Hotărârea nr. 202/2018

Hotãrârea nr. 202 privind prelungirea duratei Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploieşti, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale şi Pieţe S.A. şi Fundaţia “Nini Măcelaru”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 202

privind prelungirea duratei Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru”


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun nr. 169/25.05.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Direcției Gestiune Patrimoniu referitoare la prelungirea Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru”;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 3570/19.02.2018 înaintată de Fundația ”Nini Măcelaru” prin care solicită prelungirea Protocolului nr. 9144/29.05.2015 ce a format anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 166/2015”;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit. c și d și alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei Protocolului nr. 9144/29.05.2015 dintre Municipiul Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale și Piețe S.A. și Fundația “Nini Măcelaru”, pe o perioadă de 3(trei) ani, conform Actului adițional nr. 1 cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, conducerea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și conducerea S.C. “Hale și Piețe” S.A. să semneze Actul adițional nr. 1 la Protocolul nr. 9144/29.05.2015, act adițional cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. “Hale și Piețe” S.A. și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești astăzi, 30 mai 2018^

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, n George Sorin, Niculae BOTEZ

ANEXA la Hotararea Consiliului Local nr.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR....................../......

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA PROTOCOLUL NR. 9144/29.05.2015

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr...................între:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Bd. Republicii nr. 2, în calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, pe de o parte,

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești cu sediul în Ploiești, str. Poștei nr. 4-6, reprezentata prin domnul Dan Dinu, în calitate de Director General, pe de o parte,

SC “Hale si Piețe” S.A. cu sediul in Ploiești, str.Grivitei nr.15, reprezentata prin doamna Ing. Mariana Pepelea, in calitate de Director General, pe de o parte,

si

9

Fundația “Nini Măcelaru” cu sediul in Ploiești, str.Emile Zola, nr.17, reprezentata prin domnul Constantin Ion in calitate de Președinte, pe de altă parte

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile Protocolului nr. 9144/29.05.2015 după cum urmeaza:

  • 1) Articolul 4 din Protocolul nr. 9144/29.05.2015 se completează cu un alineat care va avea următorul conținut:

“Art. 4. Durata protocolului se prelungește pe o perioada de 5 ani, respectiv pana la data de                        . ”

  • 2) Restul clauzelor prevăzute în Protocolul nr. 9144/29.05.2015 rămân neschimbate.

  • 3) Prezentul act adițional face parte integrantă din Protocolul nr. 9144/29.05.2015 și s-a încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

FUNDAȚIA “NINI MĂCELARU” PREȘEDINTE, Ion Constantin


Adrian Florin Dobre

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC-CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Andreea - Mihaela Cristea

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE DIRECTOR GENERAL, Dan Dinu

S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Mariana Pepelea