Hotărârea nr. 239/2018

Hotãrârea nr. 239 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - Sistem iluminat public și clădiri publice - Sistem iluminat public municipiul Ploiești traseu tramvai 102: str. Găgeni - Șoseaua Nordului - Șoseaua Vestului - str. Libertății (Gara de Vest)”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 239 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

„Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - Sistem iluminat public și clădiri publice - Sistem iluminat public municipiul Ploiești traseu tramvai 102: str. Găgeni - Șoseaua Nordului - Șoseaua Vestului - str. Libertății (Gara de Vest)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive nr. 44/27.06.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina-Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert Ionuț și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr. 6580/26.06.2018, al Direcției Economice nr. 170/26.06.2018 si al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 104/27.06.2018, prin care se propune aprobarea valorilor indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate ”Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem iluminat public și clădiri publice - Sistem iluminat public Municipiul Ploiești traseu tramvai 102: str. Găgeni - Șoseaua Nordului - Șoseaua Vestului - str. Libertății (Gara de Vest)”;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018;

A

In conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.28/26.06.2018;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor și în sectorul locuințelor, Operațiunea C -Iluminat public;

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020, art. 1;

Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a serviciilor energetice, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice - art.7, art.8, art.10;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă valoarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești -Sistem iluminat public și clădiri publice - Sistem iluminat public Municipiul Ploiești traseu tramvai 102: str. Găgeni - Șoseaua Nordului - Șoseaua Vestului - str. Libertății (Gara de Vest)”, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă descrierea investiției și indicatorii tehnico-economici precum și valoarea acestora conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de: 16.472.870,31 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 13.873.436,44 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Se aprobă contribuția totală în proiect a Municipiului Ploiești în valoare de 1.064.438,61 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului -749.980,84 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 314.457,77 lei, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește dl. Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Poiești.

Art. 6 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018ff

ANEXA NR 2 LA HCL Nr.      / 2qI*

' T’

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO ^

ECONOMICI

aferenti proiectului

”EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -SISTEM ILUMINAT PUBLIC ȘI CLĂDIRI PUBLICE - SISTEM ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL PLOIEȘTI TRASEU TRAMVAI 102: STR. GĂGENI -ȘOSEAUA NORDULUI - ȘOSEAUA VESTULUI - STR. LIBERTĂȚII (GARA DE VEST)”

 • 1. DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Sistemul de iluminat public (SIP) aferent traseului liniei 102 se compune din:

 • •  13.8 km rețele electrice - linii electrice aeriene aferente iluminatului stradal rutier cat si pietonal;

 • •  357 stâlpi metalici speciali instalați in perioada 2015-2016;

 • •  61 stâlpi din beton instalați in perioadele 1970-1999 si 2005-2007;

 • •  628 corpuri de iluminat - majoritatea cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune;

 • •  56 de corpuri de iluminat montate in stațiile de așteptare pentru mijloacele de transport public (28 statii cu cate 2 corpuri de iluminat).

Stâlpii metalici sunt realizați din otel laminat S235, din cate 3 profile tubulare circulare cu secțiuni diferite, cu joante sudate uzinat, protejați cu un strat de zinc. Inaltimea acestora este de lO.Om, avand diametrul bazei 159mm, diametrul tronsonului intermediar de 89 mm si diametrul vârfului de 60 mm.

Stâlpii din beton precomprimat sunt tronconici, au secțiune inelara cu capac din beton la partea superioara, sunt realizați din beton de clasa C35/45 sau mai mare, turnat in cofraje metalice de inventar si centrifugați, avand armaturi din sarma amprentata din otel STAS 6482/3-80 sau toroane din sârme de otel STAS 6482/4-80. înălțimile acestora variaza intre 10.0 si 12.Om, avand diametrul bazei intre 25-36cm si diametrul vârfului intre 15-24cm.

Nu se cunosc date despre infrastructura stâlpilor de iluminat insa, conform reglementarilor si practicii curente la data proiectării, fundațiile stâlpilor pot fi de tipul: fundații burate (straturi succesive de pamant de 20cm bine compactat), fundații din beton turnat (poligonale, tip pahar, forate injectate) sau fundații din beton prefabricat (rigle, coloane). La o inspecție limitata nu se observa abateri de verticalitate sau tasari locale in jurul stâlpilor, astfel ca se poate considera ca starea fundațiilor este corespunzătoare.

A fost intocmit un Audit electroenergetic al conturului energetic definit pe traseul liniei de tramvai 102 rezultând următoarele:

 • a)    SIP existent pe conturul analizat funcționează în mare măsură în țpifățnetrii

proiectați la nivelul anilor 2002-2005, dar nu respectă prevederile sțfmdjHuluiy^ vigoare si pe alocuri este subdimensionat, necesitând completări:                     -*

 • -  zonele de conflict, în special trecerile de pietoni sau intersecția^răzilor, nu sunfr

iluminate corespunzător;                                         '                 /

 • -  există zone întinse de trafic pietonal, adiacent căilor de circulație fuțferă;N(^rș,Mu beneficiază de iluminat public sau în care iluminatul nu satisfice standardul BREN 13201:2015

 • -  iluminatul stațiilor de călători este învechit și sub parametrii sarcinilor vizuale corecte

 • b)    Corpurile de iluminat existente sunt in mare de tipul cu descărcare in vapori de sodiu, ce au un consum energetic sensibil mai ridicat dccat alte soluții modeme, aplicabile in prezent.

 • c)    Starea componentelor SIP este precară, acestea fiind învechite, bazate pe tehnologii depășite care nu corespund exigențelor actuale privind eficiența, calitatea luminii, conectivitatea și managementul modem.

 • d)    SIP în Municipiul Ploiești și implicit pe acest contur nu beneficiază de sistem de telegestiune.

 • e)    Liniile electrice aeriene care deservesc iluminatul public se află în stare bună, acceptabilă, dar nu corespund cerințelor vizuale, de siguranță în funcțiune în condiții meteo dificile sau extreme ori de securitate a cetățenilor si bunurilor.

5                     9

 • f)    Conturul energetic auditat nu este separat fizic și practic, nu există posibilitatea măsurării directe a energiei consumate, prin urmare singurul mod de a stabili o bază de referință fiind estimarea prin calcul. Există un număr important de consumatori din exterior, alimentați prin derivații din liniile electrice aeriene ce deservesc iluminatul pe acest contur. Practic punctele de aprindere deservesc zone mai intinse, ce exced zona proiectului.

în concluzie, SIP existent pe conturul energetic auditat prezintă următoarele deficiente:

 • -  parțial, nu asigura iluminarea potrivit standardelor în vigoare

 • -  nu este optimizat prin sisteme de telegestiune și nu este conectat la medii de comunicare a datelor (internet, GSM, RF, etc)

 • -  corpurile de iluminat sunt de eficienta energetica redusa, unele fiind la limita duratei de viată

5

 • -  unele din corpurile de ilumiat sunt montate pe stâlpi din beton

 • -  componentele ce asigura legarurile electrice sunt invechite

 • -  nu este separat fizic și contorizat ca atare, fiind parte component a unui sistem mai larg de instalații electrice ce deservesc iluminatul public în Ploiești; punctele de aprindere deservesc zone intinse, din categorii diferite.

O consecința directa a deficientelor enumerate mai sus este impactul negativ asupra bugetului anual de cheltuieli a municipiului, prin cheltuirea unor sume mai mari pentru energia electrica si pentru întreținere.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficientei energetice a SIP din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 102.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea in vedere «mdeplinjrea următoarelor obiective specifice:                                              '&■

O.S.l Scăderea consumului de energie al SIP;


O.S.2 Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurȘ’e^rMî^ffergit regenerabila;                                                       ^fn.

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

 • -  O.S.3 Asigurarea conformității SIP cu prevederile legale, in special prevederile SREN 13201:2016;

 • -  O.S.4 Scăderea cheltuielilor publice cu operarea SIP

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • -  Ml. Modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 102 prin înlocuirea celor 628 echipamente existente cu 628 aparate de iluminat cu LED, performante, având integrate capabilități de conectivitate și comunicare. Se va vor avea in vedere si rezolvarea situațiilor de conflict rutier -din punct de vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc) astefel incat sa se respecte valorile prevăzute de standardul SREN 13201;Noul sistem de iluminat va respecta prevederile SR EN 13201:2016

 • -  M2. înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 28 stații de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe LED

 • -  M3. Implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze și să se controleze individual și pe grupuri funcționarea a 878 de puncte luminoase precum și a cutiilor electrice ce deservesc instalația.

J

 • -  M4. Montarea de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat din stafiile de așteptare pentru calatori

 • -  M5. Re-întregirea și extinderea sistemului de iluminat cu 230 puncte luminoase cu tehnologie LED și 109 stâlpi noi, metalici, pe o lungime de 3.200 m, pentru acoperirea zonelor fără iluminat public, în special a căilor de circulație pietonală, conform SREN 13201:2016;

Descrierea investiției:

Schimbarea tehnologiei de iluminat existent cu cea bazată pe LED, cu capacități de conectivitate și comunicare

Descriere:

 • -  se demontează echipamentele existente și se predau beneficiarului:

 • •     393 corpuri de iluminat de 250W sodiu

 • •     235 corpuri de iluminat de 70 W sodiu

 • •    56 corpuri CFC 36W

 • •     628 console metalice

 • -  se vor monta 769 corpuri noi cu LED pe stâlpii existenți, astfel:

 • •    431del50W

 • •    338 de 50W

89 stâlpi noi, metalici, cu 89 corpuri de iluminat cu LED, astfi

 • •     70 corpuri de 150W pe 70 stâlpi de 9m

 • •     19 corpuri de 60W pe 19 stâlpi de 4m                        */

se înlocuieșete întreaga rețea de alimentare în soluție LES, iu^l3^0(^mf pe ambele trotuare.

se aduc trecerile de pietoni în parametri prin montarea a 20 stâlprmetalici noi, împreună cu 20 corpuri cu LED de maxim 60W

toate corpurile de iluminat cu LED vor permite folosire protocoalelor de comunicație DALI / 0-10V / 1-10V. De asemenea, poate fi o măsură future proof pregătirea corpurilor cu interfață NEMA socket pentru montarea dispozitivelor individuale de control

se instalează sistemul de telegestiune care permite realizarea de dimming în trepte. Practic se vor putea folosi toate mix-urile de comunicare disponibile, dintre care cel mai sigur din perspectiva securității cibernetice rămâne comunicare licențiată, cu posibilități de criptare pe 256 kb. O stfel de soluție permite atât asset management cât și management operațional.

Măsurile sunt următoarele:

 • -  completarea sistemului prin amplasarea de corpuri de iluminat noi pe stâlpii existenți în scopul obținerii iluminării medii, a uniformităților și factorului de orbire la valorile corespunzătoare clasei M2

 • -  extinderea sistemului de iluminat în acelați sens, atât cu aparate de iluminat stradal cât și cu aparate de iluminat pietonal, pe stâlpi noi

 • -  montarea a 20 aparate de iluminat pe tot atâția stâlpi în dreptul trecerilor de pietoni (nesemaforizate)

Aducerea trecerilor de pietoni în parametrii standardului SR EN 13201:2016

 • -  montare 20 stâlpi noi de 6m, din fibră de sticlă (clasa II de protecție la șoc electric); stâlpii vor avea un design modem și iluminare din interior pt o mai bună semnalizare vizulă

 • -  montarea a 20 aparate de iluminat cu LED, 90W, cu distribuție specială pt trecerile de pietoni

 • -  foraj orizontal pt LES pe 200m

 • -  instalare 300 ml de LES

 • -  Modernizarea iluminatului în cele 28 statii de călători

9

 • -  înlocuirea celor 56 de corpuri de iluminat CFC existente cu altele cu LED 20W

 • -  montarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor de control (inverter) și înmagazinare a energiei (acumulatori)

Nota 2:

Fluxurile a)+b), c) și d) se pot desfășura în paralel, neavând restricții de tipul start-to-end

Implementare soluției de telegestiune

 • -  comisionarea corpurilor de iluminat (localizarea în rețea, înregistrarea și validarea unei identități a acestora în sistemul centralizat de management)

 • -  instalarea interfeței

5

 • -  furnizarea de API către achizitor

 • -  testare

 • -  GoLive                                         J'* R ° 4?

Cele mai importante materiale utilizate în realizarea sistemelor de iluminat sum'deserise în continuare. Exemplele luate sunt cu titlu de referință și rcprezmtă^prdduș^ firmelor existente pe piața românească . -Se -pot -utiliza- produse șihi’r'lare,' ■ de'- la <alți furnizori, cu condiția să se păstreze condițiile tehnice și de                    ale

produselor descrise, pentru a evita introducerea în sistemul de ilumip^^uBlic al municipiului Ploiești a unor produse contrafăcute, de calitate proastă care să ridice probleme în funcționarea corectă, pe o perioadă îndelungată a sistemului de iluminat public.

 • (i)    Sistemul de telegestiune a iluminatului public

Sistemul de telegestiune trebuie să fie scalabil, să permită integrarea altor consumatori (corpuri alimentate din kit-uri fotovoltaice, cutii electrice, etc), să nu genereze costuri suplimentare prin dependența de un anumit producător (licențiere, actualizări, etc), să fie web based, să folosească date din surse deschise și să furnizeze API.

 • (ii)   Aparatele de iluminat trebuie să realizeze o uniformitate a distribuției luminanței pe întreaga suprafață a căii rutiere, să asigure limitarea orbirii de inconfort și incapacitate, precum și să realizeze ghidajul vizual.

 • (iii)   Stâlpii metalici

 • (iv) Consolele metalice

Consolele metalice pentru montarea aparatelor de iluminat vor îndeplini următoarele caracteristici minime :

 • •     realizare din țeavă de oțel, galvanizată la cald și opțional vopsită în câmp electrostatic, cu diametrul de 60 mm, 1 x h și înclinare conform detaliilor de execuție din proiectul tehnic.

 • •      tip constructiv utilizat:

 • -  cu un braț

 • -  cu două brațe

 • •     montaj:

 • - pe stâlp metalic tronconic, prin îmbinare

 • (v) Cablurile

Specificații tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-F

 • -  Conductor din cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228

 • -  Izolație din PVC

A

 • -  înveliș comun

 • -  Manta interioară

 • -  Manta exterioară de PVC

 • -  Standard de referință: SR CEI 60502-1

 • -  Tensiunea nominală: UO/U = 0,6/1,0 kV

 • -  Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 • •     la montaj : +5 °C

 • •     în exploatare: -33 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70 °C

Tensiunea de încercare:

 • •     3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute

Raza minimă de curbură la pozare:

 • •     12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare^ Specificații tehnice minime pentru conductor tip CYABY+^11

  Tensiune nominala Uo/U


  : 0.6/1 kV.


Tensiune de încercare min.

: 3.5 kV ca sau 8.4 kV cc, 5


Raza minima de curbura la instalare : min. 12 x diametrul cablului.

Forța maxima de tracțiune la pozare : max.

50 N/mm2.

Temp. min. a cablului exploatare : -30° C.

: la instalare

: -5°C/in

Temperatura maxima de lucru

: 70° C.

Temp. maxima de scurt-circuit

: 160° C.


 • -  Specificații tehnice minime pentru conductor tip MCCG Standard de produs: SF 116/2004,ST 32/2009

 • -  Tensiunea nominală: U0/U = 450/750 V

 • -  Temperatura de lucru: max. +60 oC

 • -  Temperatura minimă a mediului ambiant: -30 °C

 • -  Tensiunea de încercare: 2,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute °C

 • (vi) Punctul de aprindere

Punctul de aprindere reprezintă un element important al sistemului de iluminat public în condițiile. Separarea acestuia față de posturile de transformare ale furnizorului de energie electrică este imperios necesară.

Punctul de aprindere trebuie sa conțină 2 compartimente : unul destinat furnizorului de energie electrică pentru montarea echipamentelor de măsurare și unul destinat operatorului de iluminat, ce trebuie sa includă :

 • -  partea de forță

 • -  partea de automatizare

Alegerea structurii funcționale și a materialelor componente va fi realizată împreună cu furnizorul de energie electrică. Punctul de aprindere poate fi realizat în 2 variante constructive: din policarbonat sau metalic.

Lista echipamentelor și dotărilor specific este următoarea:

 • a)    878 corpuri de iluminat cu LED:

 • -  501 corpuri rutiere de 150W

 • -  338 corpuri pietonale de 50W

 • -  19 corpuri pietonale de 60W

 • -  20 corpuri speciale, de 60W, pt treceri de pietoni

 • b)     linii electrice

 • -  14.100 m cablu subteran (13.800 extindere + 300m treceri de pietoni)

 • -  8,4 km cablu de coloană (7.306 stâlpi existenti + 1.094 m stâlpi noi)

  - 400 m de foraj orizontal

  — —

  - 20 prize de pământ

  c)    stâlpi și console noi

  A        ;

  ■ " > ■

  - 70 stâlpi noi, metalici, de 9m

  ---19 stâlpi noi, metalici, de 4m

  - 20 stâlpi din fibră de sticlă, de 6m, pt trecerile de pietoni

  - 858 console metalice noi

 • d)    36 ansambluri electrice noi

 • -  6 puncte de aprindere noi, dotate cu concentratori de date, analizoare de rețea și aparate de măsură a energiei electrice

 • -  20 cutii de separare, dotate cu modul de telegestiune și contactor

 • -  10 cutii de secționare / derivație

 • e)    28 kituri fotovoltaice

 • f)    aplicație de telegestiune pentru iluminatul public

 • 2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

I.Valori art.l din HCL

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

16.472.870,31

C+M inclusiv TVA

Lei

13.873.436,44

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

Lei

749.980,84

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

Lei

314.457,77

11.Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

(1 euro = 4,652 lei)

Lei

16.472.870,31

Euro

3.541.029,73

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

13.873.436,44

Euro

2.982.252,03

Anul 2018

INV (Lei)

853.886,12

C+M (Lei)

0

Anul 2019

INV (Lei)

5.075.885,16

C+M (Lei)

4.266.882,50

Anul 2020

INV (Lei)

10.543.099,03

C+M (Lei)

9.606.553,94-