Hotărârea nr. 233/2018

Hotãrârea nr. 233 privind modificarea Hotărârii nr.131/25.04.2018 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiţii „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieşti” şi modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.219/2010, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 233

privind modificarea Hotărârii nr.131/25.04.2018 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 17/12.06.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 91/19.06.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.181/08.06.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 137/19.06.2018 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.131/25.04.2018 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu Raportul din data de 06.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.131/25.04.2018 privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 181/25.05.2018 a Direcției Economice;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

7  7

a                                                                                   .A'Nniv

In temeiul art.36 alin.2 lit.c) si art. 123 din Legea nr. 2J5Ț2O0L, prfe administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările^) ltcfilBe^\

HOTĂRĂȘTE:


’S & Ă

Art. 1 Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” a obiectelor de inventar aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, prevăzute în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 131/25.04.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul completării acesteia cu bunurile prevăzute la art. 1.

Art. 3 Aprobă transmiterea în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a bunurilor identificate potrivit articolului 1.

Art. 4 Aprobă completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 5 Aprobă completarea Anexei F a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 7 Aprobă completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în Anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, restul prevederilor contractuale rămânând neschimbate.

Art. 8 Aprobă înlocuirea Actului adițional nr. 40 care a constituit Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Municipiului Ploiești nr. 131/25.04.2018 cu Actul adițional nr.40 cuprins în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 40 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.l4782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, care constituie Anexa nr. 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Restul prevederilor Hotărârii nr. 131/25.04.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 11 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 12 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

PREȘEDINTE DE ȘED NȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


ANEXA NR.l IaHCL nr.


233 /2O //


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa F)


Nr. cri.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CIȘMEA

Cod 0001, 8 bucăți, pret/buc=1.261,06 lei

2018

10.088,48

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

CĂMINE DE VANĂ

Cod 0002, 4 bucăți, preț/buc=1.817,15 lei

2018

7.268,60

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulter^are.?^%.

BĂNCI

Cod 0003,10 bucăți, preț/buc=986,51 lei

2018

9.865,10

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

COȘURI DE GUNOI

Cod 0004, 8 bucăți, preț/buc=354,62 lei

2018

2.836,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV,  Carmen Daniela BUCUR


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TĂBÎRCĂȘEF SERVICIU

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela MÎNDRUTIU

10 Anexa nr.2 la HCL nr......./............

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.__

ACT ADIȚIONAL NR. 40

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.

14782/25.08.2010

în baza Hotărârilor nr. 131/25.04.2018 și nr......./................. ale Consiliului

Local al Municipiului Ploiești, între:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, denumit în continuare concedent, pe de o parte

Și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Cristinel Șchiopu având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se completează Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, prin retransmiterea în concesiune a terenului în suprafață de 3,2 ha din incinta Cimitirului Mihai Bravu Ploiești, imobil ce se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare ce constituie Anexa nr. 3 care face parte integrantă din Hotărârea nr. 131/25.04.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și prin transmiterea în concesiune a bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu”, prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din Hotărârea nr. 131/25.04.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și a bunurilor - obiecte de inventar aferente obiectivului „Extindere Cimitir Mihai Bravu” prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din Hotărârea nr......../............ a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Restul clauzelor contractuale prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul' de d gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică (deadmii domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14'18^25.08. modificările și completările ulterioare și s-a încheiat în 2 (doua) exemp unul pentru fiecare parte.                                         Mi.

elegare a îistrare a 2010; i cu lare,'câte

Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

/X

întocmit,

Cristina Denisa Trofin

Concedent,

Municipiul Ploiești

Primar,

Adrian Florin Dobre

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

Serviciul Contracte

Șef Serviciu,

Viorica Pătrașcu

Direcția Economica

Director Executiv,

Mariana Ileana Gavrilă


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Cristinel Șchiopu


Director Economic,

Mihaela Dumitrescu

Compartimentul Juridic Contencios

Consilier Juridic,

Simona Albulescu