Hotărârea nr. 234/2018

Hotãrârea nr. 234 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere la strada Tache Ionescu pentru extindere restaurant” str. Mărășești, nr. 14, Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 234 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere la strada Tache Ionescu pentru extindere restaurant” str. Mărăsesti, nr. 14, Ploiești

■»     <1      7                         7                      ,

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 9/11.06.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, Claudia Sălceanu, Sorin Văduva și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea S.C. Adrival Corn S.R.L., Planul Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere la strada Tache Ionescu pentru extindere restaurant”, Str. Mărășești, nr. 14, Ploiești.

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 304279/08.06.2018 și văzând documentația Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere la strada Tache Ionescu pentru extindere restaurant”, întocmit de arh. Andreea Aluchi,

A

In baza raportului de specialitate nr. 95/20.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri conform certificatului de urbanism nr. 1241/30.10.2017 :

utilități urbane:

alimentare cu apa, canalizare :                      nr. 397/27.11.2017

alimentare cu energie electrică:                   nr.17127/12.12.2017

alimentare cu gaze naturale:              nr. 312.145.561/07.12.2017

telefonie :                      nr. 100/05/02/02/01/03/1993/14.12.2017

protecția mediului:                        decizie nr. 16055/03.01.2018

altele :

poliția rutieră:                                   nr.237158/05.04.2018

Comisia Municipală ptr. Transport:       BMTU nr. 1100/08.05.2018

Direcția Județeană pentru Cultura Prahova:       nr.63 l/U/08.12.2017

Studiu geotehnic : S.C. GEOCAD AMD S.R.L-ing.Bobocioiu Dumitru

Având in vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 018 din 29.05.2018, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr.006 din data de 29.05.2018;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 08.06.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.l si alin. 5, lit. c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere la strada Tache Ionescu pentru extindere restaurant”, str. Mărășesti, nr. 14, Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

Contrasemnează,SECRETAR,.

Laurent u QJTU