Hotărârea nr. 210/2018

Hotãrârea nr. 210 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 210


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 18/12.06.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 1211/11.06.2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 128/14.06.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 72/12.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2018;

Luând în considerare procesul-verbal al ședinței Consiliului administrativ din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești din data de 26 iunie 2018;

în temeiul art.19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. ”a” și art. 45, alin. 2, lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea listei dotărilor independente pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 iunie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ George-Sorin-Nicțilae BOT


A

Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU

JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTI

/o

Anexa 1\ 1

fe,

•<*' •.

L 0.5^


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2018 cf HCL 19/16.02.2018

Influențe +/

Prevedere conform rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

11,190.00

0

11,190.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

10,600.00

0

10,600.00

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.30

50.00

0

50.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

35.00

0

35.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

270.00

0

270.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

0

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

10,245.00

0

10,245.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

590.00

0

590.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

43,10,19

590.00

0

590.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

11190.00

0

11,190.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10600.00

0

10,600.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10600.00

0

10,600.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8212.00

0

8,212.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7529.00

0

7,529.00

Salarii de baza

10.01.01

6872.00

0

6,872.00

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

650.00

0

650.00

Alte sporuri

10.01.06

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7.00

0

7.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

186.00

0

186.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

0

Tichete de vacanta

10.02.06

186.00

0

186.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

497.00

0

497.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

301.00

0

301.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.00

0

4.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

25.00

0

25.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.00

0

2.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

110.03.07

Contribuția asiguratorie de munca

10.03.07

160.00

160.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

2276.00

2,276.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1506.00

1,506.00

Furnituri de birou

20.01.01

11.00

11.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

18.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

95.00

95.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

8.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

10.00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

16.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

260.00

260.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1088.00

1,088.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+2C

20.05

183.00

183.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

183.00

183.00

De

ilasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

404.00

404.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

19.00

19.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

385.00

385.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

10.00

10.00

Protecția muncii

20.14

15.00

15.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armați

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati public

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 I

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0!

20.30

156.00

156.00

Reclama si publicitate

20.30.01

45.00

45.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

15.00

15.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20.00

20.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

76.00

76.00

I

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimpri

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

Transferuri curente (cod

51.01

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01 49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

[Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale

55.02

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

*Y

ir‘         i

y y.i

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

bă-j o.oo

Burse

59.01

/s Aj < 0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

1 / "0.00

Asociații si fundații

59.11

' 4'

y   0.00

Susținerea cultelor

59.12

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0.00

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

0.00

Alte imprumuturi

80.30

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81

81.01

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL X ALTE CHELTUIELII (cod 59)

59

112.00

112.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

112.00

112.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

590.00

590.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0.00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

0.00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

0.00

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

0.00

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

0.00

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

0.00

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

56.18

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

590.00

590.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

590.00

590.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

590.00

590.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Vlobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

500.00

15

515.00

|Alte active fixe

71.01.30

90.00

^<5

75.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

-   . -V 0:00:

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

/'■■■" RVR   &5j

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

O.OOj

' I

. • ■ 7

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

\o <

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

II

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI

Anexa nr.2, Ar

/QO&


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2018

-mii lei-

Nr

Cr t.

Nominalizarea obiectivelor de investiții

U. M.

Buget aprobat

Influențe

Valoare

Buget

rectificat

Cantitat

e

Valoar

e

Cant

Valoare

Cantitate

Valoare

A

Obiective de investiții in cont.

B

Obiective de investiții noi

C

Alte chelt. de investiții, din care:

590,00

-

-

590,00

I

Achiziții de imobile

II

Dotări independente, din care:

2.

Instrumente muzicale

buc

16

500,00

-

15

16

515,00

3.

Licențe Windows

buc

16

9,00

16

9,00

4.

Licențe Office

buc

16

16,00

16

16,00

5.

Licențe PHOTOSHOP

buc

1

10,00

-1

-10

0

0

6.

Licențe Finale

buc

1

5,00

1

5,00

7.

Licențe Adobe Indesign

buc

1

5,00

-1

-5

0

0

8.

înlocuire mocheta

mp

300

45,00

300

45,00

III

Chelt. pt elaborarea studiilor de prefezab, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

MATEESCU VLAD


CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANAIV

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL

590,00

590,00


CONTABIL ȘEF,

Tvardochlib Iascinschi Adriana