Hotărârea nr. 228/2018

Hotãrârea nr. 228 privind aprobarea unui schimb de locuinţe

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 228 privind aprobarea unui schimb de locuințe

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 8/18.06.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonuț, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 179/07.06.2018, al Direcției Economice nr. 125/13.06.2018 si al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte nr.80/13.06.2018 prin care se propune aprobarea unui schimb de locuințe;

Luând în considerare raportul din data de 06.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale precum și procesul verbal al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii din data de 03.05.2018;

Luând act de faptul că apartamentele nr. 17 și nr. 18 din blocul 85, str. Domnișori nr. 93, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 587/22.05.2009 aparțin domeniului privat al statului.

Luând în considerare faptul că apartamentul nr. 17 din bl. 85, str. Domnișori nr. 93 și respectiv apartamentul nr. 18 din bl. bl. 85, str. Domnișori nr. 93 sunt valorificate prin închiriere către domnul Spiridon Ioan Cătălin, potrivit contractului de închiriere nr. 8223/04.06.2015 și către domnul Rădulescu Cristian, potrivit contractului de închiriere nr. 6456/15.05.2002;

Având în vedere cererile de schimb nr. 7395/16.04.2018 și nr. 7396/16.04.2018 ale domnilor Rădulescu Cristian și Spiridon Ioan Cătălin;

Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, anexa nr. 2 Bolile, precum și persoanele a căror stare fizică necesită atribuirea unei camere în plus, pct. 16;

Având în vedere art. 8, alin. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și art. 15 alin. (17) și (18) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

în temeiul art. 36, alin. 1, alin. 5, lit. a, alin 6, lit. a, pct. 17, art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între domnul Spiridon Ioan Cătălin care deține cu chirie locuința situată în Ploiești, str.

si domnul Rădni^ccu Cristian care deține cu chirie locuința situată în Ploiești,

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze documentele necesare potrivit prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

PRESED NTI DE ȘEDINȚĂ.


Contrasemnează.


George-Sorin-Niculae


rin-SECRETAR,

Laurentiu DIT