Hotărârea nr. 209/2018

Hotãrârea nr. 209 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele canalizare cartier Eroilor – strada Cozia”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 209 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Extindere rețele canalizare cartier Eroilor - strada Cozia”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 26/13.06.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr. 6020/13.06.2018, al Direcției Economice nr. 133/15.06.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 86/15.06.2018 prin care se propune aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate "Extindere rețele canalizare cartier Eroilor - strada Cozia”;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.05.2018;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 23/30.05.2018;

în temeiul articolului 36 alineatul (4) litera d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă valoarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Extindere rețele canalizare cartier Eroilor - strada Cozia”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.SC ETOS CONSTR. SRL PLOIEȘTIEXTINDERE REȚELE SUBTERANE DE CANALIZARE INCLUSIV

RACORDURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - CARTIER EROILOR,

Strada: Cozia”

Pr.03-304 / 2018

Piese scrise + piese desenate

STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar: Municipiul Ploiești, Județul Prahova

MAI 2018Denumire proiect

EXTINDERE REȚELE SUBTERANE DE CANALIZARE INCLUSIV

RACORDURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - CARTIER EROILOR,

Strada:Cozia

Piese scrise + piese desenate


Faza: SF

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

Proiectant: SC ETOS CONSTR. SRL PLOIEȘTI Director general: Ing. ION VIOREL DUMITRESC


■feTos U

CONSTR. £ \\ SRL- // V* PLOIEȘTI


Mai 2018FISA DE RESPONSABILITATE

Ing. Ion Viorel Dumitrescu

-sef proiect-

Ing.Dana Mihaescu

-proiectant hidroedilitare-

Tehn.Luminița Miu

-desenator hidroedilitare-


C^tos


X--S CONSTR.

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

 • - Studiu de fezabilitate

 • - Breviar de calcul

 • - Deviz general:

PIESE DESENATE:

H 01 Plan de incadrare in zona

Sc. 1:10 000

H 02 Plan situație strada Cozia

Sc. 1: 500

H 03 Plan prezentare cămine de vizitare

FS

H 04 Profil transversal tip pozare tuburi PVC, PAFSIN

FS

H 05 Detaliu racord pentru GS cu sifon si depozit tip A, cu gratar carosabil

FS

H 06 Detaliu tip I racord D160 la canalizare in cămin

FS

H 07 Detaliu tip II racord D160 la canalizare cu sa de bransare

FS

Borderou piese scrise si desenateSTUDIU DE FEZABILITATE

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului

de investiție:

„Extindere rețele subterane de canalizare inclusiv racorduri in Municipiul Ploiești - Cartier Eroilor

Strada Cozia"

1.2. Elaborator:

SC. ETOS CONSTR. SRL PLOIEȘTI

1.3.Ordonator principal de credite:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1.4.lnvestitor:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1,5.Amplasament:

Ploiești, Cartier Eroilor, Strada: Cozia

1.6.Finanțarea investiției:

Buget local

. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Strada: Cozia, se afla in partea de sud vest a orașului Ploiești, in Cartierul Eroilor, ce este delimitat de strada Marasesti la Nord, de strada Rudului la Est. Aceasta strada se afla pe partea stanga a străzii Rudului sens centru Bariera Rudului si face legătură intre str. Rdului si strada Marin Brutaru.Strada, in prezent nu are rețea de canalizare.

In aceasta zona, necanalizata, evacuarea apelor uzate menajere se realizează local in puțuri absorbante, fose septice sau latrine conducând astfel la contaminarea solului si a pânzei freatice.

Se incalca astfel prevederile Directivei Cadru pentru Apa a U.E. - 2000/60, a Legii Apelor nr. 107/1996, modificata cu Legea 310/2004 precum si a O.G. 195/2005 privind protecția mediului.

Obiectul proiectului il constituie completarea infrastructurii edilitare a Municipiului Ploiești prin realizarea unei rețele de canalizare in sistem unitar, incluzând si realizarea de racorduri individuale de canalizare pe strada Cozia.

Strada: Cozi

Studiu de fezabilitate


2.2. Descrierea investiției

a) Concluziile studiului privind necesitatea economic selectat.

si oportunitatea. îcenanul tehnicb- '*’


Prin realizarea unei rețele de canalizare in sistem unitar pe strada Cozia se-completează actualul sistem de canalizare al acestui cartier, sistem ce a fost modernizat in ultimii ani. Aceasta^ ./     -dezvoltare a rețelei de canalizare urmeaza va avea efecte majore pentru întreaga zona întrucât se va putea prelua o parte importanta din debitul de ape uzate al acesteia deoarece racordarea canalizării de pa strada Cozia se va face intr-un colector principal al Municipiului Ploiești care in prezent este tranzitat de un debit mai mic fata de capacitatea reala de transport.

Se impunea o amplificare a capacitatii de transport a canalizării din zona prin realizarea unui nou colector de canalizare Dn900 care va conduce, cel puțin, la o dublare de transport a colectorului principal amintit mai sus.

Fata de situația expusa mai sus proiectul de fata va rezolva problema. Se propune execuția următoarelor lucrări:

 • - canal colector, Ltotal= 499m din PVC, D 316 / 6m, PVC, D500 /19m, PAFSIN Dn900 / 474m

 • - racorduri individuale

- alte lucrări auxiliare pentru o buna funcționare a canalizării.

Proiectarea s-a făcut pe baza respectării tuturor STAS-urilor si normativelor tehnice in vigoare, a normativelor europene si anume:

 • •  STAS 9824/0/6 - 85 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcțiilor

 • •  STAS 6054 - 77 Terenul de fundație. Adâncimea de inghet

 • •   C 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de construcții si instalații aferente

 • •  C 112 - 85 Normativ pentru executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcții

 • •  STAS 7883 - 90 Supravegherea comportării in timp

 • •  SR 8591 - 97 Amplasarea in localitati a rețelelor edilitare subterane

 • •  STAS 1478 - 90 Alimentari interioare cu apa la construcții civile si industriale

 • •  Ordonanța 195/2005 privind Protecția mediului cu toate completările ulterioare

 • •  Legea nr. 107/1996 Legea apelor

 • •  Legea nr. 10/1995

 • •  HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții

 • •  STAS 1342-91 Apa potabila

 • •  SR 4163 -1/2006, - 2/96 si - 3/96 Alimentari cu apa - Rețele de distribuție.

Prescripții fundamentale de proiectare si exploatare

 • •  GP 043 /1999 Ghid privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si

Strada: Cozia

Studiu de fezabilitate


canalizare utilizând conducte din PVC, polietilena si polipropilena

NP 133/2013 Normativ privind proiectarea lucrărilor de alimentare cu apa si canalizară

NTPA 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarnare cu poluanti a apelor industriale si v-z orășenești, ia evacuarea in receptori naturali

NTPA 002/2002 Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale

localităților si direct in stațiile de epurare

• NTPA 011/2005 Normele tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orășenești

• Ordinul 1013/2001 al MF completat cu ordinul 913/2005 si cu HG 28/09.01.2008.

b) Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiție pot fi atinse

Pentru realizarea obiectivelor propuse privind alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate in sistem centralizat s-au studiat mai multe variante:

 • •      Fara proiect - reprezintă menținerea situației existente cu influente negative asupra stării de sanatate pe termen lung a populației dar si cu influente negative asupra mediului.

 • •      Cu proiect - reprezintă varianta in care canalizarea apelor uzate se realizează prin executarea de noi rețele intr-un sistem centralizat caruia i se mărește capacitatea de preluare a apelor uzate si pluviale din zona.

Varianta cu proiect presupune realizarea unei rețele de canalizare pe strada Cozia cu L=499m, care va colecta apele uzate menajere de la gospodăriile precum si apa pluviala.

Realizarea acesteia va permite, asa cum s-a amintit mai sus, si preluarea apeor uzate menajere din zona Eroilor ce vor fi deversate in colectorul principal de pa Str. Marin Brutaru.

Avantajele scenariului recomandat:

 • - costuri moderate de investiție;

 • - sistemul este fiabil,

 • - suprafața totala ocupata este mica.

Lucrările proiectate au următoarele aspecte favorabile

■ Se asigura transportul apelor uzate colectate de pe străzile din zona Eroilor.

 • - Noul sistem se poate adapta dinamic la variațiile de debit;

- c) Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica

Capacitatile investiției in funcție de care se dimensionează lucrările care fac obiectul investiției sunt după cum urmeaza:

1 .numărul de locuitori racordați la canalizare,

2.gradul de confort hidroedilitar pe categorii de locuitori,

3.incarcari specifice pentru apele uzate menajere la evacuarea in rețele de canalizare,

4.STAS-uri si normative in vigoare 1343-1/2006,1478/1990, NTPA002/2002, NTPA 011/2005.,

Studiu de fezabilitate

S-a adoptat sistemul de canalizare unitar, dimensionarea colectoarului realizându-se la debitul maxim menajer orar, însumat cu debitul maxim pluvial, corespunzător precipitației cu frecvența,de d®®:2.^ Canalul colector:                                                                               x *\

Cuprinde o conducta din tuburi PVC D315, PVC D500, PAFSIN DnSOO cu Ltotai=499m,^rin câre^pele ;£ 1 t*' *.*'        ■*..■?, ■■

uzate si pluviale, colectate pe strada Cozia precum si cele din zona Eroilor, vor circulW șistemr? V gravitațional si vor deversa intr-un cămin de canalizare situat pe strada Marin Brutaru. •<‘0VA1';>5z" Pentru operarea in condiții de siguranța a canalului colector vor fi prevăzute toate construcțiile accesorii

necesare.

3.DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI
 • a. Zona si amplasamentul

Zona de amplasare a obiectivului se afla in teritoriul administrativ al Municipiului Ploiești, in intravilan,

si are următoarele caracteristici privind acțiunea seismica pentru proiectare:

Conform Normativului P. 100-1/2013, perimetrul Municipiului Ploiești este caracterizat prin

următoarele valori:

- perioada de colț: Tc = 1,6 sec.

valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure având IMR 100 ani este ag = 0,35g.

 • b. Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat

Terenul se afla in domeniul public - la dispoziția Primăriei Municipiului Ploiești

 • c. Situatia ocupărilor de teren

Suprafața de teren ocupata se afla la dispoziția Primăriei Municipiului Ploiești

Ocupare temporara:

-Strada Cozia: 499mx3m+77Rac.x5m/Rac.x3m+10RGSx3m/RGSx3m =2742mp

Total ocupare temporara = 2742 mp

Ocupare definitiva;

-Strada Cozia: 10GSx0,5mp/GS+12CVx1mp/CV =17,00mp

Total ocupare definitiva = 17mp

Total suprafața de teren ocupata S =2759 mp

din care:

S Ocupare temporar = 2742 mp

S Ocupare definitiv = 17 mp

 • d. Studii de teren

Studiul topografic prezentat cuprinde traseul de canalizare pentru colectorul propus au fost

efectuate in STEREO 70 de topometru autorizat.

Amplasamentul ales este situat pe terenuri stabile, plate, fara posibilități de inundare.

Strada: Cozia

Din punct de vedere al gospodăririi apelor, lucrările propuse a se realiza nu vor influienta nega

A j

asupra regimului apelor.                                                                  /     ----------

Nu sunt afectate obiective existente sau programate.                              / >/ J n

I •-<

Îf-V

■“

S;J</


țf £!      ■■

 • e,Caracteristicile principale ale construcțiilor

Capacitatile investiției in funcție de care se dimensionează lucrările care fac obiectul investiției

In cadrul proiectului se propune, preluarea apelor uzate ce deversează in din căminul situat pe str. Popescu Ciocănel si cele din căminul existent la intersecția străzilor Rudului si Cozia precum si apele uzate colectate de la gospodăriile situate pe strada Cozia prin intermediul a 77 racorduri individuale de canalizare ce se vor realiza din PVC D160 in doua moduri:direct in cămin sau cu piesa tip sa..

In aceasta canalizare se vor prelua apele pluviale, de pe aceasta strada, prin celei0 guri de scurgere montate de o parte si alta a străzii.

Colectorul proiectat se va realiza din țeava PVC.D315, PVC D500( pentru racordurile de la cele doua cămine existente pe strada Popescu Ciocănel si Rudului) si din PAFSIN Dn 900.

Se va monta, la o panta constanta de 0,005 si va fi pozat la adâncimi variabile(2,75m-5-3,43m) pe un pat de nisip de 15cm; lângă și deasupra conductei se pune un strat de nisip de 30 cm grosime.

Pe traseul canalizării se vor executa 12 cămine de vizitare din beton armat cu Dint.1,50m, acoperite cu capace carosabile.

Toate lucrările se vor realiza numai după execuția sondajelor si identificarea rețelelor existente, a branșamentelor de apa si gaze respectandu-se prevederile STAS 8591/1997. Acestea se vor proteja la execuție corespunzător.

Lucrările se vor executa cu personal calificat, cu respectarea normelor generale de protecția muncii in vigoare si a Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.

g.Conduziile evaluării impactului asupra mediului

Lucrările propuse spre realizare sunt lucrări cu impact pozitiv asupra mediului, asupra locuitorilor, asupra sanatatii populației si după caz studiul de impact poate fi elaborat de o societate autorizata.

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE,
GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIȚIEI

Durata de realizare a investiției este de 3 luni(Executie efectiva).

,       4.1. Graficul de realizare al investiției

Toate lucrările sunt eșalonate conform graficului următor:

Dimensionarea ritmului de execuție va fi stabilit de constructor funcție de termenul angajat prin contractul de execuție lucrări incheiat cu Beneficiarul.

trada: Cozia

Studiu de fezabilitate • 4.2. Costurile estimate ale investiției

Evaluarea s-a făcut pe baza indicilor specifici rezultați din lucrări similare, din baza de date, in preturi corespunzătoare datei de 16 mai 2018, la valoarea 1 euro = 4,6338lei

Mii Lei tRON)

(Preturi 16.05.2018)

1. Valoarea totala a investiției (TVA inclus)

1 511,6908

Din care:

(C+ M)

1 273,3000

Valoarea totala a investiției (tara TVA)

1 272,5494

Din care:

(C+ M)

1 070,0000

2. Eșalonarea investiției

- valori cu TVA -

ANUL I

TOTAL

1 511,6908

(C + M)

1 273,3000

5. ANALIZA COST BENEFICIU

Se întocmește de către consultant de specialitate. Daca se considera utila si devine anexa la

Strada: Cozia

prezenta lucrare.

SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției se va realiza din bugetui local.

|7. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZARE,
 • 7.1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție

Este relativ si in funcție de durata ofertată.

La valorile apreciate la nivelul proiectului se estimează un număr de cca. 20 locuri de munca directe in execuție.

 • 7.2. Număr de locuri de munca create in faza de operare

Locuri de munca nou create: nu se creaza noi locuri de munca.

8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Mii lei(RON)

(Preturi 16.05.2018)

1.Valoarea totala a investitiei(TVA inclus)

Total 1 511,6908

Din care:

C+M 1 273,3000

2.Valoarea totala a investitiei(fara TVA)

Total 1 272,5494

Din care:

C+M 1 070,0000

3.Esalonarea investiției

Valori cu TVA

Anul I

Total 1 511,6908

Din care :

C+M 1 273,3000

4 Durata de realizare a investiției

4 luni

5 Capacități

- Canal colector canalizare: PVC, D315; PVC D500; PAFSIN Dn900 L total = 499 m

6.locuri de munca nou create                                    nu se creaza locuri de munca

C-l


. AVIZE $1 ACORDURI DE PRINCIPIU

1 .Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea si oportunitatea investiției

2. Certificatul de urbanism

4.Alte avize si acorduri de principiu specifice cf. CU

10. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII + PSI

La execuție se vor respecta:

 • - Legea proiecției muncii nr. 90 /1996.

 • - Normele generale de protecția muncii ediția 2002.

 • - Legea nr. 319 / 2006 a securității si sanatatii in munca.

 • - Norme metodologice de aplicare a legii nr. 319 / 2006.


- Hotărârile de guvern referitoare la securitatea si igiena muncii după cum urmeaza: HG 300/2006,

HG 1091/2006, HG 1048/2006, HG 97/2006.

Execuția lucrărilor se va face cu muncitori calificați pentru astfel de lucrări, precum si cu utilajele specifice necesare.

Se atrage atentia asupra insusirii amanuntite a tehnologiilor prevăzute pentru fiecare lucrare in parte cu întreaga formație de lucru, organizarea si dotarea locului de munca, efectuarea instructajelor la locul de munca cu muncitorii, periodic si la schimbarea locului de munca.

Verificarea permanenta a funcționarii si stării uneltelor, dispozitivelor si utilajelor, dotarea cu materiale si echipamentul de protecție necesar.

Toate utilajele prevăzute cu motor electric se vor lega la pamant.

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor se vor respecta si aplica:

 • - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul 775 / 22.07.1998, publicat in Monitorul Oficial 384 Partea I din 9.10.1998.

 • - Normativ de siguranța la foc indicativ P 118/2013

II. MASURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrările proiectate infuenteaza pozitiv asupra mediului înconjurător. Prin executarea lor se introduc si se realizează masuri directe de protecție a mediului, după cum urmeaza:

-protejarea solului prin execuția unor rețele din materiale noi, compatibile cu realizarea de îmbinări etanșe, eliminandu-se pierderile de apa;

-recomandarea unei tehnologii de execuție care sa asigure protejarea stratului vegetal, prin depozitarea separata si reutilizarea lui la refacerea zonelor verzi;

-toate lucrările prevăzute au rolul de a asigura atat protejarea solului, precum si evitarea contaminării apelor freatice si de suprafața in zona;

-lucrările proiectate nu introduc zgomote si vibrații;

-toate lucrările vor fi imprejmuite cu o perdea de protecție vegetala (arbuști repede crescători).

In concluzie, se apreciaza, ca din punct de vedere al mediului, lucrările proiectate au un impact benefic.


etos -'4

JNSTR. ț

. S.R.L.

^ ploiești */


« Extindere rețele subterane de canalizare inclusiv racorduri in Municipiul Ploiești, Cartier Eroilor,

Studiu de fezabilitate


SC Bros CONSTR. SRL

Ploiești, Str. Eroilor nr.72

Tel. 0244/518907, Tel./Fax 0244/595512 e-mall: etos group@yahoo.com


BREVIAR DE CALCUL


STRADA COZIA


- Urmare a solicitării Beneficiarului si a operatorului local ce exploatează rețelei de canalizare ale Municipiului Ploiești s-a avut in vedere la dimensionarea canalului colector ce se proiectează pe strada Cpozia preluarea debitelor de apa uzata menajera si pluviala ce se transporta de colectoarele de canalizare de pe străzile Rudului si Av Popescu Ciocanel.din cele doua cămine aflate la intersecția Cozia cu aceste străzi.

Menționam ca debitul ce soseste in aceste doua cămine sunt constituite din debitele de apa uzata colectate de canalizările existente pe străzile următoare:

- Strada Viseului

Lungime, L= 200m

Nr. Locuințe, n=24

-Strada Cerna -pariat.

Lungime, L= 70m

Nr. Locuințe, n=12

- Strada Cicero

Lungime, L= 100m

Nr. Locuințe, n= 8

- Strada Mecet

Lungime, L= 180m

Nr. Locuințe, n=24

-Strada Istria

Lungime, L= 100m

Nr. Locuințe, n= 6

- Strada Orzani

Lungime, L= 140m

Nr. Locuințe, n=10

- Strada Dorului

Lungime, L= 270m

Nr. Locuințe, n=24

-Strada Dambovita -parțial

Lungime, L= 170m

Nr. Locuințe, n=48

- Strada Fainari

Lungime, L= 140m

Nr. Locuințe, n=16

- Strada Jijiei

Lungime, L= 140m

Nr. Locuințe, n=10

-Strada Calugareni

Lungime, L= 200m

Nr. Locuințe, n=25

- Strada Jupiter

Lungime, L= 400m

Nr. Locuințe, n=60

- Strada Fecioarei

Lungime, L= 200m

Nr. Locuințe, n=20

-Strada Saturn

Lungime, L= 300m

Nr. Locuințe, n=50

- Strada Uranus

Lungime, L= 100m

Nr. Locuințe, n=20

- Strada Neptun

Lungime, L= 170m

Nr. Locuințe, n=26

- Strada Grădinilor

Lungime, L= 80m

Nr. Locuințe, n= 8

-Strada Cosmos

Lungime, L= 60m

Nr. Locuințe, n= 6

- Strada Licurici

Lungime, L= 65m

Nr. Locuințe, n= 8

- Strada Caramidari

Lungime, L= 155m

Nr. Locuințe, n=19

-Strada Vasile Lucaciu

Lungime, L= 195m

Nr. Locuințe, n=30

- Strada Cercului

Lungime, L= 280m

Nr. Locuințe, n=22

-Strada Venus

Lungime, L= 21 Om

Nr. Locuințe, n=16

- Strada Popescu Ciocănel

Lungime, L= 325m

Nr. Locuințe, n=35

- Strada Calusari

Lungime, L= 60m

Nr. Locuințe, n= 8

-Strada Rudului - parțial

Lungime, L= 550m

Nr. Locuințe, n=98

- Strada Cozia

Lungime, L= 490m

Nr. Locuințe, n=77

TOTAL

Lungime, L=5350m

Nr. Locuințe, n = 710

Strada: Cozia,


SC ETOS CONSTR. SRL.

Ploiești, Str. Eroilor nr.72

TeL 0244/818907, TeiJFax 0244/595512 I K.     e-mail: etos group@yahoo.com


Se apreciaza ca debitul specific de apa este qsp =120 l/om,zi(Conform SR1343 pentru zone cu gospodarii avand instalații interioare de apa si canalizare, cu preparare locala a apei'calȘe

Ni = nr. Utilizatori = 71 Olocuinte x 4locuitori/locuinta = 2840 locuitori

qsp= debit specific= 120l/om,zi = 120l/om,zi Kzi = coeficient de variație zilnica = 1,4 Ko = coeficient de variație orara = 2,8.

Necesarul de apa:

Qnzimed = (Ni x qsp)/1000 = 2840 x 120/1000 = 340,8mc

Qnzimax = (Ni x qsp)/1000 x Kzi = 2840 x 120/1000 x 1,4 = 477,12mc

Qnzimed = (Ni x qsp)/1000 x Kzi x Ko/1000 x 24 = 2840 x 120/1000 x 1.4 x 2,8/24 = 55,66mc/h = 15,461/s.

Restitutia ape uzate menajere

Ouz max.or= 55,66mc/h = 15,461/s.

Debite de ape pluviale conform STAS 1846/2007

m = coficient de reducere a debitului(pentru timp de ploaie mai mare de 40minute)= 0,9

S = suprafața bazinului de canalizare in ha

0 = coficient mediu de scurgere = 0,9

i = intensitatea medie a ploii(cf. STAS 9470, funcție de frecventa ploii si timpul de concentrare = 220l/s,ha

Suprafața = 5350m x 15m = 80250mp = 8,025ha

Qmaxpi = mxSx0xi = O,9x 8,025ha x 0,9 x 220l/s,ha =1430,05 l/s

Deci:

QîOTAL= Ouz max.or + Qmax pl = 15,461/s + - 1430,051/s = 1445,51 l/s = =1446 l/s

Folosind o diagrama obtinuta pentru relația Colebrook-White pentru conducte din PAFSIN si introducând următoarele date: I = 0,005 si Q = 14461/s obținem ca o conducta cu diametrul de 900m poate transporta debitul cerut cu o viteza de 2,5m/s.

Concluzii:

Comparând cu viteza de autocurartire(0,7m/s) se concluzionează ca o conducta din PAFSIN cu diametrul de 900mm, satisface cerința.

Sef proiect Ing. Ion Viorel Dumitresci


£ CONSTR. I


Strada: Cozia,

HG nr. 907/2016

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

n

5

5

3

5

&

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.2.

Amenajarea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Total capitolul 1

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Alimentare cu energie electrica statii de pompe pe rețea canalizare

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Total capitolul 2

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1.

 • 3.2.

Studii de teren (topo, geo)

- Topo, geo

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Taxe pt. obținere de avize, acorduri si autorizații

4.6676

1.0073

0.8868

5.5544

1.1987

Autorizație de construire

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.3.

Proiectare si inginerie:

-S.F.

10.7000

2.3091

2.0330

12.7330

2.7479

- DTAC, Proiect tehnic si detalii execuție

32.1000

6.9274

6.0990

38.1990

8.2436

- Documentații obținere avize

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

- Verificarea tehnica a proiectării

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.5.

Consultanta:

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.6.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10.7000

2.3091

2.0330

12.7330

2.7479

Personal supraveghere execuție (inspector șantier)

16.0500

3.4637

3.0495

19.0995

4.1218

Total capitolul 3

74.21761     16-0166

14.1013

88.3189

19.0597

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

Ob.1 Canal colector canalizare, str. Cozia

1,070.0000

230.9120

203.3000

1,273.3000

274.7853

Total construcții ♦ instalații

1,070.0000

230.9120

203.3000

1,273.3000

274.7853

Total 4.1.    1,070.0000     230.9120     203.3000    1,273.3000    274.7853

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Total montaj        0.0000       0.0000       0.0000       0.0000      0.0000

Total (C + l + M) 1,070.0000    230.9120    203.3000   1,273.3000    274.7853

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

roraruuraja’

u.uuou

o:vuuu

u.uuuu

crurrou

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente transport

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Total utilaje

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Active necorporale

0.0000

0.0000

4.5

Dotări

0.0000

0.0000

0.0000

Total dotări

4.6

Total active necorporale

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Total capitolul 4

1,070.0000

230.9120

203.3000

1,273.3000

274.7853

1   1                                              2                                              1         3         |        4        [        5        |        jS- SPl |~,     7. ”«•

CAPITOLUL 5                                                                               $;               te '

Alte cheltuieli                                                                                                                         ț                                    ;

Organizare de șantier

rTA iK-

5.1.

5.1.1. Lucrări de construcții 2 %

0.0000

0.0000

0.0000

... 00000

0.0000

5.1.2. Cneltuieii conexe organizării șantierului

0.0000

0.0000

0.0000

'0,0000

0.0000

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale:

-MLPTL0.8%

8.5600

1.8473

0.0000

8.5600

1.8473

-CSC 0.5%

5.3500

1.1546

0.0000

5.3500

1.1546

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute      10%

114.4218

24.6929

21.7401

136.1619

29.3845

Total capitolul 5

128.3318

27.6947

21.7401

150.0719

32.3864

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

6.2.

Probe tehnologice

0.0000

0.0000

o.oooo1

0.0000

0.0000

Total capitolul 6

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL GENERAL

1,272.5494

274.6233

239.1415

1,511.6908

326.2314

Din care C + M

1,070.0000

230.9120

203.3000

1,273.3000

274.7853

DIRECTOR

Ing. Dumitrescu Ion Viorel

i

ETOS A

CONSTR.

b S.R.L.

V ploiești *//

V* //

'' &ma$'S'/


/•?'?■-.....7;-..;

</ Pr.

DEVIZ GENERAL         â


nr,03 - 304/2018-SF:;t


\\rc.-.              :    / j 1

privind cheltuielile necesare realizării:                        \\ 5‘ .                 ,vjr

"EXTINDERE REȚELE SUBTERANE DE CANALIZARE INCLUSIV RACORDURI IN MUNICIPIUL PLOIESTi "

STRADA COZIA “                          ''A "

in mii lei / mii euro la cursul B.N.R. 4.6338 lei / euro din data de 16.05.2018


PROIECTANT

SC ETOS CONSTR. SRL PLOIEȘTI


AUTORITATEA CONTRACTANTA

Municipiul Ploiești


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


SCARA 1 : 10.000

SPORTURILOR


Str.Viseului


s Ir. Constructorilor


'           iC

Str. Lacauti


LEGENDA:

Canalizare proiectata


ETOS CONSTR SRL, PLOIEȘTI, STR EROILOR NR. 72 (WI HfBW         J29/2999 ■ 1994; CUI R06540190

'              Telefon, Fax0244-595512

CONSTR.          E-mail:etos group@yahoo.com

_


Beneficiar

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROIECT:


03 - 304/2018


Sef proiect

Ing. V. Dumitrescu

[tur

Proiectat

Ing. D. Mihaescu

1

Verificat

Ing. V. Dumitrescu


EXTINDERE REȚELE SUBTERANE DE CANALIZARE INCLUSIV RACORDURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -CARTIER EROILOR d.R-i-. II 

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

STRADA COZIA


-STRADA COZIA-


FAZA


E VIZITARE

A 1:50

SECȚIUNEA b-b


PLAN COFRAJ (Poz.2)

SCARA 1:25

VEDERE A-A


ARMARE PLACA (Poz.2)

SCARA 1:25

PLAN


PLAN COFRAJ (Poz.15)

SCARA 1:25


SECȚIUNEA B-B


i

11

. 1

ah

m

M

<D

n

L

1

5

2

3.20

2

5

2

2.80

3

5

15

0.35

4

5

4

0.45


PLAN COFRAJ (Poz.9)

SCARA 1:25

VEDERE A*A


DETALIU PENTRU ARMATURA
21

1 RXXSoood

Șjwwvî!'

1 25 1

100

1 25 1

L'

150

!i


©Etrier L = 0.35


©Cârlig L = 0.45


Beton C16/20

Otel OB 37


ARMARE PLACA (Poz.9)

SCARA 1:25


PLAN
DETALIU PENTRU ARMATURA


PozHta

Element

Mi tai

1

Capac sl rama tip IV

STAS 2308-81

2

Pil prefabricata pentru aduoerea la cota

Conform STAS 2448/82

3

l'itouri circulare dm beton

Dn 1000, Dn 800

STAS 816-80

4

Piesa tronconloa din beton

STAS 816-80

5

Mortar penttuetansare

Mortar de ciment M100

t

Tenouieta

Mortar de ciment M100 (2cm prosl

8

Trepte de acces sau acari ou vanpurl si trepte

Otel beton OB37 20

STAS 438/1-80

»

Piesa prefabricata ptr. rezemate capace sl rene

Conform STAS 2448 / 82

11

I Fundație        --------------

Beton simplu sau armat

12

Canal la care se faoe accesul

Tuburi PVC

13

Rigola tenouita sl sdlvisitB

Tencuiala si sdiviseala dn mortar de ciment M100 [2cm groeenel

14

Bandrete tuncuHe

Tencuiala din mortar de ciment Ml 00

15

Placa intre fundație si camera de luciu

Conform STAS 2448 / 82ferea

11

J

I

Lungime

Inma unei bare

M

<D

n

L

1

5

2

3.45

2

5

2

4.70

3

5

20

0.65

SECȚIUNEA B-B


Beton C16/20

Otel OB 37
1

11

ti?

hi

M

<D

n

L

1

5

2

3.20

2

5

2

2.25

3

5

15

0.55

4

5

4

0.65


DETALIU PENTRU ARMATURA
Beton C16/20

Otel OB 37


Sef proiect

Ing. V. Dumftrescu

Proiectat

Ing. D. Mtiaescu

Verificat

Ing. V. DumitrescuBeneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT:

03 - 30412018

EXnUDERERETa

-£ SUBTHWNE DE CANALIZARE INCLUSIV RACORDURI

FAZA:

JNSTR?®

iUNICIPKJL PLOIEȘTI-CARTIER EROILOR -STRADA COZIA-

SF

PLAN 06

PREZENTARE CANINE DE VIZITARE

STRADA COZIA

H03PROFIL TRANSVERSAL TIP POZARE TUBURI PVC SN4

■ IN CAROSABIL, IN NISIP ■Ș


= mecanizat, balast1 - mm rS I


COTA


prin canalizare


TUBURI PVCSN4


Diametru

Lățime tranșee

Lățime desfacere/

conducte

refacere carosabil

De (mm)

B (cm)

C (cm)

160

86

206

315

100

220

500

120

240


Amplasament conducte in:

Grad de compatibilitate

Zonal (conducta)

Zona II

Zona III

Străzi principale

85

90

95

Străzi secundare

85

85

90

Trotuare

85

80

85

Spatii verzi

85

80

80


NOTA

Compactarea mecanizata, cu batatoare mecanice grele, poate fi practicata numai de ia inaltimea de 1.0m deasupra conductei


PROFIL TRANSVERSAL TIP POZARE TUBURI PAFSIN SN10000

IN CAROSABIL, IN NISIP -

___ C


Grila de semnalizare


PAFSIN

Diametru conducte De (mm)

Lățime tranșee L (cm)

Lățime desfacere/refacere carosabil

C (cm)

900

180

300

x ' .g. s.c. etos constr. sri . ploiești, str eroilor, nil n HI-'         J29I2999-1994; CUI RO5M013O

l                                     Telefon, Fax 0244-595 512

E-meilietoej, ' ’


Sef proiect


Ing. V. Dumitrescu
.com


Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Proiectat


Ing. D. Mihaescu


Verificat


Ing. V. Dumitrescu


SCARA:


EXTINDERE RETEI E SUBTERANE DE CANALIZARE INCLUSIV RACORDURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI-CARTIER EROILOR

■ STRADA COZIA-


S.R.U


PROALE TRANSVERSALE TIP PO2ARE TUBURI


PROIECT:

03 - 304/2018

FAZA;

SF

H04

DETALIU RACORD PENTRU GURA DE SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT, TIP A CU GRATAR CAROSABIL

LEGENDA
(î) Gratar fonta

Placa rama carosabil

(J) Tub de beton

(4) Corp de baza

(T) Racord din tub PVC pentru canalizări exterioare D160

@ Piesa de trecere etanșa prin Berete cămin -PVCD160

jg,        S.C. ETOS CONSTR. SRL, PLOIEȘTI, STR. EROILOR, NR. 72

' î .                    J2W2999 • 1994; CUI R06540190

Telefon, Fax 0244 ■ 595 512

E-mail:etos araup@yilioo.com

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT:

03 - 304 / 2018

Sef proiect

Ing. V. Dumitrescu

4^

SCARA:

C'

EXTINDERERflRE SUBTERANE DE CANALIZARE WCLUSIV RACORDURI ‘>NSTR. P* municipiul ploiești-cartier EROILOR

-STRADA COZIA-

FAZA

SF

Proiectat

Ing. □. Mihaescu

DATA:

05.2018

DETALIU RACORD PENTRU GURA DE SCURGERE cw SIFON Sl DEPOZIT, TIP A CU GRATAR CAROSABIL ■STRADA COZIA-

H05

Verificat

Ing. V. Du mitre seu


DETALIU TIP I PENTRU RACORD D160 LA CANALIZARE MENAJERA. IN CĂMIN DE BETON PE COLECTOR STRADAL

LIMITA DE PROPRIETATE

I


Cămin de beton pentru canalizare menajera Dint.=1.0m


Colector canalizare menajera -PAFSIN D900


Lung, racord = variabila


Racord individual -

PVC D160


.. — ,


LEGENDA

(7) Capacul căminului

@ Telescop

(7) Inelul sau rama de beton

(4) Garnitura - asigura etansarea intre telescop si coloana căminului

@ Coloana căminului din tub PVC corugat

(T) Garnitura - asigura etansarea intre coloana si baza căminului

(7) Baza căminului

@ Racord din tub PVC pentru canalizări exterioare D160

(7) Piesa de trecere etanșa prin perete cămin -PVC D160


LIMITA DE

PROPRIETATE


CRam.        6)

<D9,a

f          abonat


II 1


Cămin de racord individual - PVC Dint.= 400mm


jJL—      C O» CONSTR.SRL, PLOIEȘTI, STR.EROILOR, NR.72

J29/2999 -1994; CUIR0654D190

Telefon, Fax 0244 - 595 512

'J '   •             E-mailieto# •;rnup@yaliao.com

Banefida':

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT:

03 - 304/2018

Sef proiect

Ing. V. Dumitrescu

SCARA:

'IW 1 %L

EXTINDERE REȚELE SUBTERANE DE CANALIZARE INCLUSIV RACORDURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI-CARTIER ERQILOR

• STRADA COZIA-

FAZA:

SF

Proiectat

Ing. 0. Mihaesai

DATA:

AR 7A1R

DETALIU TIP 1 PENTRU RACORD D160 LA CANALIZARE MENAJERA, rn&V&J IN CĂMIN DE BETON PE COLECTOR STRADAL

H06

Verificat

Ing. V. Dumitrescu

I l—


DETALIU TIP II PENTRU RACORD D160 LA CANALIZARE MENAJERA D900 CU SA DE BRANSARE LA 87°


LEGENDA

(T) Capacul căminului

(?) Telescop

(?) Inelul sau rama de beton

(4) Garnitura - asigura etansarea intre telescop si coloana căminului

(?) Coloana căminului din tub PVC corugat

(?) Garnitura - asigura etansarea intre coloana si baza căminului

(7) Baza căminului

(?) Racord din tub PVC pentru canalizau exterioare D160

(?) Cot la 87° - PVC D160

(W) Tub-PVC D160

(?) Piesa de bransare tip sa la 87’