Hotărârea nr. 231/2018

Hotãrârea nr. 231 privind modificarea poziţiei 1133 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str.Rudului nr. 25 – actual str. Rudului nr. 25 B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 231

privind modificarea poziției 1133 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.Rudului nr. 25 - actual str. Rudului nr. 25 B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 22/12.06.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 92/19.06.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 187/12.06.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 138/19.06.2018 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 1133 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 25 - actual str. Rudului nr. 25 B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 06.06.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că locuința situată în Ploiești: str. Rudului nr. 25 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr. 1133 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind administrarea bunurilor proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l) Aprobă modificarea poziției 1133 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 25 - actual str. Rudului nr. 25 B) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul teren și construcția C2, situate în Ploiești str. Rudului nr. 25 -

actual str. Rudului nr. 25 B, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare și a releveului întocmite de persoana fizică autorizată - Oancea Costin Liviu, care constituie Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

Contrasemnează,PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ George-Sorin-Nicula > BOTE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV—


TABEL privind modificarea poziției 1133 (referitoare la imobilul situatînPlbîești, str. Rudului nr. 25 - actual str. Rudului nr. 25 B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

1133

Pascu

Alexandrina-

Daniela

Locuință

(Nr. Inventar 1-2 S3 0226)

S. construită-41 m.p.

S. utilă totală de 30,79 m.p. compusă din:

-baie-5,94 m.p.

-hol-2,83 m.p.

-bucătărie-9,97 m.p

-hol-1,82 m.p.

-camera-10,23 m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

Hazna (nr.

Inventar II-2 S3 0105)

-8,00 m.p.

Teren

143 m.p. cotă indiviză din

286 m.p.

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Darâela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrca


întocmit:

Bratu Petronela

Cazacu Mihaela


Șef Serviciu Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță

Plan de amplasament și delimitare a imobilului Emis pentru obținerea Titlului de Proprietate scara 1:200

Nr. cadastral Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului


286


jud. Prahova, mun. Ploiești, strada Rodului, nr. 25B, intravilan

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)Suprafața (mp)


Ploiești


A. Date referitoare Ia teren


Mențiuni


o

O

&

1° 3822401”


TOTAL


286


382240


Cod


Destinația


TOTAL


teren intravilan parțial împrejmuit cu gard din metal, lemn si limita construcție


Suprafața construita la sol (mp)


B. Date referitoare la construcții


S Mențiuni ■*-


Locuițrta, proprietar Ion Rodica-Carmșn) 4


Suprafața totală măsurată a imobilului = 286 mp, deținuta in indiviziune 50% Mun. Ploiești și .50%. Ion Rodiei'


Executant:

ING. OANCEA COSTIN Li VIU


/ cc

AUTORea ț X Seria RO-PZf

Oaixeal \%o Cost/n , jj


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea /nttodpirii documentației cadastrale și corespondența acesteia ?             cu realitatea din teren.

£   1         C.I.L.: 2016370PF391

r. 0Q07 ț          Semnătura și ștampila


iu


Data 20-Mar-18


RELEVEU CONSTRUCȚIE C2


ANEXA NR.12

LA REGULAMENT


Sc 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

286

î v* • •

Mun. Ploiești, str. Rudului, nr. 25B, intravilan                             '

Cartea Funciara nr.

UAT

PLOIEȘTI                                        ’ • O ,.<■? /

.c.-f’

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

//•. «ua.V>

x, i     o

n

------------------------------8.39------------------------------


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mp)

1

Baie

5.94

2

Hol

2.83

3

Bucătărie

9.97

4

Hol

1.82

5

Cameră

10.23

Suprafață utilă (mp)

30.79

Suprafață construită (mp)

41.00

Executant <£

Data

« PERSOANA FIZICA AUTORIZATA DE A.N.C.P.I.

Aut. Sr. RO-PH-F, Nr. 0007/2010 Ing. O ANCE A D. Costin Liviu

05.2018