Hotărârea nr. 21/2018

Hotãrârea nr. 21 privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

ROMÂNIA


L =

VIZAT !

LEt C

:1TAZ

A /


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 21


privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia-Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 236/08.02.2018 al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 25/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

A

In conformitate cu Legea nr. 2/2018 - privind legea bugetului de stat pe anul 2018,

în temeiul art. 19, art. 49 și art. 67 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a) și art. 45, alin. 2 , lit. a) din Legea nr. 215/2001 - republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2018, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Finanțarea cheltuielilor se asigură integral din bugetul local.

Art. 2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Poliția Locală a municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

"\

PREȘEDINTE I

George-Soirin-Niculae BOTEZ


E ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează; SECRETAR Laurenrau


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Politia Locala Ploiești

ANEXAI cA

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019 - 2021

mii lei                                          mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2017

PROPUNERI

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14015,34

18817,00

18730,00

18730,00

18730,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.847,65

18.730,00

18.730,00

18.730,00

18.730,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.847,65

18.730,00

18.730,00

18.730,00

18.730,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12.872,61

17.965,00

17.965,00

17.965,00

17.965,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8.301,80

14.530,00

14.530,00

14.530,00

14.530,00

Salarii de baza

10.01.01

7.785,30

13.771,00

13.771,00

13.771,00

13.771,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

186,35

18,00

18,00

18,00

18,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,11

2,00

2,00

2,00

2,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani (ore de noapte)

10.01.30

330,04

737,00

737,00

737,00

737,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

2.701,65

2.860,00

2.860,00

2.860,00

2;860} 0 0

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

.o;os

ș,cb

Norme de hrana

10.02.02

2.701,65

2.860,00

2.860,00

2;860,00

'• 2.860,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

■ /

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

/cl

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0,00

: M "4 0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2017

PROPUNERI

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.869,16

575,00

575,00

575,00

575,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.316,26

149,00

149,00

149,00

149,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

41,15

5,00

5,00

5,00

5,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

432,72

49,00

49,00

49,00

49,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

21,72

3,00

3,00

3,00

3,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

57,31

60,00

60,00

60,00

60,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0,00

309,00

309,00

309,00

309,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

975,04

765,00

765,00

765,00

765,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

600,61

457,00

457,00

457,00

457,00

Furnituri de birou

20.01.01

24,21

25,00

25,00

25,00

25,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,69

6,00

6,00

6,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

129,00

75,00

75,00

75,00

75,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,14

25,00

25,00

25,00

25,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

147,96

80,00

80,00

80,00

80,00

Piese de schimb

20.01.06

43,35

50,00

50,00

50,00

50,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

110,66

66,00

66,00

66,00

66,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

24,42

50,00

50,00

50,00

50,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

99,18

80,00

80,00

80,00

80,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

124,24

70,00

70,00

70,00

70,00

Uniforme si echipament

20.05.01

123,71

50,00

50,00

50,00

50,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,53

20,00

20,00

‘20,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

145,90

80,00

80,00

80,00

80,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

145,90

80,00

80,00

80,00

80,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2017

2018

2019

2020

2021

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoftare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

3,26

10,00

10,00

10,00

10,00

Pregătire profesionala

20.13

44,33

51,00

51,00

51,00

51,00

Protecția muncii

20.14

30,58

35,00

35,00

35,00

35,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

o,od

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

26,12

60,00

60,00

60,00

60,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,67

10,00

10,00

10,00

10,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25,45

50,00

50,00

50,00

50,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,0.0

. -ț ’i" o;oo

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

o,6o

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

•• Q;0o

0,00

0,00

fi &00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

167,69

87,00

0,00

^0^00

V    0,00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATf ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

V>\

Moo

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0.00

':0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2017

PROPUNERI 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

167,69

87,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

167,69

87,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

167,69

87,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

147,41

57,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

20,28

15,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00!

0,00

0,00

0,00

0,00

[Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

o’ool

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

o,ool

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

J

o,oo'

0,00

0,00

/tJIREdțOkGEjțRAL ADJUNCT,

BIROUL FINANCIAR - CONTABILII


Buciumeanu Costin


F

Ir WW/p/^Vaida Adrian

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


^/^AhexâArs^, l 4. avIZatB$P^/W Primar,

• XV

'}/ .■ -■? “


Adrian Dobre^X y

P £ /->f;

1 ?

LISTA

poziția alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri ______

repartizate 2018__________________________


LEI

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

UM

Clasif. Bug.

Cantitate

Valoare

I

INVESTIȚII NOI

1.

Autospeciale

buc.

71.01.02

1

57.000

2.

Calculatoare PC

buc.

71.01.03

5

15.000

3.

Licențe software

buc.

71.01.30

74

15.000

Total investiții pe anul 2018

87.000

Biroul Financiar Contabilitate, Costin Buciumeanu

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 al Politiei Locale Ploiești si estimări pentru anii 2019-202îi U / >-

//» >■ . .....

/&' MR/ -*

In conformitate cu Legea nr.2/2018 - privind legea bugetului-de stat pe anul'2018 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, al Politiei Locale a municipiului Ploiești si eștihiafi pentru anii 2019-2021.                                                        '

Caracterul de urgenta al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin.(7) „în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. în aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate”.

Conform art.26 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale, bugetele trebuie structurate si aprobate pe secțiuni.

Estimarea cheltuielilor proiectului de buget este următoarea:

Cheltuieli totale : 18.617,00 mii lei - din care:

 • - cheltuieli de personal = 17.765,00 mii lei

 • - bunuri si servicii     =   765,00 mii lei.

 • - investiții              -     87,00 mii lei

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI:Staicu ZoiaCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


POLITIA LOCALA

A MUNICIPIULUI PLCIEST1 C DATA « 8 FEB 2018

T" REGISTRATURA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de cheltuieli pe)apul 2018 al Politiei

Locale Ploiești si estimări pentru anii 2019-2021  < C2


Y o

In conformitate cu Legea nr.2/2018 - privind legea bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr.2/2018 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2018 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Politiei Locale a municipiului Ploiești.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infintat in baza Legii nr. 15 5/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Caracterul de urgenta al aprobării bugetului local al municipiului Ploiești este dat de prevederile legii nr.273/2006 art.39 alin.(7) „în cazul în care autoritățile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autoritățile deliberative. în aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăți numai în limita celorlalte venituri încasate”.

Conform art.26 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale, bugetele trebuie structurate si aprobate pe secțiuni.

Bugetul de cheltuieli a fost fundamentat la suma de 18.617,00 mii lei.

Proiectul de buget privind cheltuielile pe anul 2018 al Politiei Locale Ploiești este structurat astfel:

I.-Cheltuieli totale : 18.617,00 mii lei

Din care: cheltuieli de personal = 17.765,00 mii lei

 • - bunuri si servicii     =   765,00 mii lei.

 • - investiții              =     87,00 mii lei

I. Cheltuieli totale:

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

“Cheltuielile de personal” au fost fundamentate in suma de 17.765,00 mii lei, fiind calculate tinandu-se cont de următoarele prevederi legale:

Având în vedere prevederile art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 19 și art. 38, alin. 3, lit. „e” și alin. 7 din Legea nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea jj^rS^naldlu^ plătit din fonduri publice care reglementează modul de stabilire prin hotărare^z^nsUîului4dcal a salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractu^^n^^rdlxfetniliei ocupaționale „Administrație” din primării și consilii locale și din șe^ipSte.pi^>l'idd5’din subordinea acestora, începând cu data de 01.01.2018;                   V*/

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 514/20.12.2017 privind stabiiircă-,salări|lor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei bcupaționale „Administrație” din primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora;

Pentru prima luna din bugetul pentru anul 2018 s-a ținut cont de plata lunii decembrie 2017 cu salariile si contribuțiile plătite la luna ianuarie 2018, conform legislației din anul 2017.

Salariile brute (plata lunii decembrie 2017 plătite in ianuarie 2018)=926 mii lei Contribuția 22,5% : 926 mii*22,5%=208,35 mii lei

Total: 926 mii+208,35 mii=l 134,35 mii lei

Pentru următoarele 11 luni pentru anul 2018 s-a tinut cont de plata lunii ianuarie 2018 cu salariile si contribuțiile plătite in luna februarie 2018, conform legislației ce se aplica începând cu 01.01.2018.

Salariile brute (plata lunii ianuarie 2018 plătite in februarie 2018)=1121 mii lei

1121 mii* 11 luni=12.331 mii lei

Contribuția 2,25%: 12.331 mii*2,25%=277,45 mii

Total: 12.331,00 mii+277,45 mii=12.608,45 mii

SALARII BRUTE=13.257,00 mii+485.80mii=13742.80 mii

Se va tine cont si de promovările in clasa, respectiv in gradul profesional imediat superior( pe diferente) conform Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018:

Total diferente promovări 2018=151 mii lei

Contribuția 2,25%: 151 mii*2,25%=3.40 mii lei

Total: 151 mii+3.40 mii=154.40 mii lei

Se va ține cont și de creșterile salariale care decurg din modificări de gradații prin trecerea la altă tranșă de vechime( pe diferente):

Modificări gradații (pe diferențe) =8 mii

Contribuția 2,25%: 8 mii*2,25%=0.18 mii lei

Total: 8 mii+0.18 mii=8.18 mii lei

In cazul revenirii din suspendare raport serviciu/contract de munca (pe diferente) in cursul anului 2018:

Salarii baza(pe diferente)=464 mii lei

Contribuția 2,25%: 464 mii*2,25%=10.44 mii lei

Total:464 mii+10.44 mii=474.44 mii lei

Diferente ore noapte fata de luna ianuarie 2018 cuprinse in statul de plata:

Ore noapte: 90 mii lei

Contribuția 2,25%: 90 mii*2,25%=2.03 mii lei

Total: 90 mii+2.03 mii=92.03 lei

Exercitare cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Sef Birou financiar contabilitate si necesitatea scoaterii la concurs a acestei funcții:

Salarii de baza =93 mii lei

Contribuția 2,25%: 93 mii*2,25%=2.09 mii lei

Total: 93+2.09=95.09 mii lei

Având in vedere activitatea specifica a instituției si ținând cont de faptul ca personalul de ordine publica operativ in strada este insuficient, necesitatea ocupării cșl@r-4 fiinctii publice de polițist local, clasa III, grad professional superior este justificata.

Salarii de baza=186 mii lei

Contribuția 2,25%: 186 mii*2,25%=4.19 mii lei                        • ''       ’■

Total: 186+4.19=190.19 mii lei                                           ■ /

Se va tine cont de plata despăgubirilor bănești conform Deciziei nrf l26/16.01.2018 data de Curtea de Apel Ploiești, ca urmare a acțiunii in instanța a SindicaWluț^Bdlitiei Locale „Mihai Viteazul”, pentru obținerea diferentelor salariale, de care ar fi trebuit sa beneficieze salariatii.

Drepturi banesti=39 mii lei

Contribuția 2,25%: 39 mii*2,25%=0.88 mii lei

Total: 39 mii+0.88 mii=39.88 mii

Având in vedere iminenta apariției unor certificate privind incapacitatea temporara de munca singura modalitate de a estima suma este aceea de a face o medie a celor acordate in anul 2017:

Suma =60 mii lei

Contribuția 2,25%: 60 mii*2,25%=1.35 mii lei

Total:

60 mii+1.35 mii=61.35 mii lei

TOTAL DIFERENTE (mii lei) =151+8+464+90+93+186+39+60=1091 mii lei

TOTAL CONTRIBUTIE(mii lei)=

3.40+0.18+10.44+2.03+2.09+4.19+0.88+1.35=24.56 mii lei

TOTAL : 1091 mii+24.56 mii=1115.56 mii lei

TOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE:

14.394,64 mii +510.36 mii=14.905,00 mii lei

Fundamentarea proiectului de buget privind norma de hrană pentru anul 2018:

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 383/2014 și H.C.L nr. 105/2015 privind completarea H.C.L nr. 383/2014 prin care s-a aprobat acordarea normei de hrană atât funcționarilor publici cu statut specific de polițist local cât și funcționarilor publici care ocupă funcții publice generale și personalului contractual în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/1994; H.G nr. 65/2003; H.G. nr. 196/2005;

Ținând cont de H.C.L nr. 225/2015 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrana personalului Poliției Locale Ploiești;

In temeiul prevederilor art. 351 alin. 1 din Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, cu modificările si completările ulterioare si H.G. nr. 171/2015;

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 776/30.09.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale.

Total număr zile calendaristice 2018=365 zile

Valoarea Norma 1=25 lei/zi calendaristică

Nr. salariati beneficiari de Norma 1= 65

59*365 zile calendaristice *25 lei/zi= 538.375 lei, aproximativ 539.000 lei

Valoarea Norma 6=32 lei/zi calendaristică

Nr. salariați beneficiari de Norma 6= 168

5 "o %

172*365 zile calendaristice *32 lei/zi=2.008.960 lei, aproximativ 2MQ9.000 lei^ 1^,1

Valoarea normei 12„B”=5 lei/zi calendaristică

Nr. salariați beneficiari de Norma 12„B”= 179

/ ■- • >> r'

172*365 zile calendaristice *5 lei/zi=313.900 lei, aproximativ 314.000 lei

Total norma de hrană 2018=539.000 lei+2.009.000 le+314.000 Iei=2.860.000 lei NORMA DE HRANA =2.860,00 MII LEI

TOTAL GENERAL CHELTUIELI DE PERSONAL

14.905,00 mii+2.860,00 mii=17.765,00 mii lei

„Contribuții” sunt previzionate in suma de 572,00 mii lei

Titlul II BUNURI SI SERVICII

“Bunurile si serviciile“ sunt previzionate la suma de 1.100,00 mii lei, suma aprobata fiind cea de 765,00 mii lei.

Bunuri si servicii

La articolul “Bunuri si servicii^ prevederea bugetara inițiala de 706, mii lei este diminuata si aprobata suma de 457,00 mii lei, impartita astfel:

 • -  Pentru articolul bugetar “furnituri de birou“, prevederea bugetara este de 25,00 mii lei, suma necesara pentru asigurarea necesarului de rechizite in cursul anului 2018;

 • -  Pentru articolul bugetar “materiale de curatenie“, prevederea bugetara este de 6,00 mii lei, suma necesara pentru asigurarea acestui tip de cheltuiala;

 • -  Pentru articolul bugetar “incalzit, iluminat si forța motrica“, prevederea bugetara inițiala este de 130,00 mii lei, suma aprobata fiind cea de 75,00 mii lei, suma acoperind 6 luni de funcționare pe acest capitol;

 • -  Pentru articolul bugetar “apa, canal, salubritate”, prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 25,00 mii lei;

 • -  Pentru articolul bugetar “carburanți si lubrifianti “, prevederea bugetara a fost stabilita astfel: 21 autospeciale * 250 litri / autovehicul *5,10 lei/ litru* 12 luni, aproximativ 320,00 mii lei, aprobandu-se suma de 80,00 mii lei, suma acoperind 6 luni de funcționare pe acest capitol, conform execuției pe anul 2017;

  Pentru articolul bugetar “piese de schimb44, prevederea bugetara a fost, cstupata la suma de 50,00 mii lei, suma necesara pentru intretinerea parcului auto al inștitutiiâ,®

  internet”;- 'prevederea

  1 -30,00 mii


x                                                              J.                                            -A                                      a £«

Pentru articolul bugetar “posta, telecomunicații, radio, TV^u bugetara a fost estimata la valoarea de 120,00 mii lei, după cum țirhiea^a Orange - 35,00 mii lei, Telekom Comunication - 30,00 mii lei, S^S&RDS lei; Posta Romana - 25,00 mii lei, suma aprobata fiind cea de 6(i;(î(Hmii lei, suma acoperind 6 luni de funcționare pe acest capitol;

- Pentru articolul bugetar “materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional44, prevederea bugetara a fost estimata la valoarea de 50,00 mii lei, suma necesara pentru reparația parcului de mașini al instituției, servicii de vulcanizare auto si servicii de intretinere si spalare a autoturismelor.

 • -  Pentru articolul bugetar ”alte bunuri si servicii pentru intretinere44, prevederea bugetara a fost estimata la suma de 130,00 mii lei, suma necesara pentru :

 • •  Revizii aparate de aer condiționat - 25,00 mii lei

 • •  Servicii de intretinere si reparații echipamante de birou - 15,00 mii lei

 • •  Servicii intretinere si reparare echipament tip server - 30,00 mii lei

 • •  Servicii intretinere si reparare a calculatoarelor - 10,00 mii lei

 • •  Tonere, cartușe pentru imprimante si Xerox - 30 mii lei

 • •  Diverse servicii si materiale necesare pentru desfasurarea activitatii instituției -20,00 mii lei

suma aprobata fiind cea de 80,00 mii lei, suma acoperind 6 luni de funcționare pe acest capitol

Pentru articolul bugetar “uniforme si echipament44 prevederea bugetara a anului 2018 este de 100,00 mii lei suma necesara echipării personalului Politiei Locale, conform Legii nr.155/2010 si Hotărârii de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regumanetului- cadru de organizare si funcționare a politiei locale.

Defalcarea acestei sume se va face pe fiecare tip de dotări, după cum urmeaza :

 • -  uniforma de politie : 35,00 mii lei

 • -  incaltaminte cu fete din piele : 35,00 mii lei

 • -  articole pentru acoperit capul: 15,00 mii lei

 • -  etichete si ecusoane textile, insigne : 15,00 mii lei.

suma aprobata fiind cea de 50,00 mii lei, suma acoperind achiziționarea a jumătate din echipamentul necesar;

Pentru articolul “alte obiecte de inventar”, prevederea bugetara a anului 2018 a fost dimensionata la suma de 20,00 mii lei, suma defalcata astfel : ștampile, steaguri, calculatoare birou, echipamente IT, birouri, mobilier, camere video (camerele video instalate pe autoturismele de patrulare ale Poliției Locale Ploiești asigură creșterea gradului de siguranță și optimizarea timpului de intervenție la evenimentele sesizate în dispecerat. Totodată au scopul de a proba mai ușor faptele antisociale. în plus, înregistrările video și audio pot constitui mijloace de probă în instanță. Un alt aspect, este acela că sistemul de monitoriz are video pentru mașini are ca utilitate activitatea de monitorizare în ceea ce

Q , privește modul de acțiune al polițiștilor locali în diferite iî^^^tfțițpatiradinea acestora în relaționarea cu cetățenii. Discuțiile dintre polițistul local și ceț^țean'Voffi înregistrate dar nu făcute publice. Polițiștii locali au obligația de a infbfffia\ kș^tățenii 'că,> discuția va fi înregistrată și că poate fi folosită ca probă într-un eventual proces.) -■    :,

La articolul bugetar “deplasări interne, detasari, transferari“ prevederea bugetara este in suma de 116,00 mii lei, fundamentata astfel:

40 cursanti x 400 lei = 16.000 lei (deplasare, transport)

40 cursanti x 2.500 lei/cursant tarif cazare (suma estimate din oferta A.N.F.P. pentru anul 2018) = 100.000 lei (cazare si masa)

•  Total transport, deplasare, cazare si masa = 16.000 Iei + 100.000 lei = 116.000 lei

 • •  suma aprobata fiind cea de 80,00 mii lei, acoperindu-se 69% din suma necesara pe acest capitol

La articolul bugetar “cârti, publicații, si materiale documentare ’’ prevederea bugetara este stabilita la valoarea de 2,00 mii lei, suma necesara achiziționării abonamentului Monitorul Oficial, partea I, cârti de specialitate in următoarele domenii: contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții publice,

La articolul bugetar „Consultanta si expertiza” prevederea bugetara a anului 2018 a fost stabilita la valoarea de 10 mii lei.

La articolul bugetar “Pregătire profesionala** prevederea bugetara a anului 2018 a fost stabilita la suma de 51,00 mii lei, datorita prevederilor art 18 din Legea nr. 155/2010 - a politiei locale prin care polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, proveniți din structurile poliției comunitare, sunt obligați ca, în termen de 5 ani, să urmeze un program de formare inițială. Fundamentarea pentru acest articol bugetar este următoarea:

Cv. plata curs (certificatul de absolvire) = aproximativ 1.275 lei/cursant (plata certificat curs) x 40 salariati cursanti = 51.000 lei lei.

La articolul bugetar “protecția muncii“ prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 35,00 mii lei suma necesara pentru achiziționarea obligatorie a acestor tipuri de servicii. Fundamentarea acestui tip de prevedere bugetara este următoarea:

 • -  Medicina muncii - 23,00 mii lei

 • -  Testare psihologica - 12,00 mii lei

La pentru articolul “protocol si reprezentare “ prevederea bugetara este stabilita la suma de 10,00 mii Iei, suma ce va fi necesara pentru achiziționarea de materiale de prezentare personalizate (flyere, felicitări, agende, pixuri, calendare, rool-up etc.).

In cadrul articolului “prime non viata prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 50,00 mii lei, suma ce va fi necesara pentru plata polițelor CASCCL si RCA ale autotuspecialelor instituției;

Co\

au fost previzrouatc in funcție de


In proiectul de buget “Cheltuielile de capital “ r " necesitatile stricte ale instituției, structurate pe 3 obiective principale de investiții noi. detaliate astfel:                                                                                       '■                    !C’!

Autoturism dotat cu rampa luminoasa, alarma acustica si statiei niobilafde emisie recepție de 57,00 mii lei (avand ca obiectiv innoirea parcului auto - âl iristitutiei cu 1 autoturism).


1.

Menționam ca reparațiile, drumurile foarte dese la service, cat si consumul foarte mare de combustibil ce se datoreaza vechimii motorului in special la cinci autospeciale care sunt foarte costisitoare, astfel incat, costurile sunt foarte mari, iar cheltuielile nu sunt justificate in comparație cu investiția in alte autospeciale, care ar beneficia de o garanție din partea producătorului pe o durata de 3 ani, de unde rezulta atat in bugetul pe anul 2018 cat si următorii 2 ani bugetul la capitotlul piese de schimb se va diminua.

Costurile de funcționare si intretinere după punerea in funcțiune, vor fi cele specifice autospecialelor, respectiv cheltuieli cu carburanții, spălătorie, revizii si asigurare. In ce privesc cheltuielile cu piesele auto, acestea vor fi mult diminuate, intrucat vehiculele vor fi noi si beneficiază si de garanția producătorului.

 • 2. 74 licențe software in suma de 15,00 mii lei;

 • 3. 5 bucăți calculatoare PC in suma de 15,00 mii lei;

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Serviciul Resurse Umane, Juridic Contracte, Proceduri Mocanu Isabela Gabriela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. 25 /15.02.2018


Bugetul de cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legiifnr. 2/03.01.2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice Ideale cu modificările si completările ulterioare.                                                     ’

Politia Locala Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 integral de la bugetul local, cheltuielile fiind structurat astfel:

 • - cheltuieli de persoanl             17.765,00 mii lei

 • - bunuri si servicii                     765,00 mii lei

 • - cheltuieli de capital                   87.00 mii lei

TOTAL 18.617,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  a veniturilor bugetare posibil de incasat”.


 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D&MENIUEUÎ^

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE      '

\ u.-~~ y

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

și a emis:PREȘEDINTE,SECRETAR, Gheorghe Andrei