Hotărârea nr. 24/2018

Hotãrârea nr. 24 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 24


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia precum și Raportul de specialitate nr. 982/08.02.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 32/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

In conformitate cu prevederile :

 • •  Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • •  Legii nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

 • •  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

în temeiul art. 36 alin (4) lit (a) și art. 45 alin (2) lit (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală- republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă listele de investiții, conform Anexei nr. 2B (sursa venituri proprii) și conform Anexei nr. 2C (sursa buget local), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 3 începând cu data de 1 martie 2018 nu se vor mai acorda medicilor, stimulente salariale în baza Legii nr. 95/2006. începând cu data de 1 februarie 2018 se acordă suplimente salariale personalului de specialitate, în cuantumul necesar

acoperirii diferenței dintre salariul net în plată la 31 decembrie 2017 și cel în plată la 31 ianuarie 2018, dar nu mai mult decât două salarii minime.

Art. 4 Aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă destinația excedentului constituit la finele anului 2018, în sumă de 7618 mii lei, astfel: suma de 3927 mii lei se va utiliza pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - investiții prezentate în Anexa 2B, iar diferența de 3691 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

DE ȘEDINȚĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George-Șorin-Niculae BOTEZ

Contrasei SECU Lauren^SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZĂRI

LA

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMAR

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

46766

57926,00

56699,00

56575,0C

56560,00

Vth

il l UKILt btU I lUNII Ut bUNUTIONAKb -- din care:

46276

56011,00

56699,00

56575,0C

56560,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

20

20,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

Venituri din prestări servicii

33.10.08

930

930,00

1000,00

1000,00

1000

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

38194

38194,00

42000,00

42000,00

42000

Venituri din contracte incheiate cifdirectiile de sanatate nublica din sume alocate de la

33.10.30

553

809,00

609,00

809,00

809

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

5

36,00

36,00

36,00

36

Donații si sponsorizări

37.10.01

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-5

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1478

1166,00

1166,00

1166,00

1166

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de cacital in domeniul sanatatii

43,10,14

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

5101

14856,00

11688,00

11564,00

11549

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

480

1915,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

5

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

475

1915,00

SubveritiiTfih bugetul de“srat calre bugB!5T6 locale pentru finanțarea aparaturii medicale si nr±iinampn1plrir   rnmunirjaJti in «jansiatp.

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In urgenta in

43.10.17.01

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44980,00

65544,00

56699,00

56575,00

56560,00

SECȚIUNEA DETUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

43806

59702,00

56699,00

56575,00

56560,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1

01

43806

69702,00

56699,00

56575,00

56560,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (codIO.i

10

18850

35265,00

31578,00

31578,00

31578,00

Cheltuieli satarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.0

10.01

14445

33621,00

30883,00

30883,00

30883,00

Salarii de baza

10.01.01

10340

20773,00

21024,00

21024,00

21024

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1446

4426,00

4426,00

4426,00

4426

Alte sporuri

10.01.06

340

952,00

952,00

952,00

952

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

1039,00

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1911

4478,00

4478,00

4478,00

4478

Indemnizații plătite unor persoane din afara un

10.01.12

3,00

3,00

3,00

3

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de rr

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrana

10,01,17

1596,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

408

354,00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10

10.02

1089

609,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *1

10.02.01

1089

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

REALIZĂRI LA 31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

fc

2021

Locuința de serviciu folosita de salariat si fam

10.02.04

TJ

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

A

Tichete de vacanta

10.02 06

609 00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

3316

1035

695

695

695

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2331

282,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

70

7,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

751

68,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

41

4,00

^rime de asigurare de viață plătite de angajator pentru ancaiati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

123

4,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

670,00

695,00

695,00

695

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

24899

24188,00

24921,00

24797,00

24782,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.C

20.01

1887

1984,00

1977,00

1965,00

1962,00

Furnituri de birou

20.01.01

70

70 00

70.00

60 00

59

Materiale pentru curățenie

20.01.02

106

110,00

110,00

109,00

108

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

654

700,00

700,00

700,00

700

Apa, canal si salubritate

20.01.04

130

135,00

135,00

135,00

135

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

16

19,00

18,00

17,00

17

Piese de schimb

20.01.06

108

110,00

109,00

109,00

108

Transport

20.01.07

20

22,00

21,00

21,00

21

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

52

54,00

54,00

54,00

54

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

451

482,00

480,00

480,00

480

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct

20.01.30

280

282,00

280,00

280,00

280

Reparații curente

20.02

280

300,00

270,00

270,00

270

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

608

632,00

630,00

629,00

628,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

608

632,00

630,00

629,00

628

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01

20.04

21077

20147,00

20978,00

20878,00

20878,00

Medicamente

20.04.01

19426

18434 00

19280 00

19180 00

19180

Materiale sanitare

20.04.02

517

553,00

548,00

548,00

548

Reactivi

20.04.03

1084

1100,00

1100,00

1100,00

1100

Dezinfectând

20.04.04

50

60,00

50,00

50,00

50

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 2<

20.05

423

460,00

430,00

419,00

408,00

Uniforme si echipament

20.05.01

5

20,00

10,00

10,00

10

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

38

40,00

30,00

29,00

28

Alte obiecte de inventar

20.05.30

380

400,00

390,00

380,00

370

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+2C

20.06

42

55,00

50,00

50,00

50,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

42

55,00

50,00

50,00

50

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

8

10,00

9,00

9,00

9

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

2

5,00

3,00

3,00

3

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

32

50,00

40,00

40,00

40

Protecția muncii

20.14

48

50,00

49,00

49,00

49

Muniție, furnituri sl armament de natura actlvelo

20.15

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al a

20.18

0,00

u ontrio uți raia-sram nnsiratiei pu tnrcr rar srtna-realizarea unor lucrări ș! servicii de Interes public local, tn baza unor convenții sau rnntrsrte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pen

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl Inghetu

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumutur

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imorumuti

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

CfieT

uieli judiciare si extrajudiciare derivate d n

acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale-------------------REALIZĂRI LA 31.12.2017

ESTIMĂRI

D

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET

2018

2019

2020

// 2021

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

492

495,00

485,00

485,00

485.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol sl reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20

20,00

25,00

25,00

Chirii

20.30.04

. ,z

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilo

20.30.06

L- s

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului in:

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

20.30.30

472

475,00

460,00

460,00

460

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 51

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

57

249

200

200

200

Burse

59.01

57

9,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

59.40

240,00

200,00

200,00

200

OPERAȚIUNI FINANCIARE (codB0+81)

79

titlul xv Împrumuturi (cod B0.03+80.08+80

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

1IILUL X VVi hlAI ) tt-tsvi ua 11 l/v aw/ PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate Ir

85.01

.....

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE țcod 51+55+56+70+84)

1174

5842,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

imul vili Proiecte cu finanțare am i-onauri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+66.08+56.16+56.16+56.17+56.181

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1174

5842,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011

71

1174

5642,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1174

5842,00

Construcții

71.01.01

0

000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

671

3717,00

Mobilier, aparatură birotică si alte active corpo

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

503

2125,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților cor

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI tJ-EUluA TE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedentl sl recuperate ir

85.01

ZI

Pentru buget 2018: Excedentul din anii precedent! de7618 mii lei va fi directionat astfel: 3927 mii lei se dlrectioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții erenta de 3691 mii lei. pentru acoperirea golurilor de casa.


Sponsorizări din anii precedenti:241268,22 lei

SPITALUL

MUNICIPAL. m’i ploiești


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, EC. IORDANESCU MARIA MIHAELA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL EC. MUSCA MARILENA


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA2B i'b HCL th . 2 V/potf


LISTA PROPUNERI

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII (EXCEDENT) pentru anul 2018


Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Cantitate

Valoare totala

Nota de fundamentare

1

2

3

8

ART.71.1

J1.02 - MAȘINI, ECHIl

PAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1 .Aparat radiologie

1

1500

Acest aparat este necesar dotării Laboratorului de radiologie al spitalului, cel vechi fiind uzat fizic si moral.

2. Aparat radioterapie TUR 300

1

1800

Se impune dotarea Laboratorului de radioterapie cu acest aparat in vederea tratării pacientilor cu afecțiuni oncologice.

3.Scaun chimioterapie

4

12

Aceste scaune sunt imperios necesare Secției Oncologie in vederea utilizării lor pentru pacientii care necesita chimioterapie.

4. Aparat cu banda pentru

e lectroca rd iog ra ma

2

40

Aceste aparate sunt necesare Secției Interne.

5.Electrocardiograf 12 canale

1

25

Aparatul va fi utilizat pentru dotarea Secției Oncologie.

6.Termostat incalzit seruri

2

50

Se impune folosirea acestor termostate in Secția

Oncologie,pentru incalzirea serurilor perfuzabile.            t

7.Centrifuga laborator

1

15

Centrifuga va fi folosita de Compartimentul de Transfuzii al ■ spitalului.                                                        ii8.Holter EKG

1

20

Aparatul este necesar Secției Interne.

9. Aparat electrostimulare fara soft

5

25

Aparatele sunt necesare Laboratorului de Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie

10. Aparat electrostimulare cu soft

1

10

Este necesar Laboratorului de Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie.

ART.71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

9.Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie

60

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

10. Amenajare incapere amplasare aparat radioterapie TUR 300

250

In vederea utilizării aparatului de radioterapie TUR 300 este necesara amenajarea incaperii unde va funcționa aparatul, conform normelor CNCAN.

11. Lucrări de transformare a copertinei din zona de acces a capelei spitalului intr-un spațiu inchis

120

Lucrările constau in inchiderea copertinei din zona de acces a capelei spitalului, in izolarea acoperișului, a podelei si a termopanelor din incinta acesteia.

TOTAL

3927

MANAGER

Ec.Iordanescu Maria Mihaela p >

f I., "Uf-


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca Marilena


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Mateescu Veronica Angi

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA2C C A HcLfh


LISTA PROPUNERI

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL - Anul 2018

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Cantitate

Valoare totala

Nota de fundamentare

1

2

3

8

ART.71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE(INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

1. Anvelopare Corp E (execuție)

80

Se urmărește imbunatatirea eficientei incalzirii acestei clădiri si micșorarea pierderilor termice.

2.Consolidare si reparație acoperiș corp E (inlocuire invelitoare metalica si lemnărie)

230

Clădirea trebuie consolidata, iar invelitoarea metalica este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa prin ea.

3. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie -etaj ,corp L

200

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare intrucat pacientii internați (spitalizare continua si de zi), personalul medical si aparținătorii, aproximativ 100 persoane/zi in secția Oncologie - etaj nu pot fi evacuați pe singura cale de acces existenta in cazul unor calamitati (incendii, cutremure).

4. Redimensionare instalație de alimentare cu energie electrica pentru Secția Recuperare si Fizioterapie (continuare execuție)

80

Actualele instalații au fost dimensionate pentru un anumit nivel de consum, iar ca urmare a montării consumatorilor suplimentari (aparate de aer condiționat, televizoare, aparatura medicala) este necesara finalizarea redimensionarii instalațiilor electrice in aceasta secție.

5 .Redimensionare instalație de iluminat pentru secția Recuperare

90

. ... . ' Instalația veche din Secția Recuperare si Fizioterapie nu mai corespunde x&riâ^eioF si normelor tehnice actuale.                                            f * /

si Fizioterapie(proiectarc

si execuție)

6.Reconfigurare si refacere instalație termica Secția Inteme(proiectarc si execuție)

100

Instalația veche din Secția Interne nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

7.Reconfigurare si refacere instalație termica si asigurare apa calda( proiectare si execuție) la Secția Recuperare si Fizioterapie

150

Instalația veche din Secția Recuperare si Fizioterapie nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

8. Redimensionarea instalației de alimentare cu energie electrica pentru secția Interne (proiectare si execuție)

250

Actualele instalații au fost dimensionate pentru un anumit nivel de consum, iar ca urmare a montării consumatorilor suplimentari (aparate de aer condiționat, televizoare, aparatura medicala) este necesara o redimensionare a instalațiilor electrice in aceasta secție.

9.Refacere instalație exterioara de alimentare cu energie electrica a secției Oncologie

70

Instalația existenta nu corespunde cerințelor si normelor tehnice si de siguranța in vigoare.

10.Refacere instalație exterioara de de alimentare cu energie electrica a secției Recuperare si Fizioterapie

70

Instalația existenta nu corespunde cerințelor si normelor tehnice si de siguranța in vigoare.

11 .Reparații structura de rezistenta si pereți la garajul auto

50

Lucrările constau in confecționarea unor stâlpi de rezistenta care sunt complet deteriorați,in realizarea unor centuri de legătură intre stâlpi,precum si lucrări de camasuire a pereților interiori despărțitori..Aceștia se afla in situația de a se prăbuși.

12.Asfaltare curte B

75

Aleile din curtea B a spitalului prezintă numeroase gropi care constituie un real pericol pentru accidentarea celor care le acceseaza.

13.Execuție cai de acces spital (poarta 1 + poarta 2)

100

Este necesara realizarea acestor cai de acces in incinta spitalului deoarece cele existente sunt uzate.

14.1mprejmuire gard str.Petru Poni si str.Ana Ipatescu

150

Gardul existent prezintă zone deteriorate si,ca urmare nu mai asigura securizarea incintei spitalului.

ART.71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

15. Aparat radiologie -cofinantare

1

150

Acest aparat este necesar in ambulatoriul de specialitate intrucat cel existent este uzat fizic si moral.

16.Mamograf digital -cofinantare

1

70

Aparatul este necesar in laboratorul de radiologie intrucat cel existent este uzat fizic si moral.

TOTAL

1915

MANAGER

Ec. Iordanescu Maria Mihaela


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca Marilena

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ing. Mateescu Veronica Angi

Anexa nr. 3 CA hcl fa 2b j$.{g

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII

PROPUSE A SE REALIZA IN ANUL 2018

Sursa de finanțare :Venituri proprii

Valoarea investițiilor: 3927 mii lei din care :

Pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala - art.bugetar 71.01.02-

Masini, echipamente si mijloace de transport, spitalul isi propune următoarele obiective de investiții in valoare de 3497 mii lei:

 • 1. Aparat radiologie -1 buc.in valoare de 1500 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Acest aparat este necesar dotării Laboratorului de radiologie al spitalului, cel vechi fiind uzat fizic si moral.

 • 2. Aparat radioterapie TUR 300 - 1 buc. in valoare de 1800 mii lei Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de radioterapie cu acest aparat in vederea tratării pacientilor cu afecțiuni oncologice.

3.Scaun chimioterapie -4 buc. in valoare de 12 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceste scaune sunt imperios necesare Secției Oncologie in vederea utilizării lor pentru pacientii care necesita chimioterapie.

 • 4. Aparat cu banda pentru electrocardiograma - 2 bucăți in valoare de 40 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aparatele sunt necesare Secției Interne.

 • 5. Electrocardiograf 12 canale - 1 bucata in valoare de 25 mii lei Necesitate si oportunitate:

Acest aparat va fi utilizat pentru dotarea Secției Oncologie.

 • 6. Termostat incalzit seruri - 2 bucăți in valoare de 50 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune folosirea acestor termostate in Secția Oncologie, pentru incalzirea serurilor perfuzabile.

 • 7. Centrifuga laborator - 1 bucata in valoare de 15 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Centrifuga va fi folosita de Compartimentul de Transfuzii al spitalului.

 • 8. Holter EKG - 1 bucata in valoare de 20 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aparatul este necesar Secției Interne.

 • 9. Aparate electrostimulare fara soft - 5 bucăți, in valoare totala de 25 mii lei; aparatele sunt necesare Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

 • 10. Aparat electrostimulare cu soft in valoare de 10 mii lei, necesar Laboratorului de Fizioterapie si recuperare Medicala

La art.bugetar 71.01.30 - Alte active fixe (inclusiv reparații capitale), spitalul isi propune realizarea următoarelor obiective de investiții in valoare de 430 mii lei:

 • 1.Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie - in valoare de 60 mii lei

Necesitate si oportunitate:

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

 • 2. Amenajare incapere amplasare aparat radioterapie TUR 300 - in valoare de 250 mii lei

Necesitate si oportunitate:

In vederea utilizării aparatului de radioterapie TUR 300 este necesara amenajarea incaperii unde va funcționa aparatul, conform normelor CNCAN.

 • 3. Lucrari de transformare a copertinei din zona de acces a capelei spitalului intr-un spațiu inchis.- in valoare de 120 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Lucrările constau in inchiderea copertinei din zona de acces a capelei spitalului, in izolarea acoperișului, a podelei si a termopanelor din incinta acesteia.


Sursa de finanțare: Subvenții din bugetul local pentru finanțarea u cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii ( Buget Local) - valoKfga totala a investițiilor este de 1590 mii lei si se defalca astfel:       ~

La artbugetar 71.01.02 - Mașini,echipamente si mijloace de

transport -se preconizează achiziționarea următoarelor obiective de irivfesțitiidn: Ș valoare de 220 mii lei:

 • l.Aparat radiologie -1 bucata in valoare de 150 mii lei (cofinantare de 10% de la Bugetul Local)

Necesitate si oportunitate:

Acest aparat este necesar in ambulatoriul de specialitate al spitalului intrucat cel existent este uzat fizic si moral.

 • 2.Mamograf digital - 1 bucata in valoare de 70 mii lei (cofinantare de 10% de la Bugetul Local)

Necesitate si oportunitate:

Mamograful este necesar la Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala deoarece cel existent este uzat fizic si moral.

La artbugetar 71.01.30 - Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) se are in vedere realizarea următoarelor obiective de investiții in valoare de 1370 mii lei:

l.Anvelopare Corp E (execuție) - in valoare de 80 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se urmărește imbunatatirea eficientei incalzirii acestei clădiri si micșorarea pierderilor termice.

 • 2. Consolidare si reparație acoperiș corp E (înlocuire invelitoare metalica si lemnarie-executie)- in valoare de 230 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune aceasta reparație ca urmare a faptului ca invelitoarea metalica a acoperișului clădirii este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa prin ea.

 • 3. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie - etaj ,corp L (execuție)- in valoare de 200 mii lei

Necesitate si oportunitate:

‘s "

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare intrucat pacientiiff-f internați (spitalizare de zi si continua ), personalul medical si apartinatorii, aproximativ 100 de personae/zi in Secția Oncologie - etaj nu pot fi evacuate pe singura cale de acces existenta in cazul unor calamitati (incendii, cutremure)'.ju

 • 4. Redimensionare instalație de alimentare cu energie electrica pentru Secția Recuperare si Fizioterapie ( continuare execuție) - in valoare de 80 mii lei.

Necesitate si oportunitate:

Actualele instalații au fost dimensionate pentru un anumit nivel de consum, iar ca urmare a montării consumatorilor suplimentari (aparate de aer condiționat, televizoare, aparatura medicala) este necesara finalizarea redimensionarii instalațiilor electrice in aceasta secție.

 • 5. Redimensionare instalație de iluminat pentru secția Recuperare si Fizioterapie(proiectare si execuție) - in valoare de 90 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Instalația veche din Secția Recuperare si Fizioterapie nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

 • 6. Reconfigurare si refacere instalație termica Secția Interne(proiectare si execuție) - in valoare de 100 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Instalația veche din Secția Interne nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

 • 7. Reconfigurare si refacere instalație termica si asigurare apa calda

( proiectare si execuție) la Secția Recuperare si Fizioterapie - in valoare de 150 mii lei

Necesitate si oportunitate: Instalația veche din Secția Recuperare si Fizioterapie nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

 • 8. Redimensionarea instalației de alimentare cu energie electrica pentru Secția Interne (proiectare si execuție) - in valoare de 250 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Actualele instalații au fost dimensionate pentru un anumit nivel de consum iar ca urmare a montării consumatorilor suplimentari (aparatura medicala, aparate de aer condiționat,televizoare) este necesara o redimensionare a instalației electrice din aceasta secție.

 • 9.Refacere instalație exterioara de alimentare cu energie electrica a secției^ Oncologie - in valoare de 70 mii lei                                         c;

Necesitate si oportunitate:

Instalația existenta nu corespunde cerințelor si normelor tehnice si de siguranța in vigoare.

 • 10. Refacere instalație exterioara de de alimentare cu energie electrica a secției Recuperare si Fizioterapie - in valoare de 70 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Instalația existenta nu corespunde cerințelor si normelor tehnice si de siguranța in vigoare.

 • 11. Reparatii structura de rezistenta si pereți la garajul auto - in valoare de 50 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Lucrările constau in confecționarea unor stâlpi de rezistenta care sunt complet deteriorați, in realizarea unor centuri de legătură intre stâlpi, precum si lucrări de camasuire a pereților interiori despartitori.Acestia se afla in situația de a se prăbuși.

Manager,                               Director financiar - contabil,

Ec.lordanescu Maria Mihaela
Sef serviciu administrativ,


Ing. Mateescu Veronica Angi


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021

Spitalul Municipal Ploiești, infiintat prin Acordul Ministerului Sanatatii nr. 1241/16.08.1974 si Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului Prahova nr.616/27.09.1974, isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr.756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Elaborarea si fundamentarea bugetului pe anul 2018 s-a realizat in conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  Legii nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

 • -  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Având in vedere execuția anului 2017 si estimarea contractelor incheiate cu Casa de Asigurări de Sanatate si respectiv cu Direcția de Sanatate Publica Prahova , bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 va avea următoarea structura:

Venituri totale: 58421 mii lei

Cheltuieli totale: 66039 mii lei

Excedentul anilor precedenti: 7618 mii Iei

La nivelul titlurilor , prevederea bugetara se prezintă astfel:

Titlul I - Cheltuieli de personal - prevederea este de 34206 mii lei

Titlul II - Bunuri si servicii - prevederea este de 26067 mii lei

Titlul X - Alte cheltuieli - prevederea este de 249 mii lei

Titlul XII - Active nefînanciare - prevederea este de 5517 mii lei

Caracterul de urgenta al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de prevederile Legii nr.273/2006, art.39, alin (7) in care sunt stipulate următoarele:

„In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin.(6) , direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele

>>/'-

;  -x, /  |          ---.•

venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative.In aceasta situație ',^din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri incâșafe..

Fata de cele prezentate mai sus , avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești propunem aprobarea bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019 -2021.

si


CONSILIERI,Claudia-Oana Salceanu Andrei Gheorghe Paul Alexandru Palas Gheorghe Simion Șîji Zoia Staicu

[spitalul municipal

PLOIEȘTI

Nr...£<£2


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri^iL cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 ' si estimări pentru anii 2019 -2021

Spitalul Municipal Ploiești, infiintat prin Acordul Ministerului Sanatatii nr.1241/ 16.08.1974 si Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului Prahova nr.616/27.09.1974, isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr.756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pentru anul 2018 a fost elaborat avand in vedere conjunctura macroeconomica, legislația in vigoare si principalele obiective ale activitatii Spitalului Municipal Ploiești, in conformitate cu prevederile :

 • -  Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  Legii nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Indicatorii programați pentru anul 2018 au următoarea structura:

Venituri totale - prevederea este de 58421mii Iei si cuprinde :

 • - Venituri din concesiuni si inchirieri - 20 mii lei

 • - Venituri din prestări servicii - 930 mii lei

 • -  Venituri din contracte incheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sanatate Prahova - 38194 mii lei

 • -  Venituri din contracte incheiate cu Direcția de Sanatate Publica Prahova din sume alocate de la bugetul de stat - 809 mii lei

 • - Venituri din contracte incheiate cu Direcția de Sanatate Publica Prahova din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii - 36 mii lei

 • - Subvenții din bugetele locale pentru spitale - 1986 mii lei

 • - Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea drepturilor salariale - 14856 mii lei

 • - Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii - 1590 mii lei

Cheltuieli totale - prevederea este de 66039 mii lei si are următoarea structura:

Titlul I „Cheltuieli de personal - prevederea este de 34206 mii lei«

Structura pe articole bugetare este următoarea:

10.01.01 - Salarii de baza - 20952 mii lei

10.01.05 - Sporuri pentru condiții de munca - 4426 mii lei           fâ

10 01.06 - Alte sporuri - 952 mii lei                       -' < . - ■

10.01.11 - Fond aferent plătii cu ora - 4478 mii lei      ' >

10.01.12 - Indemnizații plătite unor personae din afara unitatiF^^îhii lei

10.01.17 - Indemnizații de hrana - 1596 mii lei

10.01.30 - Alte drepturi salariate in bani - 164 mii lei

10.02.06 - Tichete de vacanta - 609 mii lei

10.03.01- Contribuții de asigurări sociale de stat - 282 mii lei

10.03.02 - Contribuții de asigurări de șomaj - 7 mii lei

10.03.03 - Contribuții de asigurări sociale de sanatate - 68 mii lei

10.03.04 - Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale - 4 mii lei

10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații - 4 mii lei

10.03.07 Contribuție asiguratorie pentru munca - 661 mii lei

Titlul II „Bunuri si servicii - prevederea este de 26067 mii lei.

Detalierea pe articole bugetare este următoarea:

Art.20.01.01 - Furnituri de birou - 70 mii Iei (rechizite de birou, materiale consumabile pentru calculatoare si copiatoare, imprimate tipizate utilizate in activitatea financiar - contabila si administrativa);

Art.20.01.02 - Materiale pentru curățenie - 110 mii lei (materiale pentru spălatul lenjeriei si a echipamentului sanitar, pentru igiena bolnavilor si a personalului, pentru spălatul veselei, a sticlăriei de laborator, a grupurilor sanitare);

Art.20.01.03 - încălzit,iluminat si forța motrica - 700 mii lei (contravaloarea consumului de gaze, energie electrica, diverse articole electrice);

Art.20.01.04 - Apa,canal si salubritate - 135 mii lei (consumul de apa, analiza apei,servicii salubritate,taxele pentru canalizare );

Art.20.01.05 - Carburanți si lubrifianti - 19 mii lei (combustibilul achiziționat de spital pentru autoturismele din dotare);

Art.20.01.06 - Piese de schimb - 110 mii lei (diverse piese de schimb necesare aparaturii medicale sau utilajelor aflate in dotarea spitalului);

Art.20.01.07 - Transport -22 mii lei (transportul pacientilor intre spitale ,dar si a unor bunuri necesare desfășurării activitatii medicale);

Art.20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv ,internet - 54 mii lei

(cheltuieli cu taxe poștale, convorbiri telefonice,internet, cablu, radio, tv);

Art.20.01.09 - Materiale si servicii cu caracter funcțional - 482 mii lei

(diverse materiale cu caracter funcțional, servicii medicale, imprimate sani£^J%^ piese auto, revizii si spălătorie auto, ambalaje, asigurări RCA auto); 43'x^^Wk Art.20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

- 282 mii lei (servicii de paza,servicii informatice,verificare stingatoare^si?,) hidranti, servicii dezinsectie si deratizare, alte servicii pentru funcționare); ' '.3

Art.20.02 - Reparații curente - 300 mii lei (materiale utilizate<pentru^?y intretinere si reparații curente efectuate in regie proprie la ' cladifi^ utilaje,instalații si mobilier);

Art.20.03.01 - Hrana pentru oameni - 632 mii Iei (costul alimentelor pentru bolnavi procurate in limita alocațiilor zilnice de hrana);

Art.20.04.01 - Medicamente - 20313 mii lei (cheltuielile cu medicamentele acordate gratuit bolnavilor internați si celor din ambulatoriu, soluții perfuzabile, seruri);

Art.20.04.02 - Materiale sanitare - 553 mii Iei (seringi de unica folosința,ace,vata,tifon,alcool sanitar, leucoplast, filme radiologice, perfuzoare, hârtie pentru electrocardiograma , truse sanitare);

Art.20.04.03 - Reactivi -llOOmii lei (reactivi utilizați de laboratorul de analize medicale, laboratorul de anatomie patologica si compartimentul de transfuzii);

Art.20.04.04 - Dezinfectanti - 60 mii lei (diverse tipuri de dezinfectând utilizați in activitatea sanitara);

Art.20.05.01 - Uniforme si echipament - 20 mii lei (echipamente si uniforme acordate persoanelor din afara unitatii, halate si pijamale pentru pacienti, halate pentru vizitatorii din spital);

Art.20.05.03 - Lenjerie si accesorii de pat - 40 mii lei ( costul achizițiilor de saltele,paturi,cearceafuri, fete de perna, pilote );

Art.20.05.30 - Alte obiecte de inventar - 400 mii Iei (mobilier, calculatoare, imprimante, copiatoare, aparate telefonice, in limita valorica legala etc);

Art.20.06.01 - Deplasări interne, detasari, transferări - 55 mii lei (cheltuieli cu deplasări efectuate in tara de salariatii spitalului - transport si cazare);

Art.20.09 - Materiale de laborator - 10 mii lei (costul lamelor, lamelelor si a altor materiale utilizate de laboratoarele spitalului);

Art.20.11 - Cârti, publicații si materiale documentare- 5 mii lei (diverse reviste medicale de specialitate, reviste financiar - contabile etc);

Art.20.13 - Pregătire profesionala - 50 mii lei (costul cursurilor de pregătire profesionala efectuate de personalul medical, dar si administrativ si de conducere);

Art.20.14 - Protecția muncii - 50 mii lei ( echipamente pentru protecția muncii ,apa distribuita personalului pe timpul caniculei, lapte pentru personalul medical si auxiliar care lucrează cu radiații periculoase, servicii protecția muncii);

Art.20.30.03 - Prime de asigurare non - viata - 20 mii lei (asigurate de v răspundere civila spital, ambulatoriu si laborator flzio -recuperare, <srgur^fSXzc clădiri);                                                                          ■/

Art.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 475 mii lei'.(chcltuicli7 cu diverse taxe si impozite, comisioane , service aparatura medicala ețb);

Titlul X - „Alte cheltuieli (burse medici rezidenti) - prevederea'esiev4e.24§>< mii lei din care : 59.01- Burse - 9 mii lei;

59.40- Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrăte 240 mii lei

Titlul XII - „ Active nefînanciare - prevederea este de 5517mii Iei si este structurata la nivelul articolelor bugetare astfel:

71.01.02 - Mașini,echipamente si mijloace de transport - 3717 mii lei 71.01.30 - Alte active fixe - 1800 mii lei

Excedentul din anii precedenti provenit din secțiunea de funcționare este in suma de 7618 mii lei si va fi utilizat, conform art.58 din Legea 273/2006, astfel:

3927 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

3691 mii lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului.

Având in vedere execuția anului 2017 si propunerile de buget pentru anul 2018 , am estimat veniturile si respectiv cheltuielile pentru anii 2019-2021 după cum urmeaza:

 • -  pentru anul 2019 am preconizat a se realiza venituri si cheltuieli totale in suma de 56533 mii lei;

 • -  pentru anul 2020 am estimat venituri si cheltuieli totale in suma de 56409 mii lei;

 • -  pentru anul 2021 am estimat venituri si cheltuieli totale in suma de 56394 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021, pe care o supunem spre aprobare.

Manager,


Director financiar - contabil,


Ec.Iordanescu Maria Mihaela


Ec.Musca MarilenaConsilier juridic, Sandu Andrei
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA, ECONOMICA                               <     % &

. 3i/16. o                                           . j/ / p

p* < - -y

RAPORT DE SPECIALITATE       V

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Spitalul Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri:     - venituri proprii                                54.845,00 mii lei

- subventii/transferuri de la bugetul local        3.576,00 mii lei

TOTAL 58.421,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 66.039,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7) „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri incasate ’ ’.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ”,

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este im^Sci^t Șecarui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate estezdirect râSpup^ator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veni1»ril0r^|p^xii^®}ț Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat. ‘ n sO \ O'---'W

DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana I leanâ Gâ’ '1


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

-      vuA

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVA T, STUDII, STRA TEGI1 ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021

și a emis:


, .             ■StQ-
Data:       0 2 . 2j /