Hotărârea nr. 217/2018

Hotãrârea nr. 217 privind aprobarea statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 217 privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive nr. 3/07.06.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 2977/06.06.2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești ca urmare a procesului verbal al ședinței de Consiliu Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești cu nr. 3/06.06.2018;

având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 263/15.06.2018 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.81/13.06.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.06.2018;

în baza prevederilor art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare „consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(l) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.07.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 117/25.04.2018 și anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 134/23.04.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

^DINTE DE ȘEDINȚĂ, e Sorin Niculae BOTEZ

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII

Nr. cri

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

S

3

3

Contabil sef

S

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

S

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

s

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

I

27

23

Actor (teatru)

s

I

28

24

Actor (teatru)

s

I

29

25

Actor (teatru)

s

debutant

30

26

Regizor artistic

s

IA

31

27

Regizor tehnic

I

32

28

Regizor tehnic

I

33

29

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

34

1

Sef formație muncitori

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

I

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE RECUZITERINr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala "

de conducere

de execuție

41

1

Recuziter

i A           '«II

42

2

Recuziter

I             ')

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERiE

43

1

Muncitor calificat (costumiera)

i

44

2

Muncitor calificat (costumiera)

i

45

3

Peruchier

M

i

SECȚIA REVISTA

46

1

Sef secție

S

47

1

Scenograf

S

IA

48

2

Dirijor

S

IA

49

3

Coregraf

S

IA

50

4

Actor (teatru)

S

IA

51

5

Actor (teatru)

s

IA

52

6

Actor (teatru)

s

IA

53

7

Actor (teatru)

s

IA

54

8

Actor (teatru)

s

IA

55

9

Actor (teatru)

s

I

56

10

Actor (teatru)

s

I

57

11

Artist instrumentist

s

IA

58

12

Artist instrumentist

s

I

59

13

Artist instrumentist

s

I

60

14

Solist balet

s

IA

61

15

Solist balet

s

I

62

16

Solist vocal

s

IA

63

17

Solist vocal

s

IA

64

18

Solist vocal

s

IA

65

19

Solist vocal

s

I

66

20

Instrumentist

I

67

21

Instrumentist

I

68

22

Instrumentist

I

69

23

Instrumentist

I

70

24

Balerin

s

I

71

25

Balerin

s

I

72

26

Balerin

s

1

73

27

Balerin

s

1

74

28

Balerin

s

1

75

29

Balerin

s

1

76

30

Balerin

1

77

31

Balerin

1

78

32

Regizor tehnic

1

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

79

1

Sef formație muncitori

80

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

81

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

82

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

83

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

84

5

Recuziter

M

1

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

85

1

Muncitor calificat (costumiera)

1

86

2

Muncitor calificat (costumiera)

1Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala.

de conducere

de execuție

87

3

Machior

I

SECȚIA TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

88

1

Sef secție

s

89

1

Scenograf

s

l

90

2

Actor (teatru)

s

l

91

3

Actor (teatru)

s

92

4

Actor (teatru)

s

93

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

IA

94

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

95

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

96

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

I

97

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

li

98

10

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

99

11

Actor (mânuitor păpuși)

I

100

12

Artist plastic

s

II

101

13

Regizor tehnic

I

102

14

Regizor tehnic

I

TEHNIC TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

103

1

Operator sunet

s

IA

104

2

Maestru lumini

I

105

3

Maestru lumini

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

106

1

Sef formație muncitori

107

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

108

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

109

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

110

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORM

<\TIE E

UTAFORIE - PICTURA

111

1

Sef formație muncitori

112

1

Artist plastic

I

SERV

CIULI

EHNIC LUMINI SUNET DR>

lMA revista

113

1

Sef serviciu

s

114

1

Operator sunet

s

I

115

2

Maestru sunet

I

116

3

Maestru sunet

III

117

4

Maestru lumini

I

118

5

Maestru lumini

I

119

6

Maestru lumini

I

120

Maestru lumini

I

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

121

1

Sef serviciu

s

122

1

Consultant artistic

s

IA

123

2

Consultant artistic

s

IA

124

3

Consultant artistic

s

IA

125

4

mpresar artistic

s

IA

126

5

mpresar artistic

s

I

127

6

mpresar artistic

s

III

128

7

Specialist

s

IA

129

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIENr.

Nr.

Funcția contractuala

Nivelul

Grad profesional/ ■: Treapta profesionala ji

crt

crt

de conducere

de execuție

studiilor

130

1

Sef serviciu

S

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

AX

131

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

• <<

i

132

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

133

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

134

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

135

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

136

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

137

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

i

ATELIER TAPIȚERIE

138

1

Muncitor calificat (tapiter)

i

ATELIER TAMPLARIE

139

1

Sef formație muncitori

140

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

141

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

142

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

i

ATELIER MECANO - ELECTRIC

143

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

i

144

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

i

145

3

Muncitor calificat (electrician)

i

COMP

ARTIM

ENT JURIDIC - CONTENCK

)S

146

1

Consilier juridic

S

IA

COMP

ARTIM

Ent cabinet director

5ENERAL

147

1

Referent de specialitate

S

II

COMP

ARTIM

ENT FINANCIAR CONTABI

-ITATE, CASIERIE

148

1

Economist

S

IA

149

2

Economist

s

IA

150

3

Economist

s

IA

151

4

Economist

S

IA

152

5

Economist

S

IA

153

6

Economist

S

IA

154

7

Economist

S

I

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

155

1

Economist

s

IA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

156

1

Economist

s

IA

157

2

Economist

s

IA

158

3

Economist

s

IA

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

159

1

Sef serviciu

s

160

1

Referent de specialitate

s

III

161

2

Magaziner

M

162

3

Pompier

163

4

Controlor bilete

M;G


Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

164

5

Plasator sala

M;G

165

6

Plasator sala

M;G

166

7

Supraveghetor sala

M;G

167

8

Supraveghetor sala

M;G

168

9

Supraveghetor sala

M;G

169

10

Supraveghetor sala

M;G

170

11

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

i

171

12

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

i

172

13

Paznic

173

14

Paznic

174

15

Paznic

175

16

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

176

1

Șofer (autocar)

i

177

2

Șofer (autoturism)

i

178

3

Șofer

M

i

RESURSE UMANE,

STEFANOVlEOGENIA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

Art. 1.

DISPOZIȚII GENERALE

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești a fost înființat prin Decizia nr. 116 din 05.08.1949, a fostului Comitet Provizoriu al Comunei Urbane Ploiești, asimilat cu județul, sub denumirea de Teatrul de Stat Ploiești, si este persoana juridică de drept public organizata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local cu obiect de activitate serviciile publice in domeniul culturii si artei, asa cum este prevăzut in art. 3 din Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte, actualizată.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești face parte din categoria excepții față de prevederile art. III alin. (6) lit. f) din O.U.G nr. 63/2010, actualizată, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești funcționează si isi desfasoara activitatea in conformitate cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prevederile Ordonanței nr. 21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte, actualizată, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești in baza atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, referitor la gestionarea serviciilor furnizate către cetateni, asigura potrivit competentelor sale si in conformitate cu legislația in vigoare, cadrul necesar funcționarii in condiții optime in vederea atingerii obiectivelor propuse.

Denumirea instituției publice de interes local este TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI.

Sediul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești este in municipiul Ploiești, strada Toma Caragiu nr. 13, județul Prahova, iar activitatea se desfasoara in clădirile date spre administrare de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art 2.

OBIECT DE ACTIVITATE

 • (1) Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești este o instituție de cultură, fiind organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 21/2007, privind instituțiile si

companiile de spectacole sau concerte, actualizată, și are în componență secția Dramă, secția Revistă și secția Teatrul de animație pentru copiHsÎR'tineret Imagmano.                                  Av X

 • (2) Obiectul de activitate al instituției îl reprezintă serviciile publjce in dpinefiîffl artei prin realizarea și prezentarea de spectacole artistice, Tfhld ' subordonat ordonatorului principal de credite, Consiliul Local al MunicipiuliA^iare^iT"

 • (3) Finanțarea cheltuielilor Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, estgz^^^Ștta din următoarele surse:

 • a) subvenții acordate de la bugetul local;

 • b) veniturii proprii din vânzarea de spectacole sau de evenimente produse de către teatru, din închirierea sălilor de spectacole sau a spațiilor excedentare;

 • c) venituri din sponsorizări.

 • (4) Pentru desfășurarea activității secțiilor Dramă și Revistă se folosește clădirea din str. Toma Caragiu nr. 13, unde există o sală de spectacole cu un număr de 250 locuri. Secția Teatrul de animație pentru copii si tineret Imaginario își desfășoară activitatea în clădirea din Bulevardul Independenței nr. 14, unde există o sală de spectacole cu un număr de 150 locuri. Clădirile, aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești și sunt date în administrarea Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • (5) Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești deține un parc auto propriu care asigură activitate de transport a personalului artistic și tehnic și a decorurilor, în vederea realizării de spectacole în diferite locații și aprovizionarea cu materiale de întreținere și funcționare, precum și cu materiale de producție.

Art. 3.

ORGANELE DE CONDUCERE ALE INSTITUȚIEI

 • (1) Conducerea este asigurată de Directorul general (Manager) al teatrului, care numește, în conformitate cu art. 19, alin (1) din Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte, actualizată, Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:

 • - președinte - directorul general;

 • - membrii: - directorul adjunct si, după caz, șefii sectiilor/serviciilor funcționale;

 • - consilierul juridic;

 • - delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta,

 • - reprezentantul autorității administrației publice locale in subordinea careia funcționează instituția si după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia.

 • (2) Prin decizie a directorului general se înființează un Consiliu Artistic, conform art. 19, alin (2) din O.G. 21/2007, organism cu rol consultativ.

Art. 4.

CONSILIUL ADMINISTRATIV

Prin decizie a directorului general potrivit prevederilor art. 19, alin. 1, din Ordonanța nr. 21/31.01.2007, se înființează Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, care își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și are următoarele atribuții:

 • a. - se întrunește odată pe trimestru, sau ori de câte ori este nevoie, întocmind un

proces-verbal, care trebuie să reflecte problemele discutate         puneri le

formulate;

 • b. - soluționează, ca organ de jurisdicție, toate cererile, plângerfl^^^^|fesla|îfle angajaților, în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradațjiJor;^epteter, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se stabilesc potrivit legji^<\J^z <%>*/

  jiuției


 • c. - soluționează problemele aduse la cunoștință de directorul gen'efalz^ |îg^uției cu privire la folosirea eficientă a resurselor materiale ale teatrului;

 • d. - analizează: modul în care se gestionează bunurile din patrimoniul instituției; starea disciplinară; respectarea legalității; urmărirea executării contractului de management, încheiat de directorul general al instituției cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • e. - soluționează, periodic, activitatea desfășurată pe secții și compartimente ale Teatrului, dispunând măsuri corespunzătoare.

Art. 5.

CONSILIUL ARTISTIC își desfășoară activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare și este constituit prin decizia directorului general, potrivit prevederilor art. 19 alin. 2 din Ordonanța nr. 21/31.01.2007, organism cu rol consultativ.

La nivelul fiecărei secții, este constituit un Consiliu artistic, care are următoarele atribuții principale:

 • a. - se întrunește ori de câte ori este nevoie, întocmind un proces-verbal, care să reflecte problemele discutate și propunerile formulate conducerii sau după caz, Consiliului Administrativ;

 • b. - analizează spectacolele desfășurate în perioada anterioară și cele programate în etapa următoare, propunând măsuri corespunzătoare de îmbunătățire a activității;

 • c. - analizează problemele specifice secției, venind cu propuneri și soluții de rezolvare a lor.

Art. 6.

COMISII

In cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești funcționează 3 comisii cu caracter permanent:

 • 1. Comisia de disciplină, cu un rol deliberativ, are următoarele atribuții: administrative și funcționale.

 • I. Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții administrative:

 • a. alege președintele comisiei de disciplină;

 • b. primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost

înregistrate de secretariatul Teatrului;

 • c. întocmește procese-verbale;

 • d. întocmește rapoarte;

 • e. întocmește orice alte înscrisuri.

 • II. Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții funcționale:

 • a. - efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;

 • b. - propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea

sesizării, cu votul majorității membrilor comisiei;

 • c. - propune menținerea sau anularea sancțiunii disciplinare.

 • 2. Comitetul de securitate și sănătate în muncă are următoarele*atri,^țjk

 • a) aprobă programul anual de securitate și sănătate în munca:') >>

 • b) urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor negeSpre

realizării prevederilor lui și eficiența acestora din pimtjtfdjel-y^^țe al îmbunătățirii condițiilor de muncă;                          "' 1

 • c) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • d) analizeză factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți la locurile de muncă;

 • e) analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 • f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

 • g) efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

 • h) informează inspectoratul de protecție a muncii, despre starea protecției muncii în propria unitate;

 • i) realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc.), cu implicații în domeniul protecției muncii;

 • j) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate și sănătate în muncă, de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat, precum și programul de protecție a muncii pentru anul următor, un exemplar din acest Inspectoratului Teritorial de Muncă;

  raport trebuind prezentat


  acordare și utilizare a seama de factorii de risc


 • k) verifică aplicarea normativului - cadru de echipamentului individual de protecție, ținând identificați;

 • l) verifică reintegrarea sau menținerea în muncă a salariaților care au suferit accidente de muncă care au avut ca efect diminuarea capacității de muncă.

 • 3. Comisia de evaluare a ofertelor, a cărei componență se schimbă în funcție de specificul achiziției. In cadrul Teatrului, funcție de necesități, pot exista mai multe comisii, ce au rol de evaluare și de stabilire a ofertelor câștigătoare, având următoarele atribuții:

 • a) examinează documentele anexate la ofertă;

 • b) examinează oferta prezentată de către participanții calificați;

 • c) examinează răspunsurile transmise de participanți;

 • d) evaluează ofertele declarate corespunzătoare și stabilește oferta câștigătoare;

 • e) elaborează și semnează Raportul procedurii de atribuire, înaintându-1 spre aprobare conducătorului autorității contractante.

Art. 7.

STRUCTURA INSTITUȚIEI

Structura organizatorică este definită ca fiind ansamblul/rj^sognetoțf^a subdiviziunilor organizatorice și a relațiilor care se stabilesc între ^elitea^cu^B^ul realizării obiectivului principal (fundamental) al instituției, .care e5|e .realizar^a/^ spectacole artistice.                                                                      J-

fi

&


Structura organizatorică a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești este apro^^de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărâre de Consiliu Local.

Număr total de posturi aprobate pentru Teatrul „Toma Caragiu” este de 178, angajații instituției făcând parte din categoria de personal contractual.

Cele două componente ale structurii organizatorice sunt: structura de conducere (funcțională) și structura de execuție (operațională).

A. STRUCTURA FUNCȚIONALĂ - cuprinde funcțiile de conducere, în număr de 15 posturi:

 • a. Personal de conducere - 3 posturi: Director General, Director Adjunct,

Contabil Sef;

 • b. Șefi secții - 3 posturi;

 • c. Șefi servicii - 4 posturi;

 • d. Șefi formație muncitori - 5 posturi.

B. STRUCTURA OPERAȚIONAL SAU DE EXECUȚIE cuprinde funcțiile de execuție, în număr de 163 posturi:

B.l. STRUCTURA OPERAȚIONAL - ARTISTICĂ - cuprinde funcțiile de execuție de specialitate artistică și tehnică.

Activitatea artistică este asigurată prin cele trei secții artistice: Dramă, Revistă și Teatrul de animație pentru copii si tineret Imaginario, iar producția spectacolelor este realizată de Serviciul Producție prin atelierele de producție.

 • a. Personal de specialitate artistică cu posturi de execuție, din secția Dramă, secția Revistă si secția Teatrul de animație pentru copii si tineret „Imaginario”, precum si serviciul Secretariat literar, organizare spectacole, marketing si relații publice;

 • b. Personal tehnic de scenă cu posturi de execuție, din secția Dramă - Tehnic Dramă, secția Revistă - Tehnic Revistă si secția Teatrul de animație pentru copii si tineret „Imaginario” - Tehnic Teatrul de animație pentru copii si tineret „Imaginario”, Serviciul Tehnic Lumini sunet Drama - Revista, Serviciul Producție. B.2. STRUCTURA OPERAȚIONAL - ADMINISTRATIVĂ - cuprinde funcțiile din:

 • 1. - Cabinetul Directorului general;

 • 2. - Compartimentul Juridic - contencios;

 • 3. - Compartimentul Financiar - contabilitate, casierie;

 • 4. - Compartimentul Resurse umane;

 • 5. - Compartimentul Achiziții publice;

 • 6. - Serviciul întreținere - administrativ.

Art. 8.

SALARIZAREA PERSONALULUI se face în baza legislației in vigoare privind salarizarea personalului bugetar contractual.


Pentru personalul contractual de conducere salarizarea ,  |^ce/|^e. 2\Ade

profesionale în funcție de vechimea în muncă, respectiv gra^M .^^arla^l^ani vechime și gradul II peste 15 ani vechime și se stabilesc prin l administrați v/(lc conducătorul instituției.


Pentru personalul contractual de execuție salariile de bază se drferer^iâzăîpe:

 • a. grade profesionale, în cazul absolvenților de studii superioare și superioare de scurtă durată;

 • b. trepte profesionale, în cazul studiilor medii sau generale.

Salarizarea în cadrul fiecărui grad sau a fiecărei trepte profesionale se face diferențiat, pe un număr de 5 gradații, corespunzătoare celor 5 transe de vechime stabilite de Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și prin act administrativ emis de conducătorul instituției.

PROMOVAREA PERSONALULUI în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativele „foarte bine” cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin decizia directorului general.

Art. 9.

DIRECTORUL GENERAL are următoarele atribuții:

 • a) conduce, coordonează și controlează activitatea teatrului pe baza obiectivelor și a criteriilor de performanță prevăzute în contractul de management care se încheie conform legii, cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, precum și cele care decurg din alte acte normative;

 • b) directorul general este ordonator tertiar de credite;

 • c) aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local și Dispozițiile Primarului;

 • d) controlează modul în care sunt îndeplinite normele de securitate și sănătate a muncii în conformitate cu legea securității și sănătății în muncă, normele de aplicare a acesteia, celelalte acte normative emise în acest domeniu, normele de prevenire a situațiilor de urgență și aparare împotriva incendiilor;

 • e) organizează, conduce și gestionează activitățiile unității conform lcgiilor în vigoare;

 • f) emite decizii, cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale;

 • g) asigură desfășurarea în bune condiții a inventarierii anuale a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, în coformitate cu prevederile legale;

 • h) angajează instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice, precum și în fața instanțelor de judecată, conform legislației în vigoare;

 • i) aprobă planurile curente de spectacole și repetiții;

 • j) încadrează, eliberează și sancționează disciplinar perscinaluk tqăfriilui în limitele competenței sale și cu respectarea formelor legale; X

 • k) urmărește executarea întocmai a hotărârilor sale, cele adopție în Cbnsilîul Administrativ sau ale altor organe din eșaloane superioarTs^-cqmpefen^; inclusiv ale Ministerului Culturii;

 • l) asigură informarea operativă a membriilor Consiliului Atlmîmst^^ și supune analizei și hotărârilor aceluiași consiliu, problemele cu Tăte este sesizat.

Art. 10.

DIRECTORUL ADJUNCT asigură conducerea curentă a instituției în domeniul economic și face parte, conform structurii organizatorice, din personalul de conducere al aparatului funcțional și este subordonat ierarhic directorului general al instituției, coordonând compartimentele economice și administrative, cu următoarele atribuții principale:

 • a) coordonează elaborarea, fundamentarea și executarea bugetului Teatrului și a celorlalte lucrări financiar-contabile trimestriale, semestriale sau anuale;

 • b) coordonează elaborarea lucrărilor de resurse umane și de administrare a bunurilor instituției;

 • c) asigură îndeplinirea dispozițiilor directorului general cu privire la realizarea obiectivelor ce-i revin acestuia din îndeplinirea obligațiilor născute din contractul de management, încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, hotărârile Consiliului Administrativ, precum și sarcinile stabilite de organele ierarhice superioare ale teatrului privind domeniul său de activitate;

 • d) asigură îndeplinirea atribuților funcționale și de deservire a instituției de către compartimentele din subordinea sa;

 • e) este înlocuitorul de drept al directorului general al Teatrului, în lipsa acestuia;

 • f) este membru al Consiliului Administrativ și răspunde alături de ceilalți membrii ai consiliului pentru respectarea legalității măsurilor adoptate și aplicate;

 • g) propune directorului general, după caz Consiliului Administrativ, structura personalului de execuție a Teatrului, astfel încât să existe posibilitatea ca fiecare angajat să își desfășoare activitatea potrivit aptitudinilor și pregătirii sale.

Art. 11.

CONTABILUL ȘEF este subordonat ierarhic directorului adjunct, cu următoarele atribuții principale:

 • a) conduce, controlează și îndrumă activitatea Compartimentului Financiar -contabilitate, casierie;

 • b) este membru al Consiliului Administrativ și răspunde alături de ceilalți membrii ai consiliului pentru respectarea legalității măsurilor adoptate și aplicate;

 • c) întocmește și urmărește executarea bugetului de venituri și cheltuieli al teatrului și a celorlalte lucrări financiar-contabile;

  • d)

  • e)

  • f)

  • g)

  • h)

  • i)


asigură respectarea riguroasă a disciplinei financiare;

organizează și controlează întreaga activitate economi,90^ -® financiara a Teatrului;

propune începerea inventarierii anuale a patrimoniali ui V/și/ uripărește desfășurarea acestei operațiuni;                                       / «1

analizează, verifică și semnează contractele cu partenerii^iițșrnî^Fex^mțif;

dispune încasările și plățiile de orice natură efectuate î^nuriSegi^^fti prin bancă, cu terțe persoane fizice și juridice;

organizează activitatea de control financiar preventiv propriu și urmărește realizarea acesteia.

Art. 12.

Secția Dramă este coordonată de un șef de secție.

Relații de subordonare: este subordonată directorului general.

Relații de colaborare: cu regizorii, scenografii, serviciile tehnic lumini sunet Drama - Revista, producție și Secretariatul literar, organizare spectacole, marketing si relații publice.

Șeful de secție - conduce, coordonează și răspunde de activitatea secției Dramă.

Sub directa indrumare a șefului de secție regizorul tehnic coordonează activitatea artistica si tehnica la repetiții, spectacole, atât la sediu cât și în deplasare. Personalul artistic de scenă cuprinde:

 • 1. Actori

 • -  sunt în imediata subordine a șefului de secție, a regizorului artistic și a regizorului tehnic în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor activități;

 • -  îndeplinesc, în cadrul activității teatrului, sarcini de creație, ca elemente constitutive fundamentale ale spectacolului teatral, de pregătire și realizare a spectacolelor și a altor manifestări artistice ale teatrului.

 • 2. Regizorul artistic

 • -  este în imediata subordine a șefului de secție și colaborează cu actorii, regizorii de scenă, etc. pentru realizarea spectacolelor ce le are de îndeplinit;

 • -  îndeplinește sarcini complexe în procesul de pregătire a spectacolelor, în elaborarea repertoriilor și în alcătuirea colectivelor de creatori ale spectacolelor, în utilizarea integrală și eficientă a potențialului artistic și tehnic.

 • 3. Regizori tehnici

 • -  sunt subordonați șefului de secție, colaborând cu regizorul artistic în cadrul distribuției spectacolelor și în perioada pregătirii și realizării acestor manifestări;

 • -  coordonează, cu ajutorul sufleorilor activitatea de pregătire și prezentare a spectacolelor;

 • -  coordonează și îndrumă, cu ajutorul șefului de formație, mișcarea tehnică de scenă a spectacolelor, respectând indicațiile regizorului artistic al spectacolului;

 • -  asigură condițiile optime de desfășurare a repetițiilor și a spectacolelor, de alcătuire și realizare întocmai a programelor de lucru, de stabilire și ține evidența programului de lucru.

 • 4. Sufleorul

 • -  este subordonat șefului de secție și regizorului tehnic în distribuția spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realS^i^ăcestor manifestări;

 • -  îndeplinește, în cadrul procesului de pregătire și prezentfflr^/azspectabo^br, sarcini auxiliare pe lângă.artiștii interprețLpentru facilitare^ însușirii^ și redării întocmai și la timp a replicilor și a altor texte literar dram^^g^n^i? la repetiții, precum și pentru asigurarea și controlul transmisi'tiniîj'iig^^Faie și corecte a acestor texte către public în cadrul reprezentațiilor.

Personalul tehnic de scenă

 • - este subordonat șefului de secție și a regizorului tehnic, și cuprinde 3 formații de lucru, după cum urmează:

 • 1. formația mânuitori decor este coordonată de un șef de formație;

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține decorurile;

 • -  execută cu operativitate manevrele de scenă, în timpul repetițiilor și la spectacol respectând instrucțiunile regizorului tehnic cu privire la montarea decorului pe scenă;

 • -  utilizează echipamente de protecție și instrumente de lucru din dotare în timpul lucrului la scenă.

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea procesului verbal de predare primire si urmărirea „predarii-primirii” pentru bunurile inchiriate pe baza de contract de locatiune;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime

 • 2. formația recuziteri - cu următoarele atribuții:

 • -  execută cu operativitate manevrele tehnice de schimbare a recuzitei, conform indicațiilor regizorului artistic;

 • -  gestionează obiectele de recuzită;

 • -  participă la toate repetițiile și spectacolele unde este necesare recuzită de scenă, conform programului de activitate al secției.

 • 3. formația costumiere - perucherie - cu următoarele atribuții:

 • -  participă la toate repetițiile și spectacolele unde sunt necesare costumele de scenă și machiajele de scena, conform programului de activitate al secției;

 • -  execută machiajul de scenă al actorilor, figuranților, colaboratorilor, la indicațiile regizorului artistic și scenografului;

 • -  execută operații de aranjare și vopsire a părului la actori, figuranți, colaboratori la indicațiile regizorului artistic și scenografului;

 • -  întreține, coafează, modifică, repară și depozitează perucile.

 • -  intocmeste dosarul spectacolului care va cuprinde fotografii ale costumelor din spectacole cu specificațiile tinutei personajului; se arhiveaza in mod corepunzator.

Art. 13.

Secția Revistă - este coordonată de un șef de secție.                ,

Relații de subordonare: este subordonată directorului general.

Relații de colaborare: cu regizorii, scenografii, serviciile .feițfl .c ^iî^iniWnet Drama - Revista, producție și secretariatul literar, organizare spectacole/mârk^ng si relații publice .....

Setul de secție - conduce, coordonează și răspunde de activitateakWb|ieâ7R^n$tă.

Sub directa indrumare a șefului de secție regizorul tehnic coordoneaza'activitatea artistica si tehnica la repetiții, spectacole, atât la sediu cât și în deplasare. Personalul artistic de scenă cuprinde:

 • 1. Actori

 • -  sunt în imediata subordine a șefului de secție, a regizorului artistic și a regizorului tehnic în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor activități;

 • -  îndeplinesc, în cadrul activității teatrului, sarcini de creație, ca elemente constitutive fundamentale ale spectacolului teatral, de pregătire și realizare a spectacolelor și a altor manifestări artistice ale teatrului.

 • 2. Soliști vocali

 • -  constituie o formație artistică în cadrul compartimentului muzical al secției Revistă a teatrului și sunt ierarhic subordonați șefului de secție, fiind în imediata subordine a dirijorului, a regizorului artistic și a regizorului tehnic, în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor manifestări;

 • -  îndeplinesc sarcini de creație în pregătirea și executarea lucrărilor de muzică vocală ale secției Revistă, în realizarea unor complexe și eficiente relații teatru-public.

 • 3. Soliști balet si Balerinii

 • -  compun corpul de balet al secției Revistă, fiind subordonați ierarhic șefului de secție și a regizorului tehnic, aflându-se în imediata subordonare a coregrafului și a regizorului artistic, în cadrul distribuției și derulării spectacolelor. Balerinii au atribuțiile prevăzute în fișa individuală a postului.

 • 4. Artiști instrumentiști si instrumentiști

 • -  compun orchestra „Apollo” a secției Revistă, fiind membrii compartimentului muzical, subordonați ierarhic șefului de secție și a regizorului tehnic, aflați în imediata subordine a dirijorului și a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurimile și în perioada corespunzătoare pregătirii acestor manifestări;

 • -  orchestra este formată din instrumentiști interpreți la instrumente cu coarde, de suflat, ritmice și îndeplinește în cadrul activității Teatrului sarcini de creație în pregătirea și executarea partiturilor de muzică instrumentală, în acompanierea soliștilor vocali, a actorilor și a baletului. Instrumentiștii, au atribuțiile prevăzute în fișa individuală a postului.

 • 5. Dirijorul

 • -  conduce nemijlocit compartimentul muzical al acestei secții, fiind subordonat șefului de secție și se află în imediata subordine a regizorului artistic, în cadrul

distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada în care își dau concursul la pregătirea și reprezentarea acestora;

complexei

a părțdw m uzi calc > n sau total ■'compartimehttiI

VsxxCjw #


dg.- qreațt^ in

AX. 1 \Vi' muzipafcx ale


 • -  îndeplinește în cadrul activității teatrului sarcini conducerea procesului de pregătire și reprezentare spectacolelor la a căror realizare contribuie parțial muzical.

 • 6. Scenograful

 • -  este în imediata subordine a șefului de secție și a regizoruItti'Hfrfetic -colaborează cu regizorii artistici la analiza modului de lucru și a timpului necesar de pregătire a spectacolelor care le sunt repartizate;

 • -  colaborează cu regizorii artistici la elaborarea din timp a concepției regizorale și scenografice pentru fiecare spectacol a cărei scenografie le-a fost încredințată;

 • -  elaborează la termenele stabilite, schițele și machetele decorurilor, costumelor, recuzitei și a altor elemente scenografice, urmărind respectarea concepției regizorale și scenografice aprobate.

 • 7. Coregraful

 • -  face parte din personalul artistic al secției Revistă și este conducătorul nemijlocit al corpului de balet al acestei secții. Acesta este subordonat șefului de secție, fiind în imediata subordine a regizorului artistic în cadrul distribuției spectacolelor, în perioada pregătirii și reprezentării acestora;

 • -  îndeplinește sarcini complexe de creație în pregătirea și reprezentarea părților coregrafice a spectacolelor teatrului și în alcătuirea formațiilor de balet ale spectacolelor teatrului.

 • 8. Regizorul tehnic

 • -  este subordonat șefului de secție, colaborând cu regizorul artistic în cadrul distribuției spectacolelor și în perioada pregătirii și realizării acestor manifestări;

 • -  coordonează și îndrumă, cu ajutorul șefului de formație, mișcarea tehnică de scenă a spectacolelor, respectând indicațiile regizorului artistic al spectacolului;

 • -  asigură condițiile optime de desfășurare a repetițiilor și a spectacolelor, de alcătuire și realizare întocmai a programelor de lucru, de stabilire și ține evidența programului de lucru.

Personalul tehnic de scenă

 • - este subordonat șefului de secție și a regizorului tehnic, și cuprinde 2 formații de lucru, după cum urmează:

1. formația mânuitori decor este coordonată de un șef de formație;

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține decorurile;

 • -  execută cu operativitate manevrele de scenă, în timpul repetițiilor și la spectacol respectând instrucțiunile regizorului tehnic cu privire la montarea decorului pe scenă;

 • -  utilizează echipamente de protecție și instrumente de lucru din dotare în timpul lucrului la scenă.

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de intocmirea procesului verbal de predare primire si urmărirea „predarii-primirii” pentru bunurile inchiriate pe bazafde locatiune;


 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca'ț permită desfasurarea activitatii in condiții optime.

 • 2. formația costumiere - perucherie

 • -  participă la toate repetițiile și spectacolele unde sunt necesa^d^^^ scenă și machiajele de scena, conform programului de activitate al secției;

 • -  execută machiajul de scenă al actorilor, figuranților, colaboratorilor, la indicațiile regizorului artistic și scenografului;

 • -  execută operații de aranjare și vopsire a părului la actori, figuranți, colaboratori la indicațiile regizorului artistic și scenografului;

 • -  întreține, coafează, modifică, repară și depozitează perucile.

 • -  intocmeste dosarul spectacolului care va cuprinde fotografii ale costumelor din spectacole cu specificațiile tinutei personajului; se arhiveaza in mod corepunzator.

Art. 14.

Secția Teatrul de animație pentru copii si tineret „Imaginario” - este coordonată de un șef de secție.

Relații de subordonare: este subordonată directorului general.

Relații de colaborare: cu regizorii; scenografii; serviciile producție și secretariatul literar, organizare spectacole, marketing si relații publice.

Șeful de secție - conduce, coordonează și răspunde de activitatea secției Teatrul de animație pentru copii si tineret „Imaginario”.

Sub directa îndrumare a șefului de secție regizorii tehnici coordonează activitatea artistica si tehnica la repetiții, spectacole, atât la sediu cât și în deplasare. Personalul artistic de scenă cuprinde:

 • 1. Actori

 • -  sunt în imediata subordine a șefului de secție, a regizorului artistic și a regizorului tehnic în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor activități;

 • -  îndeplinesc, în cadrul activității teatrului, sarcini de creație, ca elemente constitutive fundamentale ale spectacolului teatral, de pregătire și realizare a spectacolelor și a altor manifestări artistice ale teatrului.

 • 2. Actori mânuitori

 • -  sunt în imediata subordine a șefului de secție, a regizorului artistic și a regizorului tehnic în cadrul distribuției spectacolelor, în împrejurările și în perioada corespunzătoare pregătirii și realizării acestor activități;

 • -  îndeplinesc, în cadrul activității teatrului, sarcini de creație, ca elemente constitutive fundamentale ale spectacolului teatral, de pregătire și realizare a spectacolelor și a altor manifestări artistice ale teatrului.

 • 3. Scenograful

 • -  este în imediata subordine a șefului de secție și a regizorului artistic -colaborează cu regizorii artistici la analiza modului de lucru și a timpului necesar de pregătire a spectacolelor care le sunt repartizate;

 • -  colaborează cu regizorii artistici la elaborarea din timp a scenografice pentru fiecare spectacol a cărei scenografie

  concepției fceizorale și le-a fosțhncredințată; lecd^^lor;s^^tum©^r, reșpStârea concesiei

  Z


 • -  elaborează la termenele stabilite, schițele și machetele c recuzitei și a altor elemente de scenografie, urmărind regizorale și scenografice aprobate.

 • 4. Regizori tehnici

 • -  sunt subordonați șefului de secție, colaborând cu regizorul artistfe^hT cadrul distribuției spectacolelor și în perioada pregătirii și realizării acestor manifestări;

 • -  coordonează și îndrumă, cu ajutorul șefilor formațiilor, mișcarea tehnică de scenă a spectacolelor, respectând indicațiile regizorului artistic al spectacolului;

 • -  asigură condițiile optime de desfășurare a repetițiilor și a spectacolelor, de alcătuire și realizare întocmai a programelor de lucru, de stabilire și ține evidența programului de lucru.

 • 5. Artistul plastic

 • - realizează lucrări de pictură ale decorurilor spectacolelor Teatrului „Toma Caragiu”, conform schițelor aprobate, sub îndrumarea scenografului și la indicațiile regizorului artistic;

 • - executa lucrări de întreținere specifice decorurilor;

 • - executa decoratiuni si amenajari specifice unor evenimente deosebite: Crăciun, Paste, alte zile festive, etc.;

 • - amenajeaza foayerele teatrului; panotare;

 • - executa alte lucrări de pictură necesare Teatrului;

Personalul tehnic de scenă

 • - este subordonat șefului de secție și a regizorului tehnic, și cuprinde 3 formații de lucru, după cum urmează:

 • 1. formație maeștri sunet lumina

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține aparatura electrică de lumini și sunet;

 • -  execută cu operativitate manevrele de lumini, în timpul repetițiilor și spectacolelor;

 • -  respectă instrucțiunile regizorului cu privire la efectul de lumini și sunet.

 • 2. formație mânuitori decor - este coordonată de un șef de formație;

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține decorurile;

 • -  execută cu operativitate manevrele de scenă, în timpul repetițiilor și la spectacol respectând instrucțiunile regizorului tehnic cu privire la montarea decorului pe scenă;

 • -  utilizează echipamente de protecție și instrumente de lucru din dotare în timpul lucrului la scenă.

 • -  șeful de formație răspunde de întocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

 • -  șeful de formație răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime;

 • -  costumierul: participă la toate repetițiile și spectacolele unde sunt necesare costumele de scenă și machiajele de scena, conform programului de activitate al secției; răspunde de intocmirea procesului verbal de predare primire si urmărirea

  „predarii-primirii” pentru bunurile închiriate locatiune;intocmeste dosarul spectacolului care costumelor din spectacole cu specificațiile tinutei mod corepunzator.

  3. formație butaforie pictura - este coordonată de un

  • - realizează elementele de butaforie;


  pe baza de contract de va cuprinde^fo^qgrafți personaj u! 11          ’ v caza i

  șefdefQiSW>¥


  va cuprinde^...


  ale

  n


 • - executa reparații și modificări, care sunt necesare obiectelor de bb&Tdrie din spectacolele montate;

 • - vopsește elementele de decor (panouri, fondaluri, etc.), recuzita, mobilier conform schițelor si desenelor aprobate, sub îndrumarea și la indicațiile scenografului, pentru producției spectacolelor Teatrului „Toma Caragiu”;

 • - executa lucrări de întreținere specifice pentru decoruri, mobilier, recuzita, etc;

 • - executa diferite lucrări de grafică sau pictură pe elementele de decor, mobilier, recuzită după schițele și indicațiile scenografului;

 • - executa decorarea vitrinelor de prezentare a spectacolelor Teatrului.

Art. 15.

Serviciul tehnic lumini sunet Drama - Revista - este coordonat de un șef de serviciu

Relații de subordonare: este subordonat directorului general.

Relații de colaborare: cu regizorii, scenografii si regizorii tehnici ai secțiilor Drama si Revista; cu compartimentele achiziții și financiar-contabilitate.

Șeful de serviciu - conduce, coordonează și răspunde de activitatea serviciului; realizând conceptele de light design si de sunet împreuna cu regizorii spectacolelor pentru spectacolele premiera ale celor doua secții.

Serviciul îndeplinește pentru secțiile Drama si Revista următoarele atribuții:

 • 1. Maeștri de lumini - sunt subordonați șefului de serviciu

 • -  asigura lumina și efectele de lumini in timpul spectacolelor si repetițiilor, inclusiv reflectoare și alte aparate de iluminat din dotare, conform conceptului transmis de șeful de serviciu;

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține aparatura electrica/electronica de lumini;

 • -  poziționează proiectoarele și aparatele de iluminat conform planurilor deja stabilite, la fiecare spectacol;

 • -  respectă instrucțiunile regizorilor cu privire la efectul de lumini

 • 2. Operatorul de sunet si maeștri de sunet - sunt subordonați șefului de serviciu;

 • -  respecta si executa conceptul de sunet stabilit pentru fiecare spectacol de șeful de serviciu;

 • -  asigura sonorul și efectele de sunet in timpul spectacolelor si repetițiilor, inclusiv efectuarea eventualelor înregistrări conform dispozițiilor primite de la șeful de serviciu;

 • -  montează, demontează, manevrează și întreține aparatura electrica/electronica de sunet;

 • -  respectă instrucțiunile regizorilor cu privire la efectele de sunet specifice fiecărui spectacol in parte.


Relații, de colaborare: cu regizorii; scenografii; cu compartimentele teatrului.

Șeful de serviciu - conduce, coordonează și răspunde de activitatea șuierului.

Serviciul îndeplinește, în cadrul activității artistice a instituției, rolul de cabinet metodologic de documentare, informare, cercetare, redactare și orientare teatral-estetică a programului repertorial și a mijloacelor tipografice, audio-vizuale și grafice de exprimare publică a instituției; este oficiul de protocol cultural-artistic și depozitarul fondului arhivistic documentar-artistic al teatrului.

 • 1. Consultanții artistici - sunt în imediata subordine a șefului de serviciu si au următoarele atribuții:

 • a) se documentează in vederea sprijinirii si orientării repertoriului teatral al instituției pentru realizarea programului minimal anual si pentru respectarea indicatorilor artistici stabiliți pentru cele trei secții, elaborând proiecte de repertoriu pentru stagiunea în curs și cele de perspectivă;

 • b) asigură promovarea repertoriului spectacolelor;

 • c) asigură documentația necesară stabilirii repertoriului;

 • d) redactează caietele program și contribuie direct la întocmirea cât mai diferită și atrăgătoare a afișelor cu programele spectacolelor, coordonând activitatea de realizare a materialelor tipografice (afișe, programe de sala, flyere publicitare);

 • e) asigură relațiile Teatrului cu presa;

 • f) se integrează in tendințele culturale naționale si internaționale prin implementarea eficienta a politicilor de management strategic si operațional, din punct de vedere artistic, si a unor elemente de marketing cultural;

 • g) negociază contractele de reprezentare a textelor, partiturilor incluse în repertoriul teatrului cu ADA și COPYRO, în vederea semnării acestora si pastreaza legătură cu autorii;

 • h) asigură, în colaborare cu impresarii artistici, publicitatea tuturor activităților artistice - organizează fondul documentar al teatrului;

 • i) întocmesc dosarul de arhivare al fiecărui spectacol al teatrului cu următorul cuprins : textul piesei sau scenariul literar muzical coregrafic (definitiv, de la premieră), afișe, programe de sală, caietul de regie artistică, partiturile muzicale, schițe artistice de decoruri și de costume, cronici dramatice, fotografii, benzi audio-vizuale și alte documente interesând istoria teatrului sau patrimoniul cultural artistic, dosar care se înregistrează și rămâne în arhiva artistică a teatrului;

 • j) îndeplinesc oficiul de protocol cultural - artistic,cu prilejul premierelor, al spectacolelor de gală și de presă, al turneelor și a altor manifestări teatrale la care participă invitați din țară și din străinătate, întocmesc documentele protocolare necesare (invitații, scrisori, adrese, anunțuri) asigurând înmânarea, expedierea prin poștă sau publicitatea lor.

 • 2. Impresarii artistici si referentul - sunt în imediata subordine a șefului de serviciu si au următoarele atribuții:

 • a) mediatizeaza spectacolele artistice ale celor 3 secții;o

 • b) indeplinesc activitatea de difuzare a biletelor de spectacole co^O^i-dțspdz^ilor

  atribuite; • c) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la tarifele bilet^loKdi^^aj^ffi.

spectacole,. stabilite de conducerea teatrului prin- decizie și - lfe^șeăză^izț^il la Agenția de bilete a instituției sau la locul de desfășurare a specOâlețj^?^^ se joacă în deplasare.                                               '

 • 3. Specialistul - este în imediata subordine a șefului de serviciu si are următoarele atribuții:

 • a) executa lucrări de editare a textelor în Word;

 • b) executa machetarea afișelor, programelor de sală și a altor materiale de promovare (prelucrare digitală, scanare, etc.);

 • c) realizează comenzile către tipografie;

 • d) prelucreazaa imaginile foto și video ale spectacolelor sau ale altor evenimente din programul teatrului;

 • e) realizează fotostory-uri pentru TV si ecran;

 • f) operează aparatura video, audio, foto, necesara realizării materialelor documentare pentru evenimentele teatrului;

 • g) administrează contul de Facebook al teatrului si al paginii de Festival prin postări de evenimente, fotografii, coveruri;

 • h) postează pe site programul săptămânal și alte informații privind activitatea teatrului;

 • i) colaborează cu Agenția de bilete pentru realizarea materialelor publicitare și de promovare;

 • j) prelucrează digital arhiva artistica;

Art. 17.

Serviciul producție - este coordonat de un șef de serviciu.

Relații de subordonare: este subordonat directorului general.

Relații de colaborare: cu șefii de secții, regizorii, scenografii, cu compartimentele achiziții și fînanciar-contabilitate.

Șeful serviciului producție conduce, coordonează și răspunde de activitatea tuturor atelierelor de producție.

Serviciul are in componenta:

 • 1. atelierele de: croitorie femei, croitorie bărbați și croitorie păpuși, cu principalele atribuții de:

 • a) confecționare a costumelor de scenă;

 • b) executarea de operații de modificare a costumelor existente.

 • 2. atelierul de tapițerie, cu principalele atribuții de:

 • c) confecționare a tapițeriei pentru producția spectacolelor;

 • d) întreținerea și reabilitarea panourile din pânză, pantalonii de scenă, lateralele, cortinele, șlaire, sufite, covoare de scenă, huse,etc;

 • e) executarea de operații de întreținere a elementelor de tapițerie din teatru.

 • 3. atelierul de tâmplărie coordonat de un șef de formație cu următoarele atribuții:

- răspunde de intocmirea notelor de fundamentare, a referatelor de solicitare;

răspunde de pastrarea unui climat de munca productiv, care sa permită desfasurarea activitatii in condiții optime

Atelierul îndeplinește următoarele atribuții:

confecționarea decorului, mobilei și a altor diferite clemente-din lemn; , jul ; executarea de modificări, la decorul din lemn,, și folosirea eî^îem^lprAlp dcco de la piesele scoase din repertoriu, pentru noi montări; ’*       .........

VIV- J.CL Jjlvuvlv OWU.OV Vilii 1       LVI 1 VI5 j^V-±J.VX Vi 11V71 J.l±\_7±l LCtl lț                              V Cj /

- executarea de operații de întreținere a tâmplăriei din teatru;

4. atelierul mecano - electric cu următoarele atribuții:


 • -  confecționarea decorului și alte diferite elemente metalice;

 • -  executarea de modificări și folosirea elementelor de decor metalice de la piesele scoase din repertoriu, pentru noi montări;

 • -  întreținerea instalațiilor electrice de comanda, instalațiile electrice de forța, precum si instalațiile electrice de iluminat.

Art. 18.

Compartimentul Juridic - Contencios

Relații de subordonare: este subordonat directorului general.

Relații de colaborare: cu directorul adjunct, cu șefii de secții și servicii, cu angajații instituției.

Atribuțile consilierului juridic:

 • a) reprezintă personal, sau prin alte căi legale interesele instituției în fața organelor de judecată;

 • b) organizează activitatea juridică a instituției, propunând conducerii instituției căi de exercitare ordinare și extraordinare, de atac în acțiunile ce se află pe rolul instanțelor judecătorești;

 • c) formulează și promovează acțiuni civile, comerciale, de contencios administrativ în litigii de muncă și de altă natură, potrivit legii;

 • d) vizează pentru respectarea legalității, deciziile dispuse de conducerea unității (de sancționare disciplinară, desfacere de contracte de muncă, etc.) numai după ce cunoaște exact rezultatul cercetării prealabile disciplinare, cât și restul materialelor necesare documentării sale;

 • e) întocmește contractele de gestiune, actele adiționale ale acestora și predă un exemplar compartimentului Financiar - Contabilitate în vederea ducerii la îndeplinire a acestora;

 • f) colaborează cu toți factorii de conducere și răspundere din instituție și acordă, în toate cazurile în care este solicitat, asistență juridică de specialitate în problemele specifice ale instituției;

 • g) analizează toate actele cu caracter juridic cu care este consultat de conducere sau i se solicită avizul, prin rezoluția scrisă a aceleiași conduceri;

 • h) redactează și semnează actele prin care se depun la organele competente ale Parchetului, plângeri penale sau la instanțele de drept comun acțiuni, întâmpinări, răspunsuri, note scrise, etc și care privesc numai activitatea instituției.

Art. 19.

Cabinet Director general                                         > ?T

Relații de subordonare: este subordonat directorului generat al instituției Relații de colaborare: cu directorul adjunct, cu șefii de secții-și servicii,: cu angajații instituției.

Atribuțiile referentului de specialitate:                                - ’v

 • a) înregistrarea, expedirea, și evidența corespondenței și a registrului de evidență a acesteia, în care operează toate intrările și ieșirile;

 • b) pastreaza evidența și operează conform legilor in vigoare, întreaga corespondență sosită pe adresa unității, în termenele legale;

 • c) pastreaza sgestiunea timbrelor poștale și face decontarea periodică a acestora.

Art. 20.

Compartimentul financiar contabilitate, casierie

Relații de subordonare: este subordonat contabilului șef.

Relații de colaborare: cu toate secțiile, serviciile si compartimentele instituției.

Atribuții:

 • 1. Financiar contabilitate

  • 1.1. - ține evidența contabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe următoarele acțiuni:

 • -  contabilitatea mijloacelor fixe și evidența operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerințelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

 • -  contabilitatea mijloacelor bănești;

 • -  contabilitatea deconturilor;

 • -  contabilitatea veniturilor și cheltuielilor conform clasificației bugetare.

 • 1.2. - ține evidența contabilă a tuturor categoriilor de venituri propriii, astfel:

 • -  încasări provenite din venituri cu destinație specială;

 • -  încasări provenite din vânzarea biletelor de spectacol;

 • -  încasări provenite din activități artistice;

 • -  încasări provenite din activități diverse.

 • 1.3. - întocmește lunar contul de execuție al cheltuielilor bugetare și balanța de verificare.

 • 1.4. - întocmește documentele justificative primare privind ieșirile de materiale din magazia centrală către gestionarii instituției;

 • 1.5. - asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.

 • 1.6. - acordarea drepturilor de personal;

 • - acordarea drepturilor din difuzarea de bilete;

 • - eliberarea adeverințelor de venit ale salariatilor din instituție;

 • - intocmeste si transmite situațiile statistice solicitate de diverse instituții privitoare la date despre veniturile salariatilor.

 • 1.7. - acordarea drepturilor de proprietate intelectuală a colaboratorilor externi;

 • - acordarea drepturilor de convenții civile a colaboratorilor externi;

 • 2. Casierie

 • -  efectuează toate încasările și plățile prin casieria unității;

întocmește actele primare privind activitatea ține evidența garanțiilor materiale;

asigură legătura permanentă cu Trezorerii instituții de credit.


Art. 21.

Compartimentul Resurse Umane

Relații de subordonare: este subordonat directorului adjunct.

Relații de colaborare: cu șefii de secții și servicii, cu angajații Teatrului. Atribuții

 • a) asigură aplicarea reglementărilor legale privind salarizarea personalului din cadrul instituției;

 • b) întocmește anexele la proiectele de hotărâri privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a numărului maxim de posturi, a organigramei și a statelor de funcții;

 • c) în colaborare cu personalul din cadrul compartimentului Financiar -Contabilitate stabilește necesarul fondului de salarii și alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget;

 • d) efectuează lucrările privind evidența și mișcarea personalului din cadrul instituției;

 • e) întocmește proiectele de decizii și celelalte lucrări privind încadrarea și promovarea în muncă și de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • f) efectuează lucrările legate de încadrarea, modificarea, suspendarea, transferarea, pensionarea și încetarea raporturilor de serviciu, pentru personalul instituției;

 • g) se ocupă de înregistrarea și păstrarea Fișelor de evaluare a performanțelor profesionale pentru personalul instituției și a Fișelor posturilor;

 • h) organizează în luna decembrie pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă ale salariaților și urmărește efectuarea acestora;

 • i) ține evidența zilelor de concediu de odihnă, concediului de studii și a concediului fără plată pentru salariați;

 • j) eliberează adeverințe solicitate de personalul din cadrul instituției privind calitatea de salariat, pentru medicul de familie, spital, grădiniță, școala, colaborări in afara instituției, etc.

 • k) eliberează și ține evidența legitimațiilor de serviciu a salariaților;

 • l) organizează concursuri și examene în vederea ocupării posturilor vacante, precum și a promovării salariaților instituției;

 • m) răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiilor de concurs; asigură secretariatul acestor comisii;

 • n) întocmește contractele individuale de muncă, actele adiționale ale acestora și urmărește respectarea acestora;

 • o) întocmește, introduce date și gestionează programul informatic privind Registrul de evidență a salariaților pentru personalul contractual din cadrul instituției;

  irffaiei si


 • p) întocmește, introduce date în programul informatic integr^ty^l—o_____

asigura intretinerea acestuia din punct de vedere al acAafi-zarilof^i^elor personale ale angajatilor;                                 «

___________..jrxioatel

„AOphqta / asupra X# 4/SEȚU%^,.Z/


 • q) întocmește si transmite trimestrial situația statistica^______

locurilor de muncă”;                                        ____

 • r) întocmește tabelele de plata a diurnelor;

 • s) primește și înregistrează declarațiile de avere și de interese ale angajatilor care au obligația declarării averii și a intereselor, asigură transmiterea acestora în termenul legal la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor legale și asigură scanarea și transmiterea acestora pe format electronic la Primăria Municipiului Ploiești în vederea încărcării pe site-ul instituției;

 • t) întocmește adeverințe de vechime în formatele stabilite potrivit prevederilor legale;

 • u) asigura secretariatul: Consiliului Administrativ al instituției, Comisiei de disciplina;

 • v) urmărește instruirea si dezvoltarea profesionala a personalului, cu respectarea procedurii privind pregătirea profesionala a personalului din cadrul Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești (plan anual de pregătire profesionala a personalului, plan de masuri privind pregătirea profesionala a personalului, necesarul de pregătire profesionala, raport anual, etc.)

 • w) exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului și decizii ale directorului general.

Art. 22.

Compartimentul Achiziții publice

Relații de subordonare: este subordonat directorului adjunct.

Relații de colaborare: cu șefii de secții și servicii, cu salariații compartimentului financiar-contabil, cu scenografii, cu atelierele de producție.

Atribuții

 • a) răspunde de întocmirea programului anual de achiziții publice de produse, servicii si lucrări pe baza referatelor întocmite de către serviciile/compartimentele TTC, în funcție de gradul de prioritate;

 • b) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • c) respectă procedurile și principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică, conform legislației în vigoare;

 • d) aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice;

 • e) constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

 • f) informează toți ofertanții în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

 • g) îndeplinește obligații referitoare la publicitatea procedurilor de achiziții publice, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) efectuează achiziții de materiale de întreținere, materiale cu caracter funcțional, materii prime pentru realizarea spectacolelor, obiecte'de4hy£htar în spectacole sau diverse, în urma primirii solicitării dițf^rt^Gșefilc^^ compartimente, cu aprobarea conducerii, respectând legislă^ în? vigoare;

 • i) asigură condițiile bune de transport a bunurilor de la furnițorh^i^B^us.e4a magazia centrală și predarea acestora magazinerului în

însoțitoare;                                                           c 0

 • j) depune în timp de 3 zile lucrătoare a deconturilor justificative de materiale, achiziționate în baza avansurilor spre decontare primite (mai puțin ziua de ridicare si ziua de justificare);

 • k) reprezintă Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești în relația cu Institutul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind înregistrarea în sistemul electronic de achiziții publice;

 • l) respectă prevederile legale privind păstrarea confidențialității documentelor de licitații și a securității acestora.

Art. 23.

Serviciul întreținere - administrativ - este coordonat de un șef de serviciu. Relații de subordonare: este subordonat directorului adjunct.

Relații de colaborare: cu secțiile, serviciile si compartimentele teatrului. Șeful serviciului conduce, coordonează și răspunde de activitatea serviciului. Serviciul are in componenta:

Magazia

 • a) ține evidența scriptic și faptic a tuturor materialelor de orice natură ce intră în instituție pentru desfășurarea activității acesteia;

 • b) întocmește documentele justificative primare privind intrările de materiale în magazia centrală;

 • c) asigură păstrarea stocurilor de materiale în bune condiții, evitându-se deteriorarea acestora.

Personalul de sală

 • a) execută zilnic lucrări de curățenie a sălilor de spectacole, foayere, holuri și grupurilor sanitare ale acestora, a încăperilor destinate activității de birou, în spațiile pentru circulație, precum și în cele afectate unor activități comune, cât și în parcul de la intrarea actorilor, asigurând condițiile de igienă prevăzute în normele aprobate de organele sanitare;

 • b) în timpul spectacolelor, cât și după terminarea acestora, când este de serviciu, are obligația de a constata eventualele degradări sau sustrageri de bunuri materiale și de a anunța pe șeful direct;

 • c) efectuează controlul biletelor de intrare la spectacolele organizate în incinta teatrului, îndrumă spectatorii la locul indicat pe biletul de spectacol și asigură direct desfășurarea spectacolelor în condiții optime de liniște, ordine și decență luând toate măsurile ce se impun, împotriva spectatorilor nedisciplinați, precum și a celor care încalcă regulile de conviețuire socială.

Personalul de pază

 • a) răspunde de securitatea bunurilor din cadrul obiectivului de pază, potrivit dispozițiilor legale privind paza bunurilor. In acest scop este obligat să

cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului-dejpază, pentru a preveni evenimentele de natură a produce prejudicii;           \

 • b) aduce la cunoștința conducerii teatrului, imediat, despre producer^^ri^țr^ eveniment în timpul executării serviciului de pază;

\ /tio Bol

 • c) ia toate măsurile ce decurg din consemnul de pază pentru ?"a pre'veni producerea de incendii, explozii ori alte evenimente de\n^râ.'rii^d^uza prejudicii; în astfel de cazuri va lua măsurile stabilite prin cbtl^^^șfva anunța, imediat, pe cei în drept;

 • d) la terminarea programului, să verifice sistemul de închidere la fiecare încăpere și a căilor de acces, și să scrie în registrul de poartă persoanele rămase în unitate după orele de program;

 • e) primește și predă serviciul (în mod obligatoriu) pe bază de proces - verbal, care la prima oră a dimineții va fi prezentat șefului de compartiment.

Personalul de întreținere

 • - verifică și supraveghează modul de funcționarea al instalațiilor sanitare și de încălzire;

 • - efectuează alte lucrări de întreținere din incintele instituției.

Referent de specialitate

 • - urmărește activitatea personalului administrativ, întocmind pontajul lunar;

 • - propune si urmărește dotarea personalului administrativ cu echipament de lucru;

 • - intocmește referatele de solicitări, notele de fundamentare privind necesitatea executării lucrărilor de reparații și întreținere.

Pompierul

 • a) răspunde de respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor, a situațiilor de urgență, în incinta teatrului;

 • b) sesizează orice deficiență întâmpinată in desfășurarea activității sale, în forma scrisă sub denumirea de referat, orice nereguli sau abateri de la normele de prevenire și stingere a incendiilor, a situațiilor de urgență, însoțite de propuneri concrete, privind îndreptarea acestora;

 • c) sesizează atât șeful compartimentului administrativ, cât si conducerea instituției, orice eveniment deosebit consumat în timpul serviciului său;

 • d) ține legătura permanentă cu organele locale ale conducerii Inspectoratului pentru situații de urgență, și cunoaște în felul acesta toate instrucțiunile specifice obligațiilor sale;

Formația de transport

 • -  asigură activitatea de transport a instituției, conform solicitărilor și aprobărilor primite.

Art. 24.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

A

 • (1) întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli este un proces bugetar deschis și transparent, fiind realizat cu respectarea legislației în vigoare, la finele anului în curs pentru anul bugetar următor. La elaborarea sa participă o echipă formată din conducerea instituției, șefi de secții și servicii, și reprezentantul sindicatului.

 • (2) Bugetul de Venituri și Cheltuieli se aprobă de către ConsiUuLLocal al Municipiului Ploiești și se realizează cu respectarea prevederi lorjegale; pe o perioadă de un an, având următoarea structură: venituriși <Țcheîtuieli.

 • (3) Veniturile se stabilesc pe surse de proveniență, iar cheltuielile sunt estimate pe

capitole și articole de cheltuieli, în funcție de natura lor economică și de destinația lor.                                                                                                                ''                     ■'?'-

 • (4) Cheltuielile necesare a fi estimate, în vederea asigurării unui nivel:.calitativ ridicat al realizării (artistice și tehnice) a spectacolelor propuse prin planurile de activitate anuale, cuprind următoarele capitole de cheltuieli:

Cheltuieli de personal

Se stabilesc având la bază legislația în vigoare și statul de funcții aprobat prin Hotarare de Consiliu Local.

Cheltuieli cu bunurile și serviciile

Se stabilesc în funcție de necesarul estimat pentru materialele de funcționare și întreținere, de consumurile de utilități estimate, precum și de programul de activitate, pentru estimarea cheltuielilor de producție.

Cheltuielile cu investițiile (Active fixe)

Se stabilesc în urma propunerilor făcute de șefii de secții sau compartimente, și a analizei necesității și a eficienței propunerilor respective.

 • (5) Sponsorizările și donațiile în bani și natură, făcute de persoanele fizice și juridice, pot fi folosite de către Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, numai în scopul și destinația pentru care au fost acordate.

Finanțarea activitatilor proprii

La nivelul Teatrului „Toma Caragiu” veniturile se constituie din următoarele surse:

 • A. - Venituri proprii, estimate în baza programului de activitate stabilit pentru anul următor și a contractelor de închiriere, deja încheiate sau posibil de încheiat în cursul anului viitor. Conducerea instituției alături de ceilalți factori de decizie interni, au în vedere creștere valorică, de la an la an, a acestor venituri.

 • B. - Venituri proprii din sponsorizare, în baza contractelor de sponsorizare aprobate.

 • C. - Alocații bugetare ( subvenții) de la bugetul local

Având în vedere politicile culturale la nivel național și local, care urmăresc creșterea nivelului cultural al populației și implicit facilitarea accesului unor categorii cât mai largi de spectatori la actul de cultură, se dorește menținerea unor prețuri de vânzare a biletelor de intrare la spectacole, la un nivel cât mai mic.

A.

întrucât, prin această practică nu se reușește acoperirea cheltuielilor instituției, diferența necesară pentru desfășurarea activității instituției se acoperă din alocații de la bugetul local. în acest fel activitatea Teatrului „Toma Caragiu” devine subvenționată prin alocații de la bugetul local.

Exercițiul financiar durează de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

DISPOZIȚII FINALE                                *

 • (1) Angajații din teatru, sunt obligați să cunoască și să respdgte Mtptmajj prevederile prezentului regulament.

 • (2) Ori de câte ori regulamentul se referă la teatru sau unitate, se înțelege „Toma Caragiu” Ploiești.

 • (3) Completarea și modificarea prezentului regulament, se face prin dispoziția directorului general, cu aprobarea Consiliului Administrativ și a sindicatului.

 • (4) Șefii de secție și compartimentele au obligația ca anual sau ori de câte ori este cazul, să facă propuneri de actualizare a prezentului regulament.

 • (5) Prin grija compartimentului resurse umane, regulamentul de organizare și funcționare, se va afișa la avizierul instituției, timp de 30 de zile, pentru cunoașterea lui de către toți salariații teatrului și păstrat la același compartiment. Pentru consultări ulterioare, o copie a acestui regulament se afla si la secretariatul Teatrului.

Prezentul regulament, intră în vigoare la data aprobării în ședință de Consiliu Local. începând cu aceeași dată, regulamentul de organizare și funcționare aprobat îl anulează pe cel anterior.