2.66

-3.34

3.66

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2.00

1.15

-0.85

1.15

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

0.04

-0.96

0.04

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.00

0.38

-0.62

0.38

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.02

-0.98

0.02

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

0.07

-0.93

0.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.00

1.00

1.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

136.00

109.02

10.00

146.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

117.00

99.07

8.00

125.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.12

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

11.08

0.00

18.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

68.00

66.15

4.00

72.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

6.53

1.00

11.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

2.49

1.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

16.00

12.70

2.00

18.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02}

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

1.76

0.00

3.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

3.00

1.76

0.00

3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.31

20.05

10.00

6.26

1.00

11.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00


-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizat

20/06/2018

4

Iufhlerite:

Propunere buget .rectificat

‘î

Alteobiectede inventar

20.05.30

10.00

. : i.od

. rii.oo

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

xO'.OD

zzo.oo

/ /Z "70.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

W

\ vo.oo

z Z o.oo

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

*^<^0’00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.90

1.00

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

1.03

0.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice loc

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2*

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alt

e cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3

20.30

1.00

0.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

0.00

0.00

1.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

11.00

3.36

0.00

11.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

11.00

3.36

0.00

11.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

11.00

3.36

0.00

11.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00,

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00


ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. LUNGH/OABRIELA

/ T

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP ‘ RAZA DE SOARE ”,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. CS58 / DATA 21.06.2018

/ ©/

NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2018

Având in vedere:

-redimensionarea cheltuielilor transmisa de unitatea nostra in luna iunie 2018, prin care solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii;

-adresa nr.145/19.06.2018 prin care Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi ne-a comunicat majorarea prevederii bugetare la bunuri si servicii pentru anul 2018 cu suma de 25,00 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se efectua in trim.III;

-adresa nr. 155/20.06.2018 prin care Primăria Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi ne-a adus la cunoștința ca sumele aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.29/16.02.2018 la cheltuieli de personal pentru personalul nedidactic din unitățile de invatamant preuniversitar de stat, conform HCL nr.84/25.02.2016, se diminuează cu suma de 20,00 mii lei; adresa nr.10097/17.05.2018 transmisa de Primăria Ploiești către Inspectoratul Școlar Județean Prahova prin care s-a solicitat preluarea prin Ministerul Educației Naționale a cheltuielilor cu salariile pentru posturile personalului nedidactic, incepand cu anul școlar 2018-2019;

-analiza plăților efectuate la data de 20.06.2018;

-respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; este necesara intocmirea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Grădiniței cu Step by step Raza de Soare”, Municipiul Ploiești.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018, aprobat conform H.C.L. nr.29/16.02.2018, de 257,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                            110,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente            100,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca     10,00 mii lei

 • -   bunuri si servicii                                                   136,00 mii lei

 • -   ajutoare sociale                                                     11,00 mii lei

se diminuează la Titlul I “Cheltuieli de personal” cu suma de 15,00 mii lei si se majoreaza la Titlul II “Bunuri si servicii” cu suma de 10,00 mii lei ajungând astfel la 252,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                               95,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente             85,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca      10,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                                    146,00 mii lei

 • - ajutoare sociale                                                           11,00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești majorarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2018, al GRĂDINIȚEI STEP BY STEP “RAZA DE SOARE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.JUDEȚUL PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE" PLOIEȘTI

ANEXA

BUGET-PE ANUL 2018 - sursa de finanțare bugetul local

PROPUNERE RECTIFICARE                            7

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT

HCL69/ 29.03.2018

REALIZAT

20/06/2018

n

INFLUENȚE

(+/.)

PREVEDERI

SâJfc

RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

535.00

184.23

510.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

535.00

184.23

-25.00

510.00

CHELTUIELI CURENTE (cod f 0+20+30+40+60, SfSF+55SF+57+5Sj

01

535.00

184.23

-25.00

510.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

35.00

5.49

■25.00

10.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

33.99

5.04

-25.00

8.99

Salarii de baza

10.01.01

28.99

3.92

-25.00

3.99

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

1.12

5.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.01

0.45

0.00

1.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.28

0.28

0.28

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.01

0.01

0.01

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.10

0.10

0.10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.01

0.01

0.01

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.02

0.02

0.02

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

0.59

0.05

0.59

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

368.00

134.51

0.00

368.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

338.00

131.78

0.00

338.00

Furnituri de birou

20.01.01

700

2.59

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.00

3.18

11.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

224.00

97.80

224.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50 00

14.87

50.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

6.93

20 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.00

0.63

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

23.00

5.78

23.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+2

20.05

20.00

0.00

0.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

20.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT

HCL69/

29.03.2018

REALIZAT

20/06/2018

INFLUENTE

(+/J (

PREVEDERI:^

'CONFORM

| Deplasări în străinătate

20.06.02

) X;■ o:od

Materiale de laborator

20.09

\ 0.00

Cercetare-dezvolta re

20.10

. X 0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

0.00

£zVzooa

Consultanta sl expertiza

20.12

..0®

Pregătire profesionala

20.13

3.00

0.50

3.00

Protecția muncii

20.14

4.00

0.00

4.00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

0.00

0.00

Studii sl cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati public

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01

20.24

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0

20.30

3.00

2.23

3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

26.80

2.23

26.80

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

72.00

24.80

0.00

72.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

72.00

24.80

0.00

72.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

72.00

24.80

0.00

72.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

60.00

19.43

0.00

60.00

Burse

59.01

27.00

14.27

27.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neancdrate

59.40

33.00

5.16

0.00

33.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedentl sl recuperate In anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00J

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat ți de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la caDitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti

efectuate In anii precede«Oi.reqjrpatpte in anul curent

85.01ORDONATOR TER DIRECTOR, PROF. DR
STOICESCU ELENAȘCOALA GIMNAZIALA „PROFESOR NICOLAE SIMACHE” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. MALU ROȘU ,NR. 102


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere adresa nr, 158/20.06.2018, a Primăriei Municipiului Ploiești, Serviciul Buget, împrumuturi, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice , cu modificările si completările ulterioare, bugetul Scolii Gimnaziale „Profesor Nicolae Simache”, Ploiești avand ca sursa de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr. 29/16.02.2018,rectificat prin HCL 69/29.03.2018 in suma de 535,00 mii Iei se rectifica prin diminuare cu suma de 25,00 mii Iei la TITLUL I „ Cheltuieli de personal”, ajungând la suma de 510,00 mii lei după cum este prezentat detaliat in Anexa nr. 1.

Titlul I „cheltuieli de personal” se diminuează la următorul articol:

- Art. 10.01.0l”salarii de baza” -25,00 mii lei