Hotărârea nr. 22/2018

Hotãrârea nr. 22 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi estimări 2019-2021 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 22


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări 2019-2021 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor

Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia precum și Raportul de specialitate nr. 55593/06.02.2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări 2019-2021 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări 2019-2021 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de baza conform Anexei nr. 2

Art. 3 Aprobă lista de investiții conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

Contrasemnează: SECRETAR, Laurenț u Di I I


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa 1 C &


Instituția publica: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

PROPUNERI

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

2.744,00

3.845,00

3.835,00

3.835,00

3.835,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

2.744,00

3.845,00

3.835,00

3.835,00

3.835,00

Venituri din prestări servicii

33.10.Q8

662,00

650,00

650,00

650,00

650,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

Subvenții de la bugetele locale pentru Instituții publice

43.10.09

2.020,00

3.185,00

3.185,00

3.185,00

3.185,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

62,00

10,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.744,00

3.845,00

3.835,00

3.835,30

3.835,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.678,00

3.835,00

3.835,00

3.835,00

3.835,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.678,00

3.835,00

3.835,00

3.835,00

3.835,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

w

2.219,00

3.379,00

3.379,00

3.379,00

3.379,00

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1.812,00

3.259,00

3.304,00

3.304,00

3.304,00

Salarii de baza

10.01.01

1.775,00

3.249,00

3.294,00

3.294,00

3.294,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

37,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

PROPUNERI 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

407,00

120,00

75,00

75,00

75,00

Contribuții de asigurări sociale de stal

10.03.01

281,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

94,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

20,00

4,00

Fond de solidaritate

10.03.07

0,00

68,00

75,00

75,00

75,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

459,00

456,00

456,00

456,00

456,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

308,00

351,00

351,00

351,00

351,00

Furnituri de birou

20.01.01

31,00

13 00

13 00

13 00

13 00'

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

54,00

70,00

70,00

70,00

70,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

42,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

169,00

220,00

220,00

220,00

220,00

Reparații curente

20.02

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

49,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

49,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

60,00

53,00

53,00

53,00

53,Q0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

60,00

53,00

53,00

53,00

53,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

PROPUNERI 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

21,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Protecția muncii

20.14

2,00

4.00

4,00

4,00

4,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si ingheturllor

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0,00

0,00

0 00

0,00

0 00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

16,0CT

16,00

16,00

16,00

16,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

4,00

6,00

5 00

5,00

5,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12,00

10,00

11 00

11,00

11,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

|Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

66,00

10,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

66,00

10,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

66,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

66,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

49,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

17,00

10,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

COMPARTIMENT


DIRECTOR,


<r\ -

7        . *S.'


FINANCIAR-CONTABILITATE,


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anii 2017-2018

Număr maxim de posturi în anul 2017

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2018 lei

Modificarea nr. de posturi în anul 2018 (+/-) față de anul 2017

Număr maxim de posturi în anul 2018

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018 mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

TOTAL SALARII

43

6409,65

43

275615

3307380

3307,38

din care:

CAPITO

UL............................

din care:

I

Funcții de demnitate publică

-

Primar

0

-

Viceprimar

0

-

Secretar

II

Funcții publice

35

35

A. Funcții publice generale

1 .Inalti funcționari publici

-

Secretar general al județului și al municipiu

ui București

2.Funcții publice de conducere

3

3

-

Secretar al municipiului, al sectorului

municipiului București, al orașului și al comunei

Director Grad I

1

11343

1

11343

136116

136

Director adjunct

Sef serviciu Grad II

2

9766

2

19532

234384

234

Sef serviciu Grad l

.iîsș&îsi* -

Sef de birou

3.Funcții publice de execuție

32

32

■■ ■ . . »

a) Clasa I - studii superioare-

29

29

■■■                           f •' : •'

consilier superior gradația 2

1

6734

1

6734

80808

81

consilier superior gradația 3

8

7071

8

56568

678816

679

consilier superior gradația 5

15

7429

2

17

126293

1515516

516

consilier principal gradația 3

1

5540

-1

0

0

0

0

consilier principal gradația 4

5678

1

1

5678

68136

68

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

LISTA DE INVESTIȚII

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2016

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

10,00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71,01

10,00

1

71.01.03

2

Licențe

71,01,30

10,00

3

71.01.30

0,00

4

71.01.30

0,00

5

71.01.30

0,00


COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2018

La secțiunea dezvoltare, bugetul se ridică la nivelul sumei de 10 mii lei din care:

>     10 mii lei pentru achiziționarea a 15 licențe antivirus în vederea protejării bazei

de date, atât pentru serviciul de evidență informatizată cât și pentru serviciul de stare civilă.


COMPARTIMENTUL, FINANCIAR CONTABILITATE MANEA MARCELA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări 2019-2021, al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.30/2005 având ca obiect de activitate evidența persoanelor, eliberarea cărților de identitate, precum și înregistrarea certificatelor de stare civilă.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a făcut în conformitate cu Lege nr.2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018; Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se situează la nivelul sumei de 3845 mii lei, și este prezentat detaliat în anexa nr. 1 și anexa 2 astfel:

> VENITURI TOTALE :    3845 mii lei din care:

 • - venituri proprii                            650 mii lei

 • - subvenții bugetul local (funcționare)     3185 mii lei

 • - subvenții bugetul local (dezvoltare)         10 mii lei

  > CHELTUIELI TOTALE

  3845 mii lei din care:

  • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  • - TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  • - SECȚIUNEA DEZVOLTARE

  • - 3379 mii lei

  • - 456 mii lei

  • -   10 mii lei

Față de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR, ADRIAN-FLORIN


VICEPRIAȚAR,, GEORGEPANĂ


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze: /)?

PALAȘ-ALEXANDRU PAUL CLAUDIA-OANA SĂLCEANU ANDREI GHEORGHE    z

GHEORGHE SIMION-SÂRfiU ZOIA STAICU        1 /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Nr.55593/06.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018 si estimări 2019-2021 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se situează la nivelul sumei de 3845 mii lei, fiind structurat astfel:

> VENITURI TOTALE :    3845 mii lei

 • - venituri proprii                            650 mii lei

 • - subvenții bugetul local (funcționare)     3185 mii lei

 • - subvenții bugetul local (dezvoltare)         10 mii lei

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a făcut în conformitate cu:

Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art.26 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale, bugetele trebuie structurate si aprobate pe secțiuni.

A

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

Prevederilor art.7 din Legea nr. 153/2017 “Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”,

Aprobarea bugetului are la bază, Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli constituit la nivelul sumei de 3845 mii lei se prezintă astfel:

> CHELTUIELI TOTALE


3845 mii lei din care:


 • - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  -3379 mii lei

  - 456 mii lei


 • - TITLUL II BUNURI SI SERVICII

 • - SECȚIUNEA DEZVOLTARE              .......... w ..  - ■-/c

Fundamentarea bugetului pe anul 2018 a avut ca punct de referință realizările^ anului 2017 atât în ceea ce privește partea de venituri, cât și cea de cheltuieli; JîLcega^ ce privește analiza veniturilor proprii, s-a avut în vedere recuperarea cheltuielilor provenind de la comunele arondate, precum și veniturile provenind din prestarea serviciilor, atât în regim normal, cât și în regim de urgență în interesul persoanelor fizice.

> Titlul I „cheltuieli de personal”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 3379 mii lei si este structurat astfel:

monitorizarea la decembrie 2017 si ianuarie 2018

10.01.01

211,00 mii lei x 1 luna

261.34 mii lei x 11 luni

3086 mii lei

10.01.06

0.66 mii lei xl2 luni

10 mii lei

Contribuții angajator ianuarie, contribuții angajator 11 luni

Ianuarie 52 mii lei

3002x2.25% = 68 mii lei

120 mii lei

Gradații si promovări 2018

53 mii lei

Medicale,

65 mii lei

diferente ptr.persoane cu raport de munca suspendat

45 mii lei

total

3379 mii lei

Diferența pentru fondul de salarii constă în aplicarea:

 • - prevederilor art.7 din Legea nr. 153/2017 “Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”,

 • - conform HCL 253/28 iulie 2017, prin care s-au stabilit salariile de baza ale funcționarilor publici si a personalului contractual din cadrul familiei ocupationale”Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești si Consiliului Local al Municipiului Ploiești si din serviciile publice din subordinea acestora, precum si a HCL 514/19.12.2017 privin stabilirea salariilor de baza ale funcționarilor publici ai a personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administrație” din Primăria Municipilui Ploiești si Consiliului Local al Municipiului Ploiești si din serviciile publice din subordinea acestora.

 • - 5 promovări în grade profesionale pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile conform Legii nr. 188/1999, republicată cu modificările și completările ulterioare - Statutul funcționarului public;

 • - 6 avansări în gradație - acordare sau modificare spor de vechime pentru salariații care îndeplinesc condițiile conform prevederilor 153/2017 “Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”,

La Titlul II „cheltuieli cu bunuri si servicii”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 456 mii lei, cu mențiunea ca se diminuează cu 3 mii lei fata de nivelul anului 2017 si este structurat astfel:

-20.01.01 „furnituri de birou”, bugetul se ridica la nivelul sumei de,;13~naij lei, necesar la achiziționarea de tipizate pentru buna desfășurare a activiWi’iîS^^EP (Serviciul de evidenta informatizata a persoanelor si Serviciul de " stare civila); precum si achiziționarea de furnituri de birou;                              . Y a i

 • - 20.01.02 „materiale de curățenie”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 5 mii lei,necesar la achiziționarea produselor de curățenie, avand in vedere numărul mare al persoanelor deservite, atat pe stare civila, cat si pe evidenta informatizata.

 • - 20.01.03 „incalzit iluminat si forța motrica”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 70 mii lei necesara achitării consumului de gaze(5.07 mii x 6 luni = 30.4 mii lei) si energie electrica (3,3 mii lei x 12 luni = 39,6 mii lei).

 • - 20.01.04 „apa, canal si salubritate”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 8 mii leinecesara achitării consumului de apa (3,2 mii lei) si a serviciilor de salubritate (4,8 mii lei).

 • - 20.01.08 „posta, telecomunicații, radio, internet”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 30 mii lei, necesara achitării serviciilor de telecomunicații, internet, mentenanta rețea securizata, servicii informatice, precum si achiziționarea de timbre poștale pentru corespondenta.

 • - 20.01.09 „materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 5 mii lei - 20.01.30 „alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 220 mii lei, pentru:

 • - plata contractelor in derulare (202.4 mii lei);

 • - alte cheltuieli (17.6 mii lei);

a) contracte in derulare: - revizie lunara generator:      1,2 x 12 = 14.4 mii lei

b) alte cheltuieli:

 • - aparate apa:                   0,7 x 12 = 8.4 mii lei

 • - service imprimante:           0,3 x 12 = 3.6 mii lei

 • - servicii de paza:               5,5 x 12 = 66 mii lei

 • - service aere condiționate:     0,85 x 8  =6.8 mii lei

 • - servicii curățenie              5,5 x 12 = 66 mii lei

 • - contract POS                0,10x12 = 1.2 mii lei

 • - mentenanta antiefractie        1,5 x 4 = 6 mii lei

 • - mentenanta sistem incendiu 1.2 x 4 = 4.8 mii lei

 • - serviciu actualizare legislație 0.2 x 12 = 2,4 mii lei

 • - sistem monitirizare           0,2 x 12 = 2,4 mii lei

 • - servicii informatice           1,70 x 12 = 20.4 mii lei

202,4 mii lei

 • - coserit                                2 mii lei

 • - semnătură electronica:              0.6mii lei

 • - revizie stingatoare:                   2 mii lei

 • - legatorie:                              8 mii lei

 • - revizie gaze si centrala               5 mii lei

17.6mii lei

TOTAL:   220 mii lei

 • - 20.02 “reparații curente”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 5 mii lei k o

 • - 20.05.30 „alte obiecte de inventar”, bugetul se ridica la nivelul s^mei'îd^? mii lei,

necesara dotării serviciului de evidenta informatizata cu camera foto? ..

 • - 20.06.01 “deplasări interne, detasari, transferuri” bugetul se ridica la nivelulîsu®| de

53 mnlei                                                       . ..

 • - 20.11 “cârti, publicații si material documentare”, bugetul se ridiqada niVfelufcsumei

de 4 mii lei -20.13 “pregătire profesionala”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 18 mii lei -20.14 “protecția muncii”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 4 mii lei

- 20.30.03 “prime de asigurare non-viata”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 6 mii lei - 20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri si servicii”, bugetul se ridica la nivelul sumei de 10 mii lei, alte chelt.necesare desfășurării in condiții optime a activitatii instituției.

> Secțiunea dezvoltare, bugetul se ridică la nivelul sumei de 10 mii lei, Necesar pentru achiziționarea unor licențe antivirus in vederea protejării bazei de date.


COMPARTIMENT

FINANCIAR- CONTABILITATE,

MANEA MARCELA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri: - venituri proprii

650,00 mii lei

3.185,00 mii lei

10,00 mii lei

3.845,00 mii lei


 • - subventii/transferuri de la bugetul local(functionare)

 • - subventii/transferuri de la bugetul local(dezvoltare)

TOTAL Cheltuieli: suma de 3.845,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7) „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri incasate ’

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surs. de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)  Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar

de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichida.ea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.


DIRECTOR EXECUTIV^

Mariana Ile&na Gavri


Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

/Z.       -----<7/O

.. ■

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,

- A                                I

I


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE '         0/

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări 2019-2021 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești
Data:      Q ?  2