Hotărârea nr. 238/2018

Hotãrârea nr. 238 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţia tehnică, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare locuri de joaca în Municipiul Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NRr238 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnică, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare locuri de joaca în Municipiul Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 43/26.06.2018 a primarului Municipiului Ploiești Adrian Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina-Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert Ionuț și Raportul de Specialitate comun al Direcției Tehnic - Investiții nr. 6548/25.06.2018, al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 107/27.06.2018 și al Direcției Economice nr. 168/26.06.2018, prin care se propune aprobarea documentației, faza studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «Amenajare locuri de joaca în Municipiul Ploiești».

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018;

luând în considerare Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.29/26.06.2018;

în baza prevederillor art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate art.7 din secțiunea III - studiu de fezabilitate din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

având în vedere avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a Municipiului Ploiești din data de 26.06.2018;

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Amenajare locuri de joacă în Municipiul Ploiești», din următoarele locații:

 • 1. str. Triumfului (AFI);

 • 2. str. Găgeni-Polux;

 • 3. str. Mărăsesti - Aleea Ciucului;

 • 4. str. Persani;

 • 5. str. Petrochimistilor la intersecție cu str. Crangasi;

 • 6. str. Grivitei;

 • 7. str. Cibinului (in spatele statiei TCE);

 • 8. str. Cameliei bl.41 (langa Biserica);

 • 9. str. Toparceanu - Bariera Bucov;

 • 10. str. Depoului - zona Gara de Sud (PETROM);

 • 11. Parc Sala Sporturilor;

 • 12. Parc Aurora;

 • 13. str. Industriei (langa bl. 6A);

 • 14. str. Gh. Gr. Cantacuzino (vis-a-vis de supermarket Kaufland);

 • 15. Parcul Andrei Muresanu (langa biserica);

 • 16. Aleea Someș;

 • 17. str. Poștei;

 • 18. str. Ștrandului;

 • 19. str. Cameliei nr.l, bl.47;

 • 20. Parc Dero (Parc McDonald’s Nord);

 • 21. str. Cameliei - Aleea Brumarelelor;

 • 22. str. Soldat Erou Arhip Nicolae;

 • 23. str. Tudor Vladimirescu - str. Popa Farcas;

 • 24. str. Rapsodiei - str. Cameliei;

25.Intrarea Grindului;

26.Șoseaua Nordului - Gageni - CFR, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea totala, fara T.V.A: 8.440.192,49 lei (inclusiv dotări);

din care: C+M: 4.497.469,45 lei.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018


Contrasemnează: SECRETAR.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-So^rin-Niculae-BOTEZ