Hotărârea nr. 213/2018

Hotãrârea nr. 213 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Liceului Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești, pentru anul 2018

ROMANIA

HOTARAREA NR. 213JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Liceului Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 25/12.06.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu precum și Raportul de specialitate nr. 1468/12.06.2018 al Liceului Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 al Liceului Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 126/14.06.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 84/15.06.2018 al Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018

Conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în urma participării Liceului Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești la Concursul interșcolar „ Școala Reciclării - Prezent și viitor verde” - ediția 2018 desfășurat în perioada 20.03.2018 - 01.06.2018, ce a presupus colectarea și reciclarea de echipamente electrice și electronice, a fost obținută Mențiunea DEEE - Deșeuri de echipamente electrice și electronice - în valoare de 750 lei;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 al Liceului Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Anexa nr. 33 la Hotărârea Consiliului Local nr. 29/16.02.2018 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a

bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 - 2021 se modifică potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Liceul Tehnologic dc Transporturi, Municipiul Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasem nează: SECRETAR, Laurentii DITl


JUDEȚUL PRAHOVA

Instituția publica: Liceul Tehnologic de Transporturi

ANEXA 1 w -UcLnr.

SĂU PARȚIAL* DIN

O' •

fe';     ■ a -a

-ft '                      miiTei


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL

VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 2916.02.2018

Influente ț

■A Buget

^Rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

2.00

0.75

2.75

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

2.00

0.75

2.75

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

1.00

1.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

1.00

1.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Alte venituri

36.50.00

0.75

0.75

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9.00

0.75

9.75

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

9.00

0.75

9.75

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

9.00

0.75

9.75

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

9.00

0.75

9.75

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7.00

7.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 29/ 16.02.2018

Influente (+/-)

Buget rectificat

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

A

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

5.00

Alte bunuri si servicii pentruîntretinere si funcționare

20.01.30

2.00

2.00

Reparații curente

20.02

2.00

2.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

.-as--'-'

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.75

0.75

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.75

0.75

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.02

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autori ta ti publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leqale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției nublice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor buoetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 29/ 16.02.2018

Influente (+/-)

Buget rectificat

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

EC. NEDELCrU ELENA

1