Hotărârea nr. 200/2018

Hotãrârea nr. 200 privind modificarea și completarea “Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 200privind modificarea și completarea “Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 164/23.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea și completarea “Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017;

Având în vedere procesele verbale din 06.09.2017, 20.09.2017 și 21.03.2018 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale și din data de 08.09.2017 al Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură;

Văzând Procesul verbal și Raportul din data de 23.05.2018 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești modificată, prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016 și nr. 210/26.06.2017 referitoare la modificarea termenului de intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2017 la 1 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25.02.2016;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.219/10.07.2017 referitoare la aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.3, alin.(l), lit. h) și art.l 1, alin.(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


, ,< fi î V l 7'

Art. 1 Aprobă completarea art. 2 din “Procedura pri^mțl^rg^nizaiea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație pWi^wSBnatăte Municipiul Ploiești” aprobată prin art. 1 din Hotărârea iC^nsi^dlț^^Ldc^


â în Jal Municipiului rioieșn nr. ziy/iu.u/.zvi /, cu un nou alineat care va ^eamrn^orul conținut:                                                       ?

”Prin excepție, se pot amplasa terase fârăa licitație publică la evenimente ocazionale, târguri, festivaluri, etc. organizate de municipalitate sau instituții/societăți comerciale subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești, dar cu obținerea avizului Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, indiferent de eveniment sau perioada dar pe o durată care să nu fie mai mare de 14 zile. ”

Art. 2 Aprobă modificarea art. 4, alineatul 7 și alineatul 8 - punctul al doilea, din “Procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” aprobată prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017, care vor avea următorul conținut:

o "După încheierea convenției pentru folosința terenului, se va prezenta contractul încheiat cu operatorul de salubritate, Municipiul Ploiești rezervându-și dreptul de a rezilia convenția imediat și fără alte pretenții în cazul nemenținerii curățeniei; ”

• Fiecare din societățile care solicită amenajarea unei astfel de terase de vară are obligația de a depune documentația în vederea obținerii autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică la Compartimentul Autorizații și Programe de Funcționare - Direcția Gestiune Patrimoniu, anterior eliberării convenției pentru folosința temporară a terenului - pentru unitățile care amenajează terase de întâmpinare sau ulterior eliberării convenției pentru folosința temporară a terenului - pentru terasele amenajate în alte locuri decât în fața punctului proriu de lucru; ”

Art. 3 Aprobă modificarea art. 9 din “Procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” aprobată prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017, în sensul eliminării ultimului alineat care avea următorul conținut:

»

V "Acorduri de principiu ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Poliției Locale Ploiești, Agenției pentru Protecția Mediului. ”

Art. 4 Aprobă modificarea art. 11 din “Procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” aprobată prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017, care va avea următorul conținut:

”Art. 11. Dosarul înregistrat la Registratura Municipiului Ploiești va fi repartizat către Direcția Gestiune Patrimoniu în maxim 1 zi lucrătoare. Aceasta va verifica existența documentelor nominalizate în Procedură și regimul juridic al terenului solicitat în maxim 3 zile lucrătoare.

Dosarul va fi prezentat Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, pentru avizul de oportunitate în maxim 1 zi lucrătoare.

Ulterior, daca avizul este favorabil, dosarul va fi transmis - în copie - către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană în maxim 1 zi lucrătoare.

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va analiza documentația depusă, va exprima un punct de vedere și o va supune atenției Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru aprobare în maxim 2 zile lucrătoare, iar ulterior, va comunica Direcției Gestiune Patrimoniu și spre știinta petenților dacă solicitarea este avizată favorabil sau nefavorabil în maxim 1 zi lucrătoare.”

Art. 5 Aprobă modificarea art. 12 din “Procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” aprobată prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017, care va avea următorul conținut:

”Art. 12. în baza avizului favorabil al Comisiei nr. 4, Direcția Gestiune Patrimoniu va întocmi convenția pentru folosința temporară a terenului în maxim 1 zi lucrătoare.”

Art. 6 Aprobă “Procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” modificată și completată conform prevederilor art. 1-5 din prezenta hotărâre, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/10.07.2017 referitoare la aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești rămân neschimbate.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Managementul Calității, a Circulației si Evidenței Documentelor, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Poliția Locala Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018.MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA

la Hotararea Consiliului Local

nr.                   ............

PROCEDURA privind organizarea si funcționarea teraselor de vara cu profil de alimentație publica amenajate in Municipiul Ploiești

Art. 1. Din punct de vedere urbanistic, terasele de vara se pot amenaja, aducand culoare si animație orașului.

Art. 2. Agenții economici care urmeaza sa amenajeze terase de intampinare au prioritate la desfasurarea acestei activitati.

Atribuirea amplasamentelor pentru terasele sezoniere, in alte locuri decât in fata punctului propriu de lucru, se poate face numai prin licitație, in condițiile legii. Prin excepție, se pot amplasa terase far a licitație publica la evenimente ocazionale, târguri, festivaluri, etc. organizate de municipalitate sau institutii/societati comerciale subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești , dar cu obținerea avizului Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, indiferent de eveniment sau perioada dar pe o durata care sa nu fie mai mare de 14 zile.

Art. 3. Organizarea teraselor se face numai de către firmele care desfasoara activitate de alimentație publica autorizate in condițiile legii.

Art. 4. Pentru organizarea si funcționarea teraselor amenajate in municipiul Ploiești, se stabilesc următoarele reguli:

o Perioada de funcționare este in funcție de solicitările depuse.

o Amplasarea terasei trebuie făcută astfel incat sa nu impiedice circulația pietonala (se va asigura o lățime minima de 1 m de trotuar), pe baza planurilor de amplasare avizate de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

o Estetica lor se realizează prin alegerea unui mobilier adecvat:

 • •  Elemente de design, din lemn sau fier forjat, ori diferite aliaje;

 • •  Delimitarea teraselor de zonele de circulație se va realiza prin jardiniere de mici dimensiuni sau prin mobilier ușor;

o Sunt impuse condiții de buna vecinătate;

o In funcție de necesitați, Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești va hotari cu privire la acordul de vecinătate al agentilor economici/Asociatiilor de locatari din imobilele aflate in imediata vecinătate a teraselor;

o Se va respecta legislația privind liniștea si ordinea publica;

o După incheierea convenției pentru folosința terenului, se va prezenta contractul incheiat cu operatorul de salubritate, Municipiul Ploiești rezervandu-si dreptul de a rezilia convenția imediat si fara alte pretenții in cazul nementinerii curățeniei;

o Programul de funcționare:

 • •  Terasele de vara pot funcționa in intervalul orar menționat in autorizația de funcționare, dar nu mai târziu de ora 2300;

 • •  Fiecare din societățile care solicita amenajarea unei astfel dc terase de vara are obligația de a depune documentația in vederea obținerii autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica la Compartimentul Autorizații si Programe de Funcționare - Direcția Gestiune Patrimoniu, anterior eliberării convenției pentru folosința temporara a terenului - pentru unitățile care amenajează terase de întâmpinare sau ulterior eliberării convenției pentru folosința temporara a terenului — pentru terasele amenajate în alte locuri decât în fața punctului proriu de lucru;

 • •  In conformitate cu prevederile art. 475 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, coroborate si cu Hotararea nr. 481/2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, agenții economici care desfasoara activitatea, potrivit Clasificării Activităților din Economia Naționala CAEN, clasa 5610 (vechi 5530) - Restaurante si 5630 (vechi 5540) - Baruri, datoreaza bugetului local in raza caruia este amplasata unitatea sau standul de comercializare o taxa de eliberare/viza anuala a autorizației, după cum urmeaza:

  ANUL / Hotararea

  Suprafața

  <25

  mp

  25,1-50 mp

  50,1-100 mp

  100,1-500 mp

  500 mp

  2018-HCL nr.

  481/20.12.2017

  280 lei

  420 lei

  550 lei

  1.000 lei

  4.000 lei

NOTA: Cuantumul acestei taxe se va stabili anual, prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, pentru anul următor.

• In cazul în care agentul economic care solicita amenajarea unei terase de vara in fata unitatii de alimentație publica apartinand aceleași societăți, la care deține autorizație privind desfasurarea activitatii de alimentație publica, acesta nu va mai achita o noua taxa, terasa de vara nefiind considerata un nou punct de lucru.

o Ocuparea efectiva a terenului se va face numai pe baza de convenții pentru folosința temporara incheiate intre Municipiul Ploiești - prin Direcția Gestiune Patrimoniu si agenții economici care sunt autorizați sa desfasoare aceasta activitate in zona propusa, cu achitarea către bugetul local a taxei pentru ocuparea temporara a terenului calculata conform Hotărârii nr. 481/20.12.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, in funcție de incadrarea in zonele de fiscalitate stabilite prin Hotararea nr. 553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea zonării fiscalității municipiului Ploiești, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

Zona A - 1 leu/m.p./zi

Zona B - 0,9 lei /m.p./zi

Zona C - 0,8 lei /m.p./zi

Zona D - 0,7 lei /m.p./zi

NOTA: Cuantumul acestei taxe se va stabili anual, prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, pentru anul următor.

Art. 5. Taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public si/sau privat pentru toata perioada se achita la eliberarea convenției.

Art. 6. Agentul economic va achita in conformitate cu prevederile Codului fiscal si taxa (stabilita in condiții similare impozitului) pe teren la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Art. 7. Incalcarea oricărei prevederi dintre cele enumerate mai sus, constituie motiv de reziliere a convenției, implicit pentru eliberarea terenului.

Art. 8. La expirarea convenției incheiate pentru folosința domeniului public si/sau privat, solicitantul trebuie sa aduca terenul pe care a fost amenajata terasa de vara la starea inițiala.

Terasele de vara au caracter provizoriu.

Art. 9. Fiecare agent economic care solicita sa desfasoare aceasta activitate pe terenurile aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, va depune la Registratura Municipiului Ploiești - B-dul. Republicii nr. 2, Intrarea C, parter, cam. 66, un dosar care va cuprinde următoarele informații si documente:

Z Copii de pe documentele firmei:

 • -  certificat de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comertului/cod unic de înregistrare;

 • -  copie statut societate (extras obiectul de activitate)

Z Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local eliberat de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

Z Certificat constatator din care să rezulte societatea nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

Z Dovada punctului de lucru propriu cu profil de alimentație publica autorizat (in cazul agentilor economici care vor amenaja terase de întâmpinare)

 • -  certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului (in copie);

 • -  autorizație privind desfasurarea activitatii de alimentație publica (in copie);

 • -  act de proprietate sau contract inchiriere/comodat/ahpciere pentru spațiu;

 • -  plan de situație cotat al punctului de lucru si al terasei'propuse

J Propunerea de amenajare a terasei:                          % Ak '

'-.îi. i*'.'                    ,

 • -  plan de situație cotat;                                             ‘     ■ 7

 • -  suprafața terasei;

 • -  descrierea tipului de mobilier;

 • -  propunerea locației cu respectarea condițiilor din procedura;

 • -  simulare 3D sau foto cu elementele obligatorii din procedura.

Art. 10. După eliberarea convenției privind folosința temporara a terenului reprezentând domeniul public si/sau privat al Municipiului Ploiești agentul economic are obligația de a se prezenta la Compartimentul Autorizații, Programe de Funcționare in vederea eliberării autorizației de funcționare a terasei, in intervalul dorit, dar nu mai mare de ora 23:00.

Art. 11. Dosarul înregistrat la Registratura Municipiului Ploiești va fi repartizat către Direcția Gestiune Patrimoniu in maxim 1 zi lucrătoare. Aceasta va verifica existenta documentelor nominalizate in Procedura si regimul juridic al terenului solicitat în maxim 3 zile lucrătoare.

Dosarul va fi prezentat Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, pentru avizul de oportunitate în maxim 1 zi lucrătoare.

Ulterior, daca avizul este favorabil, dosarul va fi transmis - in copie - către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana în maxim l zi lucrătoare.

Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va analiza documentația depusa, va exprima un punct de vedere si o va supune atenției Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru aprobare în maxim 2 zile lucrătoare, iar ulterior, va comunica Direcției Gestiune Patrimoniu si spre stiinta petentilor daca solicitarea este avizata favorabil sau nefavorabil în maxim 1 zi lucrătoare.

Art. 12. In baza avizului favorabil al Comisiei nr. 4, Direcția Gestiune Patrimoniu va intocmi convenția pentru folosința temporara a terenului în maxim 1 zi lucrătoare.

Art. 13. Direcția Generala de Dezvoltare Urbana din cadrul Municipiului Ploiești si Serviciul Disciplina in Construcții, Afisaj Stradal si Protecția Mediului si Serviciul Control Comercial din cadrul Politiei Locale Ploiești vor urmări modul de respectare de către agenții economici a condițiilor de amplasare (D.G.D.U.), respectiv, funcționare (Politia Locala) a teraselor de vara.

Art. 14. Convenția se va încheia pe o perioada de minim 6 luni, cu drept de prelungire.

Art. 15. Convenția încheiata pentru folosința temporara a terenului reprezentând domeniul public si/sau privat al Municipiului Ploiești poate fi denunțata de către locator cu preaviz de 30 de zile calendaristice si cu aducerea terenului la forma inițiala, liber de sarcini.

Art. 16. Taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public si/sau privat al Municipiului Ploiești pentru toata perioada se achita la eliberarea convenției.

Art. 17. Solicitarea de prelungire va fi depusa cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei contractuale si va fi supusa doar analizei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local a Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale.

Art. 18. In situația in care se acorda aviz favorabil, se va încheia o noua convenție pentru următoarea perioada solicitata, când de asemenea taxa datorata pentru ocuparea temporara a domeniului public si/sau privat se achita la eliberarea convenției.

Art. 19. In cazul in care in mod expres se va solicita încheierea convenției inițiale pe o perioada mai mare de 6 luni, aceasta se va aviza favorabil cu plata anticipata a taxei datorate pentru întreaga perioada.

Art. 20. Amplasarea si funcționarea teraselor pe domeniul public si/sau privat al municipiului Ploiești fara autorizație de funcționare emisa de autoritatea locala sau fara respectarea dispozițiilor din autorizația de funcționare constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 la 2500 lei. Contravenției nu ii sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare, privind posibilitatea achitării, in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului verbal, a jumătate din minimul amenzii.

Contravențiile se constata si se sancționează de către imputemicitii primarului si Politia Locala.