Hotărârea nr. 205/2018

Hotãrârea nr. 205 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.225/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploieștiși a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la unele unităti de învăţământ preuniversitar de stat

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 205 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la unele unităti de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan si Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 170/31.05.2018 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești si a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la unele unităti de învățământ preuniversitar de stat;

în conformitate cu Raportul din data de 18.04.2018 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa G, poz. 165 , 166, 177, respectiv Anexa 2, poz. 21-23, poz. 24-27, poz. 45-48, poz. 91-92, poz. 127-141, poz. 235-242 și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 225/1999 după cum urmează:

- la poziția 165, coloana 4 va avea următorul cuprins : « Grădinița cu program prelungit nr.28, Str. Mărășești nr.58, CI- clădire grădiniță, Corp A (S parțial, P+l parțial), zidărie cărămidă, suprafața construita la sol 668 mp, suprafața desfasurata 8>S*mp,. număr niveluri=2; h nivel=3,20 m, volum construcție=3.400 mc; fundații izolate?J^^)tee~/iin^ și cuzinet din beton armat sub stâlpi; grinzi de de fundații din beton armat'<stru^^în ea^re din beton armat dispusă pe cele 2 direcți principale ale clădirii la parte r^ et^ pll^șeedjin beton armat, scări din beton armat; acoperire - șarpantă din lemn, ^î^^lilbarej+J^hlă colorată, închideri și compartimentări din zidărie și BCA, izolat EC0TERM-5cm; centrală termică 1 cazan și boiler vertical V=300 1; ascen^or^mârfa=l buc.Investiție derulată prin PMP (BL, Credit BCR și Alpha)”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “1 062 224,51 lei,,

-la poziția 166, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C2 - clădire grădiniță (fost atelier), Corp B (P+l), zidărie cărămidă, suprafața construita la sol 511 mp, suprafața desfasurata 1017 mp, învelitoare tablă, planșee beton investiție derulată prin PMP (BL, Credit BCR și Alpha)”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „ 1 888 773,10 »;

-la poziția 177, coloana 4 va avea următorul cuprins : «teren imprejmuit cu gard de beton in suprafața de 2589 mp ».

(2) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:

-la poziția 127, coloana 4 va avea următorul cuprins : « Str. Petrolului, nr. 14, teren intravilan imprejmuit cu gard de plasa in suprafața de 39338 mp » ;

-la poziția 128, coloana 4 va avea următorul cuprins : «CI - spațiu invatamant S+P+2E construit din cărămidă si beton, suprafața construita la sol 1488 mp, suprafața desfasurata 4634,70 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins «7781970,76 lei» ;

-la poziția 129, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C4 - internat, P+3E, din cărămidă si beton, suprafața construita la sol 1180 mp, suprafața desfasurata 4720 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 7 727 217,24 lei » ;

-la poziția 130, coloana 4 va avea următorul cuprins :« C8 - cantina, S+P din cărămidă si beton, suprafața construita la sol 821 mp, suprafața desfasurata 1247 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 2 153 607,74 lei» ;

-la poziția 131, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C5 - sala de sport, P din cărămidă si beton, suprafața construita la sol 587 mp, suprafața desfasurata 587 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 1 145 017,74 lei» ;

-la poziția 132, coloana 4 va avea următorul cuprins :«C14 - punct termic + spălătorie, P din cărămidă si beton, suprafața construita la sol 225, suprafața desfasurata 225 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 139 105,52 lei» ;

-la poziția 133, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C3 - laborator școala, P+l din cărămidă si beton, suprafața construita la sol 497 mp, suprafața desfasurata 982 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 999 872,95 lei» ;

-la poziția 134, coloana 3 va avea următorul cuprins : « C2 - atelier școala, P din plansee beton suprafața construita la sol 774 mp, suprafața desfasurata 774 mp », iar coloana 4 va avea următorul cuprins : « 971 013,00 lei» ;-la poziția 137, coloana 4 va avea următorul cuprins : «Cl^X/ț^dei alimente, construcție subterana, suprafața construita la sol 259 mp, suprafața desfășurata 259 mp »,


iar coloana 6 va avea următorul cuprins : «219 447,03 lei» ;

-la poziția 139, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C9 - cabina poarta, P din cărămidă , suprafața construita la sol 36 mp, suprafața desfasurata 36 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 47 269,24 lei» ;

-la poziția 140, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C12 - crematoriu gunoi,P din beton, suprafața construita la sol 40 mp, suprafața desfasurata 40 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 36 818,17 lei » ;

-la poziția 141, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C6 - bazin, S din beton, suprafața construita la sol 18 mp, suprafața desfasurata 18 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 7 625,59 lei » ;

(2) Aprobă includerea în,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public


al municipiului Ploiești ” a bunurilor identificate în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și


delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3(1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:

-la poziția 235, coloana 3 va avea următorul cuprins : «Liceul Tehnologic Anghel Saligny », coloana 4 va avea următorul cuprins : « teren intravilan imprejmuit in suprafața de 21415 mp » ;

-la poziția 236, coloana 4 va avea următorul cuprins : «CI - spațiu invatamant S+P+2E, suprafața construita la sol 853 mp, suprafața desfasurata 2729 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : «4 137 031,40 lei» ;

-la poziția 237, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C4 - clădire atelier +sala de sport, P+1E, suprafața construita la sol 772 mp, suprafața desfasurata 1544 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 1 193 194,32 lei» ;

-la poziția 238, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C2- internat, P+3E, suprafața construita la sol 649 mp, suprafața desfasurata 2596 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 3 935 410,31 lei» ;

-la poziția 239, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C3 - cantina, P+1E, suprafața construita la sol 563 mp, suprafața desfasurata 1126 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 1 734 274,80 lei» ;

-la poziția 241, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C5 - cabina portar, P, suprafața construita la sol 4 mp, suprafața desfasurata 4 mp » ;

-la poziția 242, coloana 4 va avea următorul cuprins : «Cil - post Trafo nr. 254, suprafața construita la sol 25 mp » ;

(2) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Theotop S.R.L., care cpnștitui&^nexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.                      v         'fX

Art. 4(1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului -Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:         *7     -     / "

-la poziția 45, coloana 3 va avea următorul cuprins : « Școala Gimnazială Ioan Grigorescu », iar coloana 4 va ave următorul cuprins : «teren intravilan împrejmuit pe toate laturile in suprafața de 9356 mp »

-la poziția 46, coloana 4 va avea următorul cuprins : «CI- spațiu invatamant, Corp

  • A, S(partial)+P+2E, suprafața construita la sol 786 mp, suprafața desfasurata 2421 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : «3 236 229,46 lei » ;

-la poziția 47, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C2 - spațiu invatamant, Corp

  • B, P, suprafața construita la sol 531 mp, suprafața desfasurata 531 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 486 852,96 lei» ;

-la poziția 48, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C4 - magazie, suprafața construita la sol 43 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 6 558,65 lei» ;

(2) Aprobă includerea în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunului identificat în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexa nr.5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5(1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează :

-la poziția 91, coloana 4 va avea următorul cuprins : «Aleea Strunga, nr. 2, teren intravilan împrejmuit cu gard de beton in suprafața de 6272 mp » ;

-la poziția 92, coloana 4 va avea următorul cuprins : «CI - spațiu invatamant, S+P+2E, suprafața construita la sol 1522 mp, suprafața desfasurata 3418 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 6.332.968,19 lei» ;

(2) Imobilele sus menționate se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexa nr. 6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6(l) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează :

-la poziția 21, coloana 3 va avea următorul cuprins : « Școala Gimnazială Grigore Moisil », iar coloana 4 va avea următorul cuprins : «teren intravilan împrejmuit cu gard din plasa pe toate laturile in suprafața de 13198 mp » ;

-la poziția 22, coloana 4 va avea următorul cuprins : « CI - spațiu invatamant, P+2E, suprafața construita la sol 1112 mp, suprafața desfasurata 3360 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 6 268 762,71 lei » ;

-la poziția 23, coloana 4 va avea următorul cuprins : « C2 - construcție anexa, P, suprafața construita la sol 100 mp, suprafața desfasurata 100 mp »;

- poziția referitoare la « sala de sport» va avea următorul cuprins : « C3 - sala de sport, P+l (parțial), suprafața construita la sol 1610 mp, suprafața desfasurata 17912 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 3 217 846,65 lei » ;

(2) Imobilele sus menționate se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexa nr. 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7(l) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează :            ?

  • -  la poziția 24, coloana 3 va avea următorul cuprins : « Școala Gimnazială Rareș

Vodă»,;                                              %,*■--.*/

  • -  la poziția 25, coloana 4 va avea următorul cuprins : « str. Vornicul’Boldur, nr. 3, teren intravilan imprejmuit cu gard din metal cu fundație din beton si cu zid de beton si porti de metal in suprafața de 3826 mp, CI - spațiu invatamant, P+1E, din beton, suprafața construita la sol 606 mp, suprafața defasurata 1212 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 1 827 496,37 lei» ;

  • -  la poziția 26, coloana 4 va avea următorul cuprins : « str. Rareș Vodă, nr. 2, teren imprejmuit cu gard metalic cu soclu de beton, cu gard de beton, cu gard metalic, cu calcan si limita convenționala in suprafața de 3970 mp, CI - spațiu de invatamant construit din cărămidă (S+P), suprafața construita la sol 920, suprafața desfasurata 1038 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 1 836 443,48 lei» ;

  • -  la poziția 27, coloana 4 va avea următorul cuprins : « str. Rareș Vodă, nr. 2, C2 - atelier construit din cărămidă (S+P), suprafața construita la sol 181 mp, suprafața desfasurata 210 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 357 576,39 lei» ;

(2) Imobilele sus menționate se identifică conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexele nr. 8 si nr. 9 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8(1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează :

  • -  la poziția 105, coloana 4 va avea următorul cuprins : “ str. Romană, nr. 57, teren intravilan imprejmuit cu gard de beton in suprafața de 3303 mp, CI - spațiu invatamant S (partial)+P, suprafața construita la sol 1005 mp, suprafața desfasurata 1128 mp, C2 - anexa P, suprafața construita la sol 174 mp, suprafața desfasurata 1302 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins : « 1 415 119,95 lei» ;

(2) Imobilele sus menționate se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexa nr. 10 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 1-8 a anexelor la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate mai sus.

A

Art. 10 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate mai sus, în baza Hotărârii nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1-8 din prezenta hotărâre.

Art. 11 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 12 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 4 iunie 2018inează: TARy Dl TU

ANEXA NR. 135 la regulament


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500Nr cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1.

2589 mp

Strada Marasesti Nr. 58

Cartea Func i nr a m.

Ploiești


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Valoare dc impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

2589

-

Teren împrejmuit cu gard de beton intre punctele 3-2-1-32-31 -30-29-28-27-26-25-24,13-12-11,9-8, cu gard de plasa si soclude beton intre punctele 23-22-21-20-19,18-17-16-15-14-13-12-11,iar cucalcan intre punctele 24-23,19-18,11-10-9,8-7-6-5-4-3.

Total

2589

-

B. Date

eferitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

668

Clădire grădiniță, CorpA,S(partial)+ P+l(parțial),zidărie cărămidă, Suji.desf.~888 mp.

C2

CAS

511

Clădire grădiniță, CorpB (fost atei ier), P+l, zidărie cărămidă, Sup.desf1017 mp.

C3

CA

23

Magazie Metalica,?, pereți dintabla ondulata, Sup.desf=

23 mp i nu face obiectul intabularii)

Total

1202

Suprafața construită desfigurată totală = 1928 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2589 mp

Suprafața din act = 2581 mp


dM20Anexa nr. 2 la H.C.L./ nr. Jo5_/_Po|f

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr

crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Statie pompe, Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”

C7 - destinația CIE - Statie pompe S din metal, pereți cărămidă beton, forma circulara

suprafața desfasurata 2 mp

Nr. Inventar 1008

1962

2 071,02

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Anexa statie micropilot Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”

C 16 - destinația CA - anexa statia micropilot, P+l din cărămidă si beton, suprafața construita la sol 74 mp, suprafața desfasurata 148 mp

1973

Legea nr.213/1998, privind bunyfilet9, proprietate^dbl i ca^u^ modfficăril^^^ \ completările ulterioare L

Punct termic -centrala termica Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu”, str. Izvoare, nr. 81

Centrala termica, nr. inventar 1328

2001

235.271,60

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
/C1C5 CC WC

ih.lQS/M

ANEXA NR. 1.35 la ivgubuneac

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Seara 1:500Nr. Parcelă

Categorie de folosința

Suprafața

imp.;

1

Cc

9356

T

o tal

9356


Teren intravilan împrejmuit pe toate laturile


Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol

Mențiuni

Ci

CAS

786

Corp A, Spațiu invstamant, Sfpartial) +P+2E, anul construcției 1964, zidărie cărămidă. St*r.desr= 2421 nrț.

C2

CAS

531

Corp B, Spațiu Invatamant, P, anul construcției 1938, zidărie oramida. Surir.dcsf = 531 mp.

C3

C1E

18

Punct termic, Supr.desf-18 mp

C4

CA

43

Magazie, anul construcției 1975, Supr.desf "43 mp

Total

1378

Total surrafota desfusurata = 3013 mpSC THEOTOP SRL

Executant: Ing. Cojocea Georgiana-Ionela


Inspector


Confirm intiodnocrea imobilului în baza de dale integrată ți atribuirea numărul ui cadastral.

Semnătură si ștampila Data: NOIEMBRIE 2017

ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500

V .                 SupraUi. nkis’JIiMJ .1 «in» luiului

ylr -;i iu» 'l-ilulu-

Mera Mrurlt'ii m


6271 rup

• f >ifci,ir,i ml..........

; Nr.

i Parcelă


______________ __ ___A. Date referitoare la teren____      ___ _

Categorie de ! Suprafața 1

e r -        1      ,    . ’    ‘                                            Mențiuni

___folosința i__(mp)__1_______________________________ __ _i    6272    j  Teren intravilan împrejmuit cu gard de beton intre punctele 1 5. cu gard

I     &T72    i   inetal’c s> soclii de beton între punctele 5 -6. 7 8. 9; 16.16 l si porti de

______~y_______2______acces metalice intre punctele 6 7 si <S 9.____


Total


| Cod

! Constr.


Cc


i

i Destinația

1


B. Date referitoare la construcții


Suprafața [ construită la sol j (mp)I


Mențiuni


CI ; C AS

Total


1522


1522


Spațiu in\ acamant. S P - JF anul construcției 1996. ___Siipr.desf = 3418 mp_____


Suprafața totala măsurata a imobilului = 6272 mp Suprafața din act = 6841 mp___


Total suprafața desfasurata - 3658mp


X SC TiîfcjQTOP SRL

Inspector


Executant: Dig. popica

,“EConfirm introducerea imobilului în baza de date          și

/'£‘onfitihre.;<eeifcS,ea nrjMÎătoriib'bîă teren. ’>\ ■                  atribuirea numărului cadastral.

co^titudinea înlș^niini.dp^ikne^tațig^eadaștrale șî ■>,'

^brespondenta^^^                      teren, i j

Semnătură si parafa Data............\       SemnaiuFÎ^ș.tuipfp.i_,>          y ’l

’ Dala ijiiișutiațQpft: septembrie iîW c~“ y i

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața tmpl

Mențiuni

1

Cc

3826

Teren intravilan imprejmuit cu gard de metal cu fundație de beton intre punctele 3-4-5,6-7,8-9-10-11 iar cu zid de beton intre punctele 11-12-13-14-15-16-1-2 si porti de metal intre punctele 5-6. 7-8. 2-3.

Total

3826

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol

ISSEi

Mențiuni

CI

CAS

606

Spațiu invatamant, P+IE .construita din beton, anul construcției 1964. Supr.desf = 1212 mp

Total

606

Total suprafața desfasurata = 1212 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3826 mp Suprafața din act = mp

_ —SC THEOTOP SRL

Ing. Cojonela

exiY^tar^^ăsi^ăWrfl^Ta terSșV b'brcctitudpiea întKini/^documenîĂiei cadast^e și c țSeSfespo^ăența-auertia cu Wl^Mitbn Aerănl 1 \„cU |H.S sorin R0-B-SW1) rd>^ SiMlalW glgțwupitoP s.|l. tW & c.°>u Da& NOI\MHRIE 201tvJ<7

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................

Ștampila BCPI

Nr. cadastral


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Suprafața măsurată a imobilului


3826 mp


Cartea Funciară nr.
Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


ANEXA NR. 1.35 la regulament

xxtNr, cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

3970 mp

Strada Rares Vodă nr. 2

] UAT |

Ploiești

Cartea Funciara nr.________|


■i'. J ( BEtUL^ 9 vA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare

Li ei

Mențiuni

1

Cc

3970

-

Teren împrejmuit cu gard metalic cu soclu de beton intre punctele 6-7, 8-15, 16-19, cu gard de beton intre punctele 19-20,24-25, 28-30-2, cu gard metalic intre punctele 2-3, 7-8,

15-16, 23-24, 25-28, cu calcan intre punctele 3-6 si limita convenționala intre punctele 20-23,

Total

3970

B. Date referitoare la construcții

Cod

Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

920

Spațiu de invatamant construit din cărămidă (S+P), anul construcției 1868. Suprafața desf. = 1038 mp.

C2

CAS

181

Atelier construit din cărămidă (S+P), anul construcției 1896, S.desf.= 210 mp.

Total

-

1101

Suprafața construită desfășurată totală = 1248 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3970 mp

Suprafața din act= mp

Inspector


CER lr,,c.T \

Mau orizare *

Seria 80|?.fiirmeXS Ne. 1701 '10,-jff'QJΙ1 &"'P aXLfa,

CojtJL-ea 1


S< ZVH1OTOP SRL Xk

tg. Clocea           Ioneli^

Jfarfcș masurâtb'551BizFtSren, c*«v


S»i


masurfttb'KÎBFtâ^l’ren, cd£qc titudinea entati^c^agțTjpIjț-^eqcreJj» ndenta


lesAt--^ c%creahiațe^(

Da\r?'Noiembrie 2017 X ^y L.,. -7^-


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa Data...................


Ștampila BCPI
ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

3303 mp

Strada Romana nr.57

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială L"AT l

Ploiești

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

3303

Teren intravilan împrejmuit cu gard de beton intre punctele 1*10,12-13,14-15,16-17-18, 20*29-1 calcan 10-11, 18-19 si parțial 19-20, porti acces intre 11-12, 13-14.15-16

Total

3303

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mpl

Mențiuni

CI

CAS

1005

Spațiu invatamant S(partial)+P,construita din cărămidă in anul 1890, Supr.desf= 1128 mp

C2

CA

174

Anexa P, Supr. Desf. = 174 mp

Total

1179

Total suprafața desfasurata = 1302 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3303 mp Suprafața din act =


n exezu^ferea nțasurătorild^ teren, ea în^cmife^c^iftfentșțief^dastrale și teren.