Hotărârea nr. 204/2018

Hotãrârea nr. 204 privind stabilirea sediului Primăriei municipiului Ploieşti şi Consiliului Local al municipiului Ploieşti în imobilul situat în Ploiești, Piaţa Eroilor nr.1A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 204


privind stabilirea sediului Primăriei municipiului Ploiești și Consiliului Local al municipiului Ploiești în imobilul situat în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, dl. Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu și al Direcției Economice nr. 171/31.05.2018 prin care se stabilește sediului Primăriei municipiului Ploiești și Consiliului Local al municipiului Ploiești în imobilul situat în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 68/31.05.2018;

Luând în considerare faptul că imobilul care face obiectul prezentei hotărâri aparține municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. 27/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și figurează înscris în Cartea Funciară nr. 122748 a U.A.T.Ploiești, cu nr. cadastral 122748 și nr. cadastral 122748-C1;

In baza Contractului de Sponsorizare nr.954/20.12.2012 încheiat între S.C. OMV Petrom S.A. și Municipiul Ploiești potrivit Hotărârii nr.418/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

In baza Actului Adițional nr.l la Contractul de Sponsorizare nr.954/20.12.2012 încheiat între S.C. OMV Petrom S.A. și Municipiul Ploiești, potrivit Hotărârii nr.311/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la modificarea Hotărârii nr.307/2015;

In baza Actului Adițional nr.2 la Contractul de Sponsorizare nr. 954/20.12.2012 încheiat între OMV Petrom S.A. și Municipiul Ploiești, potrivit Hotărârii nr.458/2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

In baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.227 și art.228 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art.5-8 din Ordonanța Guvernului României nr. 53/2002 privind statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.10 alin.2, li.c) și art.36 alin.l din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilește ca sediu pentru Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești imobilul situat în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, care aparține domeniului public al Municipiului Ploiești.

Art. 2(1) Se aprobă efectuarea demersurilor în vederea mutării direcțiilor, serviciilor și compartimentelor ce compun Primăria Municipiului Ploiești în imobilul din Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA.

  • (2) Activitatea Primăriei Municipiului Ploiești și a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în noul sediu va începe la data finalizării operațiunilor de mutare.

  • (3) Data începerii activității în imobilul stabilit ca sediu la art. 1, precum și noua adresă poștală și de corespondență se vor comunica, în timp util, autorităților și instituțiilor publice interesate, vor fi publicate pe site-ul Municipiului Ploiești și în mass-media.

A

Art. 3 In baza prezentei hotărâri se vor efectua demersurile necesare în vederea stabilirii sediului fiscal în imobilul sus menționat.

Art. 4 Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 19/27.02.2004 privind aprobarea Statutului Municipiului Ploiești, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Municipiului Ploiești, prin aparatul său de specialitate.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 4 iunie 2018

a *^C ontrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, @        â SECRETAR,


George-Sorin-Niculae-BOTEZ

V

V.