Hotărârea nr. 211/2018

Hotãrârea nr. 211 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 211 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 19/12.06.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-fmante, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze, Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu, Claudia Oana Sălceanu, precum și Raportul de specialitate nr. 3126/12.06.2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 129/14.06.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 73/12.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea listei dotărilor independente pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018


INTE DE ȘEDINȚĂ,

George-^orin-Niculae BOTEZJUDEȚUL PRAHOVA

TEATRUL TOMA CARAG1U PLOIEȘTI

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018


./o^     7

4- ■■          -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 26/16.02.

2018

Influente +/-

r,

Propunere

Buget an

2018

TOTAL VENITURI, din care:

13.965,00

2,00

13.967,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

13.239,00

2,00

13.241,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

650,00

0,00

650,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

4,00

2,00

6,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

12.585,00

12.585,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

37.10.03

726,00

0,00

726,00

Subvenții pentru instltutii publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

726,00

726,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.965,00

2,00

13.967,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.239,00

2,00

13.241,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.239,00

2,00

13.241,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.450,00

0,00

8.450,00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.870,00

0,00

7.870,00

Salarii de baza

10.01.01

7.329.00

7.329,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

411,00

411,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

40,00

40,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

90,00

90,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

241,00

0,00

241,00

Tichete de vacanta

10.02.06

241,00

241.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

339,00

0,00

339,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

132,00

132,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

27,00

27,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

5,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

170,00

170,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.639,00

2,00

4.641,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01 I

3.733,00

0,00

3.733,00

Furnituri de birou

20.01.01

25,00

25,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

45,00

45,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400,00

400,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25,00

25,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

45,00

45,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

10,00

Transport

20.01.07

80,00

80,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45,00

45,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.308,00

2.308,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

750,00

750,00

Reparații curente

20.02

70,00

70,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

440,00

0,00

440,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

440,00

440,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

45,00

0,00

45,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10,00

10,00

Deplasați în străinătate

20.06.02

35,00

35,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

10,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 26/16.02.

2018

Influente +/■

Propunere Bugetan 2018

Protecția muncii

20.14

25,00

. 25,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

314,00

2,00

316,00

Reclama si publicitate

20.30.01

85,00

'85,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

4,00

2,00

6.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

35,00

35.00

Chirii

20.30.04

180,00

180,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

10.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

150,00

0,00

150,00

Burse

59.01

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

150,00

150.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

726,00

0,00

726,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

726,00

0,00

726,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

726,00

0,00

726,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

662,00

3.00

665.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

59,00

-18,00

41 00

Alte active fixe

71.01.30

5,00

15 00

20 00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

1 Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

1

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


ANEXA NR.2 I(X -llCI. &!/ „


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2018 INFORMAȚII FINANCIARE


Nr. crt.

Denumire

INIȚIAL

INFLUENTE

RECTIFICAT

Sursa de finanțare a fi aplicata

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii leiJcf.HCL 26/16.02.2018

+/-

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

1

CONSOLA LUMINI

1

43

43

-7,2

1

35,8

35,8

Buget local

2

SPOT URMĂRIRE

1

7,5

7,5

-1,3

1

6,2

6,2

Buget local

3

PROIECTORfCU ACCESORII)

4

4,7

18,8

0

4

4,7

18,8

Buget local

4

MICROFOANE PROFESIONALE DE FOND

1

4,5

4,5

-4,5

0

0

0

Buget local

5

PLAYER PROFESIONAL

1

13,5

13,5

-13,5

0

0

0

Buget local

6

DISPOZITIV CONTROL INTENSITATE PROIECTOARE

9

10

90

10

10

10

100

Buget local

7

PROIECTOR ANGULAR

10

5

50

0

10

5

50

Buget local

8

SCHELA LUMINI

1

5

5

-0,5

1

4,5

4,5

Buget local

9

STATIV CU CREMALIERA

2

5

10

0

2

5

10

Buget local

10

LAPTOP

1

4,6

4,6

-0,4

1

4,2

4,2

Buget local

11

STÂNGI ELECTRICE

4

44

176

0

4

44

176

Buget local

12

PUPITRU COMANDA STÂNGI

1

72

72

0

1

72

72

Buget local

13

MAȘINA DE FUM

1

4,1

4,1

0

1

4,1

4,1

Buget local

14

CAMERA VIDEO

1

3,51

3,5

-0,4

1

3,1

3,1

Buget locart

15

APARAT SUDURA MIG-MAG ARGON

1

3,9

3,9

0

1

3,9

3,9

X   _

Z

Buget.ibcal

16

CIRCULAR (Fresel)cu mașina de găurit

1

5

5

0

1

5

5

Or"

Buget local

17

MAȘINA DE SURFILAT TRIPLOC

2

4

8

-2,8

2

2,6

5,2

Biiget local

18

MAȘINA LIPIT TERMOCOLANT

1

15

15

0

1

15

15

BugetlocjțlNr. crt.

Denumire

INIȚIAL

INFLUENTE

RECTIFICAT

Sursa de finanțare a fi aplicata

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lel)cf.HCL 26/16.02.2018

+/-

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

19

GENERATOR CURENT 6kw+KIT TRANSPORT

1

8

8

0

1

8

8

Buget local

20

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO+ SISTEM ANTIEFRACTIE

1

50

50

-30,2

1

19,8

19,8

Buget local

21

CALCULATOR DESKTOP STUDIO

1

9

9

-0,2

1

8,8

8,8

Buget local

22

MONITOR CALCULATOR

1

4,5

4,5

-0,5

1

4

4

Buget local

23

BOXA LINE ARRAY

2

17

34

-2,2

2

15,9

31,8

Buget local

24

SISTEM SUSȚINERE BOXE

2

2,5

5

0

2

2,5

5

Buget local

25

MICROFON VOCE PROFESIONAL

1

3

3

-3

0

0

0

Buget local

26

MONITOARE SCENA (BOXE)

2

3,5

7

-7

0

0

0

Buget local

27

SUBWOOFER (BOXE)

1

3,5

3,5

0

1

3,5

3,5

Buget local

28

CLAVIATURA

1

15

15

0

1

15

15

Buget local

29

MICROFOANE STUDIO

2

5

10

-1

2

4,5

9

Buget local

30

MICROFOANE HEAD SET

6

4,8

28,8

-0,6

6

4,7

28,2

Buget local

31

MULTIFUNCȚIONAL LASER COLOR A3

1

8,4

8,4

-1,2

1

7,2

7,2

Buget local

32

Licențe

4

1,3

5,2

14,8

20

Buget local

33

INTERFAȚA DIGITALA SCENA

0

0

0

4,5

1

4,5

4,5

Buget local

34

CONSOLA DE MIXAJ DIGITALA (CU CABLU EXTENSIE)

0

0

0

13,6

1

13,6

13,6

Buget local

35

KIT ANTENA+DISTRIBUITOR

19,6

4

4,9

19,6

Buget local

36

SERVER

7

1

7

7

Buget local

37

CALCULATOR DESKTOP

3,5

1

3,5

3,5

Buget local

38

Laptop

3,5

1

3,5

3,5

Buget local

TOTAL

725,8

0

725,8