Hotărârea nr. 236/2018

Hotãrârea nr. 236 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 236


privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 40/25.06.2018 a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 68500/14.06.2018 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru transformarea gradului profesional a șapte posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați “admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut și transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Urmărire și încasare Creanțe Bugetare;

având în vedere Raportul de Specialitate nr. 277/26.06.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, Raportul de Specialitate nr. 166/26.06.2018 al Direcției Economice și Raportul de Specialitate nr. 102/27.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018;

în conformitate cu prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată ulterior, care reglementează numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.07.2018.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.07.2018

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.246/28.07.2017, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

Contrasemnează:o\ Laurent i DI


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


Anexa la H.C.L. nr.STAT DE FUNCȚIINr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

1

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

DIRECTOR

EXECUTIV

I

S

2

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

SEP SERVICIU

I

S

3

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

4

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

5

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE Si TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

S

6

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

S

7

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

8

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

9

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

10

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

11

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

12

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

S

13

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

14

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

superior

s

15

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

principal

s

16

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

asistent

s

17

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

1

asistent

s

■ -----------------

f* / r

18

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

SEF SERVICIU

1

s

w
Nr. crt

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad

profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

19

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1

superior

S

20

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1

superior

S

21

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1*

superior

s

22

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1

superior

s

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1

superior

s

24

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1

superior

s

25

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1

superior

s

26

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1

superior

s

27

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

28

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1

principal

s

29

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1

asistent

s

30

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

1

asistent

s

31

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

32

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

SEF BIROU

1

s

33

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

1

superior

s

34

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

1

superior

s

35

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

36

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

1

superior

s

37

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

1

asistent

s

38

BIROUL AMENZI

SEF BIROU

I

s

39

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

superior

s

1

40

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

superior

s

£ aScrt

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

41

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

S

42

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

superior

s

43

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

superior

s

44

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

superior

s

45

BIROUL AMENZI -

* CONSILIER

1

superior

s

46

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

superior

s

47

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

superior

s

48

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

superior

s

49

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

superior

s

50

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

superior

s

51

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

principal

s

52

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

principal

s

53

BIROUL AMENZI

CONSILIER

1

asistent

s

54

BIROUL AMENZI

REFERENT

III

principal

M

55

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF SERVICIU

1

s

56

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

1

superior

s

57

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

1

superior

s

58

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

l

superior

s

59

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

1

superior

s

60

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

1

superior

s

61

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

1

superior

s

62

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

1

superior

s

63

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

1

superior

s

64

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

1

superior

s

65

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

1

superior

s

*

66

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF BIROU

1

s

67

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

1

superior

s

__' N s !Nr. crt

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesionali

Nivel studii

Conducere

Execuție

68

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

69

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

70

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

4

superior

S

71

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

72

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

74

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

75

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

76

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

77

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

78

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

79

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLAT!

CONSILIER

I

superior

S

80

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

81

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

82

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

83

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

84

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

85

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

86

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

asistent

S

87

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

1

debutant

S

88

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER JURIDIC

1

debutant

s

89

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

s

90

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

1

superior

s

91

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

1

superior

s

92

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABIL! SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

1

superior

s

93

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

1

superior

s

94

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

1

superior

s

Nn crt

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

95

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

96

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

97

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

1

96

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR

CALIFICAT

IV

99

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

100

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII St DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

101

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ȘOFER

1

102

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

SEF BIROU

I

S

103

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

S

104

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

S

105

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

106

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

107

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

G

108

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

SEF SERVICIU

I

s

109

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE St TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

110

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

s

111

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

s

po z

112

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

S

113

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta IGrad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

114

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

S

115

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

S

116

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

- 1

superior

S

-

117

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

S

118

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

s

119

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

s

120

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

s

121

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

122

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

superior

s

123

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

principal

S

124

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

1

asistent

S

125

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

SEF SERVICIU

1

s

126

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

1

superior

S

127

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

1

superior

s

128

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

CONSILIER

1

superior

s

129

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

l

superior

s

130

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

1

superior

s

131

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

1

superior

s

132

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

133

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

1

debutant

S

Nr. crt

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

134

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

REFERENT

III

superior

M

135

BIROUL EVIDENTA AUTO

SEF BIROU

1

S

136

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

!

superior

S

137

BIROUL EVIDENTA AUTO

«r

CONSILIER

1

superior

s *

138

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

1

asistent

s

139

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

1

asistent

s

140

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

1

debutant

s

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

1

debutant

s

141

BIROUL EVIDENTA AUTO

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

142

B JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!. CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

SEF BIROU

1

s

143

BJURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

1

superior

s

144

B JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

1

superior

s

146

B JURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE. CONTESTAT!!, FACILITAT!. CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

1

superior

s

147

BJURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!. CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

1

superior

s

148

BJURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER JURIDIC

1

superior

s

149

BJURIDIC CONTENCIOS.RESURSE UMANE. CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

1

superior

s