Hotărârea nr. 240/2018

Hotãrârea nr. 240 privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 240 privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 42/26.06.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 105/27.06.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 194/25.06.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 169/26.06.2018 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 06.06.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează ca poziții distincte în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

A

In baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 179, referitoare la strada Democrației, coloana 4 se completează după cum urmează:

Tronson I, Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 13871 mp; Lungime = 0,478 km;

la poziția 218, referitoare la strada George Coșbuc, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 3766 mp; Lungime = 0,282 km;

la poziția 327, referitoare la strada Nicolae Bălcescu, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 7763 mp; Lungime = 0,405 km;

la poziția 461, referitoare la strada Ștefan Greceanu, coloana _4_va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 7974 mp; Lungime = 0,268 km;

la poziția 184, referitoare la strada Gheorghe Doja, coloana 4 se completează după cum urmează:

  • - Tronson I, Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 22726 mp; Lungime = 0,699 km;

  • - Tronson II, Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 4869 mp; Lungime = 0,203 km;

la poziția 823, referitoare la Piața Mihai Viteazu, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața = 5838 mp;

-Tronson I , Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 795 mp; Lungime = 0,090 km;

-Tronson II, Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 673 mp; Lungime = 0,097 km;

-Tronson III, Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 808mp; Lungime = 0,084 km;

-Tronson IV, Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 760 mp; Lungime = 0,084 km;

-Tronson V, zonă verde parțial afectată de cale rulare tramvai; Suprafata=2802mp; Lungime=0,060km;

Art. 2 Aprobă modificarea Anexei F3 la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la capitolul Parcări - Zona Republicii + Cina, Poziția 1- Republicii, Secțiunea - 5A - 5E - se completează la coloana 4 cu suprafața de 1086 mp;

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

’      II'’     ’ 7

George-SoririKNiculae-BOTEZ