Hotărârea nr. 232/2018

Hotãrârea nr. 232 privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafaţă de 7,30 m.p., aferent balconului situat în Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr.204, bl.26B, ap.1, parter, precum și al terenului în suprafaţă de 7,20 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Veniamin Costache, nr.4, bl.27G, scara A, ap.3, parter

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 232

privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de 7,30 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.204, bl.26B, ap.l, parter, precum și al terenului în suprafață de 7,20 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Veniamin Costache, nr.4, bl.27G, scara A, ap.3, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 11/11.06.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 78/13.06.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 180/08.06.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 121/11.06.2018 la Direcția Economică, prin care se propune stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de 7,30 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.204, bl.26B, ap.l, parter, precum și al terenului în suprafață de 7,20 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Veniamin Costache, nr.4, bl.27G, scara A, ap.3, parter;

în conformitate cu Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 06.06.2018;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1, art.554 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 3, art.4 și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului-teren în suprafață de 7,30 mp, situat sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 204, bl.26B, ap.l, parter, identificat în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului-teren în suprafață de 7,20 mp, situat sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Veniamin Costache, nr.4, bl.27G, scara A, ap.3, parter, identificat în anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu două noi poziții, identificate potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilelor terenuri identificate potrivit prevederilor art. 1, art. 2 și art. 3 și înscrierea acestora în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești".

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                               9            J         9       Z

George-Sorin-Nicviilae B


Contrase urmează, SECRETAR, ^■.X/'^Laurentii DITIL

A. xo. Ăx       ’ vZPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

, SCARA 1 : 200

NR.CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI

7.30 mp

Municipiul PLOIEȘTI; Str. Mihai Bravu nr. 204, Bl. 26B, Ap. 1, Parter.

CARTEA FUNCIARA NR.

U.A.T. PLOIEȘTI


382600


382580


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

1

Cc

7.30

Total

7.30


B. DATE REFERITOARE LA CONS TRUCȚII

Cod constr.

Destinație

Suprafața consruita la sol

(mp)

CI

7.30

Suprafața construita desl

Total

7.30PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1 :200

NR.CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI

7.30 mp

Municipiul PLOIEȘTI; Str. Mihai Bravu nr. 204, Bl. 26B, Ap. 1, Palier.

CARTEA FUNCIARA NR.

U.A.T. | PLOIEȘTI


Executant: fag. Ionescu Daniel


Total


Cod constr.

cT


Destinație


Total


7.30


7.30


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața consruita Ia sol

(°ap)-

7.30


Mențiuni


Suprafața construita desfasurata 7,30 mp


7.30


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu reafaateă^QpJ’en^^


Data: 30.06.2017382560


Nr. cadastral


Suprafața masurata a imobilului (mp.)


Adresa imobilului


Nr. Carte Funciara


muri. Ploiești, str Veniamin Costache, nr. Btj27G, scara A,ț:'

Parter, ap. 3, jud. Prahova. A Si '■

------------_

---------------------------------------------------------------------------------------■■ ■ <

Unitate Administrativ Teritoriala (UțCț)‘‘^\ '      ..   7

..... 'A


PLOIEȘTI


N=383465


domeniu public parcare


domeniu public spațiu verde


proprietăți particulare


E-5799S0                                                                                £>579920 %C‘


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp.)

Mențiuni

1

Cc

7.20

împrejmuit la Nord, Vest si la Sud prin limita convenționala, iar la Est

prin calcan bloc.

Total

7.20

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod


Destinația


Suprafața construita la sol (mp.)


Mențiuni


Total

Suprafața totala masurata a imobilului: S=7.20 mp.

Executant: DRAGOMIR TRAIAN

Inspector:


Confirm executarea intocmirii documentației cu realitatea din terenConfirm introducerea imobilului in baza de date integratasi atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:

Stampila BCPI

Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 23 Z / 20


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești / (Anexa I -/‘Diverse imobile”)       Lwl

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

^Siiuația juțidfeă

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

Teren

Suprafața =7,30 mp situată sub balconul adiacent apartamentului situat in Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.204, bl.26B, ap.l, parter

2018

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-

Teren

Suprafața =7,20 mp situată sub balconul adiacent apartamentului situat in Ploiești, str.

Veniamin Costache, nr.4, bl.27G, scara A, ap.3, parter

2018

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TĂ CĂ


ȘEF RVICIU

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela, MÎNDRUȚIU

ȘEF SERVICIU INTABULĂRI BUNURI, MădălinNEGOIȚĂ