Hotărârea nr. 206/2018

Hotãrârea nr. 206 privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea declarării de utilitate publică a lucrării “Construire Piață Centrală AgroalimentarăPloiești”

i            ____

VîZAT

legali

|

' cROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI*

HOTĂRÂREA NR. 206 privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea declarării de utilitate publică a lucrării “Construire Piață Centrală AgroalimentarăPloiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a d-lui. viceprimar George Pană și Raportul de specialitate nr. 9742/31.05.2018 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea declarării de utilitate publică a lucrării “Construire Piață Centrală Agroalimentară Ploiești”;

Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 174/31.05.2018;

Văzând Hotărârea AGA extraordinară a SC Hale și Piețe SA Ploiești din data de 04.06.2018.

A

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, 2 și 9 și art. 45 din Legea nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Se aprobă inițierea procedurilor în vederea declarării de utilitate publică a lucrării “Construire Piață Centrală Agroalimentară Ploiești”, în vederea exproprierii construcțiilor proprietate privată, aflate pe terenul pe care se va realiza această lucrare.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.