Hotărârea nr. 221/2018

Hotãrârea nr. 221 privind aprobarea emblemei Clubului Sportiv Municipal Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

____________________HOTĂRÂREA NR. 221


privind aprobarea emblemei Clubului Sportiv Municipal Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 2/18.05.2018 a consilierilor locali Botez George, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Marius Mateescu, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr. 2412/17.04.2018 privind aprobarea emblemei Clubului Sportiv Municipal Ploiești:

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 103/27.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.06.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești și prevederile art.21, alin. (1), lit. b, art. 22, art. 26 și art. 29, alin. (1) și (2) din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36, alin. 1 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă emblema Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea art. 6 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 104/29.03.2018, cu un nou alineat, având următorul conținut: „Emblema Clubului Sportiv Municipal Ploiești este cea aprobată în anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 221 din 27 iunie 2018”.

Art. 3 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018


NTE DE ȘEDINȚĂ,

George Sțbrijți Niculae BOTEZ

iiac^T^ContraserJi nează:

SECRETAR, Laurenliu DITl

i            ' x

, © \ Anexa nr. 1 la HCL nr. W'V 4^.   .2018

Emblema CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

9