Hotărârea nr. 222/2018

Hotãrârea nr. 222 privind aprobarea modificării Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 222 privind aprobarea modificării Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 1/16.05.2018 a Viceprimarului Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr.3189/15.05.2018, prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 100/22.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 6 - comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 22.05.2018;

Având în vedere prevederile Hotătârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 104/29.03.2018 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Luând în considerare adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale -Agenția Națională pentru Zootehnie nr. 3113/11.05.2018 prin care se recomandă Consiliului Local al Municipiului Ploiești modificarea unor articole din Regulamentul Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 148/25.04.2018;

Văzând Procesul Verbal nr. 439/15.05.2018 încheiat în cadrul Complexului Hipodrom Ploiești;

în temeiul prevederilor art.15 pct.12 din Legea nr.389/2005, legea calului și a Regulamentului curselor de trap întocmit de Agenția Națională de Zootehnie;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 2, lit. „d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea art. 2 din Regulamentul curselor de trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018, care va avea următorul conținut:

„Art.2 Cursele de trap publice cu pariuri se organizează pe hipodromul omologat de către organismele abilitate din România, de către Organizatorul desemnat de proprietarul Hipodromului, cu scopul de a menține și promova la reproducție exemplarele cele mai valoaroase, în vederea îmbunătății performanțelor zootehnice a cabalinelor de rasă trăpaș, a creșterii competitivității acestora, pe plan intern și internațional.

Pentru anul competițional 2018 se pot organiza curse de trap fără pariuri.

Pentru îndeplinirea acestui deziderat _ se creează pe-hipodrom-condiții-de îngrijire, întreținere, dresaj, antrenament și calificare a cailor, conform reglementărilor în vigoare.”

Art. II Se aprobă completarea art. 8 din Regulamentul curselor de trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018, care va avea următorul conținut:

”1) Comisia de Apel este obligată să soluționeze contestațiile până la următoarea reuniune.”

Art. III Se aprobă completarea art. 9 din Regulamentul curselor de trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018 cu un nou paragraf, care va avea următorul conținut:

”Din Comisia de Arbitraj pot face parte 2 (doi) reprezentanți ai organizatorului de curse, în calitate de arbitri de parcurs.”

Art. IV Se aprobă modificarea și completarea primului paragraf al art. 44 din Regulamentul curselor de trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018, care va avea următorul conținut:

„Caii se împart în categorii, c

upă record. Categoriile sunt astfel constituite:

Repartizarea cailor pe categorii

2 ani

3 ani

4 ani

5 ani si mai in varsta

I

1,28,5 și mai iute

1,24,5 și mai iute

1,22,5 și mai iute

1,20,5 și mai iute

II

1,28,6-1,33,5

1,24,6-1,29,5

1,22,6-1,25,5

1,20,6-1,24,5

III

1,33,6-1,35,5

1,29,6-1,34,5

1,25,6-1,30,5

1,24,6-1,28,5

Având în vedere starea grea a pistei, se stabilește ca la timpii propuși de Agenția Națională pentru Zootehnie să se adauge o bonificație de 3 secunde pentru caii de 2 ani.”

Art. V Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 148/2018 se modifică corespunzător prezentei hotărâri.

Art. VI Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. VII Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorip-Nicițlae BOTEZContrasemnează,

SECRjETAR,

iLaurentiu DITU o/ V/-z 2


TAR,