Hotărârea nr. 220/2018

Hotãrârea nr. 220 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 220

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

*                                                                                                  9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 31/14.06.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești dl Cristian Mihai Ganea, Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 8028/12.06.2018 prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești:

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 98/21.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.06.2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 118/25.04.2018 prin care au fost aprobate numărul maxim de posturi, organigrama și statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a” si alin (3) lit ”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A.

Art. 2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 391/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018


REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

9                          9

AL „ADMINISTRAȚIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE”

Cuprins


Capitolul 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul 2 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Capitolul 3 - ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE

 • 3.1.Competențele directorilor

3.2.Structuri subordonate directorului general

 • 3.2.1.Biroul Achiziții Publice

3.2.2.Serviciul Locuințe Sociale

3.2.3.Serviciul Resurse Umane, Securitatea Muncii, Gestionare Documente

3.2.4.Serviciul Juridic, AutoritateTutelară

3.2.5.Serviciul Cabinete Medicale Școlare

3.2.6.Serviciul Financiar Contabilitate

3.2.7.Serviciul Administrativ

3.2.8.Serviciul Tehnic, întreținere Patrimoniu

3.2.9.Serviciul Protecție Persoane Aflate în Dificultate, Relații cu ONG-uri

3.2.10.Serviciul Situații de Urgență, Pază Obiective

3.3.Structuri subordonate directorului general adjunct

3.3.1.Serviciul Prestații Sociale

3.3.2.Serviciul Protecția Copilului și Familiei

3.3.3.Serviciul Ajutoare încălzire, Programe și Incluziune Socială

3.3.4.Compartimentul Mediatori Sanitari

Capitolul 4 - REGULI GENERALE PRIVIND CIRCULAȚIA DOCUMENTELOR

Capitolul 5 - DISPOZIȚII FINALE

ANEXE:    - NR.l - Cantina Socială

NR.2 - Centrul Social de Urgență

NR.3 - Centrul de zi pentru copii preșcolari

NR.4 - Căminul de Bătrâni

Capitolul 1 - DISPOZIȚII GENERALE / # 45 •

Art. 1 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare este o institi            de inL rcs

local, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului Local al h^ici^iuîui^Ploiești, înființată prin prin H.C.L. nr. 307/2002 - decembrie 2002.

Art. 2 - (1) Sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este în municipiul Ploiești, județul Prahova, Piața Eroilor, nr. IA cu următoarele puncte de lucru: str. Mihai Bravu, nr. 231 (Cantina Socială), str. Râșnovenilor, nr. 46 (Centrul de zi pentru copii preșcolari), str. B-dul Petrolului, nr. 8 (Centrul social de urgență), str.Cosminele, nr.lIA (Căminul de bătrâni).

 • (2) Pe toate actele emise de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare se va menționa „Consiliul Local al municipiului Ploiești - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare” și sediul serviciului public de interes local.

Art, 3 - (1) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare dispune de cod fiscal, cont bancar propriu și ștampilă.

 • (2) Durata de funcționare a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este nelimitată.

 • (3) Rolul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare îl constituie aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Totodată, identifică, previne, sau limitează situațiile de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, prin acordarea de beneficii și servicii sociale, promovând incluziunea socială și creșterea calității vieții.

 • (4) Conducerea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor ce îi revin din legi, decrete, hotărâri, ordine, dispoziții și a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul Regulament.

 • (5) în problemele de specialitate, serviciul public de interes local, promovează proiecte de hotărâri și proiecte de dispoziții însoțite, obligatoriu, de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

 • (6) Legătura între Consiliul Local al municipiului Ploiești si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare se face prin primar și conducerea acesteia.

 • (7) Organigrama, numărul de personal și statul de funcții, pentru personalul din cadrul serviciului public- Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ponderea funcțiilor publice pe categorii, sunt aprobate prin hotărâre de către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • (8) Serviciul public de interes local - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, poate fi restructurat sau desființat prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu votul majorității consilierilor în funcție.

Art. 4 - (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare se asigură din bugetul consiliului local.

 • (2) Bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare se aprobă de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

 • (3) Directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare are calitate de ordonator terțiar de credite.

 • (4) Ordonatorul terțiar de credite întocmește proiectul bugetului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și contul de execuție bugetară, pe care le supune aprobării Consiliului local.

 • (5) Trimestrial și anual, ordonatorul terțiar de credite întocmește darea de seamă contabilă, care se depune la compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului municipiului Ploiești.

Art. 5 - (1) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare poate completa veniturile din orice surse permise de lege - altele decât cele bugetare.

 • (2) Veniturile Administrației Serviciilor Sociale Comunitare se încasează și se depun în conturile municipiului Ploiești.

Art. 6 - (1) Angajarea și ordonanțarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control

financiar preventiv propriu, care atestă respectarea dispozițiilor legale,                 creditele

bugetare aprobate și destinația acestora.                                                ' A

(2) în situația refuzului de viză de control financiar preventiv proprîU^pr^phafofbHerțiâ^ de credite poate dispune pe propria răspundere angajarea și efectuarea cheltuielilor reȘ^Ctive, respectând prevederile legale în vigoare.

Art. 7 - Obiectul de activitate al Serviciului public Administrația Serviciilor Sociale Comunitare constă în :

 • - identificarea și soluționarea problemelor sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie socială;

 • - asigurarea aplicării la nivel local a actelor normative privind activitatea de protecție și asistență socială;

 • - prestarea serviciilor sociale pentru care a obținut acreditare în condițiile prevăzute de lege;

 • - elaborarea de programe de protecție și asistență socială pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • - implementarea programelor de protecție și asistență socială aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Capitolul 2 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 8 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare este subordonată Consiliului Local, conform Organigramei aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 9 - (1) Conducerea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este asigurată de directorul general, de directorul general adjunct, numiți în condițiile legii.

 • (2) Directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare este subordonat primarului municipiului Ploiești.

 • (3) Directorul general adjunct este subordonat directorului general.

Art. 10 - (1) Structura serviciului public este realizată pe criterii de maximă flexibilitate menită să garanteze transferul de funcții, programe și obiective prin mai multe servicii, birouri, compartimente.

(2) Compartimentul este un mediu organizatoric de bază, căruia îi sunt date în componență un număr restrâns de activități care nu presupun coordonarea unui șef de birou.

 • (3) Structura organizatorică a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, aflată în subordinea directorului general este următoarea:

 • I. Directorul general are în subordine următoarele servicii și compartimente;

 • 1. Biroul achiziții publice

 • 2. Serviciul locuințe sociale

 • 3. Serviciul resurse umane, securitatea muncii, gestionare documente

 • 4. Serviciul juridic, autoritate tutelară

 • 5. Serviciul cabinete medicale școlare

 • 6. Serviciul financiar contabilitate

 • 7. Cantina socială

 • 8. Serviciul administrativ

 • 9. Serviciul tehnic, întreținere patrimoniu

10.Serviciul protecția persoanelor aflate în dificultate, relații cu ONG-uri

12.Serviciul situații de urgență, pază obiective

II. Directorul general adjunct are în subordine următoarele servicii și compartimente:

 • 1. Centrul social de urgență

 • 2. Centrul de zi pentru copii preșcolari

 • 3. Serviciul prestații sociale

 • 4. Serviciul ajutoare încălzire, programe și incluziune socială

  • 4.1. Compartimentul mediatori sanitari

 • 5. Serviciul protecția copilului și familiei

 • 6. Căminul de bătrâni


 • (4) Serviciile, birourile, compartimentele și celelalte structuri ale serviciului'public sunt în subordinea directorului general și a directorului general adjunct; în exercitarea atribuțiilor- ce le revin, vor colabora în toate problemele, între ele și cu structurile aparatului propriu al primarului municipiului Ploiești.

Capitolul 3 - ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE

 • 3.1. Competențele directorilor

Art. 11 - Directorul general conduce, organizează și controlează activitatea personalului din cadrul Serviciului public - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, efectuând următoarele:

 • □  Conduce activitatea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin și reprezintă acest serviciu public în relațiile cu alte autorități și instituții publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • □  Exercită atribuțiile ce revin direcției în calitate de persoană juridică;

 • □  Este ordonator terțiar de credite și decide prioritatea acțiunilor în vederea realizării obiectivelor stabilite;

 • □  Asigură ducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare, hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești și dispozițiile Primarului Municipiului Ploiești;

 • □  întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care îl supune aprobării Consiliului local;

 • □  Elaborează și propune strategii și măsuri de atragere a altor surse de finanțare, altele decât cele din bugetul aprobat;

 • □  Elaborează și supune aprobării Consiliului Local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;

 • □  Elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea activității;

 • □  Asigură cadrul legal pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante, în limita organigramei aprobate;

 • □  Semnează contractele de munca și actele adiționale la acestea;

 • □  Aprobă trecerea personalului angajat în clase, grade, trepte și categorii superioare, conform legislației;

 • □  Angajează, sancționează, numește și eliberează din funcție persoanele angajate în condițiile legii;

 • □  Asigură inventarierea anuală a patrimoniului;

 • □  Aprobă programul anual al achizițiilor publice și al documentațiilor pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;

 • □  Verifică modul de derulare al contractelor de achiziție publică;

 • □  întocmește și supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

 • □  întocmește Regulamentul și verifică respectarea acestuia;

 • □  Angajează, suspendă sau încetează contracte de muncă pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și a îngrijitorilor la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente, angajați conform legii;

 • □  Asigură în permanență mijloacele necesare pentru perfecționarea pregătirii profesionale a personalului;

 • □  Colaborează cu direcțiile aparatului propriu de specialitate al Primarului municipiului Ploiești și cu celelalte servicii publice din subordinea Consiliul Local al municipiului Ploiești pentru realizarea atribuțiilor de serviciu;

 • □  Reprezintă serviciul public în relațiile cu terții și în diferite acțiuni de specialitate;


Colaborează cu toate instituțiile abilitate de lege în vederea asigurării identificării persoanelor cate , necesită protecție și asistență socială și propune măsuri concrete în funcție deVț&i^ăți^ •■'șbSb-/ economice și/sau medicale pe care le prezintă fiecare caz în parte;

Ia măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intdm/^â^gqfj<^ inclusiv a procedurilor formalizate pe activități;

Ia măsuri pentru asigurarea ordinii și disciplinei în cadrul serviciului public;

In exercitarea atribuțiilor emite dispoziții în condițiile legii, care sunt obligatorii pentru salariații din subordine;

Acordă audiență persoanelor aflate în dificultate înscrise în registrul de audiențe la nivel de serviciu public;

Participă la ședințele Consiliului local și la ședințele comisiilor de specialitate, când este cazul;

Are calitatea de ordonator de credite, calitate în baza căreia:

 • - aprobă angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget, cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora;

 • - asigură întocmirea dării de seamă contabilă asupra execuției bugetare ;

 • - aprobă efectuarea plăților în limita creditelor bugetare primite și în baza vizei de control financiar intern, conform legislației în vigoare;

 • - întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de buget al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, cu avizul ordonatorului principal de credite;

 • - fundamentează categoriile de cheltuieli ce se finanțează din bugetul local pentru activitățile pe care le urmărește și le coordonează;

Participă la elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor locale, a programelor, studiilor, analizelor și statisticilor din domeniul protecției și asistenței sociale;

Asigură informarea permanentă a viceprimarului și a primarului municipiului Ploiești în legătură cu problemele de serviciu;

Prezintă, în scris, materiale informative în legătură cu activitatea serviciului public pe care o conduce când se solicită aceasta de către consiliul local, primar/viceprimar;

Asigură depunerea la organele judecătorești a răspunsurilor la notele de relații solicitate, precum și alte acte de procedură;

Asigură ducerea la îndeplinire a dispozițiilor primarului care au legătură cu activitatea serviciului public și asigură realizarea sarcinilor privind ducerea la îndeplinire de către primar a hotărârilor Consiliului local;

Asigură întocmirea proiectelor de hotărâri, dispoziții și referate pentru soluționarea problemelor, cererilor și desfășurarea activităților ce cad în sarcina serviciului public;

Aprobă fișa postului și evaluează, anual, performanțele profesionale individuale ale salariaților din subordine;

Aprobă programul de efectuare a concediilor de odihnă pentru personalul serviciului public;

Răspunde de asigurarea pazei punctelor de lucru ale A.S.S.C., de protecția și securitatea muncii și de pază contra incendiilor;

Art. 12 - Directorul general adjunct se subordonează directorului general și este înlocuitorul de drept al acestuia pe perioada de absență în condițiile în care nu este stabilit altfel printr-un act de decizie internă a directorului general, efectuând următoarele:

 • □  Conduce activitatea serviciilor aflate în subordinea sa, conform organigramei;

 • □  Este reprezentantul serviciului public în relațiile cu terții, cu acordul directorului general;

 • □  Emite acte de decizie internă în limita competențelor stabilite;

 • □  Participă la întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli;

 • □  Vizează planul anual al achizițiilor publice;

 • □  Asigură întocmirea proiectelor de hotărâri emise de consiliul local și al dispozițiilor emise de primar, vizând în acest sens rapoartele de specialitate și referatele care stau la baza emiterii actelorcelelalte servicii publice din subordinea Consiliul Local al municipiului Ploiești; 'W,

 • □  Colaborează cu toate instituțiile abilitate de lege în vederea asigurării identificării petsbanelâfcare necesită protecție și asistență socială și propune măsuri concrete în funcție de situațiile socio-economice și/sau medicale pe care le prezintă fiecare caz în parte;

 • □  Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;

 • □  Propune măsuri privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a salariaților;

 • □  Asigură ordinea și disciplina în cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

 • □  Participă la elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor locale, a programelor, studiilor, analizelor și statisticilor din domeniul protecției și asistenței sociale;

 • □  Informează permanent Directorul general în legătură cu problemele de serviciu, prezentând, în scris, materiale informative în legătură cu activitatea compartimentelor din subordine, ori de câte ori se solicită;

 • □  întocmește fișa postului și evaluează, anual, performanțele profesionale individuale ale salariaților din subordine; atat fișa postului, cât și fișa de evaluare se supun aprobării directorului general;

 • □  Vizează programul de efectuare a concediilor de odihnă pentru personalul serviciilor din subordine supunându-1 aprobării directorului general;

 • □  Urmărește respectarea nomenclatorului arhivistic și arhivarea documentelor emise în cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

 • □  Verifică modul de acordare a prestațiilor și serviciilor sociale, propunând directorului general măsurile corespunzătoare.

 • □  își însușește și respectă prevederile prezentului regulament.

 • 3.2, Structuri subordonate directorului general

 • 3.2.1. BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE

Art. 13 - (1) Biroul achiziții publice aduce la îndeplinire prevederile următoarelor acte normative, precum și alte acte care au legătură cu acestea:

 • □  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • □  H.G. nr. 395/2016 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Având în principal următoarele atribuții:

 • □  întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SICAP (noul SEAP) sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 • □  elaborează și actualizează Strategia anuală de achiziții publice și Programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante și le supune spre aprobare conducerii instituției;

 • □  elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor - suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 • □  îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în lege;

 • □  aplică și finalizează procedurile de atribuire;

 • □  realizează achizițiile directe si achizițiile de servicii cuprinse in Anexa 2 la lege;

'C

•)

□ constituie si păstrează dosarul achiziției publice.                              ,

 • (2) Celelalte compartimente ale autorității contractante au obligația de a sprijini activitatea

compartimentului intern specializat in domeniul achizițiilor, in funcție de,, specificul^ si complexitatea obiectului achiziții.                                                  \

 • (3) In sensul alin.(2), sprijinirea activității compartimentului intern specializat in jdpmeniul>; achizițiilor publice se realizează, fara a se limita la acestea, după cum urmeaza:

 • a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii si lucrări, valoarea estimată a acestora, precum si informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

 • b) transmiterea, dacă este cazul, a specificațiilor tehnice asa cum sunt acestea prevăzute la Art.155 si următoarele din Lege;

 • c) in funcție de natura si complexitatea necesităților identificate in referatele prevăzute la lit.a), transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități, in urma unei cercetări a pieței sau pe baza istorică;

 • d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum si poziția bugetară a acestora;

 • e)  informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite in execuția contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele si oportunitatea modificărilor propuse;

 • f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

 • (4) Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autoritățtii contractante in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul viitor, care cuprinde necesitățile de produse, servicii si lucrări identificate, precum si prețul unitar/total al necesităților.

 • (5) Prin excepție de la alin.(4), in cazul in care necesitatea nu este previzibila sau nu poate fi identificată în ultimul trimestru al anului in curs pentru anul următor, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesității.

 • (6) Ori de cate ori este necesar, referatul de necesitate poate fi modificat, cu următoarele condiții:

 • a) modificarea să se realizeze înainte de inițierea procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar modificării programului anual al achizițiilor publice și aprobării acestuia;

 • b) compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice să fie notificat în timp util cu privire la modificarea respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligențele necesare realizării achiziției.

3.2.2.SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

Art.14. (1) Serviciul Locuințe Sociale își desfășoară activitatea în baza următoarelor acte normative, precum și a altor acte care au legătură cu acestea:

 • - Legea nr.215/2001, republicată a administrației publice locale;

 • - Legea nr.l 14/1996, republicată si actualizată - Legea locuinței;

 • - HG nr.1275/2000 privind normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, actualizată;

 • - OUG nr.40/1999 actualizată, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;

 • - HCL nr.l07/2013 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe sociale;

  .Z


- HCL nr. 106/2013 privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor ce ocupă^ih'm,o^;aotizW\ spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public privat al municipiulurț’lpieștif^X prelucrarea datelor cu caracter personal precum și libera circulație a acestor date. «WL

 • (2) Serviciul locuințe sociale asigură implementarea cadrului normativ pr^vțțzțft' I alin.(l), după cum urmează:

  spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public privat al municipi^^plpiești';^\

  - Regulamentul nr.679/27.05.2016 privind protecția persoanelor fizice în1'ceea") ce pnyeșiâp-j / */


 • a) consiliază publicul în ceea ce privește legislația referitoare la locuințele sociale, cât și în ceea ce privește pe chiriașii proveniți din imobilele revendicate și restituite foștilor proprietari;

 • b) primește și înregistrează dosarele de locuințe sociale și dosarele de locuințe aparținând chirișilor imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății;

 • c) completează baza de date referitoare la dosarele pentru locuințele sociale și dosarele chiriașilor evacuați din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății;

 • d) întocmește corespondența și răspunde în scris sesizărilor privind situația chiriașilor din imobilele de locuințe sociale;

 • e) asigură secretariatul pentru desfășurarea ședințelor Comisiei de specialitate nr.5 a Consiliului Local Ploiești - pentru protecție și asistență socială;

 • f) în conformitate cu legislația specifică, întocmește proiecte de hotărâri și rapoarte de specialitate;

 • g) emite avize de plată a chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință socială;

 • h) întocmește repartițiile pentru locuințele sociale, ca urmare a hotărârii Consiliului Local;

 • i) întocmește și urmărește contractele de închiriere / acte adiționale pentru locuințele sociale care ulterior sunt introduse în sistemul informatic al Primăriei Ploiești;

 • j) alcătuiește annual, pe baza documentelelor justificative, lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale, precum și listele privind repartizarea locuințelor chiriașilor proveniți din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății si le prezintă spre analiză Comisiei Speciale constituită la nivelul Consiliului Local și spre aprobare Consiliului Local Ploiești;

 • k) ține evidenta chiriașilor din imobilele cu destinația de locuință socială și a chiriilor practicate asupra acestor spații, și o comunică lunar Serviciului Financiar-Contabilitate;

 • l) întocmește somații prin care chiriașii rău-platnici sunt înștiințați să achite debitele la plata chiriei și/sau întreținerii;

 • m) întocmește referate în vederea emiterii dispozițiilor de evacuare pe cale administrativă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2013 privind evacuarea pe cale administrativă aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești;

 • n) sesizează prin adresă Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară al instituției, în vederea acționării în instanță pentru rezilierea contractului de închiriere și evacuării chiriașilor care n-au respectat prevederile contractului de închiriere și recuperarea debitelor;

 • o) întocmește corespondența specifică;

 • p) verifică periodic starea imobilelor aflate în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești precum și modul în care chiriașii înțeleg să respecte prevederile contractului de închiriere;

 • q) în limita bugetului aprobat, propune măsuri pentru repararea și menținerea în stare corespunzătoare de întrebuințate a imobilelor de locuințe sociale;

 • r) în conformitate cu prevederile Legii nr.260 / 2008 modificată si completată, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, anual se inițiază procedura asigurării obligatorie a locuințelor sociale aflate în administrarea instituției noastre prin PAID (Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale);

 • s) întocmește informări, referate, rapoarte și situații cu privire la domeniul de activitate specific care sunt solicitate de către conducerea instituției, autorității publice centrale și locale;

 • t) aplică prevederile Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și privind libera circulație a acestor date, în sensul în care solicită tuturor chiriașilor imobilelor de locuințe sociale aflate în adminstrarea Administrației Serviciilor Sociale Ploiești, cât și persoane/familii care doresc obținerea unei locuințe, acordul ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în vederea realizării demersurilor

  furnizării datelor de identificare conduce la clasarea solicitării ca anonimă.


înteprinse pentru soluționarea cererii sau prelucrarea ulterioară a datelor în scopuri’sjăli^WLsau arhivate potrivit legislației aplicabile; de asemenea, se comunică acestor persoane faptul că reftizul W ' * i*!! fi y &

)

3.2.3. SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATEA MtJNCÎi;"^y

GESTIONARE DOCUMENTE


Art.15 - (1) Activitățile privind resursele umane desfășurate în cadrul serviciului sunt reglementate în principal de următoarele acte normative:

 • □  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, (r 2011) cu modificările și completările ulterioare;

 • □  Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, (r2 - 2007), cu modificările și completările ulterioare;

 • □  HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

 • □  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;

 • □  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, precum și alte acte normative aflate în vigoare;

 • □  Lege nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • □  Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;

 • □  HG nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;

 • □  Legea nr. 153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • □  HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 • □  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

 • □  HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților;

 • □  Alte acte normative care se referă la reglementarea drepturilor salariale și altor drepturi ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din sectorul bugetar;

 • (2)Atribuții și competențe:

 • □  Asigură activitatea de personal a serviciului public, în limita competenței stabilită prin hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului municipiului;

 • □  Asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind funcțiile publice, angajarea personalului, executarea contractelor individuale de muncă, modificarea sau încetarea contractelor de munca și celor prin care se reglementează relațiile de muncă ale angajaților;

 • □  Colaborează cu ANFP în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici, precum și funcțiile publice vacante sau modificările intervenite în funcția publică;

 • □  Creează și administrează baza de date cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și a celorlalte categorii de angajați;

 • □  întocmește statul de personal pe baza organigramei aprobate de Consiliul Local și ori de câte ori apar modificări legale;

 • □  întocmește anual planul de ocupare a funcțiilor publice, urmărind etapele de promovare;

 • □  Elaborează proiecte de strategii și politici sociale locale pe care le supune analizei și aprobării

  consiliului local, cu aprobarea prealabilă a directorului general;

  întocmește și pune în aplicare dispozițiile de numire și eliberare din funcțieW^perȘpii^inîtai de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de treccredemporară în alțC funcție, de modificare a retribuției cu ocazia majorărilor generale de retribuire, J4e pro iove e,y angajare, încetare, suspendare, etc.

  Prezintă lunar Serviciului Financiar Contabilitate, situația privind angajările, încetărîlcdecdntrâctcde muncă, modificări salariale survenite în cursul lunii, certificate medicale și concedii de odihnă; înregistrează lunar în sistem informatic modificările ce apar ca urmare a fluctuației de personal, a modificărilor survenite în procesul de derulare a contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu.

Urmărește întocmirea fișelor de post și evaluarea personalului, precum și declarațiile de avere și de interese pentru funcționarii publici;

Asigură secretariatul concursurilor/examenelor organizate la nivelul instituției pentru angajare/recrutare, promovare, etc.

întocmește și ține evidența legitimațiilor și a ecusoanelor angajaților Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

întocmește, la solicitarea șefului ierarhic, statistici, sinteze, analize și informări referitoare la mișcarea de personal din instituție;

întocmește, tine evidența, păstrează și completează dosarele profesionale ale funcționarilor publici și ale celorlalte categorii de salariați din cadrul instituției;

Transmite ori de cate ori este nevoie la ITM-Prahova modificările și adăugările referitoare la contractele individuale de muncă din registrul general de evidență a salariaților conform HG

905/2017;


Răspunde de arhivarea corespondenței din cadrul compartimentului în care își desfășoară activitatea;

întocmește situații pentru ANFP în vederea actualizării bazei de date existente pentru funcționarii publici din cadrul serviciului public;

Ține evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru îngrijirea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani și alte concedii;

Asigură implementarea controlului intem-managerial.

De asemenea, consiliază personalul pe probleme de legislația muncii și salarizare, cat și cetățenii care solicită informații în domeniu.

(3) Are relații de colaborare cu următoarele instituții:

 • - Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

 • - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova;

 • - Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova;

 • - Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Prahova;

 • - Casa Județeană de Pensii Prahova;

 • - Institutul Național de Statistică;

 • - Direcția de Sănătate Publică Prahova;

 • - Direcția Generală a Finanțelor Publice;

 • - Instituții de învățământ.

Art. 16 - (1) - Principalele norme juridice care reglementează direct activitatea de securitate și sănătate în muncă, stabilind măsurile și modul de aplicare a lor, sunt următoarele:

 • □  Constituția României;

 • □  Codul muncii;

 • □  Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, actualizată;

 • □  Normele metodologice de aplicare Legii nr.319/2006,H.G. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru organizarea și alinierea legislației și activităților practice de securitatea muncii, la nivelul statelor membre CCE s-a adoptat Directiva Nr.89/319 privind introducerea de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor în domeniul securității lucrătorilor, considerată drept DIRECTIVA

Regulament Organizare și Funcționare “Administrația Serviciilor Sociale Comunitare,^» /z. ' >

---W

CADRU.

Directiva Cadru conține principii generale referitoare la prevenirea ricufilor.'profesionale;^, protecția sub aspectul securității muncii, informarea ,consultarea, precum și ligile geitej^e/^e îndrumare pentru principiile afirmate care stau la baza Legii nr. 319/2006 și acopei^îțdâig^gț^eie de activitate, atat publice cât și private.                                                    c

Astfel este reliefată grija mărită pentru „OM”,Directiva cadru prevede expres ca muncitorii care în cazuri de pericol iminent, serios și inevitabil, părăsesc locul de muncă și/sau aria periculoasă.


Principiile care stau la baza legislației în vigoare sunt:

Evitarea riscurilor;

Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

Combaterea riscurilor la sursă;

Adoptarea principiilor ergonomice;

Realizarea obiectivelor de securitate și sănătate în muncă ținând cont de progresul tehnic;

înlocuirea a „ceea ce este periculos” prin ce „nu este periculos sau este mai puțin periculos”

Integrarea prevenirii riscurilor într-un ansamblu coerent care cuprinde producția,organizarea condițiilor de lucru și dialogul social;

Prioritatea măsurilor de protecție colectivă și recurgerea la protecția individuală numai în cazul riscurilor reziduale;

□ Instruirea adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă.

în cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru:

Asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor ;

Prevenirea riscurilor profesionale;

Informarea și instruirea lucrătorilor;

Asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.


Instruirea adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă.

 • (2) Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

Fiecare lucrător trebuie să-și desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună pericolelor de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Lucrătorii au următoarele obligații:

 • □  Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase,echipamentele tehnice /de transport și alte mijloace de producție sau materiale aflate în dotare;

 • □  Să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat;

 • □  Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea, sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii,uneltelor,instalațiilor tehnice,instalațiilor de apărare împotriva incendiilor,și să utilizeze corect aceste dispozitive ,instalații,echipamente ;

 • □  Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor,precum și orice deficiență la sistemele de protecție sau de apărare împotriva incendiilor;

 • □  Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană sau de alți participanți la procesul de muncă;

 • □  Să coopereze atât timp cât este necesar cu angajatorul și /sau cu lucrătorii desemnați,

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile derupru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate în domeniul său'a&'actțvițâ^^Vi

— • "      ----- ■ - ----------- -------•-1 --‘l®'

□ Să își însușească și să respecte prevederile legislației în domeniul secSrități^și; în muncă și să ia măsurile de aplicare ale acestora;                     ;   ,'■

*•


’S' /,.■.....

Art.17 - (1) - Activitatea de gestionare documente organizata la niveluF-ipsfi^.ei^e desfășoară având în vedere următoarele acte normative:

Legea nr.544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

OG nr.27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea arhivelor naționale nr. 16/1996, republicată;

Ordinul Arhivelor Naționale nr. 217/1996 - Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente

Alte acte normative emise la nivel local - dispoziții ale primarului.

 • (2) - Principalele atribuții și competențe ale activității de gestionare documente:

Primește și înregistrează (electronic și în registrele special constituite) corespondența adresată instituției și o prezintă directorului general/directorului general adjunct pentru repartizare și soluționare;

Transmite corespondența repartizată către compartimentele/serviciile de specialitate, pe bază de semnătură;

Asigură expedierea zilnica a corespondenței adresate altor instituții, persoane fizice sau juridice;

Organizează evidența documentelor primite, întocmite și transmise la nivelul instituției; Asigură arhivarea documentelor create în instituție, conform Nomenclatorului arhivistic; Urmărește asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru arhivarea în condiții optime a documentelor;

 • (3) în desfășurarea activității de gestionare documente se respectă întocmai regulile generale privind circulația documentelor prevăzute în Capitolul 4 la prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

 • 3.2.4. SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARĂ

Art. 18 1) Activitatea juridică - atribuțiile/responsabilitățile în ceea ce privește activitatea juridică, sunt următoarele:

 • □  asigură reprezentarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești în fața instanțelor judecătorești;

 • □  analizează oportunitatea și legalitatea formulării cererilor de chemare in judecată cât și a căilor de atac împotriva hotărârilor pronunțate;

 • □  formulează întâmpinări, invocă excepții, propune probe, depune concluzii scrise, note de ședință în dosarele în care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este citată;

 • □  solicită legalizarea si investirea hotărârilor judecătorești;

 • □  întocmește dosarele în vederea executării silite;

 • □  acordă consultanță juridică tuturor compartimentelor din cadrul Administrației

Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;                                -■          A

acordă consultanță juridică reprezentanților legali ai Asociații^’dep^g^rv^wn imobilele cu statut de locuințe sociale care fac parte din patrimoniul' rni®îvipim|.ii Ploiești;                                                          \o

acordă viza de legalitate pe documentele create în cadrul instituțieif^recum:^disp<viții ale conducătorului instituției, strategii și documentații ale achizițiiloripdfcl?^,Contracte de achiziții publice, de inchiriere, de angajare, de comodat, etc, rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local, referate pentru proiecte de dispoziții ale primarului;

participă la comisii de licitații sau alte comisii, în baza dispozițiilor directorului general; soluționează petițiile, cererile, adresate serviciului;

răspunde în scris la notele interne, transmise serviciului.

 • 2) Autoritatea Tutelară - atribuțiile/responsabilitațile în ceea ce privește autoritatea tutelară:

а) Asigură aplicarea prevederilor Codului Civil, astfel :

 • - monitorizează și decide cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului și a persoanei puse sub interdicție, prin autorizarea:

 • 1) vânzării/cumpărării/închirierii/administrării de imobile dar și de bunuri mobile ;

 • 2) acceptare donație

 • 3) acceptare succesiune

 • 4) deschidere/lichidare cont

 • 5) ridicare card/pin

 • 6) radiere automobile

 • - inventarierea bunurilor minorilor și a persoanelor puse sub interdicție, pentru care s-a instituit tutela;

 • - verifică modul de îndeplinire a atribuțiilor de către tutore cu privire la bunurile minorului sau a interzisului judecătoresc;

 • - la solicitarea notarului public numește curator special care va asista/ reprezenta minorul, dar și pentru persoane puse sub interdicție la încheierea actelor de dispoziție sau la dezbaterea procedurii succesorale;

 • - realizează anchete psihosociale la solicitarea instanței de tutelă și a notarilor publici, pentru:

 • 1) exercitarea autorității părintești;

 • 2) stabilirea/modificarea locuinței minorului;

 • 3) stabilirea/majorarea/modifîcarea contribuției părinților la întreținerea minorilor;

 • 4) stabilirea /modificarea programului de legături personale cu minorii;

 • - realizează anchete sociale in acțiunile de:

 • 1) tăgada paternității;

 • 2) stabilirea paternității;

 • 3) înregistrării tardive a nașterii;

 • 4) punere sub interdicție;

 • 5) ordin de protecție;

б) numire curator;

 • 7) numire/înlocuire tutore;

 • 8) desemnare persoana în vederea delegării drepturilor și îndatoririlor părintești pentru minorii ai căror părinți sunt plecați în străinătate;

 • - întocmește proiectul de dispoziție primar și referat în vederea desemnării unui curator special pentru reprezentarea în fața instanței de judecată, a persoanei pentru care s-a solicitat punerea sub interdicție.

  r?

  / /-K

  b) Asigură aplicarea prevederilor Codului Penal și Codului deyProcrati^Pe^ astfel:                                                                            '' 3^'

  - asistarea la audierea minorului în vârstă de până la 14 ani, clacăpa;


C \ ? 4 w - <^jV' . ;iT^ tutorele, persoanele ori reprezentantul instituției căreia îi este încredințat minorul spre creștere si educare, au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civila, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influența declarația minorului

 • - întocmește anchetele sociale solicitate de instanțele judecătorești, privind solicitările de : ajîntrerupere/suspendare/ amânare executare pedeapsă a persoanelor condamnate; bjreabilitare de drept sau judecătorească;

cjgrațiere;

djpentru dosarele penale ce privesc infracțiunile contra persoanei.

 • - întocmește anchete sociale la cererea unității sanitare de specialitate, în vederea expertizării psihiatrice a minorului.

 • c) Asigură aplicarea Legii nr. 17/2000 - privind asistența sociala a persoanelor vârstnice, în sensul asistării persoanelor vârstnice în fața notarului public la încheierea actelor juridice de vânzare-cumpărare, donație sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice.

 • d) Asigură aplicarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2011- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prin realizarea anchetei sociale în situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți și solicită indemnizație, stimulent de inserție, sprijin lunar.

 • e) Asigură aplicarea Ordinului nr. 1733/2015 - privind aprobarea Procedurii de stabilire și plata a alocației lunare de plasament, prin realizarea trimestrială a raportului de monitorizare a copiilor pentru care s-a instituit tutela, ce va fi transmis Agenției pentru Plăti și Inspecție Socială Prahova, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a realizat raportul.

 • f) Asigură aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003, actualizată, aprobată - privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, prin încuviințarea schimbării numelui minorului, după caz, dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui, va hotărî autoritatea tutelară.

 • g) Asigură aplicarea Legii nr. 487/2002, actualizată, - sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări pshice, prin

 • - obținerea, la solicitarea medicului psihiatru, de date și informații cu privire la existența și identitatea reprezentantului legal sau convențional al persoanei cu tulburări psihice ;

 • - inițierea procedurilor necesare desemnării unui alt reprezentant al persoanei cu tulburări psihice, în situația în care medicul psihiatru suspectează existența unor interese contrare între pacient și reprezentantul legal sau convențional.

 • h) Asigură aplicarea Ordinului nr. 1134/C- 255/2000 - pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, prin solicitarea de examinare în vederea eliberării certificatelor medico- legale pentru persoanele puse sub tutelă.

 • 3.2.5. SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

Art. 19 - Activitatea serviciului se desfășoară în conformitate cu prevederile:

 • - OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile Administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe

exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile Administrației publice locale,fcu mpdificăr1|e si completările ulterioare;                                                                 |

 • - Ordin comun MECTS și MS nr. 5.298/1668/2011 pentru aprobarea |®to^It^^Ki4ind

examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de îi^tama&PB^stat^și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite șî^nthijggomovărea unui stil de viață sănătos;                                                                i

 • - Ordinul MSF nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20 - (1) Asistență medicală acordată preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ se asigură în cabinetele medicale din instituțiile de învățământ.

 • (2) în legătură cu exercitarea profesiei și în limita competențelor profesionale, medicului nu-i pot fi impuse îngrădiri privind prescripția și recomandările cu caracter medical, având în vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligația medicului de deosebit respect față de ființa umană și de loialitate față de pacientul său, precum și dreptul medicului de a prescrie și recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului.

 • (3) Examinarea și evaluarea stării de sănătate acordate prin asistență medicală pentru preșcolari și elevi se asigură conform ordinului comun MECTS și MS nr. 5.298/1668/2011, având următoarele componente:

 • - Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi -identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității, gestionarea circuitelor funcționale, verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică, verificarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei;

 • - Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective - servicii curente, imunizări, triaj epidemiologie;

 • - Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor - evaluarea stării de sănătate, monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice, elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate, eliberarea documentelor medicale necesare;

 • - Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale - acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afecțiuni curente, care nu necesită apelarea la serviciul unic de urgență -112, până la preluarea copilului de către medicul de familie sau în colaborare cu acesta;

 • - Servicii medicale de asigurare a stării de sănătate - acțiuni medicale curative, acordarea de consultații medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere în regim special și de rețete gratuite și acordarea de prim ajutor în caz de urgență;

 • - Activități de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos.

Art. 21 - (1) în cadrul cabinetelor medicale de stomatologie în unitățile de învățământ se desfășoară activități referitoare la prestații medicale individuale ale afecțiunilor orodentare a elevilor.

 • (2) Atribuții și competente:

 • □  Aplicarea măsurilor de igiena orodențară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare;

 • □  Efectuarea examinărilor periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor, elevilor și studenților și trimiterea la specialist a cazurilor care depășesc competența cabinetului stomatologic școlar;

 • □  Depistarea activă și dispensarizarea afecțiunilor orodentare;

 • □  Urmărirea dezvoltării armonioase a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare;

 • □  Urmărirea refacerii morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți;

 • □  Asigurarea profilaxiei funcționale de condiționare a obiceiurilor vicioase;

 • □  Examinarea parodontiului în vederea decelării semnelor clinice de debut ale unei îmbolnăviri cronice;

 • □  Examinarea, stabilirea diagnosticului și efectuarea tratamentului cariilor dentare;

□ Efectuarea intervențiilor de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți,, incizii^^^â^e dentare);                                                                                   /' f

C Dispensarizarea, împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi, a elevilor-și studențiî(^(iar£ prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de

Art. 22 - (1) în cadrul cabinetelor medicale școlare de medicină generală s^'^S^așoară activități referitoare la prestații medicale individuale, precum și prestații medicale la nivelul colectivităților.

 • (2) Atribuții și competențe:

 • a) Inițierea supravegherii epidemiologice a preșcolarilor din grădinițe, a elevilor și a studenților;

 • b) Controlul zilnic privind respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate;

 • c) Vizarea întocmirii meniurilor din grădinițe, cantine școlare și studențești și efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale;

 • d) Inițierea, desfășurarea și controlarea diverselor activități de educație pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecții de educație pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinții, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic și Administrativ);

 • e) Inițierea cursurilor de educație sexuală și de planning familial, precum și a cursurilor de nutriție și stil de viată;

 • f) Urmărirea modului de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică);

 • g) Verificarea efectuării periodice a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății și Familiei, de către personalul didactic și Administrativ-gospodăresc din instituțiile de învățământ arondate.

 • 3.2.6. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

Art. 23- (1) Activitățile desfășurate în cadrul serviciului sunt reglementate

de următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;

 • - OMFP nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice și a instrucțiunilor de aplicare a acestuia și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificări și completări;

 • - Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, actualizat;

 • - Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Lege nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Lege nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată;

 • - Ordin MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

 • - Ordin MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Lege nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată.

 • (2) Atribuții și competențe:

X t-'JAQTd -Ț /X

 • a) Asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate^- 'atogajamd^el&r

bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efectiveXpe subdiviziupiîe\ clasificațici bugetare, potrivit bugetului aprobat și normelor metodologice elaboratele Ministrul j Economiei și Finanțelor;                                                          V

 • b) Ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestj^nea'^î con^&iui activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, asigură înregistrarea cronologică'Jși^sișt'emalică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanță financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne, cât și în relațiile cu alte instituții publice, Direcția de Finanțe, Trezorerie, Case de asigurări, precum și alte persoane fizice și/sau juridice;

 • c) Contabilitatea instituțiilor publice asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul instituției și a bunurilor primite în administrare, precum și pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului;

 • d) întocmește lunar, trimestrial, anual balanță de verificare pentru verificarea exactității înregistrărilor contabile și controlul concordanței dintre contabilitatea sintetică și cea analitică, precum și principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare;

 • e) Utilizează sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul instituției prin care se asigură prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate, în conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul și păstrarea acestora pe suporturi tehnice;

 • f) Situațiile financiare anuale, stabilite și întocmite potrivit legii, trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. Pentru instituțiile publice documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli este situația financiară trimestrială și anuală;

 • g) Ține evidența clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică;

 • h) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, conform necesităților interne, rezultate din notele de fundamentare a serviciilor de specialitate, precum și în baza Legii bugetului de stat și Legii bugetului asigurărilor sociale;

 • i) Pentru fundamentarea corespunzătoare a veniturilor și cheltuielilor, propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizeaza și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare, pentru fiecare rectificare de buget;

 • j) Controlul financiar preventiv propriu se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul și este exercitat conform Ordinului 522/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, și are ca obiective:

 • - angajamentele legale si angajamentele bugetare;

 • - deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

 • - modificarea repartizării pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

 • - ordonantarea cheltuielilor;

 • - constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare;

 • - alte categorii de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

 • k) Organizează și supraveghează inventarierea, care are că scop principal, stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale fiecărei entități, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar;

 • l) Completează registrele de contabilitate obligatorii Registrul-jumal, Registrul-inventar și Cartea mare. întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor;

  m) Monitorizează circuitul documentelor în instituție;                           'Ț 4

  n) întocmește contul de execuție bugetară, lunar, trimestrial, anual care vâ\ cupfinde^batik

  ~.....         ~                                               '      .. T'a

  o

  w


  operațiunile financiare din timpul exercițiului financiar cu privire la veniturile^mcăsateșșg^ățâe efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul;


o) Ține evidența patrimoniului instituției, inclusiv a activelor fixe c^pfa||h§^ amortizează pe o durata normală de funcționare cuprinsă în cadrul unei plaje de ^i ((durata mjk;Ț și maximă), existând posibilitatea alegerii numărului de ani de amortizare în cadrul ace§t®¥ diiră Astfel stabilită, durata normală de funcționare a activului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia;

p) Ține evidența zilnică, lunară, trimestrială, anuală a stocurilor de materiale și obiecte de inventar, prin organizarea evidenței pe grupe și feluri de stocuri;

q) Contabilitatea decontărilor cu personalul evidențiază drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizațiile pentru concediile de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporara de muncă, plătite din fondul de salarii și alte drepturi în bani și/sau în natură datorate de instituția publică personalului pentru muncă prestată (Drepturi plătite conform legislației privind salarizarea salariaților funcționarilor publici și contractuali existența în vigoare la momentul respectiv);

r) Contabilitatea drepturilor de natură socială evidențiază drepturile salariale, indemnizațiile plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap, indemnizații pentru concediile de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, venitul minim garantat, ajutoare de urgență și ajutoare de încălzire, legitimații gratuite de transport, plătite din fondul de salarii și din alte fonduri cu destinație socială; (Drepturi plătite conform legislației existentă în vigoare la momentul respectiv);

s) Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva instituției timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepția statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani;

t) Depun un exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta;

 • u) Asigură implementarea controlului intem-managerial.

 • 3.2.7. SERVICIUL ADMINISTRATIV

Art.24 - Atribuții și competențe:

 • a) urmărirea și controlul derulării contractelor de furnizare utilități/servicii

 • □  monitorizează cheltuielile pentru utilități și propune măsuri pentru efîcientizarea acestora;

 • □  analizează propunerile de ajustare a prețurilor;

 • □  monitorizează modul de exploatare și menținere în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor conexe;

 • □  întocmește și emite adrese către furnizorii de utilități/servicii, atunci când acest lucru este necesar;

 • □  monitorizează, întocmește și înaintează către instituțiile care își desfășoară activitatea în punctul de lucru din Piața Eroilor nr. IA, conform H.C.L. și contractelor de comodat încheiate, repartizarea cheltuielilor privind utilitățile;

 • b) întreținere, funcționare și gestiune

 • □  preia, verifică și introduce în sistemul informatic facturile de utilități, materiale, servicii, obiecte de inventar, mijloace fixe, întocmește propunerile de angajare în cheltuială aferente;

 • □  eliberează materiale și rechizite necesare pentru desfășurarea activității tuturor

Regulament Organizare și Funcționare “Administrația Serviciilor Sociale Comunitare “ serviciilor din cadrul A.S.S.C., conform referatelor de necesitate întocmite;        /A,

centralizează referatele de necesitate întocmite de către serviciile A^S^S^^pr^ind obiectele de inventar, rechizite, materiale de curățenie și întreținere, ^alțe/^ierfăife, mijloace fixe, identifică prețurile medii pentru produsele respective, înainte^ză^re^^le centralizate către Compartimentul Achiziții Publice;                     L’


întocmește și introduce în baza de date a sistemului informatic notele de intfare recepție, fișele de magazie, bonurile de transfer și bonurile de consum pentru gestiunile alte materiale, materiale de curățenie, furnituri de birou, materiale cu caracter funcțional, valori bănești (cartele de masă asistați, bilete călătorie, etc.), materiale sanitare, medicamente, obiecte de inventar și mijloace fixe, reparații curente, atât pentru punctele de lucru ale instituției, cât și pentru cabinetele medicale școlare : grădinițe, școli, licee, UPG, și le înaintează către serviciul financiar-contabilitate;

asigură participarea în comisiile de recepție legate de aprovizionarea cu materiale și dotări specifice;

identifică și numerotează în conformitate cu prevederile legale obiectele de inventar și mijloacele fixe din dotarea instituției și a cabinetelor medicale școlare;

recepționează cantitativ și calitativ bunurile și materialele achiziționate, asigură depozitarea și conservarea în condiții optime;

informează instituțiile publice cu privire la mijloacele fixe din patrimoniul A.S.S.C. care sunt propuse pentru scoaterea din funcțiune;

întocmește documentele de transfer pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar care sunt transferate din patrimoniul instituției noastre în partimoniul altor instituții publice;

 • c) exploatarea, întreținerea și funcționarea autovehiculelor aflate în dotarea instituției

 • □  eliberează, întocmește, confirmă și verifică foile de parcurs și FAZ-urile pentru toate autovehiculele aflate în dotarea instituției;

 • □  întocmește programările în vederea punerii la dispoziția celorlalte compartimente din cadrul instituției a mijloacelor auto din dotare pentru efectuarea de anchete sociale specifice, pentru transportul de materiale, rechizite sau obiecte de inventar, în vederea obținerii unei exploatări durabile;

 • □  asigură plata la timp a taxelor obligatorii pentru mijloacele de transport din dotarea instituției;

 • □  asigură efectuarea alimentărilor cu carburant, a reviziilor, reparațiilor și asigură obținerea asigurărilor obligatorii și/sau facultative, a taxelor de drum pentru mijloacele auto din dotarea instituției;

 • □  asigură întreținerea corespunzătoare a mijloacelor de transport;

 • □  urmărește efecuarea reviziei în termene, a plății asigurărilor și a altor taxe necesare, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • □  gestionează bonurile de carburanți și urmărește încadrarea fiecărui vehicul în consumul normat al acestuia, pe baza foilor de parcurs completate de toți conducătorii auto și confirmate de beneficiarul cursei;

 • □  înaintează lunar Serviciului Financiar Contabil situațiile privind stocul de bonuri de carburanți și consumul de carburant din luna respectivă conform FAZ - urilor elaborate, în vederea operării în contabilitate;

 • d) alte activități

 • □  întocmește caietele de sarcini pentru procedurile specifice serviciului desfășurate de către Biroul Achiziții Publice;

 • □  întocmește devize estimative pentru procedurile specifice serviciului desfășurate de către Biroul Achiziții Publice;

Regulament Organizare și Funcționare “Administrația Serviciilor Sociale Comumtâre^“:,

fi <>/   5,^. X’L* \


■ *fil 'wf'-ffa ' transmite documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor, cgtîțractuale pentru contractele de furnizare servicii/produse specifice;              .

organizează,.supraveghează șL efectuează curățenia în toate punctele ^^pcrucăre^ Aparțin instituției, pe căile de acces și spațiile verzi;                               V Q

menține în permanență contactul cu reprezentanții centrelor de asistehțff aflate în administrarea A.S.S.C. (centre de informare cetățeni și recreere pensionari);

participă la activitatea de inventariere anuală și periodică, la operațiunile de casare și/sau declasare a bunurilor care aparțin instituției;


 • 3.2.8. SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

Art.25 - (1) Serviciul Tehnic, întreținere Patrimoniu își desfășoară activitatea în baza următoarelor acte normative:

-Legea nr. 215/2001, republicată a administrației publice locale;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 50/1991 cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

-Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

-Normativele in vigoare domeniul construcțiilor civile, instalațiilor în construcții, energetice.

(2) Serviciul Tehnic, întreținere Patrimoniu asigură implementarea cadrului normativ prevăzut la alin. (1), după cum urmează:

 • a) Atribuții privind întreținerea patrimoniului instituției, în conformitate cu legea nr. 10/1995 republicată, privind calitatea în construcții și Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia:

-Stabilește măsurile ce se impun pentru buna funcționare, precum și necesarul de surse financiare pentru a promova lucrările de investiții, întreținerea și repararea imobilelor din patrimioniul instituției, în conformitate cu Legea 10/1995 republicată, privind calitatea în construcții și Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia: clădirea omv petrom, cantina socială, centrul social de urgență, căminul de bătrâni, centrele de recreere pentru pensionari si locuințele sociale;

-Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului, urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiții;

-Răspunde de executarea lucrărilor de investțtii publice, respectarea termenelor și efectuarea recepțiilor;

-Urmărește lucrările de reparații și întreținere ale clădirilor din cadrul instituției, conform legislației în vigoare, verifică calitatea lucrărilor executate și respectarea termenelor pentru aceste lucrări;

-Propune măsuri tehnice necesare pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamităților, catastrofelor si incendiilor;

- întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

-Monitorizează lucrările executate în regie proprie;

-Asigură evidența bunurilor care alcătuiesc patrimoniul instituției, conform legislației în vigoare;

-Răspunde de păstrarea și conservarea documentelor referitoare la patrimoniul instituției;

-Asigură actualizarea, conform intrărilor și ieșirilor din patrimoniu, a evidențelor deținute și

întocmește documentația necesară în acest sens;                               «■ -1 j g-g. g

-Asigură valorificarea bunurilor apaținând patrimoniului, conform legislației în vigoare, -Conduce activitatea de urmărire și gestionare a contractelor de închirieri —---


-Conduce activitatea de urmărire și gestionare a contractelor de închirieje^pen^pspefțiipu altă destinație decât aceea de locuință;                                              ' :CsUv s

-Organizează, coordonează și conduce activitatea de întocmire, urmărire și 'gestionare a contractelor de închiriere, concesiune, asociere/colaborare, comodat și convenții pentru folosința temporară- încheiate pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

 • b). Atribuții privind aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea evidență și raportarea bugetare și legale, OMFP 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv.

-întocmește referatele de necesitate, caietele de sarcini care cuprind proiectele tehnice (memoriu tehnic, detalii de execuție, antemăsurători, lista cu cantitățile de lucrări, lista cu manopera, deviz general estimative, graficul de lucrări);

-Transmite, dacă este cazul, specificațiile tehnice, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 - privind achizițiile publice;

-Urmărește întocmirea documentelor de comandă, ca urmare a aprobării referatului de achiziție sau după caz, a contractului aflat în derulare;

-în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatul de necesitate, transmite informații cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția bugetară a acestora. întocmește propunerea de angajare în cheltuiala globală/individuală (după caz);

-întocmește ordonantarea de plată;

-întocmește propunerea de reglare;

-Monitorizează contractele prin:

-emiterea comenzilor la prețul stabilit în contract/referatul de achiziție (după caz) pentru achizițiile de servicii și produse, și emiterea ordinului de începere în cazul achiziției de lucrări;

-menținerea legăturii cu prestatorul/executantul/fumizorul (după caz), în vederea respectării calității prevăzute în caietul de sarcini;

 • - informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția contractelor/acordurilor cadru, care să cuprindă cauzele, motivele și oportunitatea modificărilor propuse;

-în ceea ce privește contractele de prestări servicii întreținere și reparații și execuție lucrări, are obligația să urmărească respectarea condițiilor impuse în caietul de sarcini -verificarea calitativ și cantitativ a materialelor folosite, a executării tuturor operațiunilor stabilite în contractele de lucrări și, eventual, întocmirea proceselor-verbale în cazul lucrărilor ascunse;

 • - transmite documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

 • c). Verificarea cunoașterii și aplicării de către toți angajații din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenție și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă.

 • 3.2.9. SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE,

RELAȚII CU ONG-URI

Art 26 - (1) asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și

X 4t, * y           *•< • * V

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificării^. Șifxomjjle^$& ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea normelor-metodologice'de '• aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drebWriloriperșoĂe^î* cu handicap privind:                                                        Q


 • a) acordarea gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de trăSs de suprafață și cu metroul persoanelor cu handicap accentuat și grav, precum și asis personali: pe baza situațiilor lunare privind legitimațiile pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață transmise de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova se transmite adresă către SC Transport Călători Expres în vederea întocmirii facturii, care este verificată și transmisă Serviciului Financiar Contabilitate în vederea efectuării plății

 • b) acordarea indemnizației lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, respectiv adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav: primirea dosarelor, efectuarea anchetei sociale, introducerea și actualizarea informațiilor în baza de date, întocmirea statelor de plată, întocmirea dispozițiilor de acordare/modificare/încetare, eliberarea de adeverințe

(2) asigură îndeplinirea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 430/16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale pentru Comisia de Evaluare Medicală pentru Persoane cu Handicap Adulte

 • b) întocmirea anchetei sociale și a dovezii necesare depunerii dosarului pentru admiterea în centru rezidențial prin care se atestă că nu i s-au putut asigura persoanei cu handicap protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate

 • c) primirea și verificarea cererilor de admitere în centru rezidențial însoțite de documentele doveditoare și le transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova

 • (3) întocmește grile de evaluare medico-socială conform Ordinului nr. 491/180/mai 2003 pentru aprobarea grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-socială

 • (4) asigură îndeplinirea prevederilor Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale privind: consilierea si acordarea de sprijin părinților/reprezentanților legali privind demersurile legale care se impun a fi intreprinse, evaluarea inițială/evaluarea socială, întocmirea anchetei sociale, monitorizarea planului de abilitare-reabilitare pentru copii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale aflați în familie, întocmirea raportului de vizită/monitorizare; în acest scop, colaborează permanent cu Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Prahova

 • (5) asigură îndeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 257/20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice privind:

a) efectuarea anchetei sociale la solicitarea Comisiei Teritoriale de Expertiză a Capacității de Muncă

 • (6) asigură îndeplinirea prevederilor Ordinului nr. 38/9 septembrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind condițiile și modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică privind:

a) avizarea declarației de venituri pentru solicitarea tarifului social pentru energie electrică

 • (7) asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr. 17/2000 privind protecția persoanelor vârstnice republicată privind:

a) consilierea persoanelor vârstnice, în vederea prevenirii marginalizării sociale și pentru

reintegrare socială                                                                         .

 • b) întocmirea actelor necesare în vederea înhumării în cazul decesului'persoanei vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile'familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare

 • (8) asigură indeplinirea prevederilor Ordinului nr. 1134/C/25 mai 2000 pentru aprob'area Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, Hotărârii nr. 451/1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/27 martie 2003 privind:

a) întocmirea documentației necesare înhumării persoanelor neidentificate și a persoanelor identificate nerevendicate al căror deces a survenit pe teritoriul municipiului Ploiești conform procedurii interne aprobate

 • (9) asigură monitorizarea și implementarea clauzelor stipulate în protocoalele de colaborare încheiate de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare cu ONG-urile acreditate ca furnizori de servicii sociale

 • (10) monitorizează solicitările persoanelor cu o situație socială, familială, materială și/sau medicală deosebită și colaborează cu instituțiile abilitate (ex.: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, Centrul de Sănătate Mintală pentru Adulți, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Serviciul de Ambulanță Prahova, Direcția de Sănătate Publică Prahova, Casa de Asigurări de Sănătate, medicii de familie, Spitalul de Psihiatrie Voila, Casa Județeană de Pensii, unități spitalicești, Serviciul Finanțe Publice Locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Poliția Municipiului Ploiești, Poliția Locală Ploiești, ONG-uri etc.) în vederea identificării și implementării măsurilor de protecție socială corespunzătoare

 • (11) întocmește documentația necesară și supune aprobării Consiliului Local proiecte de hotărâre în vederea acordării unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară pentru persoanele aflate în situație de extremă dificultate

Art. 27 - Compartimentul „Asistenți personali” - înființat în subordinea Serviciului protecția persoanelor aflate în dificultate, Relații cu ONG-uri în scopul menținerii persoanelor aflate în situația de dependență în mediul familial; astfel, în baza unui program individual de servicii și recuperare, asistenții personali asigură îngrijire la domiciliu, pentru asigurarea unei vieți decente și demne, în scopul prevenirii sau limitării degradării stării de sănătate/autonomiei funcționale, cât și a instituționalizării persoanei cu handicap grav.

în acest scop asigură îndeplinirea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap privind:

 • a) efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal

 • b) plata indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal: introducerea și actualizarea informațiilor în baza de date, întocmirea statului de plată pe baza datelor transmise de Serviciul securitatea muncii, situații urgență, resurse umane, registratură și transmiterea acestuia către Serviciul Financiar Contabilitate, întocmire adeverințe

 • c) efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali ale căror rezultate sunt consemnate în note de constatare, întocmirea semestrială a unui raport privind activitatea acestora, prezentarea raportului consiliului local și transmiterea ulterioară către instituțiile abilitate

în cadrul controalelor periodice se urmărește ca asistenții personali să își îndeplinească atribuțiile prevăzute în fișele de post - anexe la contractul individual de muncă, cât și respectarea prevederilor Procedurii interne pentru buna desfășurare a activității de resurse umane, în ceea ce privește asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav încadrați cu contract individual de

munca.
alimentație, igiena eliminărilor, mobilizări active si pasive, supraveghereâ administrării medicației prescrise per os etc)

 • □  prestarea unor servicii menajere și gospodărești (ex. pregătirea și prepararea hranei, igiena patului, spălatul și călcatul hainelor, spălatul vaselor, întreținerea gospodăriei, efectuarea cumpărăturilor, plata unor servicii sau obligații curente)

 • □  însoțirea persoanei cu handicap la instituțiile competente (ex. pentru a beneficia de informare și consiliere în anumite domenii)

 • □  prestarea unor servicii medicale și/sau însoțirea persoanei cu handicap la medic (ex. îngrijire medicală directă - conform indicațiilor medicului, prezentarea la cabinetul medical pentru monitorizarea parametrilor fiziologici, administrarea medicamentelor injectabile, îngrijirea plăgilor și escarelor, tratamentul durerii etc)

 • □  însoțirea persoanei cu handicap la cabinetele specializate în scopul recuperării și reabilitării fizice și psihice (ex. însoțire la cabinetele de kinetoterapie, masaj, consiliere psihologică etc)

 • □  servicii de adaptare a ambientului (ex. efectuarea unor lucrări de adaptare a locuinței persoanei cu handicap în funcție de necesitățile acesteia)

 • □  alte activități care se impun pentru rezolvarea nevoilor identificate (ex. socializarea persoanei cu handicap prin însoțirea în miniexcursii sau pentru vizionarea unor spectacole artistice)

Totodată, se are în vedere dacă asistentul personal tratează cu respect, bună credință și înțelegere, nu abuzează fizic, psihic sau moral de starea persoanei cu handicap și păstrează confidențialitatea diagnosticului persoanei asistate.

 • 3.2.10. SERVICIUL SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI PAZĂ OBIECTIVE

Art. 28 - (1) Principalele norme juridice care reglementează direct activitatea de apărare împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență precum și a pazei obiectivelor:

J Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

S OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

S OMAI 262/2010 pentru apărarea împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri;

S OMAI 712/2005 privind instruirea în domeniul situațiilor de urgență;

S Legea 481 /2004 privind Protecția civilă;

J Legea 333/2003 privind Paza obiectivelor.

Aceste acte normative care reglementează apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri, sarcini organizatorice, tehnice, operative - care împreună cu alte norme juridice in vigoare cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate si realizate în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor, în vederea evacuării, șalvarii și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii, cutremur sau alte calamități naturale.

 • (2) Obligații privind apărarea împotriva incendiilor și a altor situații de urgență:

J Persoanele angajate in cadrul Serviciului Situații de urgență și Pază obiective - din cadrul instituției sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de aparare împotriva incendiilor și să nu primejduiască prin deciziile și acțiunile lor: viața, bunurile materiale și mediul înconjurător iar când observă un incendiu au obligația să ia măsuri pentru limitarea și stingerea incendiului și să anunțe prin orice mijloace serviciul profesionist;

S Să respecte și să aplice normele și regulile de Protecție civilă stabilițevde> autoritățile administrației publice centrale și locale și de conducătorii instituțiilor publice; ('

J Să duca la îndeplinire măsurile de protecție civilă dispuse de autoritățile c^mpetente^z

Să informeze serviciile de urgență prin apelarea la numărul unic 112 des^g deșcp^rifp de substanțe periculoase sau muniție;

Să participe la pregătirea pentru Protecția civilă si / sau Situații de Urgenta - conform formei de pregătire stabilite de serviciul competent.

S în caz de incendiu - este obligat să ia măsuri pentru acordarea de prim ajutor persoanelor aflate in pericol/dificultate, din proprie inițiative, la solicitarea victimei sau a autorităților.

S Să păstreze secretul de stat si secretul de serviciu, dacă prin natura atribuțiilor de serviciu are acces la asemenea informații.

 • (3) Obligații privind paza și securitatea obiectivului:

J Persoana aflata în postul de pază va respecta consemnul general și particular din planul de pază;

J Să oprească și să legitimeze persoanele ce intră sau ies din clădire;

Să îndrume către exteriorul clădirii - persoanele ce doresc sa se evacueze;

J Să nu permită accesul în clădire - persoanelor despre care exista indicii ca au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit;

S Să sesizeze Poliția în legătură cu orice fapta de natură a prejudicial patrimoniul unității păzite;

Să păstreze secretul de stat si secretul de serviciu, dacă prin natura atribuțiilor de serviciu are acces la asemenea informații.

J Să respecte regurile și măsurile de apărare împotriva incendiului în cadrul instituției;

J Să utilizeze potrivit instrucțiunilor date de conducătorii locurilor de munca - instalațiile, aparatura si echipamentele de lucru;

■S Să anunțe imediat conducerea instituției si / sau șeful de serviciu S.U. apariția unui pericol iminenent de incendiu și să ia masuri pentru limitarea incendiului asigurând prima intervenție pană la sosirea forțelor specializate;

în toate spațiile /locațiile care aparțin instituției se vor respecta măsurile de aparare împotriva incendiilor prevăzute în Legea 307/2006, a OMAI 163/2007 precum si a Legii 481/2004 - a Legii 333/2003 și altor dispoziții sau normative aflate în vigoare în domeniul Situațiilor de urgența și Pazei obiectivelor.

 • (4) Conducătorul Serviciului din cadrul instituției - în domeniul Situațiilor de urgență și al Pazei obiectivului are următoarele obligații:

J Organizează, îndrumă și controlează potrivit legislației în vigoare, activitatea de stingere a incendiilor în sectoarele de competență/activitate pe care le coordonează;

■S Asigură organizarea împotriva incendiilor pentru locurile de muncă din subordine;

J Organizează și execută instruirea angajatilor din cadrul instituției cu sprijinul personalului din cadrul serviciului Situații de urgentă și pază obiective;

J Identifică pericolele de incendiu și ia masurile necesare pentru inlaturarea acestora;

J Nu permite fumatul și lucrul cu focul în interiorul clădirii;

J Asigură și răspunde de instruirea personalului pentru evacuarea în cazul apariției unei situații de urgență;

J Controlează și urmărește respectarea normelor legislative în vigoare cu privire la situațiile de urgență și de paza obiectivelor;

J Urmărește (și ia măsurile necesare în vederea remedierii) pentru ca permanent căile de acces și evacuare să rămână libere, neblocate - pentru a permite evacuarea acestora în caz de nevoie;

*7

Menține în permanență accesul liber la hidrantii exteriori/interiori, a sțtfgăi și a mijloacelor de primă intervenție din dotarea clădirii;

Răspunde de respectarea disciplinei la locul dc muncă de către per^t^ul IMfii^dine,


■/


VA k^oaKlOi^in-ffi)tiăre sancționează în limitele drepturilor legale (sau propune sancționareac                 de

abaterile de la normele P.S.I.                                                ® 1

S Să verifice efectuarea respectarea controlului acces si/sau evacuare sa se desfasoare numai prin locurile stabilite de conducătorii instituției.

S Monitorizează și verifică efectuarea pazei si respectarea condițiilor contractuale pentru toate punctele de lucru ce aparțin instituției;

S Monitorizează și verifică efectuarea pazei, intocmeste graficul de lucru și celelalte ducumente pentru personalul angajat al instituției care asigură paza sediului central al A.S.S.C. Ploiești (Piața Eroilor nr. 1 A);

 • 3.3. Structuri subordonate directorului general adjunct

 • 3.3.1. SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

Art. 29 - (1) Este integratorul la nivelul organizației al tuturor acțiunilor ce vizează activități în domeniul protecției și asistenței sociale acordate persoanelor fără venituri sau cu venituri mici, aplicând în principal următoarele acte normative:

 • □  Legea nr. 215/2001 Legea administrației publice locale;

 • □  Lege nr. 116/2002 Legea privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale;

 • □  Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale;

 • □  Legea nr. 416/ 2001 Legea privind venitul minim garantat;

 • □  Legea nr. 277/2010 Legea privind alocația pentru susținerea familiei;

 • □  Legea nr. 248 / 2015 Legea privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

 • □  Legea nr. 61/1993 Legea privind alocația de stat pentru copii;

 • □  O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

 • □  O.U.G. nr. 51 /2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;

 • □  REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

Toate actele normative de completare, modificare, actualizare și aplicare a legislației enumerate anterior.

 • (2) Activități desfășurate și competențe:

 • a) Evaluarea și monitorizarea aplicării masurilor de asistență socială de care beneficiază persoanele din evidență, precum și respectarea drepturilor acestora;

 • b) Asigurarea aplicării legislației referitoare la combaterea marginalizării și excluderii sociale;

 • c) Colaborarea cu orice instituție, fundație sau organizație ce ar putea veni în sprijinul persoanelor fără venituri sau cu venituri mici;

 • d) Contribuirea la realizarea și la punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și programelor elaborate la nivel local, cu referire la persoanele fără venituri sau cu venituri mici;

 • e) Identificarea continuă a nevoilor persoanelor aflate în situații de risc social și consilierea acestora, adaptarea permanentă la nevoile identificate prin diversitatea serviciilor oferite pe categorii de beneficiari în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață a persoanelor și familiilor aflate în situație de risc și prevenirea instituționalizării asistaților, creându-le condițiile/iSpdsare^&erihM rămâne în mediul natural;

h (            i3<

 • f) Primirea, verificarea și înregistrarea actelor necesare în vederea acordării ^enitulun garantat, verificarea situației bunurilor și veniturilor solicitantului și a memb^^.. decî^ați^ familiei acestora, în aplicația PATRIMVEN a ANAF, la depunerea actelor și periodic         luni

pentru a stabili îndeplinirea condițiilor de acordare/menținere a beneficiului social, efectuarea de anchete sociale la depunerea cererii, la intervalele stabilite prin Legea 416/2001 consolidată privind acordarea venitului minim garantat și ori de câte ori este cazul, întocmirea dispozițiilor de acordare/respingere/modificare/suspendare/reluare/încetare a plății venitului minim garantat, transmiterea acestora la A.J.P.I.S Prahova pe bază de borderouri și la beneficiari, întocmirea listelor cu persoanele apte de muncă și transmiterea acestora la zonele de lucru unde beneficiarii venitului minim garantat prestează activități lucrative în folosul comunității, întocmirea ștatelor de plată pe baza pontajelor primite de la punctele de lucru și a anchetelor sociale efectuate;

 • g) Primirea, verificarea și înregistrarea actelor necesare în vederea acordării alocației pentru susținerea familiei, verificarea situației bunurilor și veniturilor solicitantului și a membrilor declarați ai familiei acestora în aplicația PATRIMVEN a ANAF la depunerea actelor și periodic din 3 în 3 luni pentru a stabili îndeplinirea condițiilor de acordare/menținere a beneficiului social, efectuarea de anchete sociale la depunerea cererii, la intervalele stabilite prin Legea 277/2010 consolidată privind acordarea alocației pentru susținerea familiei și ori de câte ori este cazul, întocmirea dispozițiilor de acordare/respingere/modificare/încetare a plății alocației pentru susținerea familiei, transmiterea acestora la beneficiari și la A.J.P.I.S Prahova, pe baza de borderouri, efectuarea de verificări la solicitarea Inspecției Sociale în cadrul campaniilor anuale de control și transmiterea rezultatelor către Inspecția Socială și A.J.P.I.S Prahova;

 • h) Primirea, verificarea și înregistrarea cererilor privind acordarea alocației de stat pentru copii și a cererilor privind acordarea alocației de stat pentru copiii cu handicap, transmise ulterior la A.J.P.I.S Prahova pe bază de borderouri;

 • i) Primirea, verificarea și înregistrarea cererilor pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului pentru copii până la 2 ani, respectiv 3/7 ani în cazul copiilor cu handicap, introducerea acestora în aplicația ASESOFT și transmiterea acestora la A.J.P.I.S. Prahova pe bază de borderouri;

 • j) Identificarea potențialilor beneficiari ai stimulentului educațional, consilierea acestora, primirea, verificarea și înregistrarea cererilor privind acordarea stimulentului educațional, introducerea în aplicația ASESOFT, întocmirea dispozițiilor de acordare/respingere/suspendare/reluare/încetare a plății, verificarea lunară a prezenței copiilor la grădiniță prin efectuarea de vizite inopinate, transmiterea dispozițiilor către beneficiari, întocmirea ștatelor de plată și transmiterea la A.J.P.I.S. Prahova a situațiilor lunare privind stimulentele educaționale acordate;

 • k) Primirea solicitărilor privind întocmirea referatelor de anchetă socială în vederea acordării ajutorului judiciar de către Judecătoria Ploiești, efectuarea anchetelor sociale, verificarea veniturilor și a situației bunurilor în aplicația PATRIMVEN și în baza de date a instituției, întocmirea referatelor de anchetă socială și transmiterea acestora către judecătoria solicitantă;

 • l) Luarea măsurilor pentru soluționarea, în cadrul atribuțiilor sale, a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la cazurile sociale de pe raza municipiului Ploiești;

 • m) Actualizarea bazei de date informatizată a tuturor familiilor și persoanelor beneficiare ale drepturilor gestionate la nivel de serviciu;

 • n) Fundamentarea proiectului de buget al serviciului;

 • o) întocmirea de statistici, rapoarte, situații referitoare în domeniul de activitate ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale de către conducerea serviciului public, autoritățile locale, precum și alte instituții, fundații sau organizații;

 • p) îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de conducerea• serviciului public sau autorității locale, specifice domeniului de activitate;

'

r) Asigură, păstrează și răspunde de confidențialitatea- prelucrării datelor cu> caracter personalei libera circulație a acestor date, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

‘U-

(3) Activitățile din cadrul Serviciului Prestații Sociale se realizează sub organizarea, coordonarea și controlul Șefului de Serviciu numit potrivit dispozițiilor legale în vigoare și Organigramei aprobate, funcționar public, ce are în principal următoarele atribuții și competențe:

a) Organizează, coordonează, îndrumă, supraveghează și răspunde de activitatea personalului din subordine;

 • □  Elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie și a personalului subordonat;

 • □  Contribuie la îmbunătățirea nivelului de informare a beneficiarilor, a autorităților centrale și locale, a partenerilor și a opiniei publice asupra oricăror activități și servicii derulate de Serviciul Prestații Sociale;

 • □  Respectă și pune în practică dispozițiile conducerii instituției care le sunt aplicabile;

 • □  Informează conducerea instituției în legătură cu activitatea pe care o coordonează;

 • f) Asigură climatul necesar bunei desfășurări a activității din cadrul Serviciului Prestații Sociale și face propuneri de îmbunătățire a activității;

A

 • g) întocmește Fisa postului pentru salariații din subordine și realizează periodic evaluarea activității acestora;

 • h) înaintează propuneri pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și, după aprobare, răspund de încadrarea în prevederile acestuia;

 • i) Rezolvă corespondența primită și stabilește termene și responsabilități pentru salariații din subordine;

 • j) Controlează conduita personalului din subordine în relația cu beneficiarii și solicitanții drepturilor de asistență socială, precum și în relațiile specifice cu autorități, instituții publice și/sau private, alte persoane fizice sau juridice;

 • k) Soluționează sesizările și reclamațiile în legătură cu activitatea din cadrul serviciului;

 • l) Asigură respectarea normelor de ordine și disciplină de către salariații din subordine, precum și a Regulamentului Intern;

 • m) Urmărește și participă la efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârșirii de abateri de la Regulamentul Intern și propun conducerii instituției sancțiunile specifice încălcării raporturilor de serviciu;

 • n) Verifică, prin persoana desemnată, dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și reglementările în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • o) Realizează efectiv o parte din lucrările repartizate în cadrul Serviciului;

 • p) Desfășoară activități menite să asigure comunicarea eficientă și permanentă atât între salariații din cadrul serviciului precum și la nivelul întregului colectiv;

 • q) Implementează și aplică controlul managerial intern, urmărește și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite în acest sens în cadrul Serviciului pe care îl coordonează și face propuneri de îmbunătățire a eficacității acestuia și a proceselor sale;

 • r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de conducere, specifice domeniului de activitate;


 • s) Asigură, păstrează și răspunde de confidențialitatea prelucrării datelor cu<jar libera circulație a acestor date, în conformitate cu prevederile legale în vigoan

  fel

  3.3.2. SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMIL^*


Art.30 - (1) Serviciul Protecția Copilului și Familiei oferă servicii sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea separării copilului de părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii, pentru familiile cu copii aflate în dificultate, cu domiciliul/reședința în municipiul Ploiești.

(2) Serviciul aplică în principal următoarele acte normative:

-Legea nr.272/2004 - privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

-Hotărârea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

-Ordinul nr.219/2006 - privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiși de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate;

-Legea nr.l 19/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 - privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

-Hotărârea Guvernului nr.75/2015 - privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportive, publicitar și de modeling;

-Legea nr. 217/2003 - pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

-Hotărârea Guvernului nr.l 103/2014 - pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicate în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părinți în unitățile sanitare;

-Ordinul nr.l733/19 august 2015 privind Procedura de stabilire și plata alocației lunare de plasament.

Art.31 - Serviciul protecția copilului și familiei are următoarele atribuții, după cum urmează:

(1) Legea nr. 272/2004 - privind protecția și promovarea drepturilor copilului:

 • - monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;

 • - realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • - identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • - elaborează documentația necesară pentru acordarea și/sau prestațiilor și acordă aceste servicii și/sau prestații, în condițiile legii;

 • - asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • - asigură și urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delicvent;

 • - vizitează, periodic, la domiciliu, familiile și copiii care beneficiază de servicii și prestații și urmăresc modul de utilizare a prestațiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinții


  plecați la muncă în străinătate;                                                       _   \ < /;■<

  • - înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de

  protecție specială în condițiile legii;                                                , ’ '

  - întocmește planul de servicii în vederea prevenirii abuzului, exploatării, și a oricăror.forme de violență asupra copilului sau separarea copilului de familia sa;-jțj#

  • - urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită


drepturile și obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

 • - monitorizează relațiile personale cu copilul pentru o perioadă de până la 6 luni, la cererea părintelui la care nu locuiește în mod statornic copilul, în cazul în care părintele la care locuiește copilul împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de părinți;

 • - obține dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui copilului părăsit în unitățile sanitare, în situația în care nu este posibilă identificarea mamei;

 • - realizează demersurile necesare pentru înregistrarea nașterii copilului găsit în familie sau într-un loc public, în situația în care nașterea acestuia nu a fost înregistrată;

 • - înregistrează notificările părinților care exercită singuri autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, în cazul în care urmează să plece la muncă în străinătate;

 • - colaborează cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și transmit acesteia datele solicitate din acest domeniu.

(2) Hotararea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea:

 • -  urmărește menținerea relațiilor personale ale copiilor cu părinții care sunt plecați la muncă în străinătate;

 • - verifică, prin vizite periodice, respectarea prevederilor dispozițiilor art.104-105 din Legea nr.272/2004- privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • - întocmește fișa de identificare a riscurilor în maximum 72 de ore de la primirea fișei de observație, în urma deplasării la domiciliul familiei cu copil/copii;

 • - întocmește planul de servicii, în termen de 30 zile de la constatarea unei situații de risc prevăzute la art.5 alin 1-6 din Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

 • - monitorizează implementarea planului de servicii, prin vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii, trimestrial/semestrial/anual, după caz;

 • - sesizează de îndată direcția generală de asistență socială și protecția copilului când se constată situații de abuz, neglijare, exploatare și orice formă de violență;

 • - înființează și menține un registru de evidență a copiilor aflați în situație de risc, care va cuprinde cel puțin datele și informațiile care sunt transmise trimestrial direcției generale de asistență socială și protecția copilului;

 • - organizează programe de educație parentală destinate părintelui care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și a celor care au revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an;

 • - organizează întâlniri trimestriale sau ori de cate ori este necesar cu persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor, precum și cu părintele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celui de-al doilea părinte la muncă în străinătate;

 • - facilitează și sprijină menținerea unui contact permanent între reprezentanții unităților de învățământ pe care o fecventează copilul și persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de părinți;

 • - încurajează părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat cQpilul^i;-c^me>i didactice să stabilească acorduri de învățare, adecvate nevoilor acestora care să cuprindă m nțo^j| explicit scopurile, așteptările și responsabilitățile ce revin școlii și familiei; (E* \

 • - sprijină părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat coț>fldl m'Utifizarea . unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea probIcmeîar^e-vACj

c o

 • (3)  Ordinul nr. 219/2006 - privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate:

 • - efectuează activități de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate;

 • - întocmește un raport de evaluare inițială pentru fiecare copil identificat, și dacă este cazul întocmește planul de servicii, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

- sesizează direcția generală de asistență socială și protecția copilului în cazul în care se impune instituirea unei măsuri de protecție specială asupra copilului;

 • - asigură acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește posibilitățile legale de care pot dispune părinții care pleacă la muncă în străinătate, în vederea asigurării protecției fizice și juridice a copiilor care urmează să rămână în țară;

 • - eliberează dovadă către Agenția de Ocupare a Forței de Muncă pentru părintele/părinții care pleacă la muncă în străinătate.

 • (4) Legea nr.l 19/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare:

 • - efectuează demersurile necesare în vederea înregistrării nașterii copilului găsit;

 • - întocmește referatele și dispozițiile privind stabilirea de nume și prenume pentru copiii părăsiți sau găsiți și declararea nașterii lor la serviciul de stare civilă;

 • - ține legătura cu Direcția Județeană de Asistență și Protecție a Drepturilor Copilului cu privire la cazurile de copii părăsiți sau găsiți în unitățile sanitare.

 • (5) Hotărârea Guvernului nr.1252/2012 - privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară:

 • - fundamentează și propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contribuției părinților/reprezentanților legali;

 • - realizează planul de servicii pentru copiii expuți riscului de separare de părinții lor înscriși în unitățile de educație antepreșcolară;

 • - realizează evidența creșelor existente în sistemul public și privat și a numărului de locuri disponibile;

 • - colaborează permanent cu inspectoratul școlar județean și autoritatea de sănătate publică a județului;

 • - comunică trimestrial direcției generale de asistență socială și protecția copilului numărul de creșe care funcționează la nivel local și numărul de copii înscriși.

 • (6) Hotărârea Guvernului nr.75/2015 - privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportive, publicitar și de modeling:

 • - înregistrează informarea prealabilă, însoțită de toate documentele prevăzute de legislație, depusă inainte de începerea efectivă a activității de către părinții/reprezentantul legal al minorilor;

 • -  înregistrează copia certificată a contractului încheiat între organizator și părinți/reprezentantul legal al copilului;

- centralizează și transmite în primele 15 zile ale trimestrului situația copiilor care prestează activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling.

 • (7) Legea nr. 217/2003 - pentru prevenirea și combaterea violenței în familie:

 • -  include problematica prevenirii și combaterii violenței în familie în strategiile și programele de dezvoltare regional, județeană și locală;

 • - dezvoltă programe de prevenire și combatere a violenței în familie;

 • - conlucrează cu organizațiile de cult, organizațiile neguvemamentale, precum și cu oricare

alte persoane fizice sau juridice implicate în acțiuni caritabile în ceea ce privește" viojență'ânj; familie.                                                                                      •/

(8) Hotărârea Guvernului nr.1103/2014 - pentru aprobarea metodologiei pnvirjd.J realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, institțtiiror <'și7-profesioniștilor implicate în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părinți în unitățile sanitare:                                                      2    '

 • - colaborează cu medicul medicii de familie, cu asistenții medicali comunitari sau, după caz, cu mediatorii sanitari din unitatea administrațiv-teritorială în vederea identificării precoce a gravidei în situație de risc social;

 • - verifică dacă gravida în situație de risc social este înscrisă pe lista unui medic de familie sau, după caz, facilitează înscrierea acesteia pe lista unui medic de familie;

 • - sprijină și acompaniază gravida în situație de risc social care nu are acte de identitate pe parcursul procesului de înregistrare a nașterii și de obținere a actului de identitate;

 • - monitorizează gravida identificată în situație de risc social pe parcursul perioadei de graviditate și efectuează vizite lunare la domiciliul acesteia în ultimele doua luni de sarcină;

 • - colaborează cu asistentul social din unitatea sanitară în care gravida urmează să nască, pe perioada internării acesteia;

 • - informează gravida și familia acesteia cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin în ceea ce privește creșterea și îngrijirea viitorului copil;

 • - informează gravida și familia acesteia cu privire la beneficiile de asistența socială și serviciile disponibile pe plan local;

 • - însoțește, la solicitarea acestuia medicul de familie și/sau asistentul medical comunitar la vizitele periodice efectuate până la împlinirea vârstei de un an al copilului.

(9) Ordinul nr.1733/19 august 2015 privind Procedura de stabilire și plată a alocației lunare de plasament:

-întocmește raportul de monitorizare prevăzut în anexa 1 pe care îl transmite agenției teritoriale trimestrial până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a realizat raportul.

 • 3.3.3. SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE, PROGRAME ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Art.32 - Principalul obiectiv de activitate al acestui serviciu îl constituie acordarea de servicii și beneficii, în vederea menținerii în propriul mediu de viață, a grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social și medical.

Art.33 - Activitățile desfășurate în cadrul serviciului sunt reglementate de următoarele acte normative:

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/31.08.2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/31.08.2011;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.346/11.09.2013 privind acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței de la bugetul local in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.70/31.08.2011;

-Hotărârea Guvernului nr.778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 631 din 11 octombrie 2013.

-Ordonanța de Urgență nr. 162/12 noiembrie 2008 privind transferul ansambȘlui ^-a^bb&X și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publicedocăle;^))

-Hotărârea Guvernului nr.56/29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelo^metodologic^d^^, aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferu^ț^samBîuTuj^ij’/ atribuții si competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile admim^^țieîjpii^ice locale;                                                                                               '

-Hotărârea Guvernului nr. 1488/9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu”, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr.228/24 martie 2010 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004

Art.34 - Atribuții și competențe - ajutorul de încălzire a locuinței

-Punerea la dispoziția solicitanților a formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, atât de la bugetul de stat, cât și de la bugetul local, informarea cu privire la acordarea sprijinului și afișarea condițiilor la loc vizibil;

-Primirea, verificarea și înregistrarea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere privind ajutorul pentru încălzire a locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne și energie termică în sezonul rece, atât din bugetul de stat cât și din bugetul local, parcurgând toată procedura necesară de la primirea dosarului, până la acordarea drepturilor, urmărind ulterior condițiile de menținere în plată;

-Efectuarea de anchete sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat pentru toți solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică;

-întocmirea și transmiterea către Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești a tabelelor cu persoanele majore înscrise în cererile de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței, pentru verificarea bunurilor deținute;

-Verificarea datelor primite de la Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești, a bunurilor mobile si imobile deținute de solicitanți pentru conformitate cu datele declarate în cereri, precum și verificarea în Programul de Calcul în vederea stabilirii valorii nete de producție pentru suprafețe de teren, animale și păsări, declarate de solicitanți, pentru a respecta condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne și energie termică, conform H.G. nr.778/2013;

-Introducerea în sistemul informatic a datelor înscrise în cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței;

-îndeplinirea procedurii de emitere a dispozițiilor de acordare a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne și energie termică, din bugetul de stat și din bugetul local, după caz, care vor conține numele și prenumele titularului, cuantumul ajutorului acordat și perioada de acordare, iar în cazul beneficiarilor care utilizează lemne și data efectuării plății;

-îndeplinirea procedurii de emitere a dispozițiilor de neacordare a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne și energie termică, din bugetul de stat și din bugetul local, după caz, care vor conține și motivația respingerii cererii;

-Transmiterea, în termenul prevăzut de lege, atât în scris cât și în format electronic, către furnizori, către Agenția Teritorială și către Primăria Municipiului Ploiești a situațiilor centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie, valoarea ajutorului, codul clientului pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, numărul de contract pentru cei care se incălzesc cu agent termic și codul furnizorului pentru cei care solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, dar și data plății pentru solicitanții de

ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; t          "■ x

-Pe baza situațiilor centralizatoare transmise, respectiv a consumului efectiv înregistrat de jț consumatorii vulnerabili, furnizorii calculează cuantumul efectiv al ajutorului peiitru^gââe^/ naturale,energie electrică și energie termică;                                                          g'7

-în cazul asociațiilor de proprietari, titulari de contracte de furnizare cu gaze- naturâle'șf energie termică, se emit borderouri separate cu beneficiarii ajutorului și cuantumul- electiv al acestuia, defalcat pe surse de finanțare, respectiv din bugetul de stat și din bugetul local;

-Verificarea și certificarea, în termenele prevăzute de legislația în vigoare a borderourilor centralizatoare cu beneficiarii de ajutor care vor constitui documente de plată și transmiterea acestora, atât către Primăria Municipiului Ploiești, cât și către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, în vederea decontării;

-Efectuarea dc anchete sociale, pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea Agenției Teritoriale, pentru verificarea situațiilor semnalate și determinarea cazurilor de eroare și fraudă, prin solicitarea de informații pe baza de protocol altor instituții/autorități (Casa de Pensii Prahova, DGASPC, Agenția de Șomaj, SPFL Ploiești, etc.) sau, după caz, cerând documente doveditoare solicitantilor, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

-Colaborarea cu celelalte servicii din cadrul A.S.S.C Ploiești, dar și cu autorități și instituții publice de la nivel local și județean în vederea stabilirii bunurilor deținute de solicitanți, atât pe raza municipiului Ploiești, cât și în alte unități administrativ-teritoriale;

-îndeplinirea procedurii de emitere a proiectelor de dispoziție pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței;

-Punerea la dispoziția organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială a documentelor care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Art.35 - Atribuții și competențe - Programe sociale

-asigură îndeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 228/ 24 martie 2010 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1. 294/2004 privind:

 • - efectuarea anchetei sociale

-asigură îndeplinirea prevederilor Hotărârii nr. 1488/9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” modificată și completată privind:

 • - efectuarea anchetei sociale

 • 3.3.4. - COMPARTIMENTUL MEDIATORI SANITARI

Art. 36 - Atribuții și competențe

-Identificarea activă, in colaborare cu serviciul public de asistență socială, a problemelor medico-sociale ale comunității și, în special, ale persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

-Facilitarea accesului populației, in special al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate și sociale;

-Promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos, inclusiv prin acțiuni de educație pentru sănătate în comunitate;

-Participarea la implementarea de programe, proiecte, acțiuni și intervenții de sănătate publică, adaptate nevoilor comunității, în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

-Furnizarea de servicii de sănătate în limita competențelor profesionale legale ale personalului cu atribuții în domeniu.

Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare de către mediatorii

sanitari, care au atribuții legale în acest domeniu, sunt următoarele:                   .

 • □     Identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile dijțjp^^t^e.. vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv, a factorilor de risc ’pșntru" sănjtateâi acestora și evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sănătate' ^e^^âor^*^

 • □     Desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, prombv^iî'4^ftatăgȘi;s

în directă legătură cu determinanți ai stării de sănătate, respectiv stil de                de

mediu fizic și social, acces la servicii de sănătate și efectuarea de activități'*efe.'educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos;

 • □    Furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, sub îndrumarea medicului de familie, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

 • □     Participarea la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: vaccinări, programe de screening populațional și implementarea programelor naționale de sănătate, inclusiv mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări și controale medicale profilactice;

 • □    Semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren și participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;

 • □     Identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea informațiilor despre acestea către medicul de familie, cu precădere a copiiilor și a gravidelor, în scopul obținerii calității de asigurat de sănătate și a asigurării accesului acestora la servicii medicale;

 • □     Supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și promovarea alăptării și practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;

 • □    Identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social în colaborare cu medicul de familie și cu asistența medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor și al lăuzelor;

 • □     Identificarea femeilor de vârstă fertila vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei și informarea acestora despre serviciile de planificare familial și contraceptive, precum și asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;

 • □    Monitorizarea și supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidența specială, respectiv evidența privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecțiuni medicale înscrise în registre și evidențe special;

 • □    Efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a pacientului cronic sau în stare de dependență și a vârstnicului, în special al vârstnicului singur, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare;

 • □    Consilierea medicala și socială, în limita competențelor profesionale medicale;

 • □    Furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență în limita competențelor profesionale legale;

 • □    Direcționarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale și sociale și monitorizarea accesului acestora;

 • □    Organizarea și desfășurarea de acțiuni în comun cu serviciile sociale din primărie și personal din alte structuri de la nivel local sau județean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;

 • □     Identificarea și notificarea autorităților competente a cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situații care necesită intervenția altor servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale comunitare;

 • □     Colaborarea cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizații neguvemamentale

K*’ '

pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se adresează pșțșoafÎQl^șau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;

Alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor! comunității și persoanelor din comunitate aparținând grupurilor vulnerabilei \, întocmirea evidențelor și documentelor utilizate în exercitarea activității, cu. respectarea^ normelor eticii profesionale și păstrării confidențialității în exercitarea profesiei. c 6 N s

Capitolul 4 - REGULI GENERALE PRIVIND CIRCULAȚIA DOCUMENTELOR

Art. 37 - (1) Activitățile desfășurate în cadrul procesului de circulație a documentelor în cadrul serviciului public se desfășoară conform celor descrise mai jos:

 • a)  Corespondența primită prin poștă, fax, e-mail, curieri sau direct de la cetățeni, precum și toate actele întocmite de compartimentele de activitate proprii, se înregistrează în Registrul general intrări ieșiri, denumit în continuare „RGIE”.

 • b)  Fac excepție de la regula prevăzută la lit. a) cererile privind acordarea prestațiilor/serviciilor sociale, care se înregistrează în Registre speciale de evidență - denumite în continuare „RSE” gestionate la nivelul structurilor în a căror competență este soluționarea. Exemple de prestații/servicii sociale care se înregistrează în RSE:

ajutor social;

cantina socială;

 • -  încălzirea locuinței (câte un RSE pentru fiecare tip de încălzire);

 • -  indemnizație concediu creșterea copilului;

 • -   stimulent de inserție;

 • -  drepturi cf. Art. 31-32 din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

alocație de stat pentru copii.

 • c)  Toate actele care privesc aceeași problemă, se conexează la primul act înregistrat, numărul primului act fiind numărul de bază, care determină locul de arhivare al întregii lucrări.

 • d)  Documentele se înregistrează cronologic, începând cu 1 ianuarie și terminând cu 31 decembrie al fiecărui an; primul număr din RGIE se va acorda primului volum al RGIE.

 • e)  Actele care provin direct de la cetățeni, se primesc, se înregistrează și li se aplică, în colțul din dreapta sus, numărul de înregistrare (ștampila”Registratură”) și se comunică pe loc, petiționarului, numărul de înregistrare.

 • f)  Actele care vin prin fax, poștă (inclusiv poșta electronică) sau curier,i se înregistrează în ordinea sosirii lor.

 • g)  în cazul în care în act nu se menționează adresa emitentului, se anexează plicul, dacă acesta conține adresa respectivă.

 • h)  Actele adresate greșit se înregistrează și se expediază în maxim 5 zile de la înregistrare, spre rezolvare, instituției competente, comunicându-se aceasta emitentului, respectiv petiționarului.

 • i)  Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit OG nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 • j)  Funcționarii publici și persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petițiile care le sunt repartizate, fiindu-le interzis să le primească direct de la petenți, să intervină sau să depună stăruință pentru soluționarea acestora în afara cadrului legal.

 • k)  Documentele de răspuns vor purta numărul de înregistrare al documentului la care se răspunde.

 • l)  Petiția/documentul se soluționează in maxim 30 de zile de la data înregistrării petiției, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă; Prin excepție, termenul de soluționare a adeverințelor este maxim 5 zile lucrătoare.

*■ /          \b.^-

 • m) Pentru cererile la care legislația în vigoare stabilește alt termen de soluționare^sei.vor;^

respecta acele termene.                                                              ti & (,

 • n)  Răspunsurile se comunică pețiționarului/instituției (poștal, pe bază de-.semnătură, -ăc.)£(,/; în maxim 2 zile lucrătoare de la data la care documentul a fost predat , deycățfe^^ compartimentul/structura în sarcina căruia/căreia a fost soluționarea.

 • o)  După rezolvarea lor, documentele se grupează pe dosare conform nomenclatorului arhivistic și se predau la arhivă în al doilea an după constituire.

 • p)  în cazul documentelor create din oficiu, se parcurge traseul invers: elaborare document, semnare, înregistrare, expediere.

 • q) Este interzisă circulația actelor neînregistrate.

 • (2) Semnarea documentelor:

Persoanele din cadrul serviciului public care întocmesc documentele poartă întreaga răspundere asupra datelor și conținutului acestora, iar în cazul inserării unor date sau informații eronate, vor răspunde civil, administrativ sau penal pentru acestea, conform legii.

Toate documentele întocmite de personalul serviciului public pentru a fi transmise în exterior instituției, vor fi semnate de către director, după caz și de directorul adjunct pentru documentele care emană de la structurile subordonate acestuia, precum și de persoana care a soluționat petiția.

în procedurile operaționale privind activitățile desfășurate în cadrul compartimentelor se specifică care sunt documentele care poartă viza de legalitate/control financiar preventiv.

 • (3) înregistrarea Registrului general intrări / ieșiri si a Registrelor speciale de evidență (RGIE/RSE):

  Registrele se înregistrează în ordinea deschiderii lor;

  RGIE se deschide în prima zi lucrătoare a anului, primul număr din RGIE acordându-se primului volum al RGIE;

  Ultimul număr dintr-un volum RGIE se acordă următorului volum RGIE;

  RGIE se închide în ultima zi lucrătoare a anului.

  RSE se înregistrează în RGIE;

  RSE pot fi sezoniere (ex. RSE cereri acordare ajutor încălzirea locuinței pentru sezonul rece), anuale sau multianuale (ex. RSE cereri acordare ajutor social, cantină, s.a.) în funcție de destinație;

  (4) Circuitul facturilor și celorlalte documente care angajează financiar instituția se realizeazăconform procedurilor privind circuitul documentelor financiar contabile.

  (5) înregistrarea documentelor, mânuirea și păstrarea sigiliilor care se aplică pe documente, se face numai de către persoane împuternicite de Directorul general.


 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)

Capitolul 5 - DISPOZIȚII FINALE

Art. 38 - Competențele stabilite prin prezentul regulament nu sunt limitative, compartimentele vor îndeplini și alte sarcini care rezultă din prevederile legii sau sunt dispuse de conducerea instituției.

Art. 39 - Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art. 40 - Modificarea prezentului regulament se va face numai prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 41 - Atribuțiile și sarcinile de serviciu pentru fiecare angajat se concretizează în cadrul fiecărui compartiment prin fișa postului, care se întocmește de către șeful serviciului/biroului/compartimentului, iar după aprobare, se comunică salariatului. Sarcinile și atribuțiile de serviciu vor fi completate sau modificate în raport cu schimbările ce survin, fie din cauza reducerii de personal, fie ca urmare a apariției de noi sarcini.

Art. 42 - Cunoașterea prevederilor prezentului Regulament de Organizare syFuncționare și aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfășurări a activității Administrației .Serviciilor Sociale Comunitare este obligatorie pentru toți angajații instituției.              V

Art. 43 - La data intrării în vigoare a prezentului regulament, își încetează, aplicabilitatea Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare aprobat prin HCL nr. 391/2017, completat prin HCL nr.402/2016, precum și orice alte dispoziții contrare.

II ■*' ■ <-. 7 M ANEXA NR, 1 la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor S^iale CijmUnitâre-!’;;^

CANTINA SOCIALĂ PLOIEȘTI

(întocmit în conformitate cu prevederile HG nr.867/2015)    £^*^0 v

Art. 1 - Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Cantina Socială", înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2002 privind înființarea Serviciului public de interes local denumit Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prezentul regulament stabilește procedura de desfășurare a activității cantinei și atribuțiile personalului ei de specialitate, iar prevederile acestui regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art. 2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social "Cantina Socială", cod serviciu social 8899 CPDH-I - înființat și administrat de furnizorul Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria LF, nr. 0001238 / 27.09.2017.

Art. 3 - Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social " Cantina Socială" îl reprezintă asigurarea pregătirii și distribuirii hranei către beneficiarii Legii nr. 208/1997, Legea cantinelor de ajutor social, cu respectarea prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, în vederea depășirii de către beneficiari a situațiilor de dificultate, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Art. 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Cantina Socială" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011- Legea asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 208/1997- Legea Cantinelor de ajutor social, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Serviciul social Cantina Socială trebuie acreditat conform prevederilor Ordinului nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, respectiv Anexa nr. 9 - Standarde minime de calitate pentru cantina socială.

 • (3)  Serviciul social " Cantina Socială" este înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2002 privind înființarea serviciului public de interes local denumit Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și funcționează în subordinea acestuia.

Art. 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social "Cantina Socială" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principii generale:

 • a) Principiul solidarității sociale;

 • b) Principiul universalității;

 • c) Principiul planificării și furnizării serviciilor sociale pe baza datelor concrete;-

 • d) Adaptabilitatea serviciilor sociale la nevoile si cerințele concrete;

 • e) Eficacitate și eficiență;

 • f) Parteneriat;

 • g) Participarea la acordarea serviciilor sociale;

 • h) Confidențialitatea.

 • (3) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Cantinei Sociale" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea dc șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unitații cu serviciul public de asistență socială.

Art. 6 - Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Cantina Socială" sunt:

 • a) copiii în varsta de pana la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 lei/luna);

 • b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, pană la terminarea acestora, dar fără a depăși varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de pană la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 lei/luna);

 • d) pensionarii;

 • e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

o /, il ' '^©\L

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioada de cel i


ANEXA NR.l la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale ComflmEub” i"%i ? î~'-\Î I -ii

© \      AM

an.                                                                                            c o

Persoanele îndreptățite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social și care realizează venituri ce

se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 lei/luna), pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, tară a se depăși costul meselor servite, calculate pe aceeași


perioadă.

(2) Condițiile de acces/admitere la serviciile acordate prin Cantina Socială sunt:


 • a) Serviciile cantinei de ajutor social se acordă pe bază de cerere, însoțită de documentele solicitate privind componența familiei, identitatea membrilor familiei, venitul net realizat de fiecare membru al familiei în luna anterioară celei în care se depune cererea, documente medicale și alte acte considerate necesare de către persoanele desemnate să primească cererile;

 • b) Cererea prevăzută la punctul 1 se completează de către persoana singură sau de către unul dintre membrii familiei, desemnat de aceasta, care are capacitate deplină de exercițiu sau, în cazurile prevăzute de lege, de către curatorul sau tutorele persoanei îndreptățite să beneficieze de cantină socială.

 • c) Acordarea sau neacordarea și stabilirea numărului de porții de hrană va avea la bază ancheta socială efectuată la domiciliul solicitanților, iar în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze date sau informații necesare pentru realizarea anchetei sociale se consideră că persoana sau familia nu îndeplinește condițiile pentru acordarea de porții de hrană prin Cantina de ajutor social;

 • d) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, se va comunica solicitantului modul de soluționare al acesteia. în cazul în care răspunsul este favorabil, i se va comunica și modul de acordare al cantinei sociale (gratuit sau cu plata contribuției), obligațiile pe care le are, precum și data de la care va beneficia de serviciile cantinei sociale.

Documentele necesare pentru evaluarea solicitării sunt:

 • □  Cerere tip

 • □  Documente privind identitatea

 • □  Copii c.i. / b.i. / p.c. pentru toți membrii familiei care au, inclusiv

 • □  Concubin / concubină

 • □  Copii certificate de naștere pentru toți membrii familiei

 • □  Copie certificat de căsătorie

 • □  Copie certificat de deces soț / soție

 • □  Copie hotărâre judecătorească de divorț

 • □  Copie act încredințare copil

 • □  Documente care atestă starea de sănătate

 • □  Copie certificat de încadrare în grad de handicap

 • □  Copie decizie asupra capacității de muncă

 • □  Adeverință medic de familie, din care să rezulte starea de sănătate pentru toți membrii familiei

 • □  Documente privind veniturile nete lunare:

 • □  Adeverință de salariu

 • □  Adeverință de la casa județeană de pensii

 • □  Adeverință de la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă

 • □  Certificat fiscal de la Serv. Public Finanțe Locale Ploiești

 • □  Copie cupon/cupoane alocație copil / copii

 • □  Adeverință școală copil / copii cu mențiunea dacă ia / iau sau nu ia / iau bursă socială

 • □  Copie cupon Indemnizație de handicap

 • □  Copie cupon alocație monoparentală / complementară

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) la cerere;

 • b) sistarea alocațiilor de hrană pentru beneficiarii de hrană gratuită, apți de muncă, care nu au prestat cele 4 zile muncă/lună/alocație;

 • c) neplata, conform Angajamentului de plată semnat, a contribuției de 30% din venitul pe membru de familie pentru o alocație lunară de hrană;

 • d) înregistrarea a 3 absențe nemotivate consecutive la ridicarea hranei.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Cantina Socială au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) sa fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin Cantina Socială au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b)  să anunțe în termen de maxim 5 zile, orice modificare care intervine în ceea ce privește componența familiei sau veniturile realizate de membrii familiei respective;

 • c)  să prezinte toate documentele solicitate conform anexei “Lista documentelor necesare acordării serviciilor Cantinei Sociale” din 6 în 6 luni;

 • d) după caz, să completeze și să depună la dosar, formularul “Angajament”, acestă obligație se referă la categoriile de persoane care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social contra cost;

 • e)  să efectueze numărul de zile de muncă în folosul comunității stabilit la data acordării serviciilor de cantină. Beneficiarii de ajutor social vor efectua un număr de zile de muncă în folosul comunității suplimentar față de norma de muncă stabilită conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de maximum zilelor lucrătoare ale lunii respective;

 • f) să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 7 - Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Cantina Socială" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. întocmirea meniului zilnic pe baza calculului caloric;

 • 3. întocmirea necesarului de alimente pe categorii de produse în vederea achiziționării acestora;

 • 4. asigurarea pregătirii și distribuirii hranei pentru beneficiarii Legii nr. 208/1997, Legea cantinelor de ajutor social.

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publicași publi Jdațg dnmnninl său dp npfivitatp nrin asioiirarpa următoarelor antivităti-

e-ul institutieijj

-î-'

-țin^Wp


despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:          < s; /

 • 1. informări despre activitate, legislație, reglementări noi apărute pe wefe

actualizate în timp real;                                                                 \        '2/4^/-

 • 2. elaborarea de comunicate de presă pentru diseminarea informațiilor către pîiSfiguLțin^Rjtimp cât mai scurt;

 • 3. elaborarea de rapoarte de activitate publicate periodic pe website-ul Primăriei Ploiești;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. reevaluarea periodică a situației asistaților și analizarea necesității menținerii serviciilor sociale furnizate sau oportunitatea aplicării unor măsuri complementare de asistență socială;

 • 2. analizarea periodică a impactului pe care îl au în comunitate serviciile sociale furnizate;

 • 3. colaborarea cu celelalte instituții publice și cu sectorul O.N.G. în vederea identificării celor mai bune măsuri de protecție socială care se impun pentru fiecare potențial beneficiar;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. standardele de calitate sunt menținute la nivelul optim și datorită efectuării controalelor periodice de către instituțiile abilitate: Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea de Sănătate Publică, etc.;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. efectuarea de propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru desfășurarea activității;

 • 2. participarea personalului la programe de instruire și perfecționare, in conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

 • 3. întocmirea fișelor de post cu atribuțiile fiecărui salariat bine definite si clare;

 • 4. întocmirea periodică a fișelor de evaluare a personalului angajat.

Art. 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social “Cantina Socială Ploiești” funcționează cu un număr de 15 salariați, din care:

 • a) personal de conducere: șef centru;

 • b) personal administrativ: 14 salariați, dintre care:

-2 posturi inspector de specialitate;

-1 post referent;

-1 post magaziner;

-9 posturi muncitor calificat-bucătar;

-1 post muncitor necalificat.

Instrucțiuni:

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/38.

Art. 9 - Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere:

-șef centru;

 • (2) Atribuțiile șefului de centru sunt:

□ are obligația să cunoască și să respecte Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

ANEXA NR. 1 la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare”, :? '

trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și problemelor cetățenilor;

are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor in fața legii și autorităților publice;^

□ are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate să elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materială, vârsta, sexul sau alte aspecte;

 • □  are obligația să cunoască și să respecte regulamentul de funcționare al unității;

 • □  păstrează confidențialitatea problemelor de serviciu;

 • □  urmărește ca personalul din subordine să cunoască, să-și exercite atribuțiile din fișa postului și să își desfășoare activitatea conform regulamentului de funcționare;

 • □  verifică registrul de evidență a numărului de asistați care beneficiază de alimentele de la cantină;

 • □  verifică și vizează procesele verbale cu asistații care au absentat de la ridicarea produselor;

□ coordonează activitatea zilnică a Cantinei Sociale;

 • □  stabilește sarcini și atribuții pentru personalul din subordine;

 • □  răspunde de calitatea serviciilor oferite de Cantina Socială;

 • □  are obligația de a verifica zilnic starea de igienă individuală a personalului din subordine și de a depista persoanele care prezintă febră, diaree sau infecții acute ale nasului, gâtului sau pielii și de a nu le primi în unitate decât cu avizul medicului;

 • □  pe baza meniului orientativ întocmește graficul de aprovizionare cu materiile prime alimentare necesare, ținând cont de stocurile existente în magazie și de alocația zilnică de hrană;

 • □  calculează economiile sau depășirile de alocație pentru asistații sociali;

 • □  efectuează controlul din punct de vedere calitativ și cantitativ asupra alimentelor, materiilor prime si hranei preparate care sunt gestionate de către personalul din subordine;

 • □  în zilele de distribuire a alimentelor către asistați verifică modul de organizare a produselor ce urmează a se distribui și respectarea normelor de igienă pentru alimente, precum și normele de depozitare;

 • □  verifică respectarea fluxului alimentelor astfel încât să se evite intersectarea fazelor salubre cu cele insalubre;

 • □  verifică și certifică spre legalitate listele de alimente, foile de fabricație, procesele verbale de retur alimente în magazie, după procesarea datelor în programul informatic;

 • □  verifică și vizează procesele verbale de distrugere a produselor care nu permit depozitarea pană la următoarea zi de distribuire (cu termen de valabilitate scurt);

 • □  verifică și vizează procesele verbale de retur alimente în bucătărie întocmite de către bucătarii care au distribuit în funcție de sortimente și de numărul asistaților care au absentat;

 • □  verifică și certifică spre legalitate raportul de gestiune al bucătarului șef și verifică depozitarea alimentelor pană la predarea către magazie;


J'^Z/

ANEXA NR.l la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale OomunftarqrJ'?'

verifică inscripționarea spațiilor și a meselor de lucru;

\ v. ,''3'' s// verifică depozitarea și starea de igienă a ustensilelor de lucru, a veselei, ^Paisfeff^lelbr de curățenie;

□ verifică starea de igienă, de curățenie a spațiilor frigorifice și a magaziei, precum și modul de depozitare (etichetarea fiecărui produs cu toate informațiile), stocurile de alimente existente la momentul respectiv (centralizator întocmit de către gestionar);

□ răspunde de starea de curățenie pentru obiectele aflate pe inventar și pentru spațiile în care acestea sunt depozitate;

 • □  are obligația ca zilnic, la începerea și la terminarea programului, să verifice integritatea spațiilor de depozitare;

 • □  ține evidența analizelor periodice obligatorii pentru persoanele din subordine care sunt implicate în mod direct în procesul de transport, depozitare, manipulare, preparare și distribuire a hranei;

□ verifică registrul în care personalul din subordine își declară zilnic starea de sănătate sub semnătură;

 • □  verifică dacă personalul din subordine își depozitează hainele de stradă și echipamentul de protecție pentru alimente corespunzător în vestiare și perfectă stare de curățenie;

 • □  verifică monitorizarea temperaturilor la instalațiile frigorifice cu alimente;

 • □  respectă normele P.M. și P.S.I.;

 • □  execută instructajul P.M. și P.S.I. pentru salariații din subordine periodic și în conformitate cu decizia angajatorului;

 • □  întocmește fișa de prezentă zilnică a personalului din subordine și graficul de concedii de odihnă;

 • □  propune conducerii unității, când este cazul, prin referate, sancționarea personalului din subordine;

 • □  monitorizează livrările de produse achiziționate la nivelul instituției prin proceduri de achiziție sau prin cumpărare directă;

 • □  verifică dosarele pentru acordarea alocațiilor de hrană la cantina socială;

 • □  semnează contractele de prestări servicii către asistații sociali;

 • □  întocmește și transmite referatele de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și a informațiilor de care dispune, potrivit competențelor necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte;

 • □  transmite, dacă este cazul, specificațiile tehnice, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016;

 • □  în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatul de necesitate, transmite informații cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția bugetară a acestora;

□ informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția contractelor/acordurilor cadru, care să cuprindă cauzele, motivele și oportunitatea modificărilor

propuse;

transmite documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.'ii.' 7

Notă

Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autorității contractante, în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul viitor, care cuprinde necesitățile de produse, servicii și lucrări identificate, precum și prețul unitar/total al necesităților.

Prin excepție de la regulă, în cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu poate fi identificată în ultimul trimestru, referatele de necesitate pot fi elaborate în momentul identificării necesității.

Referatul de necesitate poate fi modificat ori de cate ori este necesar, în următoarele condiții:

 • - modificarea să se realizeze înainte de inițierea procedurii de atribuire, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a timpului necesar modificării programului anual al achizițiilor publice și aprobării acestuia ;

 • - compartimentul intern de achiziții publice să fie notificat în timp util cu privire la modificarea

respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligențele necesare realizării achiziției;

 • - colaborează, după caz, cu compartimentul de achiziții publice pentru elaborarea caietului de sarcini;

 • - întocmește referatele de necesitate și documentul de comanda, ca urmare a aprobării referatului de achiziție sau, după caz, a contractului aflat în derulare;

 • - întocmește propunerea de angajare de cheltuială globală/ individuală ( după caz ) precum și comenzile către furnizori;

 • - întocmește ordonanțarea de plată și propunerea de reglare;

 • - monitorizează contractele prin:

 • a) emiterea comenzilor la prețul stabilit în contract/ referatul de achiziție (după caz) pentru achizițiile de servicii și produse și emiterea ordinului de începere în cazul achiziției de lucrări;

 • b) menținerea legăturii cu prestatorul/ furnizorul/ executantul ( după caz), în vederea respectării calității prevăzute în caietul de sarcini;

 • c) în ceea ce privește contractele de prestări servicii și execuție lucrări, are obligația să urmărească respectarea condițiilor impuse în caietul de sarcini, verificarea calitativ și cantitativ a materialelor folosite, a executării tuturor operațiunilor stabilite în contractele de lucrări și, eventual, întocmirea proceselor verbale în cazul lucrărilor ascunse;

 • - verificarea cunoașterii și aplicării de către toți angajații din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenție și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • - răspunde de arhivarea documentelor create în derularea activității specifice serviciului;

 • - realizează și alte sarcini stabilite de către conducătorul unității.

 • (3) Funcția de șef centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de șef centru trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul industriei alimentare, juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul industriei alimentare, juridic, medical, economic sau al științelor administrative.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de centru se face în condițiile

  legii.


Art. 10 - Personalul de specialitate

 • (1) Personalul de specialitate: 1 - în cadrul Compartimentului monitorizare "Cantina Socială" din cadrul SPSSMA;

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

i f                 /■■'f \ ’iOi J

'4 <4                           1 ^1

 • b) colaborează cu specialiști din alte- centre în vederea soluționării cazurilor, identificării.deJresur^

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;                  W*


 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța benei nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării

  legislației;

  g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.


Art. 11 - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

(1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc.:

 • I) referent;

Atribuții referent

Descrierea sarcinilor ce revin postului: referent treapta IA

 • □  implementează prevederile Legii nr. 208/1997, privind Cantinele de Ajutor Social;

 • □  consiliază publicul în ceea ce privește legislația referitoare la cantinele de ajutor social;

 • □  primește dosarele de acordare hrană, le inregistrează și înaintează propunerile șefului de centru ;

 • □  completează baza de date referitoare la dosarele de acordare hrană de la cantina de ajutor social;

 • □  efectuează anchete sociale pentru fiecare reclamație și sesizare care i-a fost repartizată și întocmește în scris răspunsurile pentru soluționarea acestora ;

 • □  primește corespondența și răspunde în scris sesizărilor repartizate de șeful ierarhic superior ;

 • □  ține evidența beneficiarilor de cantină de ajutor social, potrivit prevederilor Legii nr. 208/1997;

 • □  întocmește lunar tabelul cu beneficiarii de cartele la cantina de ajutor social și pentru cei cu plată;

 • □  actualizează lunar, cu dovezile de venit, dosarele beneficiarilor de porții de hrană, cu plată, de la cantina de ajutor social, ține evidența lunară a acestora și o transmite serviciului financiar-contabilitate;

 • □  în baza tabelelor, completează cartelele de masă ;

 • □  păstrează legătura cu Serviciul Cantina Socială.

 • □  transmite cartelele cu beneficiarii de porții de hrană și modificările intervenite persoanelor responsabile cu verificarea actelor de identitate ale beneficiarilor în timpul distribuirii meniurilor ;

 • □  în baza proceselor verbale de prezență propune șefului de centru încetarea acestei forme de protecție socială pentru beneficiarii care înregistrează absențe.

Alte atribuții:

 • □  întocmește răspunsuri la sesizări;

 • □  are obligația să cunoască R.O.F. și R.O.I. ale A.S.S.C. Ploiești;

 • □  are obligația să cunoască și să respecte prevederile Legii nr. 477/ 2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice ;

 • □  îndeplinește orice alte sarcini încredințate de șeful serviciului sau de conducerea instituției.

 • II) inspector de specialitate;

Atribuții inspector de specialitate

Descrierea sarcinilor ce revin postului: inspector de specialitate gr.IA Implementează prevederile Legii nr. 208/1997, privind Cantinele de Ajutor Social. □ consiliază publicul în ceea ce privește legislația referitoare la cantinele de ajutor social;


 • □  primește dosarele de acordare hrană, le înregistrează și înaintează propuire^îl^ș^Bgșdj centrii;


 • □  completează baza de date referitoare la dosarele de acordare hrană de la canfinăde ajutor efectuează anchete sociale pentru fiecare reclamație și sesizare care i-ă/^ întocmește în scris răspunsurile pentru soluționarea acestora ; primește corespondența și răspunde în scris sesizărilor repartizate de șeful ierarhic superior ;

Ține evidența beneficiarilor de cantină de ajutor social, potrivit prevederilor Legii nr. 208/1997

 • □  întocmește lunar tabelul cu beneficiarii de cartele la cantina de ajutor social și pentru cei cu plată;

 • □  actualizează lunar, cu dovezile de venit, dosarele beneficiarilor de porții de hrană, cu plată, de la cantina de ajutor social, ține evidența lunară a acestora și o transmite serviciului financiar-contabilitate;

 • □  sesizează, prin adresă, consilierul juridic al instituției în vederea acționării în instanță a beneficiarilor care înregistrează debite restante la plata contribuției de 30%, prevăzută de lege ;

 • □  în baza tabelelor, completează cartelele de masa ;

Păstrează legătura cu Serviciul Cantina Socială

 • □  transmite cartelele cu beneficiarii de porții de hrană și modificările intervenite persoanelor responsabile cu verificarea actelor de identitate ale beneficiarilor cantinei în timpul distribuirii meniurilor;

 • □  în baza proceselor verbale de prezență propune șefului de centru încetarea acestei forme de protecție socială pentru beneficiarii care înregistrează absențe.

Alte atribuții

 • □  întocmește răspunsuri la sesizări;

 • □  are obligația să cunoască R.O.F. și R.O.I. ale A.S.S.C. Ploiești;

 • □  are obligația să cunoască și să respecte prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • □  îndeplinește orice alte sarcini încredințate de șeful centrului sau de conducerea instituției.

 • III) inspector de specialitate gr.IA (studii superioare)

Descrierea sarcinilor ce revin postului:

 • - are obligația să cunoască și să respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice,

 • - trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor;

 • - are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și autorităților publice;

 • - are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate să elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materială, vârsta, sexul sau alte aspecte;

 • - are obligația să cunoască și să respecte regulamentul de funcționare al unității;

 • - păstrează confidențialitatea problemelor de serviciu;

 • - ține evidența cererilor de înscriere la cantina socială, precum și a dosarelor de acordare/ sistare;

 • - realizează anchete la domiciliul solicitanților în vederea acordării porțiilor la cantina socială;

 • - verifică registrul de evidență a numărului de asistați care beneficiază de alimentele de la cantina (tabelul centralizator lunar);


 • -  în zilele de distribuire a alimentelor către asistați verifică actele de identitaț^ jde cantinei;

 • - răspunde de registrul de evidență a numărului de asistați care beneficiază de alimentele?

 • -  răspunde de registrul de informare a beneficiarilor cantinei; registrul de evidență a incidentelor deosebite la sediul cantinei și de registrul de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor;

 • - răspunde de semnarea taloanelor de confirmare - primire hrană, împreuna cu bucătarul de serviciu, în timpul distribuirii alimentelor către asistații sociali;

 • - ține evidența cartelelor de masă sistate și asigură îndosarierea și păstrarea acestora după utilizare;

 • - întocmește împreună cu bucătarul de serviciu procesele verbale cu asistații care au absentat la ridicarea alimentelor;

 • - răspunde de registrul de reclamații și solicitări pus la dispoziția beneficiarilor și verifică periodic cutia pentru reclamații;

 • - ține evidența separată a sistărilor și acordărilor de porții pe parcursul lunii in curs;

 • - în zilele de distribuire a alimentelor răspunde de afișarea vizibilă a următoarelor:

 • - meniul săptămânal;

 • - programul de lucru al serviciului;

 • - întocmește, când este cazul, meniul orientativ pentru asistații cantinei, respectând principiile unei alimentații sănătoase și atingerea necesarului zilnic de calorii, precum și graficele sau referatele de aprovizionare cu materiile prime alimentare necesare, ținând cont de stocurile existente în magazie și de alocația zilnică de hrană;

 • - întocmește listele de alimente pentru asistați pe baza meniului pus la dispoziție de șeful de centru, respectând gramajele conform rețetelor tip și colaborează cu gestionarul și bucătarii în vederea realizării meniului;

 • - răspunde de calitatea serviciilor oferite de Cantina Socială;

 • - este direct răspunzător pentru bunurile materiale, obiectele de inventar, mijloacele fixe, alimentele, etc, aflate în gestiunea sa;

-respectă regulile de igienă generală și de protecție igienico - sanitară a alimentelor în cadrul blocului alimentar;

 • - are obligația să-și însușească și să-și reîmprospăteze noțiunile fundamentale de igienă necesare activității sale;

 • - are obligația să-și declare zilnic, pe bază de semnătură, starea de sănătate;

 • - răspunde de efectuarea analizelor medicale periodice, obligatorii, specifice sectorului de activitate, în timp util, conform programărilor;

 • - are obligația să respecte inscripționările de pe ustensilele de curățenie, să nu le folosească decât dacă sunt în perfectă stare de curățenie, să nu le schimbe sectorul pentru care sunt inscripționate, iar după folosire să le spele și să le dezinfecteze înainte de depozitare;

 • - răspunde de starea de curățenie pe sectorul de activitate atât în timpul în care iși desfășoară activitatea, cât și după părăsirea acelui sector ( curățenie la locul de muncă);

 • - pe perioada absenței din unitate ( concediu ) - predă înlocuitorului, pe bază de proces verbal, toate obiectele de inventar și situația la zi a registrelor din evidența sa;

 • - întocmește fișele de calcul caloric pentru fiecare listă de alimente;

 • - întocmește documentul de comandă, ca urmare a aprobării referatului de achiziție sau, după caz, a contractului aflat în derulare;

 • - întocmește propunerea de angajare a unei cheltuieli globală/ individuală ( după caz), precum și comenzile către furnizori;

 • - întocmește propunerea de reglare;

 • - monitorizează contractele prin:

a) emiterea comenzilor la prețul stabilit în contract/ referatul de achiziție ( după caz) pentru achizițiile de servicii și produse și emiterea ordinului de începere în cazul achiziției de lucrări;

>7 s / A. ,,

ANEXA NR.l la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare” ;-î. ’ -■

b) menținerea legăturii cu prestatorul/ furnizorul/ executantul ( dună caz)^;în\vederea-rbspdctării calității prevăzute în caietul de sarcini;


 • c) în ceea ce privește contractele de prestări servicii și execuție lucrări are obligația -saj urmărească respectarea condițiilor impuse în caietul de sarcini, verificarea calitativ și cantitativi materialelor folosite, a executării tuturor operațiunilor stabilite în contractele de lucrări și , eventual, întocmirea proceselor verbale în cazul lucrărilor ascunse;

 • - respectă normele P.M. si P.S.I.;

 • - realizează și alte sarcini stabilite de către conducătorul unității sau șeful ierarhic.

 • IV) magaziner

Descrierea sarcinilor ce revin postului: magaziner

 • - are obligația să cunoască și să respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Legea nr. 208/1997, Legea privind Cantinele sociale și a actelor normative conexe privind măsuri de protecție socială.

 • - trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor;

 • - are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și autorităților publice;

 • - are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate să elimine orice forme de discriminare bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materială, vârsta, sexul sau alte aspecte;

 • - are obligația să cunoască și să respecte regulamentul de funcționare al unitatii;

 • - este obligat să semneze contractul de garanție materială, conform legislației în vigoare;

 • - răspunde de introducerea corectă și la timp a datelor în baza de date a programului informatic;

 • - înregistrează intrările - ieșirile de alimente pe baza facturilor și a listelor de alimente în baza de date a programului informatic;

 • - este direct răspunzător pentru bunurile materiale, obiectele de inventar, mijloacele fixe și alimentele aflate în gestiunea sa;

 • - efectuează eliberarea bunurilor și alimentelor din magazie numai pe baza documentelor prevăzute de legislația în vigoare (liste de alimente, procese verbale, bonuri de consum, de transfer), semnate de cei în drept și avizate de controlul financiar -preventiv;

 • - predă compartimentelor de resort actele de primire si eliberare a alimentelor din magazine la termenele și în condițiile stabilite de dispozițiile legale în vigoare;

 • - efectuează punctajul stocurilor din fișele de magazine cu documentele din compartimentul Financiar -Contabilitate, a căror semnătură certifică stocul cantitativ al fișei de magazine;

 • - urmărește permanent nivelul stocurilor de alimente și aduce la cunoștință conducerii unității când acestea au atins limitele maxime sau minime;

 • - răspunde de consumarea alimentelor înainte de expirarea termenelor de valabilitate, având obligația să înștiințeze în acest sens șeful ierarhic;

 • - are obligația să asigure condiții optime de depozitare a alimentelor încredințate și solicită sprijin conducerii unității atunci când este cazul pentru a evita deprecierea, degradarea sau distrugerea acestora;

 • - asigură securitatea bunurilor materiale și a alimentelor din gestiune prin depozitarea acestora în spații sigure, prevăzute cu grilaje, lacate, yale;

 • - are obligația ca zilnic, la începerea și la terminarea programului, să verifice integritatea spațiilor de depozitare a bunurilor și alimentelor din gestiunea sa, iar în cazul în care constată uși forțate, lacăte sparte, etc. anunță imediat conducerea unității;

 • - răspunde de corectitudinea prețurilor și a stocurilor de alimente pe care le înscrie în listele de alimente sub semnătură;

 • - respectă regulile de igienă, curățenie și ordine în spațiile de depozitare a alimentelor aflate în gestiunea sa;

O \

 • - păstreză confidențialitatea asupra furnizorilor, precum și asupra prețurilor pracțîcațd dțe.        i

 • - este singurul răspunzător din punct de vedere juridic de lipsurile sau plusurile din/gestidfiersa;/^,

 • - respectă normele S.M. si P.S.I.;

 • - realizează și alte sarcini stabilite de către conducătorul unității.                      "

 • V) muncitori calificați - bucătari

Descrierea sarcinilor ce revin postului: muncitor calificat

 • - are obligația să cunoască și să respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice,

 • - trebuie să adopte o atitudine imparțiala și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor;

 • - are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor in fața legii și autorităților publice;

 • - are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate să elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materială, vârsta, sexul sau alte aspecte;

 • - are obligația să cunoască și să respecte regulamentul de funcționare al unității;

 • - păstrează confidențialitatea problemelor de serviciu;

 • - asigură pregătirea și distribuirea hranei pentru beneficiarii Legii nr. 208/1997, legea cantinelor de ajutor social;

 • - gestionează alimentele de la eliberarea lor din magazine până la distribuirea către beneficiari;

 • - participă în mod direct la încărcarea, descărcarea, manipularea și depozitarea alimentelor în magazine și în blocul alimentar;

 • - răspunde de calitatea și cantitatea hranei preparate;

 • - răspunde de porționarea corectă a materiilor prime, funcție de gramajul stabilit conform rețetelor;

 • - răspunde de numărul de porții și de modul cum au fost distribuite pentru produsele care nu suferă modificări termice;

 • - este direct răspunzător pentru numărul de porții care intră în calculul gramajului mediu;

 • - răspunde de conservarea zarzavaturilor și legumelor atunci când este cazul;

 • - este direct răspunzător pentru bunurile materiale, obiectele de inventar, mijloace fixe, alimentele, etc. aflate în gestiunea sa;

 • - semnează listele de alimente în momentul în care primește de la gestionar materiile prime ce urmează a se distribui sau a se prelucra termic;

 • - este obligat să semneze contractul de garanție materială, conform legislației în vigoare;

 • - respectă regulile de igienă generală și de protecție igieno-sanitare a alimentelor în cadrul blocului alimentar;

 • - răspunde de efectuarea analizelor medicale periodice, obligatorii, specifice sectorului de activitate, în timp util conform programărilor;

 • - răspunde de modul în care iși depozitează hainele de stradă și echipamentul de protecție pentru alimente, de starea lor de curățenie și dezinfecție, precum și de starea de igienă a vestiarului personal;

 • - are obligația să respecte înscripționările de pe ustensilele de curățenie, să nu le folosească decât dacă sunt în perfectă stare de curățenie, să nu le schimbe sectorul pentru care sunt inscripționate, iar după folosire să le spele și să le dezinfecteze pentru a le depozita;

 • - răspunde de starea de curățenie pe sectorul de activitate atât în timpul în care iși esfasoară activitatea, cât și după părăsirea acelui sector (curățenie la locul de muncă);

 • - zilnic are obligația să prezinte șefului de centru sau înlocuitorului raportul de activitate;

 • - respectă normele S.M. și P.S.I.

 • VI) muncitor necalificat

Descrierea sarcinilor ce revin postului: muncitor necalificat

 • - are obligația să cunoască și să respecte Legea nr.477/ 2004 privind Codul de Gjpnduiță a Personalului

contractual din autoritățile și instituțiile publice;                                      V

 • - trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă aproblemelor cetățenilor;

 • - are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și autorităților publice;

 • - are obligația ca prin comportament sau prin acțiunile efectuate să elimine orice forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase sau politice, starea materială, vârsta, sexul sau alte aspecte;

 • - are obligația să cunoască și să respecte regulamentul de funcționare al unității;

 • - păstrează confidențialitatea problemelor de serviciu;

 • - participă în mod direct la încărcarea, descărcarea, manipularea și depozitarea alimentelor în magazine și în blocul alimentar;

 • - în zilele de distribuire a alimentelor poate să intre la distribuirea anumitor produse atunci când este cazul (perioada concediilor);

 • - are obligația ca în momentul în care sesizează produse alimentare improprii ( ambalaj deteriorate, bombat, strivit, mucegăit, termen de valabilitate depășit, culoare sau miros necorespunzator, urme de insecte sau rozătoare) să nu le distribuie asistaților sociali și să aducă la cunoștință imediat șefului de serviciu, bucătarului - șef sau gestionarului în vederea scoaterii din consum pe baza unui proces verbal de distrugere;

 • - răspunde de starea de curățenie și de igienă în următoarele sectoare: birouri, vestiar, spălătorie, grupuri sanitare pentru femei și barbati, holuri de la intrarea în cantină pană la ieșirea din spatele cantinei, curtea interioară și spațiul pentru depozitarea pubelelor de gunoi;

 • - are obligația să respecte inscripționările de pe ustensilele de curățenie, să nu le folosească decât dacă sunt în stare perfectă de curățenie, să nu le schimbe sectorul pentru care sunt inscripționate, iar după folosire să le spele și să le dezinfecteze pentru ale depozita;

 • - asigură securitatea bunurilor menționate mai sus;

 • - este singurul răspunzător din punct de vedere juridic de lipsurile sau plusurile din gestiunea sa;

 • - are obligația să iși declare zilnic starea de sănătate sub semnătură în registrul de evidență;

 • - iși depozitează hainele de stradă și echipamentul de protecție pentru alimente corespunzător în vestiar și în perfectă stare de curățenie;

 • - răspunde de efectuarea analizelor medicale periodice, obligatorii, specific sectorului de activitate, în timp util conform programărilor;

 • - răspunde de starea de curățenie pe sectorul de activitate, atât în timpul în care iși desfasoară activitatea, cât și după părăsirea acelui sector (curățenie la locul de muncă);

 • - respectă normele S.M. și P.S.I.;

 • - realizează și alte sarcini stabilite de către conducătorul unității.

 • (2) Personalul are statutul de personal contractual iar încadrarea, salarizarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă, se fac în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a legislației referitoare la personalul din sectorul bugetar.

 • (3) Repartizarea sarcinilor de muncă concrete se face de către coordonatorul centrului, pentru fiecare salariat, prin fișa postului completată și/sau reactualizată ori de câte ori este cazul și după caz, prin decizii emise de directorul general.

 • (4) Fișa postului cuprinde în mod detaliat și concret sarcinile, competențele și responsabilitățile postului, reieșite din legislație și din prezentul regulament.

 • (5) Fișele posturilor se aprobă de către directorul general la data înființării postului și se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcție de dispozițiile legale intervenite ulterior.

 • (6) Personalul centrului este obligat să cunoască atribuțiile și responsabilitățile ce le revin și să le îndeplinească întocmai.

ANEXA NR.l la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comutfrtare <           X'-' •.

\>X-

Art. 12 - Finanțarea centrului


Art. 12 - Finanțarea centrului                                      ț~oS;r-^.u \

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurare^Tșșuj^eî^h^.eșa'tâ acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surs^^01^^^

 • a) bugetul local;

  • b) bugetul de stat;

  • c) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

  • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din


  străinătate;


 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • f) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 13 - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală după caz, potrivit prevederilor legale.

Art. 14 - Personalul centrului are obligația cunoașterii și executării prevederilor prezentului Regulament de organizare și funcționare. în acest scop personalul de conducere al serviciului va lua toate măsurile de prelucrare a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare cu personalul din subordine, sub semnătură, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare.

Art. 15 - Atribuțiile, competențele și responsabilitățile cuprinse în prezentul regulament nu sunt limitative, acestea completându-se cu cele prevăzute de legislația în vigoare, manualul de proceduri specifice, precum și cu alte acte emise de către conducerea instituției.

CENTRUL SOCIAL DE URGENȚA - PENTRU PERSOANE FĂRA^^p|)Sr (întocmit in conformitate cu prevederile HG nr.867/2015)       “ .ZvZ

X&apr.V

Art.l - Definiție


 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul Social de Urgenta pentru Persoane Adulte fără Adăpost Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/10.07.2006, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, servicii oferite, etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații adăpostului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art.2 - Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost, cod serviciu social 8790CR-PFA-II, este înființat și administrat de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, furnizor de servicii sociale, acreditat conform Certificatului de acreditare seria LF nr. 0008093/21.04.2017. Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost funcționează in Ploiești, Bd. Petrolului, nr. 8A.

Art. 3 - Scopul serviciului social

(1) Scopul serviciului social "Centrul Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost " este de a furniza servicii de găzduire temporară pe timp de noapte, asociate cu acordarea unor servicii de consiliere si reinserție socială a persoanelor fără adăpost din municipiul Ploiești, în concordanță cu nevoile individuale identificate în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Art. 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Centrul Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost " funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte aprobate prin Anexa nr. 5 la Ordinul 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Centrul Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost, serviciul social fără personalitate juridică este înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 168/10.07.2006 și funcționează în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art.5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social Centrul Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte

internaționale în materie, la care România es aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la ba


, î < ■.____6.;.


prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul ! Social


de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu (cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, republicată).

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.

Art.6 - Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost sunt persoane lipsite, temporar sau definitiv, de posibilitatea asigurării unei locuințe, care, din punct de vedere medical sunt apte de a sta în colectivitate, nu necesită supraveghere medicală permanentă sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologice curente (hrănire, deplasare, igienă personală).

 • (2) Condițiile de acces/admitere în Centrul Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • - act de identitate;

 • - in cazul persoanelor fără acte de identitate, identificarea se realizează de către organele de poliție;

 • - dovezi venit: adeverință salariat, cupon șomaj, cupon pensie etc.;

 • - acte medicale unde este cazul.

 • b) Condiții pentru acordarea serviciilor:

... -M

 • - beneficiarul trebuie să fie apt din punct de vedere medical pentru a sta în colectivitate și nu necesita supraveghere medicală permanentă si/sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologice cufențe^gg^/\ '

 • - persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice si/sau a substanțelor halucinogene nu p&fboheficia de serviciile oferite în cadrul centrului;

 • - persoanele diagnosticate cu afecțiuni psihice nu pot beneficia de serviciile oferite în cadrul Centrului, cazurile fiind redirecționate către Spitalul Județean de Urgență Ploiești - secția Psihiatrie ;

 • - persoanele care nu au domiciliul/reședința în municipiul Ploiești au dreptul să beneficieze de serviciile centrului social de urgență, 7 zile calendaristice consecutive ;

 • - persoanele care au domiciliul/reședința în municipiul Ploiești au dreptul să beneficieze de serviciile centrului pentru o perioada de 60 zile consecutive; în cazuri excepționale, directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești poate aproba prelungirea acestui termen ;

 • - acordarea serviciilor din cadrul centrului se realizează în baza unui contract de furnizare servicii, încheiat între Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și beneficiar, în care se stipulează serviciile acordate, drepturile și obligațiile părților.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor:

 • - la cererea beneficiarului;

 • - expirarea termenului prevăzut în contractul de furnizare a serviciilor;

 • - nerespectarea clauzelor contractuale;

 • - decesul beneficiarului;

 • - forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, incetarea activitatii adăpostului, etc.);

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost Ploiești, au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să le fie luate în considerare, în limita posibilităților, propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în centru;

 • d) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • e) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu handicap;

 • f) să beneficieze de serviciile medicale și sociale oferite de către centru;

 • g) să folosească baza tehnico-materială a centrului, în condițiile prezentului Regulament;

 • h) să li se asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal;

 • i) dreptul la liberă exprimare, în condițiile prezentului Regulament;

 • j) dreptul la corespondență pe perioada cazării în centru;

 • k) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • l) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • m) să fie protejați de lege atât beneficiarii, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • n) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Social de Urgență pentru persoane adulte fără adăpost Ploiești, au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • c) să respecte prevederile prezentului Regulament de funcționare și regulile de ordine interioară;

  A a/; k k

  / "v /

  //* i

  Serviciilor Sociale Comunitare”?, .t '

  liteW e muncă (pentru^|^pțy^»^H^^să ii și servicii sociale^ă^ațe^; putea z , Vi V. —


 • d) să întreprindă demersurile necesare, pentru obținerea unui loc d nu refuze nejustificat un loc de muncă, o locuință, alte prestați beneficia în condițiile legii;

 • e) să răspundă pentru pagubele produse centrului din vină proprie;

 • f) să participe activ și responsabil la activitățile centrului, atât educative, cât și gospodărești, atât în centru cât și în afara acestuia;

 • g) să accepte investigațiile și tratamentul medical prescris de medicul curant, sub sancțiunea excluderii din centru;

 • h) să mențină curățenia în centru și să manifeste respect și comportament decent față de personalul centrului și față de ceilalți beneficiari;

 • i) să nu incite și să nu participe sub nicio formă la acte de indisciplină, tulburarea ordinii și liniștii, atât în centru, cât și în afara acestuia;

 • j) să respecte programul și ora limită de acces în centru, cu excepția cazurilor justificate prin orarul locului de muncă sau alte cazuri speciale.

Art. 7. Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social „Centrul Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost Ploiești sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. primirea și găzduirea persoanelor fără adăpost cu domiciliul pe raza municipiului Ploiești, pentru o perioadă determinată de maximum 60 zile, cu posibilitatea prelungirii în situații bine întemeiate;

 • 2. primirea și găzduirea persoanelor fără adăpost care nu au domiciliul pe raza municipiului Ploiești, pentru o perioadă de maximum 7 zile, cu posibilitatea prelungirii în situații bine întemeiate;

 • 3. asigurarea condițiilor pentru efectuarea igienei individuale, deparazitarea dacă este cazul, precum și spălarea lenjeriei beneficarilor;

 • 4. consiliere, suport emoțional în vederea integrării sociale;

 • 5. consiliere și informare a beneficiarilor cu privire la drepturile sociale pe care le au, facilitarea accesului la alte prestații și/sau servicii sociale;

 • 6. sprijin pentru obținerea actelor de identitate și/sau a documentelor de stare civilă;

 • 7. sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și înscrierea la cursuri de califîcare/recalificare;

 • 8. sprijin pentru găsirea unei locuințe, precum și sprijin în completarea dosarului pentru obținerea unei locuințe;

 • 9. facilitarea accesului la asistență medicală și educație pentru sănătate, în scopul prevenirii îmbolnăvirii sau acutizării maladiilor preexistente, precum și a bolilor cu transmitere sexuală;

 • 10. asigurarea unei mese calde zilnic;

 • 11. educație formală și nonformală în vederea asimilării cunoștințelor și deprinderilor necesare integrării sociale;

 • 12. socializarea și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea, familia, acolo unde este cazul.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. campanii de informare și promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii marginalizării si excluziunii sociale;

 • 2. elaborarea de rapoarte de activitate, informări;

 • 3. colaborarea cu mass-media centrală și locală (articole în ziare și reviste, publicații on-line, emisiuni radio-TV, comunicate de presă, etc.);

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în

ANEXA NR.2 la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare”

//

care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

adapost;


 • 1. asigurarea condițiilor minime de viață pentru persoanele fără

 • 2. consiliere, suport emoțional în vederea integrării sociale;

 • 3. consiliere și informare a beneficiarilor cu privire la drepturile sociale pe care le'ău?'facilitarea accesului la alte prestații și/sau servicii sociale ;

 • 4. obținerea unor drepturi sociale în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 5. îmbunătățirea stării de sănătate fizică și psihică prin facilitarea accesului la servicii medicale;

 • 6. accesarea unor cursuri de calificare și recalificare;

 • 7. reintegrarea socială prin: identificarea unui loc de muncă, identificarea unei locuințe, întocmirea dosarului pentru obținerea unei locuințe sociale, obținerea actelor de identitate și a documentelor de stare civilă;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. aplicarea de chestionare de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarilor față de serviciile acordate;

5. analizarea aspectelor consemnate în Registrul de sesizări/reclamații, în vederea identificării unor soluții de optimizare a serviciilor ;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea și înaintarea referatelor de necesitate privind necesarul de resurse umane si materiale;

 • 2. asigurarea personalului și a resurselor materiale necesare funcționării centrului, prin bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Art.8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Serviciul social “Centrul Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost” funcționează cu un număr total de 6 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, din care:

 • - personal de conducere - șef centru: 1 post;

-asistent social -1 post;

 • - personal cu funcții administrative: 4 posturi - muncitori necalificați;

Raportul angajat/beneficiar este de 6/44

Art. 9 - Personalul de conducere este:

□ - șef centru.

 • (2) - Atribuțiile personalului de conducere sunt următoarele:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) întocmește raportul anual de activitate, elaborează rapoarte, informări privind activitatea centrului;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • f) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

’Â .                     /& /&^\A

ANEXA NR.2 13 Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Com^t^e”

CW t I 'A-^rX •

 • g) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referit0a^\ja^pea^cări ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • h) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dî^dnMrf'limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • i) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • k) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • l) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcția de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a coordonatorului centrului se face în condițiile legii.

Art. 10 Personalul de specialitate

 • (1) asistent social (263501);

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) primește cererile prin care se solicită acordarea de servicii în cadrul Centrului Social de Urgență pentru Persoane Adulte fără Adăpost;

 • b) informează și instruiește cetățenii pentru cunoașterea drepturilor și îndatoririlor pe care le au precum și a documentelor necesare pentru întocmirea dosarelor;

 • c) participă la identificarea beneficiarilor împreună cu Poliția și celelalte instituții implicate în această activitate;

 • d)  întocmește fișele de evaluare inițială si verifica legalitatea actelor prezentate de către solicitant/beneficiar;

 • e) efectuează anchetele sociale în baza cărora se va propune acceptarea sau excluderea solicitantului din centru;

 • f) întocmește Planul individualizat de asistență și îngrijire în cadrul căruia vor fi prevăzute și planificate serviciile acordate fiecărui beneficiar și se asigură ca beneficiarul semnează contractul de acordare a serviciilor;

 • g) monitorizează implementarea Planul individualizat de asistență și îngrijire;

 • h) prezintă beneficiarilor Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului;

 • i) aplică beneficiarilor chestionare privind gradul de satisfacție față de serviciile acordate;

 • j) realizează demersuri pe lângă serviciile competente pentru obținerea drepturilor prevăzute de lege (acte de identitate, venit minim garantat, înscrierea la medicul de familie, luarea în evidență ca șomeri, înscrierea la cursuri de calificare/recalificare, obținerea actelor de studii, a carnetelor de muncă, înaintarea dosarului în vederea obținerii unei locuințe, etc.);

 • k) mediază conflictele dintre beneficiari;

 • l) colaborează cu personalul de îngrijire în ceea ce privește distribuția beneficiarilor în dormitoare potrivit nevoilor specifice ale acestora;

 • m) prezintă informări despre activitatea desfășurată și rezultatele obținute în implementarea Planurilor de asistență și îngrijire;

 • n) participă la elaborarea de măsuri și strategii privind desfășurarea activității în cadrul Centrului;


. . .

o) respectă normele de protecția muncii și acționează pentru prevenirea producerii de evenimente?,? negative.

Art.ll - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire'"' ' ’'


 • (1) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social:

 • a) muncitor necalificat - 4 posturi

 • (2) Atribuții:

 • 1. primește zilnic beneficiarii în centrul social de urgența, asigurând respectarea regulilor de intrare și ieșire din centru;

 • 2. asigură curățenia în centul social de urgența și buna funcționare a echipamentelor;

 • 3. asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor/bunurilor existente;

 • 4. aduce la cunoștința șefului ierarhic orice conflict existent între beneficiarii centrului, intre aceștia și personalul centrului;

 • 5. cunoaște și aplică normele de protecția muncii și a regulilor de prevenire și stingere a incendiilor, a regulilor de igienă a muncii;

 • 6. indeplinește orice alte sarcini dispuse de șeful ierarhic și de conducerea instituției publice;

 • (3) Personalul are statutul de personal contractual iar încadrarea, salarizarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă se fac în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a legislației referitoare la personalul din sectorul bugetar.

 • (4) Repartizarea sarcinilor de muncă concrete se va face de către coordonatorul centrului, pentru fiecare salariat, prin fișa postului completată și/sau reactualizată ori de câte ori este cazul și după caz, prin decizii emise de directorul Direcției.

 • (5)  Fișa postului va cuprinde în mod detaliat și concret sarcinile, competențele și responsabilitățile postului, reieșite din legislație și din prezentul regulament.

 • (6) Fișele posturilor se aprobă de către directorul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești la data înființării postului și se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcție de dispozițiile legale intervenite ulterior.

 • (7) Personalul centrului este obligat să cunoască atribuțiile și responsabilitățile ce le revin și să le îndeplinească întocmai.

 • (8) Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului și evaluarea anuală a performanțelor profesionale, se vor face de către șeful ierarhic superior și vor fi aprobate de directorul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art. 12 - Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor se asigură în condițiile legii din următoarele surse:

 • a) bugetul de stat;

 • b) bugetul local;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară/străinătate;

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

1

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PREȘCOLARI

Organizare și funcționare a serviciului social de zi: (întocmit în conformitate cu prevederile HG nr.867/2015)

Art. 1 - Definiție

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social. "Centrul de zi pentru copii preșcolari", înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 190/2002, privind înființarea “Centrului de zi pentru copii preșcolari’ în Municipiul Ploiești, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2002, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • 2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Art. 1 - Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari’ cod serviciu social 8891 CZ-C-II, înființat și administrat de Administrația Serviciilor sociale Comunitare, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria LF nr. 0001223/02.08.2017.

Art. 3 - Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" este asigurarea unui mediu securizat și armonios de dezvoltare a copiilor ajutându-i pe părinții beneficiarilor în depășirea problemelor de risc social.

Contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor din punct de vedere personal, economic, social, cultural prin consolidarea coeziunii sociale, a dialogului și a integrării în societate a grupurilor marginalizate sau vulnerabile. De asemenea, oferă asistență pentru familiile aflate în dificultate având un caracter deschis către comunitate prin colaborarea cu alte instituții și servicii. Este o veriga de legătură între copil-familie-comunitate și stimulează responsabilizarea părinților în ceea ce privește creșterea, educația, stimularea jenerală a copiilor, fără însă a înlocui familia.

Art. 4 - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1)  Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

 • (3) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari’ este înființat prin: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 190/2002, privind înființarea “Centrului de zi pentru copii preșcolari” in Municipiul Ploiești, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2002.

Art. 5 - Principiile care stau la baza acordării serviciului social

& V X*

// / '■ ANEXA NR.3 la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare”,;

organizează șiț. funcționează cu


 • (1) Serviciul sociai "Centrul de zi pentru copii preșcolari" se

respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență sd : lă,‘ precum ^șiȘcu' principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislați^^ecifică^în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în mafefclâ^care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de zi pentru copii preșcolari" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • e) deschiderea către comunitate;

 • f) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • g) respectarea demnității copilului;

 • h) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social;

 • i) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • j) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • k) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • p) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • r) primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

 • s) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială;

 • t) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • u) asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare;

 • v) asigurarea dreptului de a alege.

Art. 6 - Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi pentru copii preșcolari’sunt:

 • a) copii preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 6 ani, părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării de copii;

 • b) copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;

 • c) copii care beneficiază de o măsură de protecție specială;

 • d) copii aflați în situație de risc (proveniți din familii numeroase/monoparentale/dezorganizate/cu un nivel scăzut de cultură și educație), existând posibilitatea de abandon școlar și familial;

 • e) alte categorii de persoane cu situații similare propuse de instituțiile colaboratoare.

 • (2) Condițiile de acces/admitere a potențialilor beneficiari în centru sunt următoarele:

 • a) familiile să fie lipsite temporar de venituri sau să realizeze venituri reduse, insuficiente pentru a se întreține și pentru a-și asigura necesarul de trai zilnic;

 • b) să existe riscul instituționaiizării copiilor;

 • c) să se afle în situație cu risc de abandon familial și școlar;

 • d) să existe o situație de vulnerabilitate/dificultate, pentru depășirea căreia este nevoie de

asistență din partea comunității locale (existența unei disproporții vădite între nivefîlî^i4s&fselor financiare/materiale și nevoile reale ale familiei; situații medicale grave în familia beneficiarului care afectează capacitatea de muncă a reprezentanților legali ai acestuia; posibilitatea agravării problemelor familiale de natură locatică, etc.);

 • e) imposibilitatea de a-și ajuta copiii (din motive independente sau nu de voința lor) deoarece aceștia au cerințe educative speciale.

Acte necesare:

 • a) cerere către Centrul de zi pentru copii preșcolari;

bjanchetă socială întocmită la domiciliul copilului potențial beneficiar de către personalul de specialitate din cadrul Centrul de zi pentru copii preșcolari care cuprinde informații privind părinții sau reprezentanții legali ai copilului, componența familiei, felul și dotarea locuinței, situația materială, aspecte privind condițiile de viață și sănătate ale membrilor familiei;

 • c) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum și recomandarea

medicului de specialitate atunci când este cazul;

 • d) aviz epidemiologie;

 • e) copii după actele de identitate - copil / părinți / reprezentanți legali;

 • f) adeverință de venit sau după caz, cupon pensie ori declarație venit;

 • g) certificat de căsătorie, sentință de divorț/ copie, certificat de deces (în funcție de caz).

Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) la expirarea perioadei menționate în contract și îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul personalizat de intervenție;

 • b) când se constată, în urma desfășurării anchetei sociale, depășirea situației de nevoie socială care a stat la baza furnizării serviciilor sociale specializate;

 • c) când absentează 30 zile cumulate neanunțat;

 • d) la solicitarea scrisă a părintelui/reprezentantului legal;

 • e) când nu sunt respectate de către beneficiar obligațiile prevăzute în contractul de furnizare de servicii sociale și in Regulamentul de Ordine Interioară.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru copii preșcolari” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, Iară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru copii preșcolari" au următoarele obligații:

medicâlășț


a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială^-socială,

Ar \ \


x- xv


economică;

 • b) să respecte regulamentul de ordine interioară din instituție;

 • c) să participe la activitățile organizate de instituție;

 • d) să respecte programul Centrului de zi pentru copii preșcolari;

 • e) să aibă o comportare civilizată;

 • f) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • g) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • h) să stabilească o relație de colaborare cu personalul centrului în acordarea serviciilor sociale, în interesul superior al copilului;

 • i) să respecte clauzele și termenele menționate în contractul de furnizare a serviciilor sociale încheiat cu Centrul de zi pentru copii preșcolari;

 • j) să respecte ora de sosire și de plecare în și din incinta centrului;

 • k) părinții au obligația de a participa la ședințele stabilite de comun acord cu personalul centrului în vederea interesului superior al copilului;

 • l) să anunțe din timp centrul în situația în care copilul este în imposibilitatea frecventării programului centrului mai mult de o zi.

Art. 7 - Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" sunt următoarele:

 • a)  de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

în activitatea centrului se respectă structura anului școlar

Programul zilnic al Centrului de zi pentru copii preșcolari este:

08.00-08.30: - Primirea copiilor;

08.30-09.00: - Micul dejun;

09.00-10.30: - Activități la alegere;

 • 10.30- 11.30: - Activități obligatorii;

 • 11.30- 12.00: - Activități recreative; Jocuri în aer liber;

12.00-13.00: -Prînzul;

13.00-15.00: - Program de somn;

15.00-16.00: - Plecarea copiilor;

Accesul în grădiniță al părinților (in afara programului de consiliere) se realizează după cum urmează:

-dimineața între orele 7.30 - 8.00;

-la prânz, la ora 12.30;

-după-amiază între orelel5.00-16.00

-în situații speciale (starea sănătății, activități extrașcolare ale copiilor sau alte situații) copiii pot pleca însoțiți de aparținători după servirea mesei de prânz.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • - acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora;

 • - colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (școli, unități sanitare, biserica, poliția, etc.) în vederea posibililor beneficiari;

 • - inițierea și organizarea de acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul sau in comunitate,precum si despre importanta existentei acestor servicii pentru copiii din comunitate și familiile acestora;

 • - clienții se pot adresa direct acestui serviciu sau prin referire din partea autorităților locale, organismelor private sau a altor instituții relevante în vederea prevenirii abandonului școlar și familial.


ANEXA NR3 la Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare^

,/fej . j;

 • c) elaborarea de rapoarte de activitate saptămînale și anuale vizate de către furnizorul dcșc

 • d) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acest© drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia.

 • e) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • f) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului.        Operațiunile și acțiunile

centrului se derulează în conformitate cu Ordinul 24/2004 privind Standardele minime obligatorii pentru centrele de zi.

Art. 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru copii preșcolari" funcționează cu un număr total de 7 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local 81 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei și statutului de funcții al ASSC Ploiești, din care:

 • a) personal de conducere: șef de centru -1 post

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar - 6 posturi;

 • (2) Raportul angajat/benefîciar este de 7/24.

Art. 9 - Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este:

- șef centru;

 • (2) - Atribuții sef centru:

Organizează campanii de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite de centru, prin întocmirea materialelor promoționale și distribuirea lor în diverse instituții, în colaborare cu echipa.

 • 1. Efectuează anchete sociale, în colaborare cu echipa pluridisciplinară, după caz, în vederea integrării copiilor cu risc social în centrul de zi;

 • 2. Vizeaza primirea în unitate a copiilor aflați în Centrul de zi;

 • 3. Răspunde de buna funcționare a Centrului la parametrii proiectați fiind responsabil de buna desfășurare a programului Centrului urmărind scopul, obiectivele și sarcinile realizate de echipă;

 • 4. Urmărește obținerea rezultatelor scontate pe plan local;

 • 5. întocmește documentele necesare bunei funcționări a centrului și înștiințează beneficiarii despre activitățile centrului afișîndu-le pe hol (misiunea, viziunea centrului de zi, carta drepturilor copilului, programul zilnic);

 • 6. Stabilește principii de funcționare optima în relația cu copiii și familiile lor privind codul de conduită, aducînd la cunoștință personalului si beneficiarilor, conținutul acestuia;

 • 7. întocmește condițiile prevăzute de funcționare interioara printr-un angajament, pe care-1 aduce la cunoștința beneficiarilor;

 • 8. Stabilește responsabilitățile fiecărui membru al echipei și urmărește modul în care acesta își îndeplinește sarcinile;

 • 9. întocmește planul anual de acțiune, în colaborare cu echipa. Acordă asistență pe tot parcursul programului, lucrează direct cu echipa și se implică în rezolvarea dificultăților coordonînd calitatea serviciilor de sănătate, educație, consiliere, terapie, îngrijire, hrană, petrecere a timpului liber și a altor activități de socializare, care determină dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor;

 • 10. Cunoaște programul, obiectivele, activitățile, rezultatele scontate, metodologia, indicatorii ce trebuie urmăriți și instrumentele de monitorizare, evaluare și raportare;

 • 11. Informează toți membrii echipei în legătură cu modificările aparute in program

 • 12. Vizeaza Planul Personalizat de Intervenție (PPI) tuturor copiilor și se asigură de punerea în aplicare a obiectivelor și de veridicitatea datelor consemnate în conținuturile lor;

 • 13. Verifică și asigură respectarea planului calendaristic al proiectului personalizat;

i

u t :

15 . e1 '

 • 14. Organizează sistemul de monitorizare și raportare internă;                   « ;

 • 15. Ține ședințe de lucru ori de câte ori este nevoie cu toată echipa interdisciplinară;         ..  4 y

 • 16. Realizează monitorizarea și evaluarea ppi pe baza indicatorilor stabiliți, culege datcle'de lă mdmbrii echipei;

 • 17. Răspunde și participă la toate acțiunile publice, ședințele pe plan local;

 • 18. Supervizează și evaluează periodic activitatea personalului de specialitate din subordine;

 • 19. Urmărește și se asigură de calitatea modului de igienizare în spațiul centrului, verificînd dezinfecția veselei și spălarea optimă a lenjeriilor de pe patuturile copiilor;

 • 20. Controlează respectarea programului zilnic de îngrijire, hrană, educație, consiliere,terapie din unitate;

 • 21. Realizează rapoarte de activitate ale Centrului de zi ori de cîte ori este solicitat;

 • 22. Controlează prezența zilnică a personalului din subordine și întocmește graficul de concedii de odihnă;

 • 23. Propune conducerii unității, cînd este cazul, prin referate scrise, sancționarea personalului din subordine;

 • 24. întocmește note interne în vederea desfășurării activității de control;

 • 25. Se asigură de respectarea celor cuprinse în angajamentul semnat de beneficiarii centrului prin interacțiunea cu ei, atenționîndu-i în privința obligațiilor asumate, în cadrul ședințelor organizate;

 • 26. Participă la întâlnirile periodice dintre părinți/educatori/psihologi, cînd este cazul;

 • 27. întocmește referate de necesitate în vederea achiziționării de bunuri materiale, rechizite și echipamente necesare pentru derularera activităților educaționale specifice centrului;

Se asigură de respectarea prevederilor protocolului de colaborare cu Grădiniță 23 în ceea ce privește asigurarea hranei copiilor din centru, prin transmiterea zilnică către aceasta instituție a situației cu numărul de copii beneficiari, în intervalul 8.20-8.30, conform prezenței copiilor din evidența noastra;

Semnează zilnic listele de alimente în colaborare cu asistentul medical, bucătarul și reprezentantul Grădiniței;

Vizeaza situația lunară emisa de Grădiniță 23 în ceea ce privește asigurarea preparării hranei copiilor din centru;

Acordă viza de certificare în privința realității, regularității și legalității pe referate și facturi;

Execută instructajul S.S.M. si P.S.I.;

Răspunde de administrarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din dotare;

Utilizează în modul cel mai eficient resursele locale (umane, financiare, materiale);

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Art. 10 - Personalul de specialitate de îngrijire și asistență*9). Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate:

 • a) educator- specializat (234203): - 2 posturi

 • b) psiholog (263411): - 2 posturi

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a)  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f)  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii caii respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Psihologii:

 • 1) Elaborează materiale informative și desfășoară activități de informare la nivelul comunității, în ceea ce privește serviciile oferite și benefiiciile acestora, pentru copil și familie, împreună cu echipa;

 • 2) întocmește chestionare pentru părinți și interviuri observaționale comportamentale, în scopul identificării nevoilor beneficiarilor;

 • 3) Studiază climatul familial și analizează problemele psiho-socio-familiale în scopul intervenției terapeutice, pentru realizarea echilibrului copil/familie;

 • 4) Observă și efectuează împreună cu celălalt specialist și în colaborare cu educatorii specializați, evaluarea dezvoltării copiilor din punct de vedere psihologic, în vederea identificării capacităților, dificultăților de comunicare/invățare/adaptare cu scopul stabilirii etapelor de intervenție, funcție de ■aracteristicile psiho-individuale și comportamentale specifice fiecărui copil;

 • 5) Stabilește diagnosticul copiilor cu probleme de relationare și adaptare pe fondul tulburărilor de limbaj (precizează dificultățile întîmpinate de copil, apreciază posibilitățile de comunicare de care dispune copilul);

 • 6) Oferă consultanță psihologică părinților, în scopul stabilirii corecte, realiste a problemelor descoperite în dezvoltarea/adaptarea copiilor;

 • 7) Completează fișele de evaluare inițiala/periodica pe toate ariile de dezvoltare,consemnînd progresele/ regrele/stagnările copiilor, împreună cu celălalt specialist;

 • 8) Interpretează datele obținute și elaborează recomandările pe care le consideră necesare, stabilind tipurile de dificultăți întîmpinate;

 • 9) Desfășoară activități de încadrare a copiilor în programul terapeutic și educațional, individual sau pe grupe de copii, în funcție de vîrsta, de dificultățile întîmpinate și de potențialul fiecărui copil, facînd o predicție a direcțiilor de evoluție care să faciliteze progresul în sfera dezvoltării psiho-individuale, în colaborare cu echipa;

 • 10) Stabilește formele de stimulare/ recuperare psihopedagogica, în funcție de nevoi și resurse, în colaborare cu echipa;

 • 11) Contribuie, alaturi de educatori, la orientarea școlară a copilului;

 • 12) Elaborează și implementează programul personalizat de intervenție, axat pe caracteristicile psihice, afectiv-volitive, cognitive și psihomotrice ale fiecărui copil, colaborînd cu ceilalți specialiști din centru;

 • 13) Stabilește obiectivele generale în funcție de nevoi și posibilități reale, precum și metodele și tehnicile de intervenție;

 • 14) Informează părinții asupra conținutului programului, propunînd planuri de intervenție comună, implicandu-i totodatî, în stabilirea obiectivelor și-n realizarea lor;

 • 15) Stabilește programul educațional și terapeutic de stimulare al copiilor, de recuperare a copiilor cu dificultățile de dezvoltare/adaptare/relaționare pe arii diferite de intervenție, în funcție de obiectivele propuse in PPI și adaptate potențialului copiilor, în lucru cu echipa;

 • 16) Derulează activități terapeutice individuale/grup, în vederea dezvoltării copiilor pe toate palierele vieții psihice, pregătind copilul pentru viață și motivîndu-1 pentru școală (terapii cognitive, ludoterapie, terapii ocupaționale și psihoterapie de expresie, terapie psihomotrică și abilitare manuală, terapii socio-afective și comportamentale, terapie de prevenire/corectare a limbajului și comunicării precum și a tulburărilor asociate, în funcție de caz);

 • 17) Ajută la proiectarea programului de socializare și integrare socială a copiilor în microgrupuri sau macrogrupuri sociale, în colaborare cu echipa, coordonînd activitatea zilnică a educatorilor și implicînd, după caz, părinții ai căror copii întîmpina dificultăți de adaptare și relationare;

 • 18) Reevaluează periodic dezvoltarea psihică și situația educațională (progres/regres/stagnare) |îff

vederea orientării școlare a copilului, împreună cu ceilalți specialiști;                           . W 'V jL J

 • 19) Oferă consiliere/terapie suportivă părinților ai căror copii întîmpina dificultăți de adaptarj^p^' fondul tulburărilor de limbaj și al altor tulburări socio-afective și comportamentale, in vederea asiguraribunbr relații adecvate cu copilul, realizării unui echilibru stabil copilului și realizării echilibrului între 'copil și familie, prevenind apariția unor disfuncții în relația părinte/copil;

 • 20) Stabilește o planificare a ședințelor de consiliere/terapie cu părinții, în funcție de nevoi:

 • - organizarea de întâlniri periodice cu părinții copiilor pentru a le aduce la cunoștință evoluția acestora,

 • - informarea în legătură cu schimbările de orice natură apărute în mediul familial,

 • - elaborarea de fișe terapeutice pentru părinți în vederea completării programului terapeutic acasă,

 • - consiliere prin tehnici comportamentale, terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenție terțiară, reeducare individuală/de familie, terapii suportive, terapii sugestive, în funcție de nevoi,

 • 21) Ține un jurnal de observații privind evoluția copilului, relațiile interpersonale copil-copil, copil-adult, participarea lui la viața de grup sau familie;

 • 22) Desfășoară activități de promovare a dezvoltării sănătății mentale în rîndul beneficiarilor centrului Asigură un climat propice dezvoltării armonioase a copilului oferind securitate și afectivitate,

coordonare, sprijin și consultantă psihologică personalului de îngrijire și de educație;

 • 23) Colaborează cu alți factori medico-sociali și educaționali și cu societatea civilă pentru soluționarea cazurilor dificile, prevenind abandonul și efectuează anchete psiho-sociale, după caz, împreună cu șeful de centru.

Programul terapeutic

Activitatea terapeutică, în cadrul centrului, este complexă și cuprinde mai multe module ce se desfășoară individual sau pe grupe de copii în funcție de vîrsta, nevoile, particularitățile psihice individualele nivelul propriu de dezvoltare, avînd ca scop principal facilitarea integrării/reintegrării optime a copiilor în comunitatea socială.

Terapeutul, alături de personalul centrului, urmărește integrarea optimă a copiilor în familie, în sistemul de învățămînt și în societate prin menținerea echilibrului psihic și fizic, necesar dezvoltării lor armonioase.

Activitățile sunt diversificate, și se desfășoară în mare parte sub formă de joc (în special la grupele mici și mijlocii) și cuprind atît acțiuni obișnuite - comune copiilor cît și activități de îmbogățire a cunoștințelor ajutînd în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

Programul terapeutic se derulează în urma evaluării dezvoltării copilului, în colaborare cu echipa pluridisciplinară și în urma discțtiilor purtate cu părinții copiilor beneficiari prin care li se aduce la cunoștința situația reală a copilului cuprinsă în PPI.

Părinții sunt angajați în identificarea nevoilor copilului și în stabilirea obiectivelor de lucru ce îl vor ajuta pe copil în dezvoltare sau recuperare, prin participarea la program sau prin găsirea strategiilor comune de realizare a maturității psiho-sociale a fiecărui copil, în funcție de caz.

Consilierea psihologică

Activitatea de consiliere se desfășoară în scopul funcționării psihosociale optime a persoanei.

Intervenția consilierului vizează prevenția în planul intelectual-cognitiv prin educarea copiilor, prin informare/formarea părinților, familiilor, personalului educațional cu privire la creșterea copiilor în plan psihologic, pentru rezolvarea problemelor emoționale și comportamentale, eliminarea riscurilor în dezvoltarea copiilor și a defavorizării școlare și sociale. De asemenea intervenția în cadrul ședințelor de consiliere urmărește rezolvarea unor situații de criza/probleme/conflicte prin participarea la ședințe de consiliere individuală sau de grup, întâlniri cu părinții, membrii familiei, resursele umane din centru, activități speciale.

Prin procesul de consiliere sunt promovate valori și atitudini precum respectul de sine, și promovarea propriei persoane, responsabilitatea socială și relaționarea pozitivă cu ceilalți.

.                                                        /* /   - “73 \ '

ANEXA NR.3 13 Regulament Organizare și Funcționare „Administrația Serviciilor Sociale Comunitare’    '             ! \-

li            J »

Consilierea preșcolarilor se realizează doar în urma discuțiilor cu părinții, pe baZăujiui acord,rec ițjFoc de reguli comune.

Educatorii


ț J U v

 • 1) Elaborează materiale informaționale și desfasoaăa activități de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și benefiiciile acestora, pentru copil și familie, împreună cu echipa;

 • 2) Se informează cu privire la istoricul copilului prin consultarea anchetei sociale, prin colaborarea cu familia beneficiarului si cu echipa;

 • 3) Asiguăa prin propria activitate, respectarea drepturilor copilului;

 • 4) Asigură supravegherea permanentă a copiilor;

 • 5) Se preocupă permanent de starea de sănătate a copiilor luînd măsuri adecvate, în colaborare cu personalul medical din instituție, pentru prevenirea îmbolnăvirilor;

 • 6) Lucrează cu grupa de copii din centru, după programul stabilit în funție de necesitățile copiilor din grup;

 • 7) Cunoaște și aplică modalități practice de evaluare, realizare și valorificare a potețialului copilului, alături de psihologi;

 • 8) Cunoaște situația familială a fiecărui copil, prin colaborarea cu echipa și se implică în rezolvarea problemelor care împiedică dezvoltarea normală a copiilor;

 • 9) Participă la întocmirea, organizarea si aplicarea Planului Individualizat de Intervenție, alături de echipa;

 • 10) Realizează programul educațional pentru dezvoltarea deprinderilor de viața independenta si răspunde de aplicarea lui în conformitate cu sarcinile ce-i revin;

 • 11) Ajută la învatarea si consolidarea deprinderilor de igiena si autoservire;

 • 12) Urmărește si asigura pregătirea pentru școală și societate a fiecărui copil din grupa și completează in Planul Personalizat de Intervenție aspecte ce privesc schimbările observate la fiecare copil;

 • 13) Discuta cu copilul într-un climat de încredere si respect;

 • 14) Contribuie, alături de psiholog, la orientarea școlara a copilului;

 • 15) Face prezența zilnică a copiilor în sala de grupă;

 • 16) însoțește copiii în deplasări efectuate în afara centrului (vizite, excursii);

 • 17) Răspunde pentru securitatea copiilor încredințați pe timpul zilei și informează șeful centrului, respectiv asistentul medical, în cazul în care apar modificări ale stării de sănătate a acestora;

 • 18) Organizează spațiul educațional;

 • 19) însoțește și supraveghează copii la masa, baie si ajuăa la alimentatare;

 • 20) Participă îa intalnirile cu părinții organizate în unitate;

 • 21) Realizează obiectivele legate de educația intelectuaăa, moral- civică, estetică și fizică a copiilor prin activitățile educaționale desfășurate zilnic;

 • 22) Informeaăa familia cu privire la evoluția copiilor și a eventualelor modificări comportamentale încercînd împreună cu aceștia soluționarea problemelor;

 • 23) Elaborează programul activităților recreative și de socializare, în colaborare cu echipa, tinînd cont de preferințele și particularitățile fiecărui copil;

 • 24) Participă împreună cu personalul de îngrijire la formarea abilităților de autoîngrijire, încurajînd în toate momentele autonomia copilului;

 • 25) Desfășoară cu copiii activități educative/recreative/socializare, adaptate vârstei lor și potențialului lor de dezvoltare, individual sau în grupuri de copii;

 • 26) îndrumă părinții și copiii unde este cazul, la consiliere;

 • 27) Abordează relațiile cu copiii sau grupul de copii în mod nediscriminator, evită să judece sau să eticheteze copilul;

 • 28) Observă atitudinile copiilor și încurajează toate aspectele pozitive ale comportamentelor, formîndu-le simțul responsabilității și stabilind limite în relația cu ei;

29) Colaborează cu alți factori educaționali și cu societatea civilă pentru soluționarea^cazurilor sociale.și .lează anchete sociale, după caz, împreună cu șeful de centru.                                < ... "

— - .


efectuează anchete sociale, după caz, împreună cu șeful de centru.

Programul educațional

Metodele educaționale utilizate în centru, strategiile aplicate valorizează copilul, îl diferențiază și îl individualizează în vederea sprijinirii dezvoltării săle potrivit ritmului propriu.

în demersul educațional este interzisă discriminarea copilului după criterii care vin în contradicție cu drepturile sale.

în demersul educațional se respectă dreptul copilului la joc (jocul reprezintă activitatea/forma fundamentală de învățare, mijlocul de realizare și metoda de stimulare a capacității și creativității copilului, ca un drept al acestuia și ca o deschidere spre libertatatea de a alege, potrivit trebuințelor proprii).

Activitățile desfășurate de educatorul specializat cu copiii care se încadrează la nivelul 3-5 ani se recomandă a fi gândite și organizate din perspectiva orientării spre socializare si dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala, pe când activitățile desfășurate cu copiii care se încadrează la nivelul 5-6 ani vor fi gândite și organizate din perspectiva pregătirii pentru școală.

întreaga activitate desfășurată de educatorii specialzati cu copiii la grupă se realizează pe baza cunoașterii temeinice și respectării obiectivelor specificate in PPI, aceștia fiind preocupați de crearea unui mediu educațional favorabil dezvoltării, bogat și adecvat, prin stimularea continua a învățării temeinice, favorizînd procesul integrării copilului în ciclu primar, de învătămînt și în societate.

Art. 11 - Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc.:

 • a) muncitor necalificat.(îngrijitor):-1 post

 • b) bucatar : -1 post

îngrijitorul (Muncitorul necalificat)

 • 1) Desfășoară activități de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și benefiiciile acestora pentru copil și familie, alături de echipă;

 • 2) Asigură zilnic curățenia și aerisirea spațiilor centrului, în condiții corespunzătoare, respectând normele igienico-sanitare în vigoare;

 • 3) Transportă pe circuitul stabilit gunoiul și reziduurile alimentare în condiții corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăță și dezinfectează pubelele în care se păstrează și se transportă acestea;

 • 4) Asigură îngrijirea corespunzătoare a copiilor din instituție;

 • 5) Participă efectiv alături de educatori la formarea deprinderilor elementare de igienă la copii, la programele de stimulare afectivă, după caz;

 • 6) Ajută la hranirea copiilor care necesită acest lucru;

 • 7) însoțește copiii alături de educatoare la plimbare, excursii;

 • 8) Ajută la îmbrăcatul/dezbrăcatul copiilor, ajută copiii la toaletă pentru igiena corporală, când este cazul și răspunde de securitatea lor;

 • 9) Duce, spală și calcă lenjeria copiilor;

 • 10) Spală și dezinfectează vesela copiilor beneficiari ai centrului;

 • 11) Efectuează curățenia și dezinfectarea mobilierului și a altror suprafețe;

 • 12) Se îngrijește și răspunde de obiectele de inventar și materialele din încăperile pe care le are în grijă

 • 13) Respectă normativele în vigoare, în procesul tehnologic de curățenie și igienizare;

 • 14) Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecțiuni apărute, șefului, pentru a lua măsurile necesare de remediere;

 • 15) Răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune;

 • 16) Răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor in fața organelor de control sanitar;


  S 3        ~      ~ ~ S       1 C ~ J G7’ - - - _- - - - - — ~     J £-------

  activității proprii;

  18) Efectuează_zilnic curățenia si aerisirea spatiilor centrului si răspunde de starea ae igiena'a umtătii


 • 17) își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția copihill dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, grupurilor sanitare etc.;

 • 19) Respectă confidențialitatea asupra activităților din centru;

 • 20) Participă la informări le/sedințele/organizate de conducerea centrului care au ca obiectiv cunoașterea și respectarea procedurilor legate de protecția muncii, securizarea și igienizarea spațiului;

 • 21) Abordează lucrul în echipa și colaborează cu restul angajaților pentru bunul mers al activității;

 • 22) Intervine în sprijinirea copilului în diverse probleme legate de adaptare și dezvoltare, în colaborare cu echipa;

 • 23) Asigură un climat de securitate fizică si afectivă pentru copii, alături de echipa pluridisciplinară;

 • 24) Dezinfectează regulat suprafețele și materialele de joc respectând standardele de igienă;

 • 25) Ia măsuri privind respectarea condițiilor igienico-sanitare din centru și participă activ la efectuarea acestora, atunci când este solicitat sau situația o impune(holuri acces, anexe sanitare, dormitor);

 • 26) Colaborează cu echipa, în vederea participării la întocmirea și implementarea PIP;

 • 27) Ajută după caz, la adaptarea copiilor în centru;

 • 28) Pregătește și strânge paturile copiilor;

 • 29) Utilizează corect echipamentele de muncă;

 • 30) Respectă și apără drepturile beneficiarilor

 • 31) îngrijitoarele deschid și închid grădinița și, în general, au grijă de clădirea unității.

Are responsabilitatea să asigure securitatea clădirii, a proprietății și a anexelor acesteia.

îndatoririle postului:

 • a) fac zilnic curățenia și în zonele exterioare din perimetrul centrului;

 • b) îngrijesc și răspund de obiectele de inventar și materialele din unitate;

 • c) ajută la transportul alimentelor (când este nevoie);

 • d) însoțesc copii la toaletă, la spălător;

 • e) dă ajutor copiilor la masă;

 • f) dă ajutor copiilor la dezbrăcat, îmbrăcat;

 • g) periodic efectuează dezinfectarea jucăriilor;

 • h) au un comportament etic cu copiii, cu colegele și părinții;

 • i) în situații “problemă” (urgențe), situații neprevăzute, pentru scurt timp, poate ajuta la supravegherea copiilor;

 • j) pregătesc și strâng paturile copiilor.

Bucătarul:

 • 1) Respectă normele de Securitate si Sanatate a Muncii si PSI;

 • 2) Respectă Regulamentul intern;

 • 3) Efectuează controale medicale periodice;

 • 4) Răspunde de ordinea și curățenia din bucătărie;

 • 5) Pregătește echipamentul de bucătărie pentru a fi folosit;

 • 6) Răspunde de întreținerea suprafețelor și ariilor de lucru;

 • 7) Asigură curățirea echipamentului de bucătărie și respectarea normativelor igienico-sanitare în

  vigoare;


  bunurilor;


 • 8) Asigură servirea mesei beneficiarilor în condiții corespunzătoare de igienă și de securitatea

 • 9) Răspunde de obiectele de inventar pe care le are in gestiune, nu are voie să înstrăineze alimente și obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

 • 10) Contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor și al resturilor alimentare, precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;


  VA

  • 11) întocmește în colaborare cu asistenta medicală a grădiniței 23, și administrat meniul săptămânal;

  • 12) Pregătește hrana la timp, de bună calitate și conform ratei alimentare stabilite;

  • 13) Participă la cântărirea și apoi primește alimentele de la administrator conform foii de alimente

  • 14) Semnează foaia zilnică de alimente;


 • 15) Asigură respectarea regulilor de igienă în folosirea alimentelor și în timpul cat servește masa copiilor;

 • 16) Urmărește zilnic termenele de valabilitate a alimentelor primite si semnalează prompt orice neregulă, conform condițiilor prevăzute de organele sanitare;

 • 17) Aduce la cunoștință șefului orice disfuncționalități apărute în bucătărie;

 • 18) Primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe linie ierarhică, în limita competențelor.

Alte sarcini:

-pregătește hrana la timp și în bune condiții;

-semnează foaia de alimente;

-dispune de cantitatea și calitatea hranei copiilor, potrivit rației de alimente. în acest scop este obligat să cunoască rațiile, gramajul la alimente și regulile principale de pregătire a mâncării pentru copii;

-răspunde de starea de curățenie a bucătăriei, a veselei și inventarul pe care îl are în primire;

-zarzavatul va fi curățat numai în camera destinată acestui scop;

-vasele vor fi spălate în camera destinată acestui scop;

-este obligat să respecte igiena la locul de muncă și atunci când se serve ște masa;

-este interzisă intrarea în bucătărie a altor persoane care nu fac parte din acest sector;

-are un comportament etic cu copiii, cu colegele și părinți;

-programul de lucru este 8.00-16.00;

-respectă normele Regulamentului de ordine interioară.

Art. 12 - Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Consiliului Local Ploiești, respectiv Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

CĂMINUL DE BĂTRÂNI PLOIEȘTI

(întocmit in conformitate cu prevederile HG nr.867/2015)


ART. 1 Definiție


(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social

Căminului de Bătrâni, care funcționează în subordinea Adminstrației Serviciilor Sociale Comunitare, serviciul public de asistență socială înființată prin HCL nr. 307/2002 în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

Căminul de Bătrâni a fost înființat ca urmare a implementării proiectului „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” în cadrul programului operațional regional, al axei prioritare 3- îmbunătățirea infrastucturii sociale, domeniul de intervenție: reabilitarea/modemizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Prin HCL nr. 273/2009 Consiliul local al municipiului Ploiești a aprobat proiectul

„Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” si cheltuielile legate de proiect.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații Căminului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social „Căminul de Bătrâni”, cod CAEN 8730 este organizat și funcționează în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001468/23.07.2014.

Căminul de Bătrâni funcționează în spațiul situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11 A- pavilionul B3, transmis în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin HCL nr. 185/03.12.2004

ART. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Căminul de Bătrâni” este de a furniza servicii de cazare, îngrijire și asistență socială și asistență medicală/recuperatorie pentru persoanele vârstnice în regim rezidențial sau temporar.

Căminul dispune de un număr de 24 de locuri permanente, din care 4 locuri sunt alocate persoanelor vârstnice cu dizabilitați.

Scopul Căminului este acela de a răspunde nevoilor sociale precum și a nevoilor speciale, individuale ale categoriilor de beneficiari indicați în alineatul precedent, în vederea depășirii situațiilor de dificultate în care aceștia se află, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ART. 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare                a -LV

respectarea prevederilor că|rWî general Legea nr. 292/2011 Șt asistenței locâil’e, ă


 • (1) Serviciul social „Căminul de Bătrâni” funcționează cu i

de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de__o___________

cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelof^^ștmc^ :^ju precum și alte acte normative secundare aplicabile domeniului.


 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca și Cămine pentru persoane vârstnice, aprobate prin Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentr serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Serviciul social „Căminul de Bătrâni” este organizat și funcționează în cadrului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, înființată prin HCL 307/2002. Prin HCL nr. 273/2009 Consiliul local al municipiului Ploiești a aprobat proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” și cheltuielile legate de proiect. Ca urmare a implementării proiectului este organizat și funcționează în municipiul Ploiești serviciul social sus menționat.

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social "Căminul de Bătrâni" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor

generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime                          de                          calitate                          aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Căminului de Bătrâni sunt următoarele:

 • a)   respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c)   asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e)   asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților

  persoanei beneficiare de a trăi independent;

  • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării activi

  soluționarea situațiilor de dificultate;                                                     j

  m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

  n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;


  ......__....._ r*

  o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor4c|j


*\

W/ăcșstcaa îh£„

■: % £ 'W5

integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea Căminului cu serviciul public de asistență socială

r) respectarea drepturilor omului

s) asigurarea autonomiei

ș) asigurarea intimității

t) asigurarea dreptului de a alege

țjrecunoașterea valorii fiecărei ființe umane și valorizării ei, indiferent de vârstă.

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Căminul de Bătrâni” sunt:

Pentru serviciile sociale de tip rezidențial:

 • - persoane vârstnice cu domiciliul în municipiul Ploiești

Pentru serviciile sociale cu caracter temporar:

 • - persoane vârstnice cu domiciliul în Ploiești sau din zone limitrofe ale municipiului Ploiești.

Pentru a beneficia de servicii sociale în cadrul Căminului este obligatorie încadrarea în criteriile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate persoane vârstnice persoanele care au împlinit vârsta stabilită de lege pentru pensionare.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în Cămin sunt următoarele:

 • a) ACTELE NECESARE

 • □  Cerere de admitere care este redactată și semnată de către solicitant/susținător legal. în cazul în care starea de sănătate a solicitantului nu permite obținerea consimțământului acestuia pentru acordarea serviciilor de îngrijire și/sau nu sunt identificați aparținători legali, decizia se ia de către Comisia de admitere, în baza anchetei sociale, recomandărilor medicale făcute de medicul de familie sau de către medicul specialist.

 • □  Buletin/Carte de identitate [persoana vârstnică, susținători (soț, soție, copii), reprezentanți legali]

 • □  Certificat de naștere;

 • □  Certificat de căsătorie (dacă este cazul);

 • □  Certificat de deces al soțului/soției/copil/copii sau sentința de divorț după caz;

 • □  Declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că acesta nu are familie/reprezentant și/sau susținători legali, sau dacă aceștia există care sunt motivele pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică aflată în dificultate.

 • □  Declarație notarială a susținătorilor legali ai persoanei vârstnice aflate în dificultate prin care să prezinte motivele pentru care refuză să o îngrijească.

  în cazul în care nu sunt găsiți aparținători (soț/soție/copii) ai solicitanților, personalul administrativ al Căminului de persoane vârstnice va înainta o adresă Poliției municipiului^PÎoieșîi^ Smerea identificării aparținătorilor.                                                                             -


  Stic,


■- •.

Acte medicale: scrisoare medicală eliberată de medicul de familie carș ^ cupiindăfiiât istoric, tratamente efectuate, recomandări privind internarea într-un Cămin pei^fu/jp^miane vârstnice, cu specificarea faptului dacă este deplasabil sau nu;

Analize medicale: RBW, aviz pneumologie, test HIV, coprocultură și copropărazftOlogic;

Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că persoana vârstnică nu este în evidență cu boli contagioase.

Aviz psihiatric eliberat de medicul psihiatru din care să rezulte că persoana vârstnică nu prezintă afecțiuni psihice și tulburări de comportament care să pericliteze buna desfășurare a activității Căminului (aptă pentru internarea în Cămin)

Anchetă socială și grilă de evaluare socio-medicală efectuată de personalul de specialitate al Căminului.

Dovezi care privesc veniturile solicitantului/susținătorilor. în cazul în care solicitantul/susținătorii nu au venit vor prezenta o declarație notarială care atestă acest fapt.

*Prin sintagma venit se înțeleg toate veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi pensii, ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională, alocație de sprijin, ajutoare și

salariate,

indemnizații cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări de la societățile și asociațile agricole, veniturile obținute din activitățile de valorificare a produselor agricole și a celor provenit din industria casnică și meșteșugărească prin exercitarea meseriilor, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, prestări servicii precum și din orice alte venituri realizate.


 • □  Adeverință venit impozabil eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

 • □  Dacă au fost identificați susținători legali se va solicita acestora o declarație notarială din care să rezulte că, în caz de deces al beneficiarului vor suporta cheltuielile de înmormântare.

 • □  Documente privind situația locativă (contract de vânzare cumpărare/ închiriere, certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul Finanțe Publice Locale etc).

 • □  Copie după actul care atestă existența unui loc de veci (dacă este cazul).

Personalul Căminului va solicita serviciilor specializate din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești informații existente în bazele de date administrate cu privire la solicitant.

Actele enumerate mai sus nu sunt limitative, Comisia de admintere/ieșire în/din Cămin putând cere și acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

 • b) CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR

Criteriile de eligilibitate ale beneficiarilor sunt următoarele :

 • □  Are domiciliul stabil în Ploiești, condiție obligatorie pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în sistem rezidențial.

 • □  Este o persoană vârstnică în sensul Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, adică este o persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.

 • □  Există locuri disponibile în Cămin. Selecția are în vedere respectarea identității, integrității, demnității și a nevoilor de îngrijire ale persoanei vârstnice solicitante.

 • □  Nu are familie sau nu se află în intreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale. în cazul în care se constată că există susținători legali, persoana vârstnică poate beneficia de servicii sociale în cadrul Căminului doar dacă susținătorii legali prezintă o declarație notarială din care rezultă că refuză să îi acorde sprijin și îngrijire.

 • □  Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în Cămin persoanele vârstnice care au încheiat un contract cu clauză de întreținere și/sau drept de abitație viageră. ../

 • □  Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii

necesare. în dosarul depus în vederea internării în Căminul de Bătrâni pentru, evaluarea stării de eligibilitate pot fi depuse și documente justificative cu privire la cheltuielile cu medicația necesară afecțiunilor de care suferă, facturi cu cheltuieli curente etc. . •:</  '   -/f ■'

 • □  Se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, din cauzâd^iiori; sțsi^kfiace sau psihice.

Dobândirea calității de beneficiar al serviciilor Căminului se realizează în următoarele condiții:

îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine reprezintă o măsură de asistență socială și poate fi dispusă numai pentru persoanele care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate de la pct. 1-3 și alte două criterii de la pct. 4-7.

Accesul unei persoane vârstnice în Cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

 • □  Necesită îngrijire medicală permanentă deosebită care nu poate fi asigurată la domiciliu și poate fi asigurată în cămin;

 • □  Nu se poate gospodări singură;

 • □  Este lipsită de susținători legali;

 • □  Nu are locuință și nu realizează venituri proprii.

în cazul în care mai multe persoane îndeplinesc simultan criteriile menționate mai sus, Comisia de admitere va întocmi un referat cu propunere de respingere/admitere ce va fi înaintat Directorului General al Serviciului Public de Asistență Socială Ploiești din subordinea Administrației Publice Locale, urmând ca acesta să emită decizia de respingere/admitere în Căminul de Bătrâni.

Nu pot fi internate în Căminul de Bătrâni persoane vârstnice care au afecțiuni psihice și/sau persoane cu tulburări de comportament care ar periclita buna desfășurare a activității sociale în instituție.

 • c) MODALITATEA PROCEDURALĂ DE ADMITERE/IEȘIRE ÎN/DIN CĂMIN

 • I. (1) Documentele menționate la art.l din prezenta procedură se vor depune la sediul Căminului de persoane vârstnice de către solicitant / aparținător legal/susținător legal.

(2) Serviciile sociale de îngrijire în Cămin sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 • II. (1) Cererile depuse împreună cu actele necesare, vor fi analizate de către o comisie constituită la nivelul ASSC Ploiești -Comisia de Admitere/Ieșire în/din Căminul de Bătrâni, denumită în continuare Comisia.

 • □  Comisia este formată din cinci membri titulari.

 • □  Membrii Comisiei sunt numiți prin dispoziția Directorului General ASSC Ploiești.

 • □  Comisia va verifica și analiza dosarul în maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, sau în regim de urgență (5 zile lucrătoare) în situațiile în care se impune acest lucru.

 • 111.(1) Ședințele Comisiei sunt consemnate într-un proces verbal.

 • □  La ședințele Comisiei pot participa, cu acordul majorității membrilor comisiei, persoanele vârstnice solicitante de îngrijire în Cămin, asistenții sociali ale căror cazuri sunt discutate, specialiști cooptați sau orice alte persoane care pot formula un punct de vedere argumentat, util și pertinent cererii care se analizează.

 • □  Prin grija secretarului Comisiei se va consemna în procesul verbal al ședinței prezenta persoanelor participante și punctele lor de vedere, urmate de semnăturile persoanelor participante.

  :~:ultatlva

  NO

  Nmp^ien>^ei,j cu l x V. /

  i^iWS^câîe s ii


Punctele de vedere consemnate ale persoanelor participante prevăzute în alin.(2) au valoare consultativă pentru membrii comisiei.                                                       / C

Propunerile Comisiei se formulează în urma votului majorității membrilor din motivarea opiniei divergente.

Comisia va întocmi un referat de respingere/admitere/ieșire în/din Cămin care va fi îna^tat General al Serviciului Public de Asistență Socială Ploiești din subordinea AdministrațteirlAi pentru emiterea deciziei de admitere/respingere/ieșire în/din Cămin.                        ■*=

 • (7) Șeful Căminului de Bătrâni va comunica solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere dispoziția referitoare la admitere/respingere/suspendare sau de reluare a serviciilor sociale acordate de Cămin.

 • IV. încetarea serviciilor

Constituie motive de încetare a dreptului la servicii privind îngrijirea în Cămin următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al Căminului de Bătrâni;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării Căminului de Bătrâni;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care Căminul a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; Art 12. Ord 73/2005-model contract;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al Căminului de Bătrâni, dacă prin aceasta este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • h) expirarea duratei pentru care a fost stabilită internarea temporară (conform cererii de finanțare trebuie să internăm pe o perioadă nedeterminată sau temporară);

 • i) forță majoră dacă este invocată, (cataclisme naturale, apariția unui focar de infecție epidemică etc.);

 • j) decesul beneficiarului;

 • k) orice situație în care contractul de acordare servicii de îngrijire încetează sau este reziliat.

Externarea/transferul din Cămin se va face numai:

 • 1. din rațiuni de ordin medical (agravarea stării de sănătate a beneficiarului);

 • 2. la dorința beneficiarului sau la cererea familiei care-i asigura in continuare întreținerea;

 • 3. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalți beneficiari;

 • 4. pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităților Căminului;

 • 5. în cazul în care cerințele de reabilitare ale beneficiarului depășesc posibilitățile de servicii ale Căminului;


republii

în raport cu situația sociomedicală și cu resursele economice de care dispun.                -r s 11 ‘

Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijire în căminele organizate potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.

în conformitate cu prevederile art. 25, alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, costul mediu lunar se stabilește respectând următoarele cerințe:

 • □  este elaborat anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii;

 • □  este întocmit în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal al personalului medical și a medicamentelor;

 • □  trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.

La stabilirea contribuției de întreținere s-au avut în vedere prevederile art. 529, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti, precum și ale art. 93 din Legea nr. 292/2011- Legea asistenței sociale, în baza cărora obligațiile de întreținere se stabilesc astfel încât să nu afecteze veniturile considerate a fi minim necesare vieții curente a persoanei/ persoanelor obligate la întreținere, precum și a copiilor acesteia/ acestora și astfel s-a hotărât diferențierea acesteia în funcție de gradul de dependență.

Se va achita o contribuție de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei beneficiare, după cum urmează:

 • □  persoanele independente- 2.200 lei

 • □  persoanele semidependente- 2.350 lei

 • □  persoanele dependente- 2.500 lei

Stabilirea gradului de dependență se va face în vaza H.G nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, de către Căminul de Bătrâni.

Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul de Bătrâni, care realizează venituri proprii din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum și din alte surse cu caracter permanent, sunt obligate la pl^ăjc^nțribuției lunare de întreținere.

Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția Mun a de întreținere în cuantum de până la 60?4 din valoarea veniturilor personale, fără a depă^cosiul de întreținere aprobat.                                                                 '

Conform art. 25, alin. 5, lit. b din legea 17/2000 privind asistența persoane lor-"vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (1162 lei), stabilit potrivit legii.

La stabilirea cuantumului contribuției de întreținere în sarcina susținătorilor legali, se va proceda astfel:

 • □  din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • □  suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susțintătorii legali îi au efectiv în întreținere.

în raport cu suma astfel rezultată, care reprezintă venitul mediu lunar pe o persoană, se stabilește suma lunară datorată de susținătorul legal al persoanei vârstnice îngrijite în Căminul de Bătrâni.

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt:

 • □  Veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi salariale,

 • □  Indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent din bugetul din care se suportă,

 • □  Pensiile de orice natură, indiferent din fondurile din care se plătesc acestea.

La calculul veniturilor realizate de persoana vârstnică îngrijită nu se iau în considerare drepturile bănești care se suspendă pe perioada de îngrijire în Cămin. De exemplu, potrivit Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, la art. 42 este reglementată posibilitatea obținerii unei indemnizații de însoțitor sau unui asistent personal. Pe perioada internării în Cămin vor fi suspendate aceste drepturi.

 • □  Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată

 • □  Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin, a) se acoperă valoarea totală a contribuției lunare , susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție.

 • □  Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau susținătorilor legali se stabilește prin angajamentul de plată semnat de persoana vârstnică, de reprezenantul său legal, după caz, de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

 • □  Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre j udecătorească.

ART.7

< ■/'

Activități și funcții                                                                 /         i           ?

Principalele funcții ale serviciului social "Căminul de Bătrâni” simt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; '

 • 2. găzduire pe o perioadă nedeterminată sau temporară;

 • 3. îngrijire personală;

 • 4. îngrijire medicală.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris (fluturași) care sunt distribuite în comunitate;

 • 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) care sunt postate pe site-ul ASSC Ploiești;

 • 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru Monitorul Primăriei;

 • 4. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor prin completarea unor chestionare.

 • 2. aplicarea prevederilor Codului de etică;

 • 3. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale Căminului prin realizarea următoarelor activități:

 • □  întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

 • □  întocmirea de propuneri pentru investiții;

 • □  întocmirea de referate de necesitate;

 • □  întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant;

 • □  întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului;

 • □  întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor.

ART. 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social "Căminul de Bătrâni" funcționează cu un număr de 24 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 383/29.11.2016, din care:


 • a) personal de conducere: Șef Serviciu Cămin pentru persoane vârstnice;           z1

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxilw:

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:^; c/

 • d) voluntari 0 .                                                                       eS'

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.

ART.9

Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este :

 • a) Șef de serviciu

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/Căminului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii Căminului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;


 • q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor legii.

ART. 11

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență

(1) Personalul de specialitate este:

 • a) asistent medical generalist (325901)-5 posturi

 • b) asistent social (263501)- 2 posturi

 • c) infirmieră (532103)-9 posturi

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii Căminului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Principalele atribuții ale asistenților medicali.

 • □  Este direct răspunzătoare de administrarea tratamentelor către beneficiari în timpul serviciului sau;

 • □  Administratează tratamentul oral și parenteral beneficiarilor (injecții, perfuzii conform recomandărilor medicilor menționate în foile de observație). Ia toate măsurile ce se impun pentru a avea certitudinea că beneficiarul a primit și a luat corect tratamentul. Urmărește (în mod deosebit) comportamentul beneficiarilor care sunt refractari la administrarea tratamentului, urmăresc ca beneficiarii să nu „mimeze” administrarea tratamentului, să nu-și provoace vărsături la scurt timp după administrarea medicației sau să folosească alte metode de evitare a administrării tratamentului sau diminuării afectului acesteia;

 • □  Urmărește în permanență efectele tratamentului prescris de către medic și aduce la cunoștința acestuia, dar și la cunoștința șefului ierarhic superior, observațiile făcute asupra evoluției făcute asupra evoluției beneficiarului (medicul poate decide modificări ale dozelor medicamentelor prescrise). Ia toate măsurile ce se impun pentru a rezolva situațiile de agitație psiho-motorie sau conflictuale dintre beneficiari prin alte metode decât cele terapeutice (acolo unde se poate), pentru a evita suplimentarea nejustifîcată a medicației. Medicația sau dozele de administrare se pot modifica numai în baza prescripției medicale a medicului, menționată în foaia de observație (în sensul ajustării dozei).

□ în timpul serviciului este direct răspunzătoare de medicația neadministrată și găsită. asupra beneficiarului sau în cutia cu medicamente a acestuia. Pentru deficiențele constatate'în acest sens de către conducerea Căminului sau de către organele de control abilitate, asistenții medicali vor fi sancționați;

'..1- /A

Von**

Urmărește evoluția funcțiilor vitale ale beneficiarilor (puls, tensiune artena^lei-.^^ respirație, tranzit intenstinal, diureză) și le notează în foile de observație a beneficiarilor;’^


Asigurarea îngrijirilor medicale :

 • □  Recoltează produsele biologice și patologice pentru analize, asigura transportul acestora la laborator și aduce rezultatele;

 • □  Efectuează pansamentele și bandajele necesare (pentru escoriații, plăgi, entorse, luxații, fracturi, imobilizări provizorii etc);

 • □  îngrijește escarele conform prescripțiilor medicale și menționează în raportul de tură evoluția acestora;

 • □  în absența medicului solicită ori de câte ori este nevoie serviciul de ambulanță și menționează în raportul de tură motivele solicitării și care este rezultatul acesteia (diagnostic, tratamentul administrat, recomandat și orice alte sugestii făcute de către personalul ambulanței).

 • □  Efectuează mobilizări active sau pasive ale beneficiarilor sau ale articulațiilor or anumitor părți ale corpului beneficiarilor. Aceste manevre se vor executa cu blândețe, profesionalism, în conformitate cu indicațiile primite din partea medicului;

 • □  Supraveghează manipularea echipamentelor și a instrumentarului medical, răspunde de depozitarea seringilor, acelor, materialelor tăioase/înțepătoare folosite în cutii și în spațiile special amenajate. Răspunde de depozitarea materialelor infectate, a deșeurilor clinice și a altor materiale sau instrumente cu potențial biologic sau contagios, periculos conform legislației în vigoare;

 • □  însoțește beneficiarul la efectuarea examenelor clinice/paraclinice de specialitate (consult interdisciplinar de specialitate efectuat în afara Căminului, controale medicale diverse, control oftalmologie- ochelari, consult sau lucrări stomatologice, protezare etc);

 • □  în cazul decesului unui beneficiar anunță medicul Căminului/serviciile medicale acreditate în vederea constatării decesului și eliberarea certificatului de deces;

Supravegherea stării generale a beneficiarilor:

 • □  Urmărește în permanență care este starea generală, comportamentul, evoluția relațiilor interumane între beneficiari sau beneficiari-salariați și aduce la cunoștința medicului observațiile privind evoluția sau modificările stării de sănătate ale acestora. Menționează în raportul de tură evoluțiile nefavorabile sau toate modificările observate în comportamentul beneficiarilor (legate de evoluția bolii/administrarea tratamentului) și atitudinea terapeutică/ verbală/ comportamentală pe care au urmat-o;

 • □  Aduce la cunoștință medicului modificările stării generale prin îmbolnăvirile intercurente ale beneficiarilor, asigurarea izolarea bolnavului suspectat sau diagnosticat cu o boală contagioasă. Anunță medicul la apariția unor probleme medicale urgente care poate periclita sănătatea beneficiarilor. în situații sau cazuri deosebite în care este depășită profesional sau ca posibilitate de intervenție și în absența medicului din unitate, solicitată asistența medicală prin apelarea numărului unic de urgență 112.

 • □  Asigură, răspunde și ia măsurile ce se impun pentru a controla comportamentul și atitudinea beneficiarilor pe durata transportului acestora;

  Coordonarea activităților infirmierilor:


O#’ /N

\’r\

Controlează și răspunde de activitatea desfășurată de infirmier, repartizași iajihțrăre^îOi.Fă fiecare infirmier pe dormitoare/alte spații în care va efectua curățe^iâ^și^ddzipf^ția. Organizează, instruiește periodic, supervizează și răspunde de activitatea? înfirn^tjfor din subordine (de folosirea corectă a materialelor de curățenie, dezinfecție și igienă;..§upr^vegherea beneficiarilor și toate aspectele din domeniul de activitate pe toată perioada de lucru);

□ Verifică dacă infirmierii cunosc, aplică și respectă prepararea corectă și concentrațiile substanțelor dezinfectante care sunt folosite pentru mobilier, suprafețele din saloane, holuri, grupuri sanitare etc.

 • □  Verifică modul în care infirmierii respectă regulile de igienă la efectuarea băii corporale generale, tuns, bărbierit, tăierea unghiilor, la mâini și picioare ale beneficiarilor dependenți. La efectuarea băii corporale generale asistentul medical trebuie să fie prezent și să observe orice modificare somatică, tegumentară, sau a diverselor segmente ale corpului beneficiarilor, pe care ulterior le aduce la cunoștință superiorului/medicului de familie al beneficiarului.

 • □  Verifică modul în care a fost efectuată schimbarea pampers-ilor în conformitate cu procedura operațională în acest sens. Verifică modul în care se face colectarea și depozitarea lor.

 • □  Supraveghează modul în care infirmierii asigură și efectuează alimentația pasivă a beneficiarilor dependenți.

 • □  Verifică zilnic sau ori de câte ori este nevoie dacă infirmierii au efectuat controlul curățeniei în spațiile de depozitare personale ale beneficiarilor (noptieră, dulap, sub saltea etc.).

 • □  Verifică zilnic sau ori de câte ori este nevoie dacă se aduce la patul beneficiarilor plosca sau urinarul (după caz). Verifică apoi dacă s-a efectuat evacuarea, spălarea, dezinfectarea și depozitarea corespunzătoare a acestora în spațiile special amenajate.

Coordonează și supravehează activitatea blocului alimentar:

 • □  Verifică din punct de vedere calitativ și cantitativ mâncarea beneficiarilor, verifica dacă mâncarea pregătită a fost apreciată pozitiv/negativ de către beneficiari și le notează în raportul de tură al bucătarului.

 • □  Este prezent la eliberarea alimentelor din magazie, participă, supraveghează, verifică și semnează pentru conformare, dacă acestea corespund din punct de vedere cantitativ, calitativ, în momentul eliberării din magazia unității.

 • □  Verifică și răspunde de modul în care personalul de la bucătărie cunoaște și folosește corect concentrațiile substanțelor dezinfectante (afișarea lor la loc vizibil) care sunt folosite la dezinfectarea veselei, a vaselor de bucătărie și respectării timpilor de execuție. Verifică și răspunde de modul în care se respectă circuitele funcționale în acest compartiment, de efectuarea corespunzătoare a curățeniei în blocul alimentar și consemnează în raportul de tură al bucătarului aspectele constantate.

 • □  Menționează în raporul de tură dacă au fost corect efectuate spălarea, cloraminarea, uscarea, depozitarea vaselor și echipamentelor din bucătărie. Comunică orice alte nereguli constatate conducerii Căminului.

Alte atribuții:

□ Respectă programul de lucru în conformitate cu graficul de lucru, aprobat de conducerea Căminului și folosește integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nu

1 7 , '

părăsește instituția fără anunțarea în scris a conducerii Căminului;                    /A

Asigură predarea și primirea serviciului în mod corespunzător fapticjiș^criptic-jpe b|ză de semnătură. Menționează în raportul de tură activitatea pe care a desfășurat-o dinîcaîjâ sa rejfasă tratamentul efectuat, evoluția beneficiarilor și alte evenimente medicalș>imp'ortăăte7dcosebite petrecute în timpul serviciului. Are obligația să comunice imediat conducerile amin ului sau medicului de familie/sistemul național unic de urgență 112 orice evenimenfcsseare pune în pericol siguranța beneficiarilor.

 • □  Notează personal în raportul de tură activitatea medicală desfășurată, observațiile asupra evoluției stării de sănătate a beneficiarilor, alte observații și sunt direct răspunzători pentru însemnările făcute sau pentru ceea ce nu au consemnat și trebuia să fie menționat.

 • □  La sfârșitul raportului de tură fiecare asistent medical va semna personal.

 • □  Cunoaște condiția și legislația persoanelor cu dizabilități, posibilitățile acestora de adaptare în cadrul Căminului, dar și în societate și participă la activitatea de integrare a beneficiarului, conform programelor individuale de servicii.

 • □  Cunoaște și respectă codul profesional și legislația specifică funcției deținute. Răspunde de luarea de decizii în domeniul său de activitate.

 • □  Respectă modul de completare a registrelor de serviciu (caietul de raport de tură, caietul de control igienico-sanitar bloc alimentar, caietul de sterilizare etc.)

 • □  Are interdicția de a părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului. în caz de neprezentare a schimbului, anunță conducerea Căminului pentru a fi luate măsurile necesare.

 • □  Răspunde de viața, securitatea, sănătatea fizică și morală a persoanelor încredințate, pe toată perioada programului de lucru.

 • □  Respectă drepturile beneficiarilor și sesizează orice abuz comis de personal asupra beneficiarilor.

 • □  Acordă îngrijire în situații de urgență, însoțește beneficiarii la spital în toate cazurile.

 • □  Completează documentele de evidență a medicamentelor și documentele de evidență a beneficiarilor.

 • □  Realizează educația sanitară pentru menținerea stării de sănătate, supraveghează și răspunde de condițiile igienico-sanitare de mediu.

 • □  Respectă reglementările privind controlul, prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale.

 • □  Participă la întocmirea propunerii săptămânale de meniu (ținând cont ca meniul să fie variat de la o zi la alta și ținându-se cont pe cât posibil și de preferințele beneficiarilor).

 • □  Participă la întocmirea necesarului de medicamente, supraveghează calitatea igienico-sanitare a alimentelor.

 • □  Verifică dacă meniul zilnic este afișat, se asigură că pentru beneficiarii care urmează un anumit regim alimentar se oferă o alimentație pe baza recomandărilor medicului de familie sau a medicului specialist.

 • □  Participă la evaluarea beneficiarului admis în Cămin din punct de vedere al stării de sănătate și gradului de autonomie păstrată, nevoilor speciale de tratament, riscurilor posibile și consemnează în fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului toate detaliile.

Principalele atribuții ale infirmierilor:

își desfășoară activitatea numai sub îndrumarea și supravegherea asistențiloțsifi^ig^H^gșfului Căminului sau medicului de familie/specialist.                                           A


Preia persoanele nou internate și ajută la pregătirea lor în vederea examinării-' V

Pregătește paturile și schimbă lenjeria persoanelor internate.              i

Transportă lenjeria de pat și de corp la containerele speciale de spălătorie, curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor igienice.

Efectuează dezinfecția zilnică a mobilierului din camere, a podelelor și grupurilor sanitare.

Pregătește saloanele pentru dezinfecție ori de câte ori este nevoie.

Efectuează dezinfecta și curățenia cărucioarelor și a altor echipamente care servesc la deplasarea persoanelor imobilizate.

 • □  Colectează în recipiente speciale materialele sanitare și instrumentarul de unică folosință utilizat și asigură transportul acestora în spațiile amenajate pentru a fi ridicat de firma responsabilă cu incinerarea deșeurilor medicale.

 • □  Efectuează toaleta zilnică a persoanelor internate imobilizate, ori de câte ori este necesar, cu respectarea normelor de igienă sub îndrumarea asistenților medicali.

 • □   Se ocupă de schimbarea lenjeriei de pat și de corp, asigurarea condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea poziției etc.

 • □  Supraveghează și asigură alimentarea persoanelor dependente.

 • □  Respectă graficul de ture stabilit de conducerea Căminului.

 • □  Respectă codul de etică

 • □   își desfășoară activitatea în mod responsabil în conformitate cu reglementările profesionale și cerințele postului

 • □  Pregătește persoana avută în îngrijire în cazul în care aceasta necesită internare spitalicească.

 • □  Este atentă la igiena personală (referitor la halat, papuci, bentiță/bonetă de păr)

 • □  Răspunde cu promptitudine solicitărilor bolnavilor.

 • □  Respectă normele igienico-sanitare și de protecția muncii.

 • □  Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infencțiilor nosocomiale.

 • □   Pastreaza confidențialitatea cu privire la situația socio-medicală a beneficiarilor; are o atitudine permanent non-discriminatorie.

 • □  Asigură utilizarea și păstrarea în bune condiții a inventarului pe care îl au în primire.

 • □   Trebuie să utilizeze echipamentele de protecție din dotare (mănuși, halate, bonete etc).

 • □  Trebuie să păstreze echipamentele de protecție în bună stare.

 • □   Trebuie să respecte instrucțiunile de securitate a muncii și situații de urgență.

 • □  Trebuie să fie prezenți la toate manifestările din Cămin unde este necesară supravegherea beneficiarilor.

Principalele atribuții ale asistenților sociali:

 • □  întocmește evaluarea inițială pentru cazurile care solicită internarea în Căminulfde. Bătiânip%

...          .                               ..                        .                     .                                             7  V'7  '                   \-z

 • □  Consiliază și oferă informații familiilor si susținătorilor legali asupra drepturilor si obligațiilor

acestora, asupra drepturilor persoanelor vârstnice, a serviciilor disponibilele plan local ’șiîâii instituțiilor speciale                                                             A */•

 • □  Ține evidența dosarelor, copiilor și oricăror altor acte ale beneficiarilor.

^5=Ahss^sS'

 • □  Consililiază beneficiarii cu nevoi sociale sau speciale în toate activitățile (ex: menținerea, luarea legăturii cu familia, obținerea unor drepturi/acte, facilitarea accesului la unele servicii, instituții)\

 • □  Completează dosarele beneficiarilor în conformitate cu standardele specifice de calitate

 • □  Organizează activități de socializare și petrecere a timpului liber, în incinta Căminului și în comunitate

 • □  Aduce la cunoștință conducerii instituției orice disfuncții întâlnite care pot aduce prejudicii sănătății beneficarilor Căminului de Bătrâni.

 • □  Realizează consiliera personalului cu planul individual de intervenție P.I.I., Programul individual de recuperare.

 • □  Participă activ la munca de echipă în vederea soluționării cazurilor.

 • □  Participă la activitățile de terapie ocupațională și de socializare și în echipă la evaluarea deprinderilor de viață independentă ale beneficiarilor din Cămin

 • □   Realizează bio-psiho-sociale ale beneficiarilor pentru identificarea și definirea problemelor/nevoile/dificultăților cu care se confruntă, efectuează anchete sociale.

 • □  Realizează și reactualizează permanent baza de date cu beneficiarii cu nevoi sociale sau speciale din instituție și face demersuri pentru clarificarea situației acestora.

 • □  Aduce la cunoștința beneficiarului cu nevoi speciale sau sociale în concordanță cu nivelul lui de înțelegere și cu gradul de dizabilitate/handicap, orice informație pertinentă referitoare la P.I.I precum și a modalitățile de aplicare propuse.

 • □   Organizează activități specifice prevenirii și combaterii situațiilor care implică un risc social crescut de marginalizare și excludere socială

ART. 12

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) magaziner-1 post

 • b) muncitor calificat-5 posturi

 • c) muncitor necalificat-2 posturi

Principalele atribuții ale bucătarilor:

 • □  Asigură pregătirea mâncărurilor conform prescripțiilor dietetice de prelucrare a alimentelor specificate de asistenți/medicul de familie/specialist.

 • □  Primește alimentele de la magazie, verificând cantitatea acestora și le transportă în condiții corespunzătoare de igienă respectând circuitele special amenajate ale blocului alimentar

  c


Respectă orarul de distribuire al mesei și răspunde de cantitatea și calitatea porțiilor' repâftifetș?"' Răspunde de ridicarea și păstrarea probelor de alimente.

Răspunde de aplicarea normelor de igienă impuse și de igiena personală.       i

Răspunde împărțirea corectă a mâncării conform numărului de porții existent'^ \ Asigură transportul mâncării în vase corespunzătoare acolo unde se distribuie

Transportă resturile alimentare și ambalajele la locurile special amenajate.

Răspunde de buna funcționare și tehnica de utilizare a aparaturii și utilajelor din dotare și igienizarea acestora.

Răspunde de păstrarea și depozitarea produselor alimentare, semipreparatelor și preparatelor alimentare în blocul alimentar cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare.

Participă activ la întreținerea ustensilelor de bucătărie și a echipamentului din dotare. Răspunde de păstrarea în bune condiții a inventarului dat în folosință, ustensile și aparatură. Răspunde de respectarea normelor de igienă și securitate a muncii.

Răspunde de utilizarea resurselor existente inclusiv în interesul unității.

Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal

(halat, bonetă, încălțăminte).

își desfășoară activitatea în mod responsabil conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului

Respectă programul de lucru.


Principalele atribuții ale magazinerului:

 • □  Are obligația să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu ce îi revin.

 • □  Nu înstrăinează mijloace și bunuri aparținând Căminului fără acordul prealabil al șefului ierarhic.

 • □  Păstrează în bune condiții inventarul.

 • □  Cunoaște și respecta procedurile în ceea ce primește predarea-primirea produselor din gestiune.

 • □  Nu permite accesul în depozit persoanelor străine sau a personalului decât într-un scop de serviciu determinat.

 • □  încuie și supraveghează permanent depozitele.

 • □  întocmește și completează documente specifice.

 • □  întocmește un registru de gestiune referitor la stocuri.

 • □  Participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia Căminului.

 • □   Realizează recepția bunurilor dacă acestea corespund calitativ și cantitativ cu datele înscrise în documentele de însoțire.

 • □   întocmește documente necesare la constatarea diferențelor sau deficiențelor calitative de orice proveniență (ambalare, manipulare, transport) în prezența persoanei de la care primește marfa.

 • □  Răspunde de mărfurile stocate.

 • □   îndeplinește orice alte sarcini de serviciu primite de la șeful ierarhic.

Principalele atribuții ale instalatorului:

 • □  Efectuează lucrări de reparații și întreținere la instalațiile sanitare din dotarea Căminului de bătrâni.

 • □  Efectuează lucrări de verificare periodică a scurgerilor pluviale, a vanelor din subsoluri și rețelelor de alimentare și transport a apei și a agentului termic.

 • □  Execută lucrări de racordare la rețeaua de apă a utilajelor și aparaturii din dotarea Căminului.

 • □  Respectă sarcinile primite de la șeful ierarhic.

 • □  Păstrează ordinea și curățenia la locul de muncă.

 • □  Participă la activități aflate în afara sferei de activitate solicitate de șeful ierarhic.

 • □  Răspunde de respectarea termenelor stabilite în derularea activității de reparații și întreținere a instalațiilor sanitare.

□ Să întrețină ustensilele de lucru, mașinile și alte echipamente.


Principalele atribuții ale muncitorilor necalificați/personalul pentru curățenie: \

\r -4

Asigură curățenia zilnică în curtea Căminului

Mătură aleile, greblează și întreține curățenia spațiilor verzi.

Pe timpul iernii îndepărtează zăpada și gheața de pe alei, asigurând căile de acces către Cămin. Pe timpul verii asigură întreținerea periodică a zonelor verzi și a celor plantate (cosire, desburuienire, săpare, udare, tăiat crengi, tratament dăunători).

Evacuează gunoiul și alte reziduri și îl depozitează la locul indicat, asigură curățenia


platformelor de gunoi menajer.

 • □  Transportă gunoiul și alte reziduri la tancul de gunoi în condiții corespunzătoare, răspunde depunerea lor corectă în recipiente separate.

 • □  Ajută în caz de urgență la transportul beneficiarilor.

 • □  Ajută la transportul și depozitarea în magazie a dacă magazinerul îi solicită ajutorul.

 • □  Ajută la mutarea mobilierului, transportul de materiale de reparații la construcții etc.

 • □  Ajută la încarcarea/descărcarea și transportul mărfurilor, materialelor și echipamentelor în incinta Căminului.

 • □  Execută dezinsecția și dezinfecția Căminului sub îndrumarea șefului ierarhic superior.

 • □   Curăță terasele clădirilor Căminului asigurând funcționarea scurgerilor pluviale.

 • □  Primește și răspunde de materialele necesare curățeniei.

 • □   îndeplinește întocmai toate indicațiile șefului direct privind întreținerea curățeniei, salubrității, dezinfecției și dezinsecției.

 • □  Respectă permanent regulile de igienă personală.

 • □  Poartă în permanență echipamentul de protecție stabilit.

 • □   Respectă normele de protecție și tehnică a securității muncii.

ART. 13

Finanțarea Căminului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, Căminul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor Căminului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local al al municipiului Ploiești;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.