Hotărârea nr. 241/2018

Hotãrârea nr. 241 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Excelență Prahova pe anul 2018, având ca sursă de finanțare bugetul local

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 241 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Excelență Prahova pe anul 2018, având ca sursă de finanțare bugetul local

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 7/07.06.2018 a ordonatorului principal de credite, domnul primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina-Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert Ionuț și Raportul de specialitate nr. 322/06.06.2018 al Centrului Județean de Excelență Prahova prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Excelență Prahova pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 167/26.06.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 110/27.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 11.06.2018;

în baza adresei Centrului Județean de Excelență Prahova nr. 316/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 11561/07.06.2018;

Având în vedere adresa nr. 1944/27.06.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova înregistrată la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 13266/27.06.2018

Având în vedere prevederile:

  • - art. 103, alin. 2 si 104, alin. 2 lit. b, d, din Legea nr. 1/10.01.2011 - Legea educației naționale,

  • - Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4808/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Excelență Prahova;

  • - Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5577/2011, art. 19 din privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a centrelor de excelență, activitatea Centrului Județean de Excelență Prahova, precum și procurarea bazei materiale sunt finanțate potrivit legislației în vigoare privind învățământul preuniversitar de stat, putând fi finanțate totodată și din sponsorizări și donații;

  • - art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a Centrului Județean de Excelență Prahova conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul terțiar de credite, Centrul Județean de Excelență Prahova, utilizează creditele bugetare ce au fost repartizate din bugetul local și răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 29/16.02.2018 se modifică corespunzător.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Centrul Județean de Excelență Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


JUDEȚUL: PRAHOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA


BUGET PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET aprobat cf HCL 31/16.02.2018

Influente

BUGET 2018 rectificat

2019 \

^^020^

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

178,00

344,00

522,00

885,00

888,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

178,00

344,00

522,00

885,00

886,00

888,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

178,00

344,00

522,00

885,00

886,00

888,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02*10.03)

10

2,00

344,00

346,00

724,00

724,00

724,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,00

333,00

335,00

709.00

709,00

709,00

Salarii de baza

10.01.01

103,00

103,00

220,00

220,00

220,00

Salarii de merit

10.01.02

0,00

0,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

230,00

230,00

487,00

487,00

487,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

11,00

11,00

15,00

15,00

15,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

Contribuția asiguratorie rentai munca

10.03.07

11,00

11,00

15,00

15,00

15,00

Contributii-la-Fondul de garantare a creanțelor salariale

10 03.07

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

80,00

0,00

80,00

81,00

82,00

84,00

3unuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

39,00

0,00

39,00

42,00

43,00

44,00

Furnituri de birou

20.01.01

7,00

0,00

7,00

10,00

10,00

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1.00

încălzit. Iluminat si foita motrice

20.01.03

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, hz, internet

20.01.08

4,00

0,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7,00

0,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,00

0,00

20,00

20,00

21,00

22,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03,01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

24,00

0,00

24,00

24,00

24,00

25,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

24,00

0,00

24,00

24,00

24,00

25,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

9,00

0,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Materiale de laborator

20.09

2,00

0,00

2,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00■DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET aprobat cf

HCL 29/16.02.2018

Influente

BUGET 2018 rectificat

2019 y

.. 2020

^2021

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

-’.v

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

I.                :-'r

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.00

4.00

■Wii! 4.00

4.00

Tî ./ 4.00

Protecția muncii

20.14

1.00

0.00

1.00

<■- >-.1 00

■ '•>"-<ri.oo

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

V

Studii si cercetări

20.16

0.00

M O

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

'

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.o’ol

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiîor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30,02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct sub împrumutate

30.02.03

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0.00

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0.00

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0.00

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0.00

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0.00

Alte subvenții

40.30

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0.00

I

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

51.01

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții uublice

51.01.01

0.00

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0.00

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0.00

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniu! sănătății

51.01.46

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor auricole

51.01.49

0.00

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

]Alte transferuri curente interne

55.01.18

0.00

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.0'

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0.00

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

50.00

0.00

50.00

40.00

40.00

40.00I

> .DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET aprobat cf

Influente

BUGET 2018 rectificat

ESTIMĂRI

indicator

HCL 29/16.02.2018

.,■2019

2020

2021

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

A'utoare sociale in numerar

57.02.01

50.00

0.00

50.00

40.00

40.00

40.00

Aiutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

/

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

46.00

0.00

46.00

40.00

40.00

40.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0.00

Asociații si fundații

59.11

0.00

Susținerea cultelor

59.12

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

46.00

0.00

46.00

40.00

40.00

40.00

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0.00

OPERA TIUNI FINA NCIA RE {cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral diri

B0.U3

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de qarantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.0S

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.051

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

> i i uvi.         ii      i vjr* » c. ir* «un rntvtvcn r r jr mrwr     i l iiv mivul

rilDCUT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plat

efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00[

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de fa bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

„DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET aprobat cf

Influente

BUGET 2018 rectificat

Q ESTII&ffi /'’V

indicator

HCL 29/16.02.2018

—2020

Zv

2021

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

"Ur

Cr

1 • "

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii-ale Ministerului Sănătății către-bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

• O

./■

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Prog

rame din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)'

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI

56,08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *j

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *j

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibife *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

o.oot

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini echipamente si miiloace de transport

71.01.02

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01,30