Hotărârea nr. 237/2018

Hotãrârea nr. 237 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „SF Extindere rețele de canalizare în Municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NIL 237


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „SF Extindere rețele de canalizare în Municipiul Ploiești”


Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive nr. 38/25.06.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina-Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert Ionuț și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr. 6514/25.06.2018, al Direcției Economice nr. 163/25.06.2018 si al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 101/26.06.2018 prin care se propune aprobarea valorilor indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate „SF Extindere rețele de canalizare în Municipiul Ploiești”;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 27/26.06.2018;

având în vedere prevederile ari. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă valoarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „SF Extindere rețele de canalizare în Municipiul Ploiești”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie>20f8T7;

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ XWW\ i George-Sbriii-Niculae-BOTtfik

Pz N 5 A

Contrasem nează: SECR

Lauren