Hotărârea nr. 223/2018

Hotãrârea nr. 223 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/30.05.2018 privind prelungirea duratei Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploieşti, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale şi Pieţe S.A. şi Fundaţia “Nini Măcelaru”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
HOTĂRÂREA NR. 223 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/30.05.2018 privind prelungirea duratei Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 28/13.06.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 85/15.06.2018, al Direcției Economice nr. 132/15.06.2018 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 188/12.06.2018 prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/30.05.2018 privind prelungirea duratei Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru”;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.06.2018 și raportul comisiei de specialitate nr. 2, comisia de valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale din data de 27.06.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/30.05.2018 privind prelungirea duratei Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru”;

In temeiul art. 36, alin. (7), lit. a și art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/30.05.2018 privind prelungirea duratei Protocolului nr.9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru” în sensul că punctul 1) din Actul adițional nr. 1 va avea următorul conținut:

”1) Articolul 4 din Protocolul nr. 9144/29.05.2015 se completează cu un alineat care va avea următorul conținut:

»

”Art. 4. Durata protocolului se prelungește pe o perioadă de 3 ani, respectiv până la data de                   .”

Art. 2 Aprobă Actul adițional nr. 1 la Protocolul nr. 9144/29.05.2015 încheiat între Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru”, modificat conform art. 1, care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, conducerea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și conducerea S.C. “Hale și Piețe” S.A. să semneze Actul adițional nr. 1 Ia Protocolul nr. 9144/29.05.2015, act adițional cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. “Hale și Piețe” S.A. și Direcția Gestiune Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

ANEXA la Hotararea Consiliului L

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR....................../......

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA PROTOCOLUL NR. 9144/29.05.2015

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr...................între:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Bd. Republicii nr. 2, în calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, pe de o parte,

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești cu sediul în Ploiești, str. Poștei nr. 4-6, reprezentata prin domnul Dan Dinu, în calitate de Director General, pe de o parte,

SC “Hale si Piețe” S.A. cu sediul in Ploiești, str.Grivitei nr.15, reprezentata prin doamna Ing. Mariana Pepelea, in calitate de Director General, pe de o parte,

si

9

Fundația “Nini Măcelaru” cu sediul in Ploiești, str.Emile Zola, nr.17, reprezentata prin domnul Constantin Ion in calitate de Președinte, pe de altă parte

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile Protocolului nr. 9144/29.05.2015 după cum urmeaza:

  • 1) Articolul 4 din Protocolul nr. 9144/29.05.2015 se completează cu un alineat care va avea următorul conținut:

“Art. 4. Durata protocolului se prelungește pe o perioada de 3 ani, respectiv pana la data de                       . ”

  • 2) Restul clauzelor prevăzute în Protocolul nr. 9144/29.05.2015 rămân neschimbate. .^

  • 3) Prezentul act adițional face parte integrantă din Protocolul nr. 9144/29^05.20Ț5.;'|i;.Ș;ây încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

FUNDAȚIA “NINIMĂCELARU” PREȘEDINTE, Ion Constantin


Adrian Florin Dobre

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Andreea - Mihaela Cristea

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE DIRECTOR GENERAL, Dan Dinu

S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. DIRECTOR GENERAL, Ing. Mariana Pepelea