Hotărârea nr. 225/2018

Hotãrârea nr. 225 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 380/31.10.2017 privind organizarea de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 225 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 380/31.10.2017 privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 12/12.06.2018 a domnilor consilieri locali Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 75/13.06.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 183/11.06.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu si sub nr.124/13.06.2018 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 380/31.10.2017 privind organizarea de licitație publică deschisă cu strigare pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești;

Având în vedere procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 06.06.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești- Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 06.06.2018;

în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin(l), alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b), art.45 alin.

 • (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 41/13.02.2018, prin care au fost stabilite prețurile de vânzare a ansamblelor, subansamblelor, pieselor, componentelor și materialelor rezultate în urma scoaterii din funcțiune și casării bunurilor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești, ce constituie Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Aprobă valorificarea prin licitație publică deschisă cu strigare a următoarelor materiale:

- șină tramvai cu canal,

 • -  șină tramvai tip IOR,

 • -  fir contact,

 • -  dale mici 1x2,

 • -  stâlpi beton,

recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești, menționate în raportul de evaluare nr. 41/13.02.2018.

Art. 3 Aprobă Caietul de sarcini pentru valorificarea prin licitație publică deschisă cu strigare a materialelor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești, ce constituie Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 380/31.10.2017 rămân neschimbate.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

4'> APROBAT

_


J1 \ tAPrimar "■^ h t


Adriâh Florin

v /<W

RAPORT DE EVALUARE

In vederea stabilirii modului de valorificare a ansamblelor,subansamblelor,pieselor componentelor si materialelor rezultate in urma scoaterii din funcțiune,casarii bunurilor.

Comisia de evaluare numita prin Dispoziția nr.443/2017 formata din:

1 .Taracila Manuela -Direcția Economica- Președinte

2.1on Micu - S.C.Transport Calatori Express S.A.-Membru

 • 3.Draghici Cristina -Direcția Tehnic Investiții - Secretar

A procedat la stabilirea modului de evaluare si valorificare a materialelor recuperate in urma demolării vechilor linii de tramvai din municipiul Ploiești.

Materialele supuse valorificării sunt:

 • - Șina cu canal 8.338 ml;

 • - Șina tip IOR 14.684 ml;

 • - Fir contact 9.526 ml;

 • - Dale mici 1x2 875 buc;

 • - Dale mari 6x2 972 buc;

 • - Stâlpi beton 401 buc.

Materialele prezentate mai sus,cantitatea,prețul sunt prezentate in Anexa nr.l la prezentul raport de evaluare.

Valoarea totala estimata a materialelor este de 1.825.990,80 lei.

La stabilirea prețului,comisia a avut in vedere valoarea de piața a materialelor respective.

Materialele prezentate in Anexa nr.l sunt depozitate in incinta S.C.Transport Calatori Express S.A.,Str.Gageni nr.88 si S.G.U. Pepiniera Nord Str.Gageni nr.l00.

Comisia de evaluare numita prin Dispoziția nr 443/2017,după aprobarea raportului de evaluare,va transmite comisiei nr.3 in vederea valorificării prin licitație cu strigare a materialelor rezultate in urma scoaterii din funcțiune,casarii bunurilor.

Comisia:

Președinte - Taracila Manuela .      /

/


Membru - Ion Micu ? A

Secretar - Draghici Cristîna

Materiale dezafectate supuse modului de valorificare rezultate in urma scoaterii din funcțiune

Nr.crt

Denumire material

UM1

Cantitate

UM2Kg/ml

Cantitate/kg

Pret/ml(lei) estimat

Valoare estimata

1

Șina tramvai cu canal

ml

8.338,00

54Kg/ml

450.252,00

1,10

495.277,20

2

Șina tramvai tip IOR

ml

14.684,00

28Kg/ml

411.152,00

1,10

452.267,20

3

Fir contact

ml

9.526,00

0,6Kg/ml

5.715,60

19,00

108.596,40

3

Dale mici 1x2

buc

875,00

30,00

26.250,00

4

Dale mari 6x2

buc

972,00

600,00

583.200,00

5

Stâlpi beton

buc

401,00

400,00

160.400,00

TOTAL

X

X

X

1.825.990,80

Anexa nr. &la HCL

CAIET DE SARCINI

PRIVIND VALORIFICAREA MATERIALELOR RECUPERATE CA URMARE A MODERNIZĂRII LINIILOR DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 1. DENUMIREA ORGANIZATORULUI

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii 2, județul PTajfova vi


 • 2. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației îl constituie vânzarea următoarelor materiale: șina tramvai cu canal,

 • -  șină tramvai tip IOR,

 • -   fir contact,

 • -  dalemicilx2,

- stâlpi beton,

recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești.

Obiectul licitației este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare a HG 841/1995 actualizata.

 • 3. PREȚURILE DE PORNIRE A LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE

Tabel nr.l

Nr. crt.

Denumire material

Cantitate

Valoare (lei/kg)

Total (lei)

Preț pornire licitație (lei/ kg)

Pas

licitație

Garanție participare 10% din valoare (lei)

Taxa participare (lei)

m

kg

1.

Șina tramvai cu canal

8338

450252

1,10

495277,2

1,10

0,5

49527,72

1000

2.

ȘinătramvaitipIOR

14684

411152

1,10

452267,2

1,10

0,5

45226,72

1000

3.

Fir contact

9526

5715,6

19,00

108596,4

19,00

2,0

10859,64

1000

OBS:

 • - șina tramvai cu canal - 54kg/m

 • - șină tramvai tip IOR - 28 kg/m

 • - fir contact - 0,6 kg/m

Tabel nr.2

Nr. crt.

Denumire material

Cantitate

(buc.)

Valoare (lei/buc)

Total (lei)

Preț pornire licitație (lei/buc.)

Pas de licitație

Garanție participare 10% din valoare (lei)

Taxa participare (lei)

1.

Dale mici 1x2

875

30

26250

30

10,00

2625

1000

2.

Stâlpi beton

401

400

160400

400

80,00

16040

1000

Prețul de pornire al licitației publice deschise cu strigare a fost stabilit având în vedere Raportul de evaluare 41/13.02.2018, anexă la caietul de sarcini.

Prețul de adjudecare al licitației va deveni preț în contractul de vânzare cumpărare.

Prețul de adjudecare include și taxa de mediu de 3% potrivit prevederilor legale1 Ol JG 196/2005 - taxa fond de mediu.                                                           .  1

Valoarea contractului de vânzare cumpărare se achita integral în termen de 10 zile de la data adjudecării.                                                                          .          5'-^

Garanția de participare la licitație se va restitui în termen de J0 zile de la finalizarea contractului de vânzare cumpărare.                                               / .'Jv ■

Factura emisa va include taxa de mediu de 3%, aceasta va fi recalculată la valoarea totală.

 • - în cazul în care, din diferite motive cantitatea de material depozitată este mai mare decât cea adjudecata, cumpărătorul poate achiziționa diferența de material la prețul unitar adjudecat.

 • - în cazul în care, din diferite motive cantitatea de material depozitată este mai mică decât cea adjudecată, vânzătorul are obligația de a restitui cumpărătorului suma de bani reprezentând contravaloarea cantității lipsă.

La finalizarea contractului de vânzare cumpărare se va emite factura de regularizare a cantității de material predate și preluate în baza procesului verbal de predare primire și a procesului verbal final de constatare diferențe. Regularizarea se va efectua prin emiterea unei facturi.

 • - Termenul încheierii contractului de vânzare cumpărare este de 10 zile, de la data adjudecării.

 • 4. DESFASURAREA LICITAȚIEI

Dosarul de participare la licitație se depune în plic închis, sigilat, semnat și stampilat de participant, la Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 66, parter. Termenul limită de depunere va fi cel prevăzut în anuțul publicitar privind organizarea licitației.

Data, ora și locul de desfășurare a licitației .vor fi menționate în anunțul publicitar privind organizarea licitației.

Anunțul publicitar aprobat constituie anexă la Caietul de sarcini și va fi predat către solicitanți la achitarea Caietului de sarcini.

 • - Pasul de strigare la licitație este:

Șina de tramvai cu canal        0.5 lei /kg;

Șina de tramvai cu canal        0.5 lei /kg;

Fir contact                      2.0 lei /kg;

Dale mici 1x2                  10.0 lei /buc.;

Stâlpi beton                    80,0 lei /buc.;

 • - Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea totală pentru materialul licitat.

Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament în contul Municipiului Ploiești în contul R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855. ’

Participantul va pierde garanția de participare daca își retrage dosarul de participare la licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

Garanția de participare a participantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de Municipiul Ploiești, până la momentul semnării contractului de vânzare cumpărare de către câștigătorul licitației, urmând ca după aceasta dată garanția să fie restituită la cerere.

Celorlalți participanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

 • - Taxa de participare la licitație este de 1000 lei

Această taxă reprezintă un venit al organizatorului și nu se mai restituie.

 • - Contravaloarea caietului de sarcini este de 1000 lei și se achiziționează de la Direcția de Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Ploiești str. Emile Zola nr. 8, etaj 1, camera nr. 8.

 • - Criteriul de atribuire:

  'C

  Prețul cel mai mare oferit peste prețul minim de pornire a licitației/


.           ...          • -i ț& f

-V


Valoarea adjudecata va fi achitată integral până la data semnării contractului de vânzare cumpărare, prin virament în contul RO18TREZ5212139020ÎXXXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

5. condiții de participare la licitație

La licitație pot participa decât persoane juridice.

A) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICITAȚIE:

 • a.  Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație;

 • b. Dovada achitării garanției de participare (stabilită ca fiind 10% din prețul de strigare al materialului pentru care ofertantul intenționează să liciteze). Garanția se poate constitui prin ordin de plată, scrisoare de garanție. Suma constituită drept garanție se pierde în cazul refuzului de a semna contractul;

 • c.  Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • d.  Dovada achitării caietului de sarcini;

 • e.  Lista bunurilor pentru care ofertantul a optat să liciteze;

 • f.  Certificat constatator în original sau copie legalizată și copie de pe certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului;

 • g. Copie conforma cu originalul sau legalizată de pe Autorizația de Mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului;

 • h. Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Generala a Finanțelor Publice) - (prezentate în original, în copie legalizată sau în copie conformă cu originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile)

 • i.  Certificat constatator privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata a impozitelor și taxelor către bugetul local - formular tip eliberat de autoritatea competenta și anume: certificat de atestare fiscală emis de SPFL Ploiești, valabil la data depunerii documentului, din care să rezulte că nu sunt restanțe la plata obligațiilor către bugetul local. Certificatul va fi depus în original sau în copie legalizată.

 • j.  Declarație de acceptare (fără obiecțiuni) a condițiilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini inclusiv a prevederilor din contractul de vânzare cumpărare ce constituie anexa 2 la Caietul de sarcini;

 • k.  In cazul în care participanții au avut în derulare alte contracte cu Primăria Municipiului Ploiești, vor prezenta dovada că nu au existat situații de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute prin contract;

 • l.  Modul de prezentare a ofertei va fi însoțit de Opis în ordinea prezentată în caietul de sarcini, iar documentele de susținere vor fi în ordinea în care acestea sunt enumerate în caietul de sarcini.

 • m. împuternicire pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;

Nerespectarea uneia dintre condițiile de mai sus atrage, în mod automat, descalificarea ofertantului.

Ofertantii pot vizita locul de depozitare a materialelor potrivit unui orar stabilit cu reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești,

B) PREZENTAREA OFERTELOR


f..     ' < -.....

s -- ••

 • 1. Dosarul de participare la licitație se depune în plic închis, sigilat,' semnat și stampilat de

participant, la Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nf,2;';intrâreaC, camera 66, parter. Termenul limită de depunere va. fi. cel prevăzut în anuțul-publicitar privind organizarea licitației.                                                                                      ''i

 • 2. Plicul trebuie să conțină documentele prevăzute la capitolul DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICITAȚIE din prezentul caiet de sarcini.

Pe plic se va menționa:

 • - numele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației și numele materialului pentru care depune oferta;

 • - “A nu se deschide înainte de data de....................... orele...........(Se vor nota data și

ora de desfațurare a licitației menționate în anuțul publictar privind organizarea licitației).

 • 3. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depune nici o oferta, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. Ofertele primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

 • 5. Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătură și ștampila proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 6. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

C) OBLIGAȚII SI RĂSPUNDERI

Obligațiile vânzătorului:

 • 1. Să predea cumpărătorului bunurile care au făcut obiectul licitației, după achitarea integrala a contravalorii acestora.

 • 2. Custodele va preda cumpărătorului pe baza de proces verbal cantitatea exactă deținută și va transmite vânzătorului un exemplar original al procesului verbal de predare primire în vederea stabilirii diferențelor fața de cantitatea adjudecată.

Obligațiile cumpărătorului:

 • 1.  Să prezinte dovada plății integrale a materialelor adjudecate la momentul livrării;

 • 2.  Să se prezinte la locul de livrare pentru ridicarea bunurilor cu mijloace proprii de transport în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare cumpărare;

 • 3.  Să respecte indicațiile vânzătorului și legislația privind Protecția Mediului, Protecția Muncii și P.S.I. în incinta în care sunt depozitate bunurile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, fiind unicul răspunzător pentru orice eventuale accidente rezultate în urma manipulării utilajelor necesare încărcării/descărcării și transportului bunurilor adjudecate la licitație.

 • 4.  Să achite taxa de mediu în conformitate cu prevederile legii 196/2005 si a Ordinului 578/2006.

Documente care se vor întocmi /preda -.

 • - proces verbal de predare-primire a materialelor rezultate din dezafectarea tronsoanelor de linii tramvai;

 • - aviz de însoțire a mărfii;

  6. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI


  6.1


  V*’   „ \ \

  vtf/ ■.

  ' ~~7 \;v

  Comisia de licitație va analiza documentele prezentate și va îțițțBmi lista cu ofertanții acceptați, excluzând de la participare pe cei care nu au prczentatîn totalitate, până la


  începerea licitației, documentele de participare.


  6.2


  'A -p

  Ședința de licitație este condusă de președintele comisiei de licitație? ''' • 6.3 în ziua și la ora stabilite pentru începerea licitației, în cazul în care sunt minimum doi participanți la licitație, președintele comisiei de licitație anunța obiectul licitației, face prezenta participanților la licitație și constata dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.

Președintele anunța prețul inițial de vânzare de Ia care se pornește strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.

 • 6.4 în cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanți la licitație sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puțin prețul de pornire, licitația se va repeta, încheind-se proces-verbal de constatare.

 • 6.5 Repetarea licitației se va face după trecerea a cel puțin 5 zile de la data precedentei, iar prețul inițial va fi diminuat cu până la 20%.

în cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puțin doi participanți la licitație și nu se oferă cel puțin prețul de pornire, licitația se va relua după cel puțin 5 zile, iar prețul va fi diminuat cu până la 40% față de prima licitație.

în cazul în care nici de această dată nu a fost oferit cel puțin prețul de pornire al licitației, instituția publică deținătoare întocmește documentele de scoatere din funcțiune, declasare și casare a bunurilor.

 • 6.6 Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări, oferta care trebuie să respecte condițiile de salt precizate la deschiderea licitației. Președintele comisiei de licitație anunța tare și clar suma oferita de licitant.

 • 6.7 Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o sumă mai mare, președintele comisiei de licitație anunța adjudecarea licitației în favoarea participantului la licitație care a oferit ultima sumă.

 • 6.8   După anunțarea câștigătorului de către președintele comisiei de licitație, se declară închisă licitația, în urma căreia se întocmește procesul-verbal care se semnează de către comisia de licitație și de către participanții la licitație.

 • 6.9   Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea și desfășurarea licitației se arhivează la sediul instituției publice vânzătoare.

 • 6.10  Participanții la licitație pot formula contestații în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispozițiile legale referitoare la organizarea și desfășurarea licitației. Contestațiile se depun la sediul instituției publice care a organizat licitația, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.

 • 6.11  Instituția publică este obligată să soluționeze contestația în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.

 • 6.12  Câștigătorul licitației este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare și să achite integral prețul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitației.

 • 6.13  în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta să sau nu achită prețul oferit în termen de 10 de zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea (la prețul oferit de acesta dar nu mai mic decât prețul de pornire al licitației) iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 6.14  Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de vânzare cumpărare determina pierderea garanției de participare și interdicția de a participa Ia o alta licitație ulterioara, organizată de Municipiul Ploiești.

 • 6.15  Bunurile materiale care nu au fost vândute prin licitație pot fi valorificate nedezmembrate sau nedemolate, cu aprobarea ordonatorului de credite, prin agenți economici care au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile, prin oferte de preț negociabil.

în cazul în care s-au desfășurat negocierile de preț, acestea se vor consemna într-un proces-verbal de negociere.

 • 6.16  Bunurile, materialele sau piesele care nu au putut fi valorificate cu respectarea prevederilor prezentului regulament pot fi declasate și casate în condițiile legii, ordonatorul de credite bugetare fiind direct răspunzător pentru organizarea operațiunilor respective, astfel încât să nu existe posibilitatea sustragerii sau înlocuirii unor bunuri noi cu bunuri vechi.

 • 6.17  Nu pot participa la licitație, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitație și nici soțul (soția), frații, copiii și părinții acestor membri.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competentelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanți.

 • 4. Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreuna cu comisia de licitație.

 • 5. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe:

 • - Anexa nr. 1 - anunțul publicitar aprobat privind organizarea licitației.

 • - Anexa nr. 2 Contractul de vânzare-cumpărare.

»udetramvai

I «■'


Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini privind valorificare^ur^aâfefiaîelpr recuperate ca urmare a modernizării linii din Municipiul Ploiești

Q, :'r

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE " MATERIALE RECUPERATE CA URMARE A MODERNIZĂRII LINIILOR DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr.          din /    /2017

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre - împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr............și Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului Ploiești nr............ să semneze prezentul contract, în

calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte,

Și

SC ............................................, cu sediul în jud.

........................................,  loc................................,  str......................................, nr........................., telefon/fax:    ..............................., înmatriculată

CIF:     ........................., cod IBAN:

........................................................., la banca ............................................ ............, reprezentată prin ........................................, ........................................., ........... seria ............... , nr......................., eliberata de ........................... reprezentată de ..........................., în calitate de CUMPĂRĂTOR pe de altă

parte a intervenit prezentul contract de vânzare - cumpărare în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr............și nr............

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl constituie vânzarea - cumpărarea a ansamblelor, subansamblelor, pieselor, componentelor și materialelor rezultate în urma scoaterii din funcție și casării bunurilor recuperate ca urmare a modernizării liniilor de tramvai din Municipiul Ploiești (șină tramvai cu canal,șină de tramvai cu canal, fir contact - cupru, dale mici 1x2, dale mari 6x2 și stâlpi

beton) conform Procesului verbal de adjudecare nr..................... încheiat cu

ocazia licitației publice cu strigare organizata în data de................., anexa la

prezentul contract.


 • III. PREȚUL DE VANZARE

Art. 2(1) Prețul de vânzare este de.....................lei/kg (buc) (șină tramvai cu

canal, șină de tramvai cu canal, fiir contact - cupru, dale mici 1x2 și stâlpi beton) adică....................lei pentru cantitatea adjudecată de..........................

./ ■■■' -

kg (buc) așa cum este menționat în Procesul verbal- de adjudecare nr..........................., proces verbal care face parte integranta din prezentul

contract.                                                  >7

 • (2) Prețul de vânzare include și taxa de mediu de 3?/o potrivit prevederilor legale în vigoare OUG 196/2005 privind taxa pentru fondul de mediu:^ >?

 • (3) Pentru TVA se aplica reglementările legale la data intrării în vigoare a prezentului contract, respectiv Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

 • (4) Garanția de participare la licitație a fost achitata în contul

Municipiului Ploiești în contul R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855, în suma de.....................lei, și va fi restituită

în termen de 10 de zile de la finalizarea contractului.

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Durata contractului este de 30 de zile de la data semnării lui de către părți.

 • V. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.4. Valoarea contractului este de............................... lei și a fost constituită

după cum urmează:

 • (1) Suma de...............................achitata cu ordinul de plata......................

plătită în termen de 10 zile de la data adjudecării prin......................................,

pentru care va fi emisă factură de avans, la data semnării contractului de vânzare cumpărare, și nu va include taxa de mediu de 3%, calculată la valoarea de ...................lei, respectiv.........................lei.

 • (2) în cazul în care, din diferite motive cantitatea de material, ce a făcut

obiectul licitației, depozitată este mai mare decât cea prevăzută în Procesul verbal de adjudecare nr......................anexă la prezentul contract, cumpărătorul

poate achiziționa diferența de material la prețul unitar adjudecat.

 • (3) în cazul în care, din diferite motive cantitatea de material, ce a făcut

obiectul licitației, depozitată este mai mică decât cea prevăzută în Procesul verbal de adjudecare nr........................anexă la prezentul contract, vânzătorul

are obligația de a restitui cumpărătorului suma de bani reprezentând contravaloarea cantității lipsă.

 • (4) La finalizarea contractului se va emite factura de regularizare a cantității de marfa predate de vânzător și a Procesului verbal final de constatare diferențe, întocmit de către comisia numita în acest sens. Regularizarea eventualelor diferențe cantitative se va efectua la ultima tranșă de livrare prin emiterea unei facturi.

 • (5) Potrivit OUG 196/2005 privind taxa pentru fondul de mediu, Cap. III, art. 9 alin (1) veniturile Fondului pentru mediu se constituie dintr-o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoana fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursa de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care vireze la Fondul pentru mediu.

VI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

........—'

au ^.bligația „sa le

Vu v?


i-


Art.5 Cumpărătorul este obligat să achite suma prevăzută la art. 4, punctul (1) în termen de 10 zile de la data adjudecării.

Art.6 (l)Cumpărătorul este obligat să prezinte dovada plății integrale a prețului la momentul livrării.

(2)Cumpărătorul este obligat să achite taxa de mediu în cota de 3% din valoarea contractului.

Art.7 Cumpărătorul are obligația de a se prezenta la locul de livrare, pentru ridicarea bunurilor cu mijloace proprii de transport în termen de 30 de zile de la data semnării prezentului contract.

Art.8 Cumpărătorul se obliga să respecte indicațiile vânzătorului și legislația privind Protecția Mediului, Protecția muncii și PSI în incinta în care sunt depozitate materialele care fac obiectul prezentului contract, fiind unicul răspunzător pentru orice eventuale accidente, rezultate în urma manipulării utilajelor necesare încărcării/descărcării și transportului bunurilor adjudecate la licitație.

3

VII OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art.9 Vânzătorul este obligat să predea cumpărătorului materialele care au făcut obiectul licitației publice deschise cu strigare din data de .................., după

achitarea integrala a contravalorii bunurilor ce au făcut obiectul licitației.

Art.10 Vânzătorul este obligat, prin reprezentantul TCE Ploiești, care asigura locul de depozitare, să informeze cumpărătorul despre orice situație și/sau cerința privind Protecția Mediului, Protecția muncii și PSI în incinta în care sunt depozitate materialele ce fac obiectul prezentului contract.

Art.ll în situația prevăzuta la art. 4 punctul (4), vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului suma de bani reprezentând contravaloarea cantității lipsă în termen de 15 zile.

VIII. RĂSPUNDERI, SANCȚIUNI, FORȚA MAJORA

Art. 12 în cazul în care, din vina sa exclusivă, cumpărătorul nu își respectă obligațiile de plată, în cuantumul și la termenele prevăzute la art. 4 punctul (1) din prezentul contract, atrage după sine angajarea răspunderii contractuale a acestuia prin aplicarea de penalități de întârziere de 0,1%/zi din valoarea facturii rămase neachitate, fără o notificare prealabilă adresata cumpărătorului.

Art. 13 (1) în cazul în care cumpărătorul nu achită contravaloarea facturii în termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei vânzătorul este îndreptățit să considere prezentul contract reziliat de drept.

(2) în cazul în care prezentul contract încetează în condițiile art. 13, punctul (1), suma constituită drept garanție de participare se va pierde.

Art. 14 în cazul în care cumpărătorul refuză semnarea contractului suma constituită drept garanție de participare se va pierde.        J /

Art. 15 Forța majoră, așa cum este definita de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile în care aceasta este dovedita?'1           ??■' .j

Art.16 Eventualele litigii survenite la executarea prezentului contract .vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, litigiul va fi soluționat$8 către instanțele judecătorești.

IX NOTIFICĂRI

Art. 17. (1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora.

A

(2) In cazul în care notificarea se face prin poștă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, considerându-se primită la destinatar la data menționată pe aceasta confirmare de către oficiul poștal primitor.

3) Notificările transmise prin fax se considera primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate.

X CLAUZE FINALE

Art. 18 Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin act adițional, încheiat cu respectarea reglementarilor în vigoare.

Art. 19 Eventualele litigii survenite la executarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar în caz contrar, litigiul va fi soluționat de către

instanțele judecătorești.

Art. 20 Procesul verbal de adjudecare nr...............................anexă face parte

integranta din prezentul contract de vânzare cumpărare.

Prezentul contract s-a încheiat azi .........................., în doua exemplare,


câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR


MUNICIPIUL PLOIEȘTI