Hotărârea nr. 23/2018

Hotãrârea nr. 23 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 – 2021 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 23


privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia și raportul de specialitate nr. 15301/07.02.2018 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finanțe Locale pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 26/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 -privind administrația publică locală, republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2018 și estimarea pentru anii 2019 - 2021, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2018 și estimarea pentru anii 2019 -2021 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform xAnexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă fundamentarea investițiilor pe anul 2018, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2018, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrase rn nează

SECRETAR,

Laurențiu DIȚI


JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXAI     HCL


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

BUGETUL DE CHELTUIELI AL INSTITUȚIEI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2017

ESTIMĂRI

PROPUNERI

2018

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14.133,03

16.067,00

14.003,00

14.003,00

14.003,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.449,09

15.383,00

14,003,00

14.003,00

14.003,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.449,09

15.383,00

14.003,00

14.003,00

14.003,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.499,97

12.873,00

12.873,00

12.873,00

12.873,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9.394,28

12.419,00

12.598,00

12.598,00

12.598,00

Salarii de baza

10.01.01

9.390,56

12.391,00

12.569,00

12.569,00

12.569,00

Alte sporuri

10.01.06

3,50

27,00

28,00

28,00

28,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,22

1,00

1,00

1,00

1,00

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.105,69

454,00

275,00

275,00

275,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.476,86

131,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

46,48

4,50

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

488,50

43,50

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

14,03

1,50

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

79,82

12,50

0,00

0,00

0,00

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

0,00

261,00

275,00

275,00

275,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.1B la 20.27+20.30)

20

1.949,13

2.380,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.635,71

2.055,00

920,00

920,00

920,00

Furnituri de birou

20.01.01

189,92

165,00

80,00

80,00

80,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16,00

16,00

5,00

5,00

5,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

145,11

188,00

140,00

140,00

140,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,92

36,00

30,00

30,00

30,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4,49

10,00

5,00

5,00

5,00

Piese de schimb

20.01.06

48,52

40,00

1000

10,00

10,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

410,10

500,00

235 00

235,00

235,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

16,41

17,00

5,00

5,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

774,24

1.083,00

410,00

410,00

410,00

Reparații curente

20,02

6,73

20,00

5,00

5,00

5,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

122,83

86,00

20,00

20,00

20,00

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

122,83

86,00

20,00

20,00

20,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

94,83

116,00

30,00

30,00

30,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE 2017

ESTIMĂRI

PROPUNERI

2018

2019

2020

2021

^Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

94.83

116.00

30.00

30.00

30.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

12.55

34.00

10001

10.00

10.00

Protecția muncii

20.14

8.80

10.00

5.00

5.00

5.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

7.94

50.00

10.00

10.00

10.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

59.75

7.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

59.75

7.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

130.00

130 00

130.00

130.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

130.00

130.00

130.00

130.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

683.93

684.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

683.93

684.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

683.93

684.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

683.93

684.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatura birotică și alte active coraorale

71.01.03

47.70

112.00

C.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

636.24

572.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

Ec. SIMONA QLNICEANU - VISEAN

3 Mp7 Serviciul Public

! FINANȚE LOCALE

ploiești

1
anexa a fost intocmita la cererea Serviciului Buget, împrumuturi al Municipiului Ploiești


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

ANEXA 2 {,§ HOL      23/201^

LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2017

si estimări pe anii 2018-2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI

2018

ESTIMĂRI

2018

2019

2020

NR CRT

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

684.00

490.00

490.00

490.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

684.00

490.00

490.00

490.00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71.01

684.00

490.00

490.00

490.00

1

Scannere - 2 buc

71.01.03

10.00

40.00

40.00

40.00

2

Sistem climatizare tip Chiller

71.01.03

90.00

3

U.P.S. SMART -2 buc

71.01.03

12.00

4

Servicii Scanare Documente

71.01.30

450.00

450.00

450.00

450.00

5

Documentație obținere autorizații privind "Reabilitarea clădirilor

71.01.30

22.00

SPFL situate pe b-dul Independentei nr.16"

6

Reabilitare clădiri SPFL Ploiești, b-dul Independentei nr.16

71.01.30

100.00

ORDONATOR/TERTIAR DE CREDITE,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTI, str. Independentei nr.16


NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIILOR PE ANUL 2018

privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor

asimilate investițiilor

I. INVESTIȚII NOI

1. Scannere - 2 buc

Informații financiare :

 • a) Valoare totala : 10 mii lei

 • b) Credite de angajament: 10 mii lei

 • c) Credite bugetare : 10 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare :

Având in vedere ca am inceput efectuarea arhivarii electronice a documentelor la serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice Vest, in vederea continuării procesului de scanare de către salariatii nostrii, sunt necesare cel puțin 2 scannere performante, pentru a continua arhivarea documentelor ce vor intra in instituție incepand cu anul 2018 si vor fi introduse in format digital in arhiva electronica. Arhiva electronica va asigura colectarea si stocarea intregii arhive de documente referitoare la informațiile din dosarele fiscale.

 • 2. Sistem climatizare tip Chiller , furnizare, instalare si montare la sediul situat in Ploiești, B-dul Independentei, nr. 16

Informații financiare:

 • a) Valoare totala : 90 mii lei

 • b) Credite de angajament: 90 mii lei

 • c) Credite bugetare : 90 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare :

In cadrul Serviciului Public Finanțe Locale este necesar a se al&nizftiofiăxijwt'-chiller , pentru a se asigura condiții optime de climatizare, in veder’ea dcsfasuraruU activitatii pe timpul verii dar si al iernii, in locația situata in Ploibsți^.â'ȘduV&j Independentei, nr.16, intrucat actualul sistem de climatizare are o vechime de FOJ* ani si nu mai funcționează in parametrii optimi.

3. UPS SMART - 2 buc

Informații financiare:

 • a) Valoare totala : 12 mii lei

 • b) Credite de angajament: 12 mii lei

 • c) Credite bugetare : 12 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare :

Obiectivul general il reprezintă realizarea protecției serverelor pe care sunt instalate programul de impozite si taxe si cel de arhivare electronica, atunci când exista avarii ale curentului electric.

Serviciul Public Finanțe Locale propune implementarea proiectului de fata in vederea imbunatatirii si efîcientizarii activitatii pe care o desfasoara. Beneficiarii directi ai proiectului sunt toti contribuabilii municipiului Ploiești, care au la dispoziție serviciile furnizate de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

4. Servicii scanare documente - Arhivarea electronica

Informații financiare:

 • a) Valoare totala : 450 mii lei

 • b) Credite de angajament: 450 mii lei

 • c) Credite bugetare : 450 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare :

In cadrul Serviciului Public Finanțe Locale s-a achiziționat un sistem informatic pentru gestionarea documentelor in format electronic precum si a unor servicii de scanare documente si introducere date. Aceste servicii au fost efectuate pentru persoanele juridice, biroul auto si o parte din persoanele fizice ale municipiului Ploiești, urmând ca in anul 2018 arhivarea electronica sa fie implementata si pentru persoanele fizice Centrul Fiscal Vest si pentru Serviciul Stabilire si Urmărire Creanțe Bugetare. .

Ca tipuri de documente cuprinse in arhiva menționam:


- pentru persoane fizice, o serie de formulare precum : impozite cl.^Ș teren, dosare stabilire si urmărire creanțe bugetare si amenzi.                    ,n ,      ..

Se estimează un număr aproximativ de 2,5 milioane de pagini anual ,ce;jyor;,fi'.^ convertite din format fizic in format electronic pentru restabilirea unui"flux Optim■ de lucru, se va achiziționa o licența ELO si servicii de mentcnanta. -

Se estimează ca majoritatea documentelor sunt constituite din pagini A4.f Analizandu-se starea acestora s-a observat ca multe din documente sunt intr-o stare’‘foarte^ degradata. Acesta este un alt motiv pentru realizarea acestei lucrări, deoarece, in multe cazuri ,doar simpla accesare a documentelor duce la ruperea sau distrugerea parțiala a acestora.

Arhiva electronica va asigura colectarea si stocarea intregii arhive de documente referitoare la informațiile din dosarele din arhiva. Principala funcționalitate oferita de sistemul de arhivare electronica si administrare a documentelor fiind realizarea

conversiei, prelucrării, stocării, organizării si regăsirii informației din cadrul instituției intr-un mod structurat si securizat. Odata ce documentele au fost convertite in format

electronic si arhivate, cautarea, localizarea si redarea informației devine un proces rapid si facil.

5. Documentație obținere autorizații privind ” Reabilitarea clădirilor SPFL Ploiești, situate in b-dul Independentei nr.16 “

Informații financiare:

 • a) Valoare totala : 22 mii lei

 • b) Credite de angajament: 22 mii lei

 • c) Credite bugetare : 22 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare :

Este necesar realizarea unui studiu de fezabilitate pentru executarea lucrărilor de reabilitare clădire situata in Ploiești, B-dul Independentei nr. 16 .

6. Reabilitare clădiri S.P.F.L. situate in Ploiești, b-dul

Independentei nr.16

Informații financiare:

 • a) Valoare totala : 100 mii lei

 • b) Credite de angajament: 100 mii lei

 • c) Credite bugetare : 100 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

  Informații nefinanciare :

  ......


Datorita degradării clădirii situata in b-dul Independentei nr. 16, sunt necesareducrâți-dd A \ renovare, după cum urmeaza:

inlocuire ferestre degradate din lemn statificat expuse direct la intemperii ’cu ferestre din P.V.C. si geam termopan după cum urmeaza: ansamblu de ferestre cu '. S= 17m2 etaj 1 si 4 ferestre in suprafața de 10 m2 etaj 2 - B-dul Independentei, ’l ’ nr.16.

reparația a 12 ferestre prin acoperire (vopsea, lac) impotriva intemperiilor; izolația termica exterioara a clădirii vechi, cu polistiren extrudat si zugravitul acesteia;

construcția unui paravan de protective intrare B-dul Independentei, nr. 16;

- placarea peretelui comun cu Policlinica , cu placi de imitație piatra dar si soclul clădirii vechi, in suprafața de 90 m2;

reparația suprafeței de pavele din fata clădirii situate in B-dul Independentei, nr.16 pe o suprafața de S=70 m2;

zugrăvit subsol beci clădire B-dul Independentei, nr. 16.

Fata de cele prezentate , propunem aprobarea proiectului de hotarare.

DIRECTOR EXECUTIV ,% >4?           .     . •‘CA

iceanu - Visean *' Serviciul Public _A

I’iNANȚE LOCALE j l’LOJEȘTI */ \ 1 /


Sef Birou Juridic Contencios, Resurse Umane


Jr. Cristiana Zamfir

/Sef Serviciu Astetenta Contribuabili si AdministrativEc. Leonte Dragi


Sef Serviciu Financiar - Contabilitate,
Sef Birou Informatica si Administrarea Bazei de Date u MariusJUDEȚUL PRAHOVA

Instituția publica SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

ANEXA 4 CQ HCL


NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anii 2017 - 2018

Număr maxim de posturi în anul 2017

Venit mediu de bază din luna IAN 2,018

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2018 (+/-) față de anul 2017

Număr maxim de posturi în anul 2018

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

LUNA IAN lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

LUNAR FEB-DEC lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5

6=2x4

7=5+6X11

8

TOTAL SALARII

149

149

832,000

990,000

11,722,000

11,722

din care:

II

Funcții publice

139

139

801,875

952,172

11,275,767

11,276

Inalti funcționari publici

Funcții publice de conducere

14

10,366

14

120,712

145,124

1,717,076

1,717

Funcții publice de execuție

125

125

681,163

807,048

9,558,691

9,559

Clasa I - studii superioare-

121

6,529

121

666,229

790,025

9,356,504

9,357

Clasa II - studii superioare de scurta

1

4,807

1

4,090

4,807

56,967

57

Clasa III - studii medii -

3

4,072

3

10,844

12,216

145,220

145

Funcții publice specifice

III

Personal cu contract de muncă

10

10

30,125

37,828

446,233

446

Personal de specialitate

2

6,506

2

9,210

13,012

162,342

x 4'152

1

Personal care ocupă funcții comune

8

3,102

8

20,915

24,816

.293,891

7-294

VW

-     - V p1* Vj*

Personal contractual de conducere

4W

mii lei anual

salarii de baza 2018

11.722

fonduri necesare reluare activit. mămici

268

fonduri pentru concedii medicale

31

creșteri salariale vechime/ promovări

175

fonduri necesare posturi vacante

195

spor viza c.f.p.p.

27

indemnizații pers alte instituții

1

Viramente (22,5%) pentru dec.2017

193

Viramente (2,25%) pentru an 2018

261

Total general buget SPFL 2018

12.873 mii lei


832 mii lei /luna ian x 1 luna= 832 mii lei

990 mii lei/ lunile feb-dec x 11 luni = 10.890 mii lei

total an     11.722 mii lei
CONSILIER FINANCIAR CONTABILITATE

POI NARi™ CORI NA

(WJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea                "

BUGETULUI DE CHELTUIELI pe anul 2018 și estimări pe anii 2019 - 2021 31 SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE - PLOIEȘTI

* •»

Serviciul Public Finanțe Locale a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 130 / 30 iunie 2003 și are ca obiect de activitate stabilirea, încasarea, urmărirea impozitelor și taxelor locale de la persoane fizice și persoane juridice și virarea lor către Primăria Municipiului Ploiești.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2 / 2018 privind Bugetul de stat pe anul 2018 și a Legii nr. 273 / 2006, actualizată, privind finanțele publice locale, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pentru anul 2018 și estimări pe anii 2019 -2021.

începând cu anul 2018, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, potrivit HCL nr.486/20.12.2017 se incadreaza ca entitate finanțata integral de la bugetul local.

La fundamentarea bugetului s-au avut în vedere obiectivele instituției cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.44 din 27 februarie 2013, prin care se asigura:

 • -  cheltuieli de personal;

 • -  cheltuieli de bunuri si servicii;

 • -  cheltuieli de capital.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli este necesara suma de 15.867 mii lei, structurate pe secțiuni astfel:

 • -  secțiunea de funcționare, care cuprinde cheltuielile curente în suma de 15.183 mii lei;

 • -  secțiunea de dezvoltare , care cuprinde cheltuielile de capital aferente implementării politicii de dezvoltare , în suma de 684 mii lei.

Acestea sunt prezentate detaliat în Anexele nr.l, 2, 3 si 4 și în raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat studii, strategii, prognoze:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

Nr.15301 din 07.02.2018■X o

<jn


RAPORT DE SPECIALITATE


« , \v‘cjlV / R

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019 - 2021

Serviciul Public Finanțe Locale a fost inființat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130/2003.

în temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,, precum și prevederile Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, serviciul public are ca obiect de activitate :

stabilirea , constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor și altor venituri precum și accesorii ale acestora reprezentând dobânzi, penalități de întârziere și amenzi;

soluționarea în condițiile legii a obiecțiunilor și contestațiilor formulate la actele de control sau impunere, executarea creanțelor reprezentând venit la bugetul local, inclusiv prin modalitățile de executare silită prevăzute de lege .

Începând cu anul 2018, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, potrivit HCL nr.486/20.12.2017 se incadreaza ca entitate finanțata integral de la bugetul local, iar taxele speciale incasate se vor face venit la bugetul local.

Pentru anul 2018, bugetul de cheltuieli înaintat spre aprobare este întocmit la nivelul sumei de 15.867 mii lei, conform clasificatiei funcționale ( la nivel de capitole ) avand următoarea structura :

A. Cheltuieli curente                   15.183 mii lei

Cheltuieli de personal                    12.673 mii iei

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 460 din 29 noiembrie 2013, organigrama instituției prevede 149 de posturi. In prezent sunt ocupate 145 de posturi, 4 posturi fiind vacante. Totodată s-au luat in calcul sumele necesare pentru promovare si transe vechime a personalului actual.

La cheltuielile de personal sunt cuprinse :

fondul aferent salariilor rezultat din statul de funcții din luna decembrie 2017 , fondul aferent salariilor rezultat din statul de funcții din luna ianuarie 2018 ; viramentele instituției către bugetele de asigurări sociale ;

Cheltuieli cu bunuri și servicii               2.380 mii lei

Aceste cheltuieli sunt aferente întreținerii următoarelor spații date în administrare :

 • - B-dul Independenței nr. 16

 • - B-dul Independentei nr.12

 • - Șoseaua Vestului nr.19

 • - str. Basarabi nr.5

Totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii cuprinde cheltuieli cu incăjziiea,i lumi natul apa, salubritatea, posta, telefon, materiale de curățenie și întreținere, a).t^ ®ț^t^ia^^wrestăr:

servicii, obiecte de inventar, cheltuieli cu calificarea, perfecți profesională, alte materiale și echipamente cu caracter funcțion activității.

.                   ..M.. .Si.

lonăreâ -șr specializarea aKnecesare' de's^șurării

1 / '

BUNURI SI SERVICII

2.380,mii lei/

1. Bunuri și servicii

 • 1.1 Furnituri de birou

 • 1.2 Materiale pentru curățenie

 • 1.3 încălzit, iluminat și forța motrică

 • 1.4 Apa, canal și salubritate

 • 1.5 Carburanți și lubrifianți

 • 1.6 Piese de schimb

 • 1.7 Poșta, telecomunicații, internet

 • 1.8 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

0

2.055 miitei

165 mii lei

 • 16 mii lei

188 mii lei

36 mii lei

10 mii lei

40 mii lei

500 mii lei

 • 17 mii lei

1.9 Alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare

1.083 mii lei

 • 2. Reparații curente

 • 3. Bunuri de natura obiectelor de inventar

 • 4. Deplasări, detașări, transferări

 • 5. Cărți, publicații și materiale documentare

 • 6. Pregătire profesională

 • 7. Protecția muncii

 • 8. Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

 • 9. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20 mii lei

86 mii lei

116 mii lei

2 mii lei

34 mii lei

10 mii lei

50 mii lei

7 mii lei

ALTE CHELTUIELI

1. Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

130 mii lei

130 mii lei

B. Cheltuieli de capital

684 mii lei


Aceste cheltuieli asimilate investițiilor sunt necesare si oportune potrivit anexei 2 si se au în vedere următoarele :

 • -  Achiziționarea a 2 scannere rapide pentru arhivarea electronică a documentelor nou întocmite - 10 mii lei;

 • -   Achiziționarea unui chiller , pentru a se asigura condiții optime de climatizare, in locația situata in Ploiești, B-dul Independentei, nr.16, întrucât actualul sistem de climatizare nu mai funcționează in parametrii optimi - 90 mii Ici;

Achiziționarea a 2 U.P.S-uri SMART, obiectivul esențial fiind realizarea protecției serverelor pe care sunt instalate programul de impozite si taxe si cel de arhivare electronica, atunci când exista avarii ale curentului electric - 12 mii lei;

Serviciul de scanare a documentelor, fiind necesar întrucât principala funcționalitate oferită de sistemul de arhivare electronică și administrare a documentelor fiind realizarea conversiei, prelucrării, stocării, organizării și regăsirii informației din cadrul instituției într-un mod structurat și securizat. Odată ce documentele au fost convertite în format electronic și arhivate, căutarea, localizarea și redarea informației devine un proces rapid și facil - 450 mii lei.

- Documentație obținere autorizații privind “Reabilitarea cladî«1^-Sl^L^4^$ti din B-dul Independentei nr. 16”- 22 mii lei;                   "

Lucrări de reabilitare a clădirilor SPFL Ploiești situate in B-dul I (dependentei nr'16 -100 mii lei.                                                     .£

A ’‘-k r ‘      ‘ z'fe

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,


Ec. Siniona Dolniceanu - Visean


ȘEF SERVICIU

FINANCIAR - CONTABILITATE,


1

<         Qz\

z?

/^ServiciulPublic 2

V» N âNȚe locale
ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei nr.16 Tel._0344-801053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfW.ploiesti.ro


FUNDAMENTARE BUGET 2018

Bugetul de cheltuieli al anului 2018 este la nivelul sumei de 15.867 mii lei, mai mare cu 1.734 mii lei fata de execuția anului 2017, astfel:

 • 1. Diferența la salarii este de 1.173 mii lei datorata următoarelor:

 • - 175 mii lei necesari ptr. promovări in grad si transe de vechime;

 • - 72 mii lei reinceperea actvitatii a 2 mămici;

 • - 926 mii lei - diferente salariale datorate măririi transelor de vechime, promovărilor si a HCL nr. 253/28.07.2017.

 • 2. Diferența la bunuri si servicii este de 561 mii lei, astfel:

 • - 158 mii lei abonament DIGITAX;

 • - 60 mii lei mai mult la 20.30.30 plata fond “varsaminte neincadrare in instituție persoane cu handicap “care se calculează 4% la intreg salariul minim pe economie , respectiv 1900 lei, fata de ‘A la 1450 lei in anul 2017;

 • - 90 mii la posta datorita măririi valorii corespondentei cu confirmare de primire , de la 1.99 lei pe plic la 2.55 lei, plus TVA , incepand cu anul 2018;

 • - 30% majorare la utilitati pentru locația din b-dul Independentei nr.12, incepand cu anul 2018 ;

 • - 20 mii lei reparații curente.

 • 3. La investiții, propunerea este egala cu execuția anului 2017.

Pentru anul 2018, bugetul de cheltuieli înaintat spre aprobare este întocmit la nivelul sumei de 15.867 mii lei, conform clasificatiei funcționale (la nivel de capitole ) avand următoarea structura :

I. CHELTUIELI DE PERSONAL: 12.673 mii lei

Cheltuieli cu salariile : 10.01   = 12.224 mii lei

10.01.01

Stat de personal pe luna decembrie 2017 - 823 mii lei/luna x 1 luna          -   823 mii lei

îndemn, de concedii de odihna neefectuate in 2017 ptr. persoanele care au plecat -  9 mii lei

Stat de personal pe luna ianuarie 2018 cf. HCL 514/20.12.2017

990 mii lei/luna x 11 luni = 10.890 mii lei Fonduri pentru mămici care incep activitatea in anul curent                 = 268 mii lei

Fonduri necesare estimate pentru concedii medicale                        =    31 mii lei Fonduri necesare pentru promovare, transe vechime

Total 10.01.01

10.01.06

Spor viza de c.f.p.p. 2,2 mii lei/luna x 12 luni

10.01.12

Indemnizații persoane din afara unitatii

Cheltuieli cu contribuțiile :    = 449 mii lei

10.03.01 Contribuție C.A.S. (15,80%) - o luna

10.03.02 Contribuție șomaj angajator ( 0,5%) - o luna

10.03.03 Cotributie sanatate ( 5,2 % ) - o luna

10.03.04 Contr. acid.si boli prof. ( 0,15% ) - o luna

10.03.06 Contribuție f.n.u.a.s.s. ( 0,85%) - o luna

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca 2,25% -11 luni ( 11.154 mii lei +210 mii lei+27 mii lei) x 2,25%

= 12fl96mii levP

£'oj WW

=      1 mii lei


= 131 mii lei = 4,5 mii lei = 43,5 mii lei = 1,5 mii lei

= 12,5 mii lei

= 256 mii lei


II. BUNURI SI SERVICII:  2.380 mii lei

20.01.01 furnituri de birou                            165 mii lei

20.01.02 materiale de curățenie                        16 mii Iei

20.01.03 incalzit, iluminat:

188 mii lei :

Energie termica

= 43 mii lei

Electrica furnizare energie electrica 12 mii lei x 12 luni = 145 mii lei

20.01.04 apa, canal, salubritate                = 36 mii lei :

ApaNova 1.083,3 lei x 12 luni                 = 13 mii lei

Contract „La Fantana” 1.583 lei x 12 luni        = 15 mii lei

Rosal 0,666 mii lei x 12 luni                    =

8 mii lei

20.01.05 carburanți 0,834 mii lei x 12 luni = 10 mii lei

20.01.06 piese schimb

= 40 mii lei

20.01.08 posta , telecomunicații

Servicii distribuire corespondenta + instiintari plata Telefonie mobila, fixa, net

Serv, date, comunicație, internet,

Terminale POS , TELVERDE

= 500 mii lei :

= 439 mii lei

= 27 mii lei

= 34 mii lei

b, 7 - 7

20.01.09 materiale si prestări servicii cu caracter funcțional = 17,miriei


20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere


Servicii certificare ISO

RCA + CASCO + ROVINIETA Dacia Logan

Revizie auto Dacia Logan + Servicii intretinere si curățenie Convenție Asoc. de propr. Basarabi = 0,292 mii/luna x 12 luni = Servicii tipărire instiintari plata taxe si impozite Reincarcari cartușe imprimante

Servicii paza

Service centrala termica , aparate aer condiționat


= 10 mii

3 mii

7 mii lei

3 mii lei= 94 mii lei = 45 mii lei = 300 mii iei = 29 mii lei


Servicii gestionare tranzacții financiare (BRD, PIRAEUS, POSTA) 127 mii lei


Service case marcat

Service dezinsectie

Abonament DIGITAX

Servicii verificare instalații electrice si prize

Servicii furnizare monitor oficial,buletin insolventa

Servicii de asistenta si consultanta informatica

Servicii intretinere INFOCKIOSC-URI


= 1,5

mii

lei

= 0,5

mii

lei

=158

mii

lei

= 2

mii

lei

=   3

mii

lei

= 28

mii

lei

= 29

mii

lei

= 90 mii lei

= 10 mii lei


Servicii transport valori

Servicii mentenanta imprimante, fotocopiatoare , mașini numarat bani

Service instalație PSI si ignifugare

=  8 mii lei

Certificat digital calificat

= 3 mii lei

Servicii mediere , traducere si legalizare

= 2 mii lei

Servicii inchiriere spatii infochiosc

=   5 mii lei

Servicii ordonare si reorganizare a dosarelor

= 23 mii lei

Servicii curățenie

= 85 mii lei

Servicii online de legislație

=   2 mii lei

Servicii evaluare bunuri (executare)

= 15 mii lei


20.02 reparații curente

20.05.30 obiecte de inventar

 • - ștampile

 • - memorie ptr. case de marcat =2 buc

 • - ventiloconvectoare = 16 buc

 • - aparate telefon = 5 buc

- 20.06.01 deplasări interne

abonamente RATP 24 buc. x 12 luni cazare cursuri 3 mii x 27


= 20 mii lei = 86 mii lei


= 116 mii lei

= 36 mii lei

= 80 mii lei


20.11 cârti si publicații

20.13 pregătire profesionala


2 mii lei

34mii lei


20.14 protecția muncii

20.25 cheltuieli judiciare

20.30.30 alte chelt cu bunuri si servicii

= 10mii4«Lv

= 50,ikii-lei;^^

____ \ = s7 miidei

i                      O

X. ALTE CHELTUIELI

130 htiillei

59.40 sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate =130 mii lei

XII.        INVESTIȚII:


684 mii lei


71.01.03 Scannere -2 buc                                            10 mii lei

71.01.03 Sistem climatizare tip Chiller                                 90 mii lei

71.01.03 Uniterruptible Power Supply -2buc                          12 mii lei

71.01.30 Servicii Scanare Documente                              450 mii lei

71.01.30 Documentație obținere autorizații privind “Reabilitarea clădirilor SPFL

Ploiești din B-dul Independentei nr.16”                         22 mii lei

71.01.30 Reabilitare clădiri SPFL Ploiești, b-dul Independentei nr. 16  100 mii lei

DIRECTOR EXECUTIV,


Sef Serviciu


Financiar - Contabilitate,


''O X

Serviciul Public

FINANȚE LOCALE }


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. 26 /15.02.2018

O 1 V

RAPORT DE SPECIALITATE


.zi' '


la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli . al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 201'8/ \

' x " Xvr -5?’

Bugetul de cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile,Legii nr. 2/03.01.2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, in calitate de ordonator tertiar de credite, este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 integral de la bugetul local, cheltuielile fiind structurat astfel:

cheltuieli de persoanl bunuri si servicii alte cheltuieli cheltuieli de capital


12.673,00 mii lei

2.380,00 mii lei 130,00 mii lei 684.00 mii lei

TOTAL 15.867,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:   a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

O “7 .....

..V- Zi


S--'* \v .....      ... .■ .^.a,

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE t

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești