Hotărârea nr. 207/2018

Hotãrârea nr. 207 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2018 la capitolul ”Transporturi”– subvenții/gratuități pentru activitatea de transport public local

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

VIZAT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

LFGz

i

SBC

HOTĂRÂREA NR. 207

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018 la capitolul ”Transporturi”- subvenții/gratuități pentru activitatea de transport public local

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 33/14.06.2018 a membrilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești: Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Minea Constantin Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Văduva Sorin, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 135/15.06.2018 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 87/18.06.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 18.06.2018;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

  • -  prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 iunie 2018


Contrasemnează:


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURI


mii lei

COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

Influente

+/-

BUGET Rectificat IUNIE 2018

365.575,45

0,00

365.575,45

VENITURI - TOTAL

0001

365.575,45

0,00

365.575,45

VENITURI PROPRII

0101

283.747,00

0,00

283.747,00

I. VENITURI CURENTE

0002

362.052,00

0,00

362.052,00

A. VENITURI FISCALE

0003

323.603,00

0,00

323.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

75.473,00

0,00

75.473,00

COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

Influente■

+/-

(MW

^RectiWațzy.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

75.473,00

0,00

75.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

3.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

0,00

95.734,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

3.612,00

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

0,00

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

0,00

14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.500,00

COD

BUGET HCL

nr.

151/30.0572018

Influente +/- —

buget '■ " .Rectiftcat , v.

\ IUNIE 2018';

'    .—.fTS5"'

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

38.449,00

0,00

38.449,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

10.000,00

10.000,00

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

300250

1.874,00

1.874,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.575,00

0,00

26.575,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

10.485,00

0,00

10.485,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

115,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

0,00

20,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

0,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

14.700,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.370,00

0,00

1.370,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

Influente

4,/_

fes

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360250

0,00

Alte venituri

360247

150,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

0,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

BUNURI

3902

5,00

0,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.582,45

0,00

1.582,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.582,45

0,00

1.582,45

Incasari din rambursări

40.02

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

SUB VENTII DE LA B UGETUL DE STA T

4202

1.582,45

0,00

1.582,45

A. De capital

0019

1.582,45

0,00

1.582,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,00

Subvenții primite din Fondul National de

420215

0.00

Subvenții pentru finanțare...

4201213

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

151730.05.2018

Influente

+/-

/uWX

l              'Aii

â buget

ReclifiteațO'...

lU^'f’iOlif

X... ' U’

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0

1.401,45

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarl

4502

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

ouiiiC țJiiiniiL iii LUiIlUi pitulicii cicviudic iii --ii      - ♦

45.02.01.02

0,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

360.677,00

0,00

360.677,00

I. VENITURI CURENTE

0002

360.496,00

0,00

360.496,00

A. VENITURI FISCALE

0003

323.603,00

0,00

323.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN

IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

1.000,00


COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

Influente +/-

-—

//* /r--»~

1UN1& MW

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

75.473,00

0,00

75.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

75.473,00

0,00

75.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

3.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

0,00

95.734,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00


COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

Influente

+!-

,• '■ / 1 ...' > ... . h' :         • ' i'-i

rf^ȘlIGET^’i: '^.Rectificat 'T,-.

ÎUi$£Wl«'v

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

0,00

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

0,00

14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

36.893,00

0,00

36.893,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

Venituri din concesiuni si 'închirieri

300205

10.000,00

10.000,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

25.019,00

0,00

25.019,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE A CTIVITA TI

3302

10.485,00

0,00

10.485,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

115,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

0,00

20,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

0,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

14.700,00


COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

Influente

+/-

/ * / r~«

IUNlMfc

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

814,00

0,00

814,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

64,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360223

0,00

Alte venituri

360250

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

-1.000,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-1.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

181,00

0,00

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

181,00

0,00

181,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

0,00

181,00

B. Curente

0020

181,00

0,00

181,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

181,00

SUB VENTII DE LA AL TE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOL

.TARE

4.898,45

0,00

4.898,45

I. VENITURI CURENTE

0002

1.556,00

0,00

1.556,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

1.556,00

0,00

1.556,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.556,00

0,00

1.556,00

COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

Influente

+/-

/' £•/

4 C:

^cBJJGET f IUWf>08^

DIVERSE VENITURI

3602

556,00

0,00

556,00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

150,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

1.000,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

0,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

0,00

5,00

v ci ii mi i uiți vctim 11 ictii ca irrroi~Dunui i uit

390201

0,00

vcîf n c f f t1 u            ca 11 ic u 11 ttc turxi ih u imc u i rr'

. J. *1     <         2

390203

5,00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.401,45

0,00

1.401,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.401,45

0,00

1.401,45

Incasari din rambursări

4002

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul excedentul bugetului local

4014

0,00

0,00

SUB VENTII DE LA B UGETUL DE STA T

4202

1.401,45

0,00

1.401,45

A. De capital

0019

1.401,45

0,00

1.401,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulam susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0

1.401,45

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00
COD

BUGET HCL

nr.

151/30.05.2018

Influente

+/-

<?/ O'

Rec'ă^catJ^

IUNÎ%;>^......

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

0,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1936

1.936,00


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

---CHELTUIELI

fa

; *

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET rectificat 1 HCL nr. 151/30.05.2018

Influente +/-

BUGET Rectificăf^'

IUNIE 2018

435.662,45         0,00              435.662,45

CHELTUIELI - TOTAL

5002

435.662,45

0.00

435.662,45

A UTOR1T.4 TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42.777,00

0.00

42.777.00

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

3.714,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii prccedenti

201,50

0,00

201,50

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

7.205,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

0,00

0,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

52,00

52,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

634,50

0

634,50

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

200,00

Active nefinanciare

71

798,00

798,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

0

-401,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

53.651,00

-6.400,00

47.251,001

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

6.402,00

-6400

2,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

0,00

25.559,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

4.415,00

Rambursare credit B.C.R.

8.940,00

8.940,00

Rambursare credit B.R.D.

8.459,00

8.459,00

Rambursare credit C.E.C.

3.745,00

3.745,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00


TRANZACTil PRIVIND DA TORI PVBUCA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

0.00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

Dobânzi

30

6.065,00

Vz'A 6.065.60

--W

X / -4 4 I»

ORDINE PVBL- i . SIGl-PASTA NAȚIONALA

6102

19.402.00

X' L L ipiwîjoo

Protecție civila - total, din care:

585,00

585,00

Bunuri si servicii

20

45,00

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedent)'

55

0,00

Active nefinanciare

71

540,00

540,00

Politia Locala - total, din care:

18.817,00

18.817,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

765,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

87,00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționare)

85

0,00

INVATAMINT

6502

27.673,00

0.00

27.673,00

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

0,00

1.080,00

Transport profesori

520,00

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

560,00

560,00

Cheltuieli dc personal Centrul de Excelenta

0,00

Bunuri si servicii - ari 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

14.578,00

14.578.00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

3.647,00

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

247,00

0,00

247,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia dc alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant , art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

974,00

974,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

10,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

1.200,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

1.091,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-247,00

0,00

-247,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

&4/V.47 ’/v:

6602

17.975.00

0,00

17.975,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice          ( finanțare secțiunea de

funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.636,00

Spitalul de Pediatric Ploiești

470,00

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Transferuri către instituții publice            ( finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

.t-,          0,00

Active nefinanciarc primărie

3.774,00

■ 3.774,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

^,00

CDLTURA, RECilEERE SI RELIGIE

6702

55.637.00

55.637,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.540,00

0,00

3.540,00

Iluminat ornamental din care :

1.300,00

1.300,00

Concurs soluții pentru iluminatul ornamental

0,00

Spectacole artificii

40,00

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

500,00

Acțiuni culturale

1.700,00

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

5,00

0,00

5,00

Susținerea cultelor

59

400,00

400,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf loan Botezătorul

200,00

200,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice           ( finanțare secțiunea de

funcționare) - total, din care:

51

44.606,00

0,00

44.606,00

Casa de Cultura

1.566,00

0

1.566,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585,00

12.585,00

Filarmonica "Paul Constantineseu"

10.245,00

10.245,00*

Club Sportiv Municipal

10.700,00

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

9.510,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe ncrambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

0,00

5.566,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantineseu"

590,00

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

Active ne fi nane ia re

71

1.325,00

1.325,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-5,00

0,00

-5,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ASIGUR iA/5’.'.. .7S7KV77I SOCIALA

6802

75.996.00

0.00

75.996,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.272,00

0,00

30.272,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.383,00

0,00

10.383,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.373,00

0,00

5.373,00

Reparații crese

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

0,00

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.688,00

0,00

1.688,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profil la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor ia viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

60,00Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " 0 sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

56

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59 40

428,00

0,00

VA

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

-

Oj '250,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

50,00

c) Cantina sociala

10,00

10,00

d) Centrul Crese

108,00

108,00

d) Căminul de batrani

10,00

10,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!” si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginaiizale din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

3,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

0,00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

0,00

24.540,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate Primărie

4.426,00

4.426,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

5.194,00

Active nefinanciare - total din care:

71

610,00

0,00

610,00

Active nefinanciare cresa

0,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

Active nefinanciare CRESA

17,00

17,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

LOCUINȚE. SER'KUSI DEXK PUBLICA

7002

39.011.45

0.00

39.011,45

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.427,00

0,00

20.427,00

Iluminat public

5.000,00

5.000,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

2.380,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.047,00

0,00

13.047,00

Întreținere ceasuri publice

47,00

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

12.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțare secțiunea de funcționare)

51

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55

25,00

0,00

25,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

130,00

130,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare secțiunea de

dezvoltare)

51

0,00

0,00

Active nefinanciare Primărie

71

4.897,45

0

4.897,45

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

684,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

37,00

0

37,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-25,00

0,00

-25,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-37,00

0

-37,00

PROTEC... MEDIULUI

7402

34.326,00

0.00

34.326.00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

32.194,00


RO 4*i'

Salubritate - total din care:

30.047,00

3?

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

r Lf 25.047.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.500,00

i*-1'      3.500,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

._ 491,00

V--       - 491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

O J

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.262,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.871,00

0.00

8.871,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din

care:

40

8.411,00

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

460,00

460,00

TRANSPORTURI

8402

54.278,00

6.400.00

60.678,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.254,00

0,00

13.254,00

Reparații curente străzi

10.000,00

10.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.300,00

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

954,00

954,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

20.178,00

6.400,00

26.578,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00,

0,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

21.800,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-954,00

-954,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

367.677,00

0,00

367.677,00

A UTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

39.606,00

0.00

39.606,00

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

28.000,00

Bunuri si servicii (utililati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

3.714,00

Alte transferuri curente interne

201,50

0

201,50

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

7.205,00

Alte transferuri interne ( regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

52,00

52,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

634,50

0

634,50

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

200,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-401,00

0,00

/ S z

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

35.146,00

-6.400,00

# S’,/28.74iyă

Bunuri si servicii (alegeri iocale'i

20

0,00

j-4 .0,00

Fonduri de rezerva

50

6.402,00

-6400,00

WZZ' 17‘2,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

'3.185,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559.00

25.559.00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

4.415,00

Rambursare credit B.C.R.

9.825,00

9.825,00

Rambursare credit B.R.D.

6.504,00

6.504,00

Rambursare credit C.E.C.

4.815,00

4.815,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

0.00

6.065,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

Dobânzi

30

6.065,00

6.065,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.775,00

0,00

18.775,00

Protecție civila - total, din care:

45,00

45,00

Bunuri si servicii

20

45,00

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

18.730,00

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

765,00

Plăti efectuate in anii precedenti (secțiunea de funcționare)

20

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

25.537,00

0,00

25.537.00

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080,00

0,00

1.080,00

a) transport profesori

520,00

520,00

b) salarii HCL 84/2016

560,00

560,00

c) salarii Centrul de Excelenta

0,00

Bunuri si servicii

20

14.578,001

14.578,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

247,00

0,00

247,00

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

974,00

974,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

1.200,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

1.091,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-247,00

0,00

-247,00

SANATATE

6602

12.036,00

0.00

12.036,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare secțiunea de

funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

CULTEI'.t, RECREERESi RELIGIE

6702

48. 746.00

0.00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.545,00

0,00

r’.      ■ 3-'545,0«

Iluminat ornamental

1.300,00

“     \    .300,110

-Spectacole artificii

40,00

<0(1

t

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

f'A .50'0.011

Acțiuni culturale

1.700,00

• L ■'

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

5,00

0,00

5,00

Susținerea cultelor

59

400,00

400,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf loan Botezătorul

200,00

200,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare secțiunea de

funcționare)     - total, din care:

51

44.606,00

0,00

44.606,00

Casa de Cultura

1.566,00

0

1.566,00

Teatrul " fonta Caragiu”

12.585,00

12.585,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

9.510,00

Plăti efectuate in anii preccdenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-5,00

0,00

-5,00

ASIGUR ilISlASISTES ii SOCIALA

6802

75.38J.00

0,00

75.383.00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.272,00

0,00

30.272.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

Ciiiitim ilare

10.383,00

0

10.383,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

735,00

Cheltuieli dc personal Centrul Crese

5.130,00

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.373,00'

0,00

5.373,00

Reparații cresc

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.210,00

0

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.688,00

0

1.688 00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

539,00

Ajutoare pentru Încălzire locuințe ( taxe poștale)

2,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

60,00

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

428,00

0,00

428,00

Asistenta sociala in caz dc invaliditate

250,00

250,00

Cheltuieli dc personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

50,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

10,00

10,00

Cheltuieli dc personal Centrul Crese

108,00

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

10,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

15,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.310,00

0,00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.540,00

0

24.540,00

Asistenta sociala in caz dc invaliditate- sume in plus repartizate

4.426,00

4.426,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

5.194,00

Plăti efectuate in anii preccdenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

loc ■   ■: servicii s; eezi . publica

7002

33.430.60

0,00

33.430.00

Cheltuieli dc personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.452,00

0,00

20.452,00


Iluminat public

06

5.000,00

/ & 5.000.0(

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.072,00

0,00

H°S' I3.0-7â;oc

întreținere ceasuri publice

47,00

47,ot

Reparații curcnte-fondimobiliar

500/00

:-5OO.0iC

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

--------->1-. -

■    N’ibi

^2.500^0

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

25,00

0,00

25,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțare secțiunea de functionarcarc)

51

0,00

0,00

Sume afet cute persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130,00

130,00

Plăti efectuate in anii precedcnli si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-25,00

0,00

-25,00

PROY, L-l MEDIULUI

~402

32.064,00

0,00

32.064.00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

0,00

32.194,00

Salubritate - total, din care:

30.047,00

30.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

25.047,00

Dezinseetic, dezinfectie, deratizare.

3.500,00

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.379,00

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precede:,; si recuperate in anul curent

130,00

130,00

Plăti efectuate in anii preccdenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

come ■     si eni--

8102

8.411,00

0.00

8.411,00

3uTTv ui i 111- u 11. ue pi ci s i Fam ia un. iui i n a 11 v i aia pijpu idiici -tuiai, uilT"

40

8.411,00

0,00

8.411,00

Subvenție 01 11.2017-31.03.2018. conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421 /21.12.2016 - recuperare diferente modificare pret combustibil

1.411,00

1.411,00

77i 1      " 77/RI

8402

32.478.00

6.400,00

38.878,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.254,00

0,00

13.254,00

Reparații curente străzi

10.000,00

10.000,00

SCrVTUH iiiUuiiiLttlc ai uduu uituui uiuiuinud.1 c J uncie, liluOiiiui Minimi,

2.300,00

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

954,00

954,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

20.178,00

6400

26.578,00

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedcnli si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-954,00

-954,00

SECUI NEA DE DE7.V01.1 ARE

67.985,45

0,00

67.985,45

AUTE!'.!' ‘ TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

3.171,0»

0.00

3.171,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

1.373,00

1.373,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

1.000,00

1.000,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementuiui performantei si calitatii in municipiul Ploiești” si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"

56

0,00

Active nefinanciare

71

798,00

798,00

Plăti efectuate in anii preccdenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85 |

0,00

0,00

ALTE.:- !C!1 PUBLICI t~ 7 LEAL

5402

18.505,00

0.00

.8.505,00


Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

b//        â-......

Vfș        ^'47q;oo

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

Active ncfinanciare

71

25,00

Active nefinanciare

72

18.000,00

'.,13.000,60

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

L 6

^-—0,00

OftD>. . UBLICA SI SIGUR. t;./-4 UAT'ONALA

6102

627,00

0,00

627,00

Active ncfinanciare - total, din care:

71

627,00

627,00

Active nefinanciare Politie Locala

87,00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

540,00

540,00

IN.        -1ix /

6502

2.136.00

0,00

2.136,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

S.-U CATE

6602

5.939,00

0,00

5.939.00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.774,00

0,00

3.774,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

0,00

Active nefinanciare primărie

3.774,00

3.774,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CUI     : ‘CRI.ERE 81 REt.iGlE

6702

6.891.00

0,00

6.891,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

Active ncfinanciare

71

1.325,00

1.325,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

0,00

5.566,00

Teatrul "Tonta Caragiu'1

726,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

JS7 07, ? .17 . [SISTEMA SOCI. i L. l

6802

613,00

0,00

613,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare -total, din care

56

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-7)13

0,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O stinsa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si " Elaborarea Strategici de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

3,00

Active ncfinanciare - total, din care:

71

610,00

0,00

610,00

Active ncfinanciare primărie

20,00

20,00

Active ne financiare cresa

17,00

17,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

Active nefinanciate Căminul de batrani

108,00

108,00

Active ncfinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

LOC CC. : ..RVICUSI DEZU. PUBLICA

7002

5.581,15

0.00

5.581,45

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR [2007-2:) ! ;

56

0,00

0,00


Transfer către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțarea secțiunii de dezvoltare)

51

0,00

jiceț       ‘ ll.lili

Active nefinanciare Primărie

71

4.897,45

0

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul prececent si recuperate in-anul curent

37 00

0

Active ncfinanciarc Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

6.84JI0

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-37,00

0,00

-37,00

prg.       i -fiîDivLUi

7402

2.262,00

0,00

2.262,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.262,00

Active nefinanciare POR 2014-2020

0,00

0,00

COi'     IE" : SI ENERGIE

8102

460,00

0.00

460,00

Active ncfinanciarc

71

460,00

460,00

TA4< . nRVRl

8402

21.800,00

0.00

21.800,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active ncfinanciarc

71

21.800,00

21.800,00

Active financiare

( Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00