Hotărârea nr. 20/2018

Hotãrârea nr. 20 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploieşti pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 20


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 1249/12.02.2018 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018 ;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/06.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 3/06.01.2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36, alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală - republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2018 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare ale investițiilor, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă numărul de personal permanent, precum și fondul de salarii, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

Contrase


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George-Sorin-Niculae BOTEZ


SEC

Laurei


^inează: ETARf iuDITL


JUDEȚUL: PRAHOVA ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI


Anexa nr.1 la H.C.L. nr. ./2018


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

BUGET

ESTIMĂRI

indicator

31.12.2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

8.560,00

13.510,00

10.510,00

10.510,00

10.510,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

8.550,00

13.510,00

10.510,00

10.510,00

10.510,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

996,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

6.728,00

9.510,00

9.510,00

9.510,00

9.510,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.19

826,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8.550,00

13.510,00

10.510,00

10.510,00

10.510,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.724,00

10.510,00

10.510,00

10.510,00

10.510,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.724,00

10.510,00

10.510,00

10.510,00

10.510,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.168,00

6.354,00

6.354,00

6.354,00

6.354,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.418,00

6.134,00

6.023,00

6.023,00

6.023,00

Salarii de baza

10.01.01

3.063,00

6.090,00

6.013,00

6.013,00

6.013,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

10,00

10,00

10,00

10,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

355,00

34,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

186,00

186,00

tWo

Tichete de vacanta

10.02.06

186,00

186,00

iii 86^001

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

750,00

220,00

145,00

145,00

| 145,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

538,00

64,00

r- :     •

Contribuții de asigurări de soma]

10 03.02

17,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

177,00

21,00

\O'DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13,00

2,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

130,00

145,00

145,00

145,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

3.556,00

4.068,00

4.068,00

4.068,00

4.068,00

Bunuri si servicii {cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.334,00

1.587,00

1.587,00

1.587,00

1.587,00

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

16 00

1600

16 00

1600

Materiale pentru curățenie

20.01.02

24,00

26,00

26,00

26,00

26,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

293,00

353,00

353,00

353,00

353,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

201,00

237,00

237,00

237,00

237,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

205,00

243,00

243,00

243,00

243,00

Piese de schimb

20.01.06

65,00

74,00

74,00

74,00

74,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25,00

32,00

32,00

32,00

32,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20 01.09

76,00

106,00

106,00

106,00

106,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

430,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

446,00

528,00

528,00

528,00

528,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

446,00

528,00

528,00

528,00

528,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

81,00

126,00

126,00

126,00

126,00

Medicamente

20.04.01

22,00

26 00

26 00

26.00

2300

Materiale sanitare

20.04.02

59,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

267,00

295,00

295,00

295,00

295,00

Uniforme si echipament

20.05.01

77,00

84,00

84,00

84,00

84,00

Lenjerie si accesorii de pat

20 05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

190,00

211,00

211,00

211,00

211,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

42,00

53,00

53,00

53,00

53,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

42,00

53,00

53,00

53,00

53,00

Deplasări în străinătate

20 06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6,00

11,00

11,00

11,00

11,00

Consultanta si expertiza

20.12

3,00

21,00

21,00

21,00

21,00

Pregătire profesionala

20.13

11,00

21,00

21,00

21,00

21,00

Protecția muncii

20.14

35,00

4200

42,00

42,00

42,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0,00

0.00

0,00

0,00

ro.oo

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

o

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

1.331,00

1.384,00

1.384,00

1.384,00

1.384,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

29,00

53 00

53,00

53 00

53,00

Chirii

20.30.04

4,00

5,00

5,00

5 00

5,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.298,00

1.326 00

1.326,00

1.326,00

1 326.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

88,00

88,00

88,00

88,00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

88,00

88,00

88,00

88,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

826,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

826,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

826,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

826,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

570,00

2.693,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

158,00

62,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

98,00

245,00

Alte active fixe

71.01.30

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

TATARU LILIANA


/ef. *

ANEXA nr.2 la H.C.L. nr.M/2018


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI

LISTA DE INVESTIȚII 2018

mii lei

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget

DOTĂRI

367

1

Gard protecție țarcuri animale - 1.600 m

150

2

Panouri gard Lama, Magari, Yak, Cerb Lopatar - 450 m

80

3

Panouri protecție adapost maimuțe pavian 104 m

15

4

Generator de curent pentru clădire administrativa

. 50

5

Casuta lemn lama glama- 40 mp

60

6

Mașina tuns iarba - 2 bucăți

6

7

Trimer cosit iarba -2 bucăți

6

LUCRĂRI TOTAL

2.633

INVESTIȚII NOI

2.400

1

Parcare auto - execuție

1.270

2

Gard plaja (proiectare + execuție)

300

3

Lac plaja - execuție

310

4

Clădire administrativa zoo

520

INVESTIȚII IN CONTINUARE

233

1

Trotuare asfaltate - reabilitare cale de acces pietonal parc

140

2

Clădirea administrativa - lucrări de reparații

93

TOTAL INVESTIT!! (DOTARI+LUCRARI)

3.000

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN CONSTANTIN

APMCS PLOIEȘTI

Situație privind plata salariilor pentru 2018


■ff

/ o

-'i     . i i'.'

■j< -. mii lei

?•eA

ian.18

feb-dec 18 *

total 5.-

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

494

s - z

5.860

6354

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

404

5.730

6.134

Salarii de baza

10.01.01

370

5720

6.090

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

34

34

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3C

10.02

0

0

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

90

130

220

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

64

64

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2

2

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21

21

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

1

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2

2

Contribuție asiguratorie ptr.munca

10.03.07

0

130

130

* Recapitulatie plăti salarii februarie -decembrie 2018

Nr. crt.

Denumire obligație

Fond

sume constituit e pe o luna

11 luni

1

2

3

3

1

Număr total salariati

123

Salarii

520.000

5.720.000

2

brut

510.000

- spor vechime

- salariu merit

- condiții deosebite

3

ore noapte

10.000

4

Indemnizație delegare

10.000

Total venituri brute

520.000

Contribuție asiguratorie ptr.munca 2,25%

11.700

130.000

Total

5.860.000

Voucher

Total general

5.860.000

ANEXA nr. 3 Ia H.C.L. nrJ.O../2018


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI

NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTĂRI

1. GARD PROTECȚIE ȚARCURI ANIMALE - 150 mii Iei

Este necesară construirea unui gard de protecție în jurul țarcurilor de la nimale, deoarece gardul existent este confecționat din lemn și partea care a fost în pământ a putrezit în proporție de 50- 60%. Acest gard este reparat aproape săptămânal deoarece foarte mulți vizitatori se sprijină pe el, s-au este sărit pentru a intra în contact direct cu animalele.

Gardul ce împrejmuiește țarcurile animalelor are o lungime de 1.600 m și ar trebui confecționat din următoarele materiale:

 • - țeavă rectangulară 50x50x2 mm

 • - țeavă rectangulară 50x30x2 mm

 • - cablu zincat 08-10 mm

 • - capace stîlpi

 • - beton

 • - bile brad dimensionate

 • - vopsea

 • - baiț sau lac

2. PANOURI GARD - LAMA, MAG ARI, YAK, CERB LOPĂTAR

- 80 mii lei

Având în vedere starea de degradare avansată, pe partea din spate a c .y gardului la speciile : lama glama, lama alpaca, măgari, yak si cerb lopatar, sc>’''’ impune înlocuirea gardului existent, deoarece animalele din speciile respective pot evada în orice moment. Țarcurile respective trebuiesc compartimentate, în funcție de specie, comform ord. 1798/ 2007, în care se stipulează suprafața ce trebuie alocată pentru fiecare specie.

Suprafața gardului este de 45 Om.

Materiale necesare:

 • -  Țeavă rectangulară 50x 50x3cm

 • -  Țeavă rectangulară 30x30x2cm

 • -  Plasă bordurată vopsita 200x200x0,5cm

 • -  Capace stâlpi 50x50cm

 • - Vopsea verde

 • -  Beton

3. PANOURI PROTECȚIE MAIMUȚE PAVIAN - 15 mii lei

Este necesară construirea unui gard de protecție în jurul adăpostului de la specia maimuțe Pavian cu Mantie, deoarece gardul existent este confecționat din lemn și a putrezit în proporție de 50- 60%. Acest gard este reparat aproape săptămânal deoarece este sărit de foarte mulți vizitatori, care vor să ajungă până în preajma maimuțelor.

Gardul ce împrejmuiește adăpostul animalelor are o lungime de 104m, are ca rol să protejeze publicul vizitator de contactul direct cu animalele și ar trebui confecționat din stâlpi de țeavă rectangulară prinsă în beton, plasă bordurată verde cu o înălțime de 120 cm, grosime 0,4-0,5mm și stâlpi de 50x50x2mm pentru a preveni evenimente neplăcute, ținând cont de faptul ca aceste animale sunt foarte agresive și pot transmite diferite boli cu transmitere de la animal la om.

4. GENERATOR DE CURENT PENTRU CLĂDIREA ADMINISTRATIVA

- 50 mii lei

Personalul TESA din cadrul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere isi desfasoara activitatea in 10 incaperi( birouri) acesta fiind in număr de 34 persoane. Clădirea administrativa in care se afla cele 10 birouri si un atelier al Serviciului Tehnic este foarte veche, de aproximativ 100 ani; instalația electrica

pentru aceasta clădire nu a fost redimensionata conform cerințelor actuale/din aceasta cauza se produc fluctuații si căderi de tensiune.           4^    <      ?!

La rețeaua actuala de curent electric sunt conectați următorii'consumatori:

•iy. ,r.: C J-/        : >’.-z

34 calculatoare;                                                                  a.;7

2 copiatoare;                                                           /

10 imprimante;

6 dozatoare de apa;

5 frigidere;

2 centrale termice;

4 aparate aer condiționat;

30 corpuri pentru iluminatul interior;

Unul din marii consumatori este atelierul Serviciului Tehnic dotat cu


următoarele: strung, mașina de găurit, scule electrice(polizor unghiular, polizor de banc, bormasina si aparat de sudura).

Având in vedere cele prezentate mai sus se impune achiziția unui generator de curent 50 kw, tip combustibil- motorina, trifazat si cu carcasa de insonorizare si protecție la intemperii, cu pornire automata.

Printre avantajele generatorului de curent cu motor pe motorina:

 • - Costuri de exploatare mai reduse in timp

 • - Pornire in orice condiții ( deși se crede ca generatorul de curent pe benzina pornește mai bine in caz de temperaturi extreme este bine de știut ca generatorul de curent cu motor diesel pornește mai ușor decât cel pe benzina, cu condiția ca motorina sa fie de calitate si fara urme de apa)

 • - Posibilitatea automatizării ulterioare daca generatorul este dotat cu sistem de pornire electrica. ( deoarece nu este nevoie de acționarea manuala a socului ca in cazul generatorului de curent cu motor pe benzina)

 • - Fiabilitate sporita ( se pretează la un număr mai mare de ore de funcționare );

 • - Generatoarele de curent cu motor pe benzina nu au carcasa de insonorizare si nici protecție la intemperii ( nu pot sta in ploaie sau ninsoare fara o protecție ) Generatoarele de curent cu motor pe motorina se impart in doua categorii, unele sunt montate pe cadru de metal, fara carcasa ( sunt mai ieftine, mai ușoare, in schimb au un nivel de zomot mai mare si nu au protecție la factorii de mediu) si generatoarele de curent electric dotate cu caracasa de insonorizare ( sunt mult mai silențioase, se pretează uzului in zone rezidențiale, sunt protejate la intemperii si se pot monta afara,chiar daca ploua pe ele, fara a mai fi necesara protejarea lor.) Rețeaua de curent electric ce deservește parcul este monofazata si trifazata; pentru un astfel de generator se impune alimentarea trifazata.

5. CĂSUȚĂ LEMN LAMA GLAMA - 60 mii lei

Este necesară confecționare unei căsuțe din lemn izolată cu vată minerală, pentru specia - lamă alpaca, pentru a fi cazate pe timp de iarnă, deoarece adăpostul existent este deteriorat și nu corespunde din nici un punct de vedere. Adăpostul trebuie să aibă dimensiuni la interior de minim 40 m2, să fie prevăzut cu 2 (două) geamuri rabatabile pentru aerisire (lx 0,5m), în partea din fața să fie montat un geam de vizitare cu dimensiunea de 2,5xlm, ușa de acces să fie metalică și să aibă o înălțime

minim 2m și canal de scurgere a dejecțiilor.

în partea din față a adăpostului sa fie cofecținată cate o aplecatoare din lemn, unde să poată fi administrată hrana și pe un timp nefavorabil.

Materiale necesare;

 • -  Dulapi lemn 5 cm

 • -  Tabla cutata vopsită

 • -  Scândură 2,5 cm

 • -  Pătrat 10/10

 • -  Platformă betonată

 • -  Vată minerală

 • -  Lac sau baiț

6. MAȘINA TUNS IARBA - 2 BUC. - 6 mii lei

în parc, grădina zoologică și plajă există zone unde cositul pe terenuri mici și printre canapele este mult mai eficient dacă s-ar efectua cu o mașină de tuns iarbă.

Caracteristici minime:

Capacitate cilindrica - 140cm

Rezervor combustibil - 0.9 litrii

Putere - 2,4cp

Sistem prin impinegere

Lățime de tăiere - 56cm înălțime de tăiere --31,75 - 86,87 mm

Rezervor iarbă - 61 litrii

7. TRIMER COSIT IARBĂ - 2 BUC- 6 mii lei

Pentru buna desfășurare a activității serviciului este necesară

achiziționarea a 2 buc trimere pentru cosit iarbă din parc, grădină și plajă.

Caracteristici minime:

Cilindree 25.4 cm3

Putere 1 kW

Turație maximă 8500 rpm

Volum rezervor 0.51 lit

Consum de carburant 600 g/kWh

Turație ralanti 3000 rpm

Bujie NGK BPMR8Y

Distanța dintre electrozii bujiei 0.65 mm

Cuplul maxim 1.2 Nm/6000 rpm

Viteza de demarare a ambreajului 4000 rpm (±120 rpm)

Tip ulei ungere Husqvama 2 stroke or equiv. at 50:1

Turația maximă (rotații pe minut) a tijei la ieșire 6500 rpm

INVESTIȚII NOI

1. PARCARE AUTO - EXECUȚIE -1.270 mii lei

Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

Având în vedere că actuala parcare a parcului este ineficientă pe perioada sezonului cald, se impune realizarea unei noi parcări (eventual extinterea celei existente). In urma studiului geologic, din 10.000 mp, suprafața de construit este de aproximativ 6.000 mp, pentru un număr de circa 200 locuri de parcare.

Prin efectuarea acestei lucrări se dorește creșterea confortului vizitatorilor și calitatea serviciilor oferite către aceștia.

2. GARD PLAJA (PROIECT TEHNIC + EXECUȚIE ) - 300 mii lei

Gard plaja este o lucrare noua de investiții, pentru care trebuie sa se intocmesca proiect tehnic si execuție.

Pentru protejarea investițiilor din zona Plaja si înlocuirea actualului gard care prezintă o stare avansata de uzura (face nota discordanta cu mediul inconj urător si cu destinația zonei de agrement) se impune execuția unui nou gard imprjmuitor pe porțiunea de la DN 1B.,poarta 2, poarta 3 pana la gardul din beton. Lungimea gardului este de aproximativ 1.000 m.

3. LAC PLAJA - EXECUȚIE

Lucrarea “Lac plajă - amenajare și alimentare cu apă” este obiectiv nou de investiții pentru care solicitam execuția lucrărilor.

Pentru îmbunătățirea calitativă a amplasamentului solicităm:

-decolmatarea, curățarea fundului lacului (cu decantor cu tot);

-soluții tehnice pentru alimentarea, respectiv evacuarea apei din lac;

-refacerea stratului de impermeabilitate a lacului și malurilor;

-consolidarea și/sau repararea malurilor;

-repararea stăvilarului de golire și de umplere;

-amenajarea de pontoane pentru bărci și hidrobiciclete;

Concomitent solicităm și soluții tehnice pentru repararea podului metăjic existent.

4. CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO - 520 mii lei

Deoarece clădirea unde au fost cazați leii a fost dezafectată, prin mutarea animalelor în adăpostul nou construit, se impune demolarea clădirii vechi și construcția unei clădiri administrative pentru Grădina Zoologică, care să cuprindă următoarele spații:

 • - bucătărie suprafață minima - 40m2

 • - magazie alimente supafață - 24m2

 • - sala educațională - 5 Om2

 • - birou material didactic - 8m2

 • - holuri acces - 20m2

 • - grupuri sanitare ( bărbați -femei)

 • - birou - 1 Om 2

 • - depozit unelte curățenie - 12m2

 • - arhivă -14m2

Bucătăria trebuie prevăzută cu canalizare, apă caldă, apă rece, gresie, faianță, sa poată fi igienizata și dezinfectată zilnic, pentru a împidica transiterea bolilor.

în cealaltă jumătate a clădirii este necesară amenajarea unei săli de conferințe și activități educaționale, unde se vor desfasura activități din cadrul proiectelor de conservare a biodiversității Grădinii Zoologice Ploiești.

INVESTIȚII IN CONTINUARE

1. TROTUARE ASFALTATE - REABILITARE CALE DE ACCES PIETONAL PARC - 140 mii lei

Accesul pietonal in Parcul Memorial “Constantin Stere” are imbracaminte din beton asfaltic.

In prezent circulația pietonilor de la DN1B la Gradina ZOO,este ingreunata din cauza gropilor si denivelărilor existente in calea de acces pentru pietoni (trotuar).

Pentru siguranța pietonilor si fluidizarea traficului se impune repararea caii de acces pietonala prin plombarea tuturor gropilor, pe o adâncime 4 - 8 cm cu beton asfaltic corespunzător.

2. CLĂDIRE ADMINISTRATIVA - LUCRĂRI DE REPARAȚII - 93 mii lei

Pentru a crea condiții optime de lucru personalului tehnico - administrativ care își desfășoară activitatea, clădirea a suportat lucrări de reparații (care sa nu afecteze structura de rezistență, clădirea administrativă a A.P.M.C.S are o vechime de peste o 100 de ani). Lucrările de reparații au cuprins: curățarea, tencuirea, zugrăvirea pereților la exterior și interior, repararea/ înlocuirea acoperișului, repararea și vopsirea tâmplariei de la streașină precum și înlocuirea elementelor de captare și scurgere a apelor pluviale, etc.

Menționam ca prin contractul nr.9399/30.10.2017, a fost stabilit un preț de 2.800 lei reprezentând servicii de dirigentie de șantier si diferența de 90.000 lei prin contractual 9398/30.10.2017, pentru execuție, constituindu-se credit de angajament pe anul 2018.

JUDEȚUL: PRAHOVA ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE'" PLOIEȘTI

Anexa nr.4


IANUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anul 2018

Număr maxim de posturi în anul 2018

Venit mediu de bază din luna februarie 2018

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2018 (+/-) față de anul 2017

Număr maxim de posturi în anul 2018

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

mii iei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

I

128

4,125

0

128

528

6.336

6.336

TOTAL SALARII

din care:

ZE

III

Personal cu contract de muncă

128

4,125

0

128

528

6.336

6.336

Personal de specialitate

20

5,71

0

20

115

1.380

1.380

Personal care ocupă funcții comune

95

3,34

0

95

317

3.804

3.804

Personal contractual de conducere

13

7,34

0

13

96

1.152

1.152

Fond salarii brute

6.336

ore noapte+indemnizatii delegare

130

Viramente (2,25%)

145

voucher

186

Total generak.mii lei

6.797


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2018 si estimări pe anii 2019-2021 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

A

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 - Legea nr. 2/06.01.2018 si legii privind finanțele publice locale locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la întocmirea, fundamentala și elaborarea bugetului Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2018 si estimări pe anii 2019-2021.

Conform art.26 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor publice locale, bugetele trebuie structurate si aprobate pe secțiuni.

TOTAL VENITURI:                 12.710,00 mii Iei

din care:-venituri proprii:                             1.000,00 mii lei

-subvenții pentru sectiunera de funcționare 9.510,00 mii lei

- subvenții pentru secțiunea de dezvoltare 2.200,00 mii lei

TOTAL CHELTUIELI:


din care:-cheltuieli de personal:


-cheltuieli cu bunuri si servicii:

- alte cheltuieli

-cheltuieli de capital:


12.710,00 mii lei

6.354,00 mii lei

4.068,00 mii lei


88,00 mii lei

2.200,00 mii lei.


Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești, are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân. în completarea veniturilor proprii este necesară alocarea de subvenții de la bugetul local în sumă dejj1.710'mii lei, pentru

' Z'-°\ acoperirea cheltuielilor din anul 2018.                    O

‘■Sg I                            -■

Pentru desfășurarea întregului complex de activități aferent celor peste 140 ha ale Parcului Memorial « Constantin Stere », acest serviciu de specialităB/presupune efectuarea de cheltuieli curente pentru anul 2018 in sumă totală de 10.510 mii lei. Pe partea de investiții s-au avut in vedere proiectele de dezvoltare a parcului și grădinii zoologice în scopul exploatării ulterioare a potențialului turistic și economic al acestui obiectiv precum și alinierii la normele europene din domeniu, in sumă de 2.200 mii lei.

Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

Deoarece clădirea unde au fost cazați leii a fost dezafectata, prin mutarea animalelor in adăpostul nou construit,se impune demolarea clădirii vechi și construcția unei clădiri administrative pentru Grădina Zoologică. Spațiul respectiv trebuie sa aiba si magazii pentru depozitatul alimentelor, ventilate pentru a preveni deteriorarea lor. Bucataria trebuie prevăzută cu canalizare, apa calda, apa rece, gresie, faianța, sa poata fi igienizata si dezinfectată zilnic, pentru a împiedica transmiterea de boli de la om la animele si invers. In cealalta jumătate a clădirii este necesara amenajarea unei săli de conferințe si activitati educaționale, cu minim 30 de locuri, unde se vor desfasura evenimentele din cadrul programului educațional si cele din cadrul proiecteler de conservare a biodiversitatii, a Grădinii Zoologice Ploiești. Menționam ca in prezent aceste activitati se organizează numai in perioada calda a anului, neavand un spațiu special mamenajat. Deasemenea acoperișul trebuie reabilitat deoarece cel existent prezintă fisuri si ploua in interior in anumite locuri.

Având în vedere că actuala parcare a parcului este ineficienta pe perioada sezonului cald, se impune realizarea unei noi parcări (eventual extinterea clei existente). In urma studiului geologic, din 10.000 mp, suprafața de construit este de aproximativ 6.000 mp, pentru un număr de circa 200 locuri de parcare. Prin efectuarea fi.

acestei lucrări se dorește creșterea confortului vizitatorilor și calitatea serviciilor oferite către aceștia.                                                              '?

1 F’*' •            •••'■

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul serviciului de

- - - - - -

i specialitate al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere’’ Ploi^î,^opunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.vicepXimar,


Mihai Cristian GaneaClaudia-Oana Salceanu Andrei Gheorghe Paul Alexandru Palas Gheorghe


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”Ploiești pe anul 2018 si estimări pe anii 2019-2021

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat începând cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, având ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2018, după cum urmeaza:

TOTAL VENITURI:                  12.710,00 mii Iei

din care:-venituri proprii:                            1.000,00 mii lei

-subvenții pentru sectiunera de funcționare 9.510,00 mii lei

- subvenții pentru secțiunea de dezvoltare 2.200,00 mii lei

TOTAL CHELTUIELI:

12.710,00 mii Iei

6.354,00 mii lei

4.068,00 mii lei 88,00 mii lei

2.200,00 mii lei


din care:-cheltuieli de personal:

-cheltuieli cu bunuri si servicii:

- alte cheltuieli

-cheltuieli de capital:

La partea de venituri Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești isi propune realizarea de venituri proprii in suma de 1.000,00 mii Iei, provenite preponderent din activitati de agrement (gradina zoologica, parcare, debarcader, pescuit, manej, etc.) precum si din activitati specifice adăpostului de câini fara stapin. In completarea veniturilor proprii, pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital din anul 2018 sunt necesari subvenții pentru sectiunera de funcționare 9.510,00 mii lei si subvenții pentru secțiunea de dezvoltare 2.200,00 mii lei, de la Consiliul Local Ploiești.

La partea de cheltuieli, detalierea acestora, in fimcțj^^e^ș^cificul activitatilor consta in :

/


\ n iț gg i              '.y.y }

> Cheltuieli de personal - 6.354,00 mii lei: pentru'^ determinarea fondului de salarii am luat in calcul nivelul de salarii de bazăCa&rdfîB4statdltii de personal al lunii decembrie 2017, coroborat cu Legea-cadru nfîl 53^04^ privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice (cu modificările si completările ulterioare), care reglementează modul de stabilire prin hotarare a consiliului local a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale „Administrație”, din primarii si consilii locale si din serviciile publice din subordinea acestora, rezultând o cheltuiala cu salariile de baza de 6.134 mii lei. Pentru acest fond de salarii unitatea isi va constitui si va datora contribuții in suma de 220,00 mii lei (conform Anexa). In conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 26, aliniat 4, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea situației privind numărului maxim de posturi, fondul aferent salariilor de baza si cheltuieli salariale in natura (Anexa nr.4).

> Cheltuieli cu bunuri si servicii - 4.068,00 mii lei, pe articole de cheltuieli, acest titlu este compus din:

 • •  20.01.01 - Furnituri de birou - 16 mii lei necesari pentru achiziționarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;

 • •  20.01.02 - Materiale pentru curățenie - 26 mii lei necesari pentru igenizare adăposturi animale;

 • •  20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrice - 353 mii lei ; menționam ca la fundamentarea acestei sume am luat in calcul atit consumurile diferențiate in funcție de sezonalitate;

 • •  20.01.04 - Apa, canal, salubritate: 237 mii lei - necesari pentru consumul de apa, pentru vidanjare fose septice, pentru chirie containere si gunoi menajer;

 • •  20.01.05 - Carburanți si lubrifianti - 243 mii lei necesari pentru parcul auto al instituției precum si pentru utilajele mici (drujbe, trimere, etc.);

 • •  20.01.06 - Piese de schimb - 74 mii lei necesari pentru intretinerea mijloacelor de transport, utilajelor, agregatelor precum si a motouneltelor;

 • •  20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - 32 mii lcipontru telefonie fixa si acces internet;

 • •  20.01.09 - Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional106^mii. lei necesari pentru: revizii si verificări periodice si ocazionale parc auto,'Service calculatoare, case de marcat, utilaje si agregate, prestări serviciiSAMicina muncii, revizii instalații electrice si de gaze, procesări foto, reumpleri cartuș, anunțuri publicitare, etc;

 • •  20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - 500 mii lei necesari pentru achiziția de semințe diverse, ingrasaminte, ierbicide, fungicide, materiale de construcție, lacuri si vopseluri, materiale sanitare, ambalaje, etc precum si pentru diverse servicii pentru intretinere si funcționare;

 • •  20.03.02 - Hrana animale - 528 mii lei: suma este dimensionata pentru acoperirea necesarului minim de hrana a celor peste 600 animale si parțial pentru cei peste 1.000 câini fara stapan cazați in adăposturile stabilimentului.

 • •  20.04.01 - Medicamente - 26 mii lei si 20.04.02 - materiale sanitare - 100 mii lei: prevederea este necesara pentru asistenta veterinara de specialitate precum si pentru operațiunile de capturare, tratare a câinilor fara stapan din Ploiești si din alte localitati.

 • • 20.05 - Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament de protecție 295 mii lei din care: 84 mii lei necesari pentru respectarea minimala a legislației in domeniul protecției muncii si 211 mii lei pentru obiecte de inventar de scurta durata sau mica valoare.;

 • •  20.06 - Deplasări, detasari, transferări: solicitam suma de 53 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor deplasărilor impuse de condiții obiective.

 • •  20.11 - Cârti, publicații si materiale documentare: 11 mii lei necesari pentru achiziționarea de cârti de specialitate in domeniile juridic, contabilitate, veterinar, al nutriției animalelor precum si monitoare oficiale, etc.;

 • •  20.12 - Consultanta si expertiza: 21 mii lei necesari pentru achitarea expertizelor impuse de diferite controale;

 • •  20.13 - Pregătire profesionala: este necesara suma de 21 mii lei pentru participarea personalului la diverse cursuri de perfecționare, impuse de ligislatia in vigoare;

  20.14 - Protecția muncii: suma de 42 mii lei este necesara pentru serviciile in domeniul securității si sanatatii muncii, instructaj in domeniul>situatiilor?de urgenta;                                        Ay

  tfcî/f '^1


20.30 - Alte cheltuieli 1.384 mii lei, din care: 53 mii lei v6^Wtitili|Mi^ntru: asigurări personal (ingrijitori animale, hingheri, utilizațo<^mo|0hhelte), asigurări de răspundere civila fata de terti (inec, vătămări corporale in5gradina zoo si in spatiile de joaca, calamitati naturale) si asigurări auto; 5 mii lei necesari pentru achiatrea chiriilor diverse; iar suma de 1.326 mii lei va fi utilizata pentru: achiziții animale, autorizații diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizări, incinerări cadavre animale, verificări metrologice, fond handicapați, servicii de paza, toaletari arbori, igienizări, etc.

> Alte cheltuieli - 59.40 -Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - 88 mii lei

Solicitam aceasta suma avand in vedere modificările aduse alin. (3), ar. 78 din legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare , de către Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 60/2017, referitoare la plata către bugetul de stat a unei sume de către autoritatile si instituțiile publice , persoanele juridice , publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap pentru o reflectare cat mai corecta si unitara la nivelul bugetului general consolidat menționând ca in clasificatia indicatorilor privind finanțele publice aprobata prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1954/2005, a fost aduse următoarele modificări:

* in clasificatia economica a cheltuielilor la titlul XI “Alte cheltuieli”, cod 59, se introduce articolul “Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate”, cod 59.40.

> Cheltuieli de capital - 2.200 mii Iei sunt necesari pentru dotări si lucrări, prezentate in anexa numărul 2 la proiectul de hotarare.

Fundamentarea dotărilor si lucrărilor de investiții este detaliata in anexa nr.3 la raportul de specialitate.

Fata de cele expuse inaintam proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 conform anexei nr.l .

DIRECTOR,

Ștefan Constantin

SEF SERV.FIN.-CONTAB., Liliana TataruBIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII Razva anea


CONSILIER JURIDIC  Valentina Dobrescu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA .ECONOMICA,Xs. ’V

HZ

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieliaf.^=<

Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” pe anul 2018

RAPORT DE SPECIALITATE


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in veuere prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri -venituri proprii

-subvenții pentru secțiunea de funcționare - subvenții pentru secțiunea de dezvoltare TOTAL

Cheltuieli: suma de 12.710,00 mii lei

din venituri proprii si din

1.000,00 mii lei

9.510,00 mii lei

2.200,00 mii lei

12.710,00 mii lei


Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7) „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri incasate ’

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu fi pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari au terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) ,, Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui


ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

JR^TIE PUBLICA,


Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului dejmtarâfe alai

DIRECȚIA ADMINM

JURIDIC-CONTEÂGldSWCHÎZITIE


XECUTIV,

i (hivj’ila


PUBLICE, CONȚ^AQȚSERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


X. '

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREApOMENlULlJI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021
Data: