Hotărârea nr. 203/2018

Hotãrârea nr. 203 privind completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 203 privind completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 143/11.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri aparțin domeniului public al municipiului Ploiești conform Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 (Anexa Al);

în conformitate cu prevederile cap. 1, art. 2 din Ordonanța nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Ploiești nr.229/27.06.2013 privind aprobarea delegării indirecte si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.36 alin.l și alin.2 lit.c) si art.123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu parcările publice identificate conform anexei nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Stabilește că parcările publice identificate potrivit prevederilor art.l (1) și a planurilor anexă nr. 2-35 au regim de parcare cu plată.

  • (3) Parcările de la nr. 1-7 din Anexa nr. 1 sunt parcări amenajate iar parcările de la nr. 8-31 sunt parcări proiectate, în curs de amenajare.

Art. 2 Aprobă completarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., corespunzător prevederilor art.l din prezenta hotărâre, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

Art. 3 Aprobă modificarea Anexei nr. 4 din Hotărârea nr.229/27.06.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirecta, a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune, în sensul excluderii din aceasta a parcărilor identificate potrivit prevederilor art.l la prezenta hotărâre.

A

Art 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, Act adițional prevăzut în Anexa nr.36 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și orice alte documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții, Direcția Economică și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 mai 2018.___

Contrasemnează:

SECRE’

Lan ren ți ti DIȚU


TAR,


X \                     -

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^^^." George Sorin Niculae BOTE^Ș/

U \               Irțcî M

l V '                        | ^A a;

V A v

Terenuri ce se transmit în concesiune către

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

NR. CRT.

DENUMIRE AMPLASAMENT

SUPRAFAȚĂ

NR.LOCURI

1

Parcare str.Romană (de la str.Basarabilor la str. Unirii)

562,50 m.p.

45 locuri

2

Parcare str. Unirii (de la str. Romană la str. Soldat Erou Călin Cătălin)

187,50 m.p.

15 locuri

3

Parcare str. Constantin Dobrogeanu Gherea (de la trecerea pentru pietoni zona pietonală la trecerea pentru pietoni de la intersecție cu str. Basarabilor)

475 m.p.

38 locuri

4

Parcare str. Vasile Lupu (pe partea dreaptă conform sensului de mers de la str. Rotari la intersecția cu str. Victoriei)

425 m.p.

34 locuri

5

Parcare str. Mihail

Kogălniceanu

812,50 m.p.

65 locuri

6

Parcare str. Rahovei ( de la intersecția cu str. Bobâlna până la intersecția cu str. Sitari)

287,50 m.p.

23 locuri

7

Parcare str. Anul 1907

262,50 m.p.

21 locuri

8

Parcare str. Ivan V.Miciurin

345 m.p.

22 locuri

9

Parcare str. Gheorghe Lazăr

470 m.p.

27 locuri

10

Parcare str. Carpați+str. Văleni

773 m.p.

62 locuri

11

Parcare str. Ulierului

300 m.p.

20 locuri

12

Parcare str. Aurel Vlaicu

433 m.p.

28 locuri

13

Parcare str. Constanței

280 m.p.

20 locuri

14

Parcare str. Mihai Eminescu

Tronson 1=1382 m.p.

Tronson 2=1822 m.p. Tl+T2= 3204 m.p.

Tl=89 locuri

T2=114 locuri Tl+T2=203 locuri

15

Parcare str.Bogdan Petriceicu Hasdeu

Tronson 1= 1470m.p.

Tronson 2=1005 m.p.

Tl+T2=2475 m.p.

Tl=91 locuri

T2= 67 locuri Tl+T2=158 locuri

16

Parcare str.Săpunari

269 m.p.

18 locuri

17

Parcare str. Anton Pann

365 m.p.

27 locuri

18

Parcare str. Mărășești

558 m.p.

36 locuri

19

Parcare str.Ana Ipățesc u

Tronson 1=325 m.p.

Tronson 2=446 m.p.

Tronson 3= 469 m.p. Tl+T2+T3=1240 m.p.

Tl=23 locuri

T2=35 locuri

T3=32 locuri

Tl+T2+T3=90 locuri

20

Parcare str. Vasile Boierescu

135 m.p.

9 locuri

21

Parcare str. Veronica Micle

688 m.p.

49 locuri

22

Parcare str. Depoului

313 m.p.

25 locuri

23

Parcare str. Nicolae Iorga

488 m.p.

33 locuri

24

Parcare Piața Anton (în fața complexului Ucecom)

390 m.p.

31 locuri

25

Parcare str. Anul 1848

633 m.p.

47 locuri

26

Parcare str. Mihai Bravu (Tribunalul vechi)

135 m.p.

9 locuri

27

Parcare str. Dr. Bagdazar

610 m.p.

43 locuri

28

Parcare str. Buna Vestire

688 m.p.

46 locuri

29

Parcare str. Praga

1105 m,p.

74 locuri

30

Parcare str. Decebal

590 m.p.

45 locuri

31

Rondul I-B-dul Independenței (pe partea dreaptă, pe sensul de mers de la Gara de Sud către centru)

  • 1- 50 m.p.

  • 2- 50 m.p.

  • 3- 62,5 m.p.

  • 4- 72 m.p.

1+2+3+4=234,5 m.p.

  • 1- 4 locuri

  • 2- 4 locuri

  • 3- 5 locuri

  • 4- 5 locuri T= 18 locuri

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BUCURDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TĂBÎRCĂ

ȘEF SERVICIU

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela MÎNDRUTIU