Hotărârea nr. 218/2018

Hotãrârea nr. 218 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 218 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 32/14.06.2018 a Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr.3841/12.06.2018, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, ca urmare a aplicării unor masuri în domeniul resurselor umane;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 264/15.06.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare si Administrativ, raportul de specialitate nr. 96/21.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 149/20.06.2018 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.06.2018;

în conformitate cu prevederile art.15, lit„a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.07.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.3/30.01.2018, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^^XBC George Sorin Niculae BOȚEAM

Contrasemnează:


SECREȚAR.

Laurențm DȚȚl


Anexa la H.C.L. nr.STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

Comitet director

1

Manager

S

2

Director medical

s

3

Director financiar -contabil

s

1. SECȚIA PEDIATRIE 1- AMBULATOR INI

EGRAT Nr. Paturi = 57

Personal medical superior

4

1

medic primar - sef secție

s

5

1

medic primar

s

6

2

medic primar

s

7

3

medic primar

s

8

4

medic primar

s

9

5

medic primar

s

10

6

medic primar

s

11

7

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

12

2

asistent medical principal sef

PL

13

8

asistent medical principal

PL

14

9

asistent medical principal

PL

15

10

asistent medical principal

PL

16

11

asistent medical principal

PL

17

12

asistent medical principal

PL

18

13

asistent medical principal

PL

19

14

asistent medical principal

PL

20

15

asistent medical principal

PL

21

16

asistent medical principal

PL

22

17

asistent medical principal

\PL

23

18

asistent medical principal

24

19

asistent medical principal      i

I

PL

25

20

asistent medical principal

/

PL

26

21

asistent medical             •./Ss,

PL

27

22

asistent medical

r &

PL

28

23

asistent medical

PL

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

29

24

asistent medical

PL

30

25

asistent medical

PL

31

26

asistent medical debutant

PL

32

27

asistent medical debutant

PL

33

28

asistent medical debutant

PL

34

29

asistent medical debutant

PL

35

30

asistent medical debutant

PL

36

31

sora medicala principala

M

Personal auxiliar= infirmiere

37

32

infirmiera

G

38

33

infirmiera

G

39

34

infirmiera

G

40

35

infirmiera

G

41

36

infirmiera

G

42

37

infirmiera

G

43

38

infirmiera

G

44

39

infirmiera

G

45

40

infirmiera

G

46

41

infirmiera

G

47

42

infirmiera

G

48

43

infirmiera

G

49

44

infirmiera

G

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie

50

45

îngrijitor

G

51

46

îngrijitor

G

52

47

îngrijitor

G

53

48

îngrijitor

G

54

49

îngrijitor

G

II. SECȚIA PEDIATRIE II- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 45

Personal medical superior

55

1

medic primar - sef secție

S

56

1

medic primar

3 ' '.XX

S

57

2

medic primar

V

... s

58

3

medic primar

59

4

medic primar

s

60

5

medic primar

71

s

61

6

medic rezident

s

Pers<

jnal n

nediu sanitar

62

2

asistent medical principal sef

PL

63

7

asistent medical principal

PL

» •

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

64

8

asistent medical principal

PL

65

9

asistent medical principal

PL

66

10

asistent medical principal

PL

67

11

asistent medical principal

PL

68

12

asistent medical principal

PL

69

13

asistent medical principal

PL

70

14

asistent medical principal

PL

71

15

asistent medical principal

PL

72

16

asistent medical principal

PL

73

17

asistent medical principal

PL

74

18

asistent medical principal

PL

75

19

asistent medical

PL

76

20

asistent medical debutant

PL

77

21

asistent medical debutant

PL

78

22

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= infirmiere

79

23

infirmiera

G

80

24

infirmiera

G

81

25

infirmiera

G

82

26

infirmiera

G

83

27

infirmiera

G

84

28

infirmiera

G

85

29

infirmiera

G

86

30

infirmiera

G

87

31

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

88

32

îngrijitor

G

89

33

îngrijitor

G

90

34

îngrijitor

G

91

35

îngrijitor

G

III. SECȚIA CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA + AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi - 25

Personal medical superior

92

1

medic primar - sef secție

S

93

1

medic specialist

S

94

2

medic primar

S

95

3

medic primar

S

96

4

medic primar

S

97

5

medic primar                  's

s

98

6

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

NR. CRT.

Nr. crt.

X.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

99

2

asistent medical principal sef

PL

100

7

asistent medical principal

PL

101

8

asistent medical principal

PL

102

9

asistent medical principal

PL

103

10

asistent medical principal

PL

104

11

asistent medical principal

PL

105

12

asistent medical principal

PL

106

13

asistent medical principal

PL

107

14

asistent medical

PL

108

15

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar^ infirmiere

109

16

infirmiera

G

110

17

infirmiera

G

111

18

infirmiera

G

112

19

infirmiera

G

113

20

infirmiera

G

114

21

îngrijitor

G

115

22

îngrijitor

G

116

23

îngrijitor

G

117

24

îngrijitor

G

IV. COMPARTIMENT ATI Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

118

1

medic primar - sef secție

S

119

1

medic primar

s

120

2

medic specialist

s

121

3

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

122

2

asistent medical principal sef

PL

123

4

asistent medical principal

PL

124

5

asistent medical principal

PL

125

6

asistent medical principal      \

/ ....

.PL

126

7

asistent medical principal '^©7

®L.

127

8

asistent medical principal .~ > •

* -

PL

128

9

asistent medical principal \\

./©.

129

10

asistent medical principal      \o

' PL

130

11

asistent medical

. ."j ȘTT

ys

131

12

asistent medical

PL

132

13

asistent medical debutant

PL

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

133

14

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= infirmiere

134

15

infirmiera

G

135

16

infirmiera

G

136

17

infirmiera

G

137

18

infirmiera

G

138

19

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

139

20

îngrijitor

G

140

21

îngrijitor

G

V. COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE (CPU) Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

141

1

medic primar - sef

secție

S

142

1

medic primar

S

143

2

medic specialist

S

144

3

medic specialist

S

145

4

medic specialist

S

146

5

medic specialist

S

147

6

medic rezident

S

148

7

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

149

2

asistent medical principal sef

PL

150

8

asistent medical principal

PL

151

9

asistent medical principal

PL

152

10

asistent medical principal

PL

153

11

asistent medical principal

PL

154

12

asistent medical principal

PL

155

13

asistent medical principal

PL

156

14

asistent medical principal

PL

157

15

asistent medical principal

PL

158

16

asistent medical principal

PL

159

17

asistent medical principal

PL

160

18

asistent medical

PL*

161

19

asistent medical

PL

162

20

asistent medical

PL

163

21

asistent medical

PL

164

22

asistent medical debutant

PL

165

23

asistent medical debutant

PL

166

24

asistent medical debutant

PL

167

25

asistent medical debutant

PL

■ -------------------------------------------------------------------

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

168

26

registrator medical principal

M

169

27

registrator medical principal

M

170

28

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

171

29

infirmiera

G

172

30

infirmiera

G

173

31

infirmiera

G

174

32

infirmiera

G

175

33

infirmiera

G

176

34

infirmiera

G

177

35

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

178

36

îngrijitor

G

179

37

îngrijitor

G

180

38

îngrijitor

G

181

39

îngrijitor

G

182

40

îngrijitor

G

Personal auxiliar= brancardieri

183

41

brancardier

G

184

42

brancardier

G

VI. SPITALIZARE DE ZI NR. Paturi = 8

VII. UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA

VIII.

POSTURI FIXE GENERALE

1. FARMACIE

Alt personal

185

1

farmacist primar - sef

S

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

186

1

asistent medical farmacie principal

PL

187

2

asistent medical farmacie

PL

188

3

asistent medical farmacie debutant

PL

2. STERILIZARE (DIETETIC)

X

Personal mediu sanitar

. ■—£=

A *

/

189

1

asistent medical principal £

■ -2

PL

190

2

asistent medical principal î

i X:--. V

PL-

191

3

asistent medical principal

XPP

192

4

asistent medical

---------'

VA

193

5

asistent medical

"''PL

3. BLOC OPERATOR

\

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

Personal mediu sanitar

194

1

asistent medical principal sef

PL

195

1

asistent medical principal

PL

196

2

asistent medical principal

PL

197

3

asistent medical principal

PL

198

4

asistent medical principal

PL

199

5

asistent medical principal

PL

200

6

asistent medical

PL

201

7

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

202

8

infirmiera

G

203

9

infirmiera

G

204

10

infirmiera

G

4. LABORATOR ANALIZE MEDICALE + AMBULATOR

Personal medical superior

205

1

sef laborator

S

206

1

medic specialist

S

Alt personal

207

2

chimist principal cu gestiune

S

208

3

biolog specialist

S

Personal mediu sanitar

209

1

asistent medical lab.principal sef

PL

210

4

asistent medical lab.principal

PL

211

5

asistent medical lab.principal

PL

212

6

asistent medical lab.principal

PL

213

7

asistent medical lab.principal

PL

214

8

asistent medical lab.principal

PL

215

9

asistent medical lab.principal

PL

216

10

asistent medical lab.principal

PL

217

11

registrator medical principal

O 2

M

Personal auxiliar^ inqriiitori curățenie laborator

s

........

218

12

îngrijitor                         3K

<■          I ‘.g

5. LABORATOR RADIOLOGIE. IMAGISTICA MEDICALA

-------------ITW

Personal medical superior

219

1

medic specialist sef laborator

V

4-

s

220

1

medic soecialist

s

221

2

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

222

2

asistent medical rad.principal sef

PL

223

3

asistent medical rad.,principal

PL

224

4

asistent medical rad.,principal

PL

225

5

asistent medical rad.,principal

PL

226

6

asistent medical rad..principal

PL

227

7

asistent medical rad.,principal

PL

228

8

asistent medical rad.,principal

PL

229

9

asistent medical rad..principal

PL

230

10

asistent medical radiologie

PL

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie laborator

231

11

îngrijitor

G

6. LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Personal medical superior

232

1

medic specialist

S

233

2

medic rezident

S

Alt personal

234

3

kinetoterapeut debutant

S

235

4

profesor principal

SSD

Personal mediu sanitar

236

5

asistent medical principal

PL

237

6

asistent medical principal

PL

238

7

asistent medical principal

PL

239

8

asistent medical debutant

PL

7. CENTRU SANATATE MINTALA COPII (CSM)

Personal medical superior

240

1

medic primar sef

S

241

1

medic primar

S

Alt personal

242

2

psiholog principal

S

243

3

psiholog specialist

S

244

4

psiholog stagiar

S

245

5

psihopedagoq             X

S

246

6

kinetoterapeut               <i/'c

S

247

7

kinetoterapeut             &X-'

S

248

8

asistent social

249

9

asistent social

Pers<

anal r

nediu sanitar

\    ■ ’"7

Z «Jbț/S s >

250

10

asistent medical principal

rw.......

Xpl

251

11

asistent medical principal

PL

252

12

asistent medical principal

PL

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

253

13

asistent medical debutant

PL

254

14

asistent medical debutant

PL

255

15

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

256

16

infirmiera

G

257

17

infirmiera

G

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie

258

18

îngrijitor

G

259

19

îngrijitor

G

260

20

îngrijitor

G

8. COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTEN"

fEl MEDICALE

Personal medical superior

261

1

medic specialist

S

262

2

medic specialist

S

263

3

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

264

4

asistent medical principal

PL

9. COMPARTIMENT STATISTICA SI INFO

RMATICA MEDICALA

265

1

asistent medical debutant statistica

PL

266

2

statistician principal

M

267

3

statistician principal

M

268

4

statistician

M

10. CABINET MEDICINA DENTARA (asiqura si urgentele)

Personal medical superior

269

1

medic

S

270

2

medic

s

Personal mediu sanitar

271

3

asistent medical

PL

272

4

asistent medical debutant

PL

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE IN SPECIALITATE

1. CABINET PEDIATRIE

Personal mediu sanitar

V

273

1

asistent medical principal

274

2

asistent medical

eL

2. CABINET OFTALMOLOGIE

<'

Perși

□nai medical superior

/ f-Ja

275

1

medic specialist

•S*.

276

2

medic specialist

s

Perși

□nai r

nediu sanitar

277

3

asistent medical debutant

PL

278

4

asistent medical debutant

PL

«■ '

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

3. CABINET ENDOCRINOLOGIE

Personal medical superior

279

1

medic primar

S

280

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

281

3

asistent medical principal

S

282

4

asistent medical debutant

PL

4. CABINET O.R.L.

Personal medical superior

283

1

medic primar

S

284

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

285

3

asistent medical principal

PL

286

4

asistent medical principal

PL

5. CABINET CHIRURGIE SI ORTOPEDIE

PEDIATRICA

Personal mediu sanitar

287

1

asistent medical

PL

288

2

asistent medical debutant

PL

6. CABINET DERMATOVENEROLOGIE

Personal medical superior

289

1

medic specialist

S

290

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

291

3

asistent medical principal

PL

292

4

asistent medical debutant

PL

7. CABINET ORTOPTICA

Personal medical superior

293

1

medic specialist

S

294

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

295

3

asistent medical principal

PL

296

4

asistent medical debutant     z,<-

PL

8. CABINET CARDIOLOGIE

Personal medical superior

297

1

medic specialist                 !

sas

298

2

medic rezident                 v

©s

Personal mediu sanitar

299

3

asistent medical principal

- -......... ■       A **

/PL

300

4

asistent medical debutant

■5-J "t

PL

9. CABINET ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

- *=

Personal n

nedical superior

301

' 1

I

I

I

I

medic specialist

_

I s

t ►

*

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

302

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

303

3

asistent medical principal

PL

304

4

asistent medical debutant

PL

10. CABIN

ET NEUROLOGIE

’EDIATRIC)

X

Personal medical superior

305

1

medic specialist

S

306

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

307

3

asistent medical debutant

PL

308

4

asistent medical debutant

PL

PERSONA

L DIN APARATUL FUNCȚIONA

Compartiment Financiar - Contabilitate

309

1

economist

grad IA

S

310

2

contabil

treapta IA

M

311

3

contabil

treapta IA

M

Corni

sartiment Achiziții Publice, Contractare

312

1

1 economist

grad IA

S

Corni

sartiment Juridic

313

1

]consilier juridic

grad IA

S

Compartiment Tehnic

314

1

inginer

grad 1

s

Corni

?artiment Securitatea muncii, P.S.I.

protecție c

vila si situații de urgenta

315

1

subinginer

grad 1

SSD

Compartiment Informatica

316|    1

1

inspector de specialitate

grad 1

s

Biroul Management al Calitati

Serviciilor

Medicale

317

1

sef birou

S

318

1

economist

grad 1 A

S

319

2

inspector de specialitate

grad 1 —

s

320

3

inspector de specialitate

grad III.

X S

Compartiment R.U.N.O.S.

l

321

1

economist

grad IA

v s

322

2

economist

grad IA

s

323

3

referent

treapta IA

M

Compartiment Administrativ

324

1

economist

grad IA

S

325

2

economist

grad IA

S

326

3

arhivar

M

Compartiment Aprovizionare, transport

327

I 1

c

1

|

1

casier

1

M

NR. CRT.

A

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

328

2

magaziner

M

PERSONAL DESERVIRE

Personal de deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa, lumina si încălzire

329

1

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta III

G

330

2

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta IV

G

331

3

muncitor electrician

treapta II

G

Personal de deservire - posturi fixe- stati

centrale de oxiqen

332

4

muncitor calif.- instalator

treapta II

G

333

5

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

334

6

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

335

7

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta II

G

336

8

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta III

G

Personal d

e deservire - post f

x - centrala telefonica

337

9

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

338

10

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

Personal de deservire - confecționare, re

parare, intretinere inventar moale- len

erie

339

11

_

L

muncitor calif.- lenjereasa

treapta IV

G

Personal de deservire - aprovizionare,manipulare,depozitare si deservire

mijloace de transport

340

12

muncitor calif.

treapta IV

G

Personal d

e deservire - post fix - mijloc de transport

341

13

muncitor calificat - șofer

treapta II

G

342

14

muncitor calificat - șofer

treapta II

G

Personal de deservire - preparare hrana

n blocurile

alimentare

343

15

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

344

16

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

345

17

muncitor calificat - bucatar

treapta III

G

346

18

muncitor calificat - bucatar

treapta IV

G

347

19

muncitor necalificat

G

348

20

muncitor necalificat

G

349

21

muncitor necalificat

G

Alt personal auxiliar

Spălătorese

350

22

spalatoreasa

G

351

23

spalatoreasa

G

352

24

spalatoreasa

G

Perse

mal a

uxiliar= îngrijitori curățenie

ț /C ■

353

25

îngrijitor                         fc-'i

G

354

26

îngrijitor

G /

355

27

îngrijitor                           V'--

■X, 'XT/

.<g

356

28

îngrijitor

*        ............. <ț

;VG

357

29

îngrijitor

' G

358

30

îngrijitor

G

NR. CRT.

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

359

31

îngrijitor

G

360

32

îngrijitor

G

361

33

îngrijitor

G

362

34

îngrijitor

G

363

35

îngrijitor

G

Personal medical superior (medici competente limitate)

364

1

medic

S

365

2

medic

S

366

3

medic

S