Hotărârea nr. 229/2018

Hotãrârea nr. 229 privind modificarea componenței unei unităţi locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploieşti, str. Vega nr. 22 prin extinderea acesteia cu spațiul locativ disponibil- proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

_________________HOTĂRÂREA NR. 229


privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului

Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str. Vega nr. 22 prin extinderea acesteia cu spațiul locativ disponibil- proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 6/07.06.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 177/06.06.2018, al Direcției Economice nr. 122/13.06.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice Contracte nr. 77/13.06.2018 prin care se propune modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str. Vega, nr. 22 prin extinderea acesteia cu spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării;

în conformitate cu procesul verbal din data de 18.04.2018 al Comisiei nr. 2 Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale prin care s-a avizat favorabil solicitarea de extindere pe spațiul situat in Ploiești, str. Vega, nr. 22, rămas liber ca urmare a decesului fostei chiriașe Voicu Georgeta.

In conformitate cu procesul verbal din data de 15.05.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care s-a avizat favorabil trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului Ploiești a unității locative situate in Ploiești, str. Vega, nr. 22, rămase libere ca urmare a decesului fostei chiriașe Voicu Georgeta.

In conformitate cu Raportul din data de 06.06.2018 al Comisiei nr. 2 Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale prin care s-a avizat favorabil solicitarea de extindere pe spațiul situat in Ploiești, str. Vega, nr. 22, rămas liber ca urmare a decesului fostei chiriașe Voicu Georgeta Luând în considerare faptul că o parte din locuința care face obiectul prezentei hotărâri situată în imobilul din Ploiești, str. Vega, nr. 22 se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, poziția 288;

Luând în considerare faptul că cealaltă parte din locuința, situată în Ploiești, str.Vega, nr. 22, care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 232/29.07.2009 privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.74/25.02.2016 privind aprobarea Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, .prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c, alin (5) lit.b si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului Ploiești a unității locative identificate în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă eliminarea poziției nr. 9 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 232/29.07.2009 privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 3 Aprobă modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str. Vega, nr. 22 prin extinderea acesteia cu spațiul locativ disponibil - proprietatea municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă modificarea poziției 288 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vega nr. 22) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie

Contrase

SECR]


inează,

Star,

Laurențiă DIȚU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA?/ George-Sorin:Niculae BOTEZ C g) g; jPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


f..

H !f

# If

V

ANEXA Nltl^^tV" LA HCL

TABEL

privind locuința din fondul municipiului Ploiești destinată chiriașilor evacuați care se trece din domeniul public in domeniul privat al municipiului PloieștiNR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME   SI

PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA

ELEMENTE

IDENTIFICARE (MP)

1.

Locuința (Nr. inventar domeniul public 2818)

-1 cameră în suprafață utilă de 20.00 mp, dependințe în exclusivitate în suprafață de 7.60 mp, dependințe în cotă indiviză în suprafață de 12.07 mp și teren curte în cotă indiviză de 165 mp

întocmit: Sorin Gheorghe Sima

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

“ANEXA NR.te;';^--,.

LA HCL J&O /IO


o.


TABEL

privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str. Vega nr. 22 prin extinderea acesteia cu spațiul locativ disponibil - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării

NR.

CR T.


ADRESA

IMOBIL


NUME ȘI PRENUME CHIRIAȘ CARE A SOLICITAT EXTINDEREA


SPAȚIUL

DEȚINUT ÎN

BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE SOLICITANTUL

EXTINDERII


SPAȚIUL LIBER PE CARE SE SOLICITĂ EXTINDEREA


1.

Bogdan Nicolae

-2 camere în

-1 cameră în

-3camere cu

Viorel

suprafață utilă de

suprafață utilă de

suprafața de

50.40 mp,

20.00 mp,

70.4 mp.,

dependințe în cota

dependințe în

dependințe în

indiviză în

exclusivitate în

suprafața de

suprafață de 18.77

suprafață de 7.60

38.44 mp. și

mp și teren curte în

mp, dependințe în

teren curte în

cotă indiviză de

cotă indiviză în

cotă indiviză

146 mp.

suprafață de 12.07 mp și teren curte în cotă indiviză de 165 mp

suprafață de

311 mp

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo FlprfnTabircă

întocmit: Sorin Gheorghe Sima


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.3 . .n

LAHCL 2^9/20^


TABEL privind modificarea poziției 288 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vega nr. 22) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

ADRESĂ IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚI A SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

242

Bogdan Nicolae Viorel

Locuința

108.84 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 311 mp

NicaIoana

Locuința

49.2 mp

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 121 mp

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur cu-


întocmit: Sorin Gheorghe Sima