Hotărârea nr. 216/2018

Hotãrârea nr. 216 privind aprobarea reînscrierii Municipiului Ploiești ca membru activ al „Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 216 privind aprobarea reînscrierii Municipiului Ploiești ca membru activ al „Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 21/12.06.2018 a viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Mihai Cristian Ganea și Raportul de specialitate nr. 116/11.06.2018 al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea reînscrierii Municipiului Ploiești ca membru activ al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova;

Luând în considerare raportul nr. 83/15.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul nr. 160/20.06.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.06.2018;

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 1 alin (1) si (2) si art. 2 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare;

  • - Adresa nr. 11560/07.06.2018 a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova prin care se solicită reînscrierea Municipiului Ploiești ca membru activ al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova și achitarea contribuției anuale a Municipiului Ploiești pentru semestrul 2 al anului 2018 în valoare de 6000 lei și a taxei de înscriere de 500 lei.

A

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit. e, coroborat cu art. 36, alin 7, lit. a si art. 115, alin 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă reînscrierea Municipiului Ploiești ca membru activ al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova.

Art. 2 Se aprobă achitarea contribuției Municipiului Ploiești pentru semestrul 2 al anului 2018 în valoare de 6000 lei, a taxei de înscriere de 500 lei și respectiv virarea sumei de 6500 lei către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova.

Art. 3 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ