Hotărârea nr. 226/2018

Hotãrârea nr. 226 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuintele de necesitate de tip modul situate in str. Industriei, nr. 1C

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 226              k

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 16/12.06.2018 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.7902/11.06.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC;

având în vedere raportul de specialitate nr. 94/20.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 08.06.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 363/19 decembrie 2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere / module;

în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit. c) coroborat cu dispozițiile alin. 5, lit. a), precum și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 21.07.2018 până în data de 20.01.2019, pentru locuințele de necesitate de tip modul, situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018