Hotărârea nr. 230/2018

Hotãrârea nr. 230 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploieşti,Str. Gh. Doja, nr. 98, imobil în care funcţionează Colegiul Naţional ,,I.L. Caragiale”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR= 230

privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești,Str. Gh. Doja, nr. 98, imobil în care funcționează

Colegiul Național „I.L. Caragiale”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 13/12.06.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 76/13.06.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 178/06.06.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 123/13.06.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Str. Gh. Doja, nr. 98, imobil în care funcționează Colegiul Național „I. L. Caragiale”;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 06.06.2018;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale consiliului local al municipiului Ploiești, Anexa nr. 2, poziția 103;

Având în vedere că imobilul - teren menționat mai sus este înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești 137574, având numărul cadastral 137574;

în baza prevederilor art. 3 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.879 si art.880 din Codul Civil, republicat;

în temeiul prevederilor art.132, alin. (1), art. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l) Aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Ploiești, Str. Gh. Doja, nr. 98, în suprafață de 11362 mp înscris în Cartea Funciară cu nr. 137574 a UAT Ploiești, având numărul cadastral 137574 , în două loturi:

-Lotul 1, cu număr cadastral 144037 având suprafața măsurată de 10231 mp;

-Lotul 2, cu număr cadastral 144038 având suprafața măsurată de 1131 mp.

(2) Loturile menționate la art. 1 se identifică potrivit planurilor de


amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire care constituie Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

PREȘEDINTE DE\ȘEDINȚĂ,


George-Sorin-Nicu ae