Hotărârea nr. 2/2018

Hotãrârea nr. 2 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 514/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie din Primăria Municipiului Ploieşti şi Consiliul Local al Municipiului Ploieşti şi din serviciile publice din subordinea acestora

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 2


privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 514/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești și din serviciile publice din subordinea acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 8/15.01.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 514/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești și din serviciile publice din subordinea acestora, începând cu data de 01.01.2018;

având în vedere prevederile articolul unic al O.U.G.nr.91/2017 prin care Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică și se completează la punctul 12 astfel: „La articolul 38 alineatul (3), după litera g) se introduc două litere noi, literele h) și i), cu următorul cuprins: ,,i) prin excepție de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții."

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.01.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.01.2018;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 7% față de nivelul stabilit conform anexelor nr. 1 - nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 514/2017, fără a depăși limita prevăzută la ari. 25 din Legea nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții, începând cu data de 01.01.2018.

Art.2. Stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești conform anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 514/2017, începând cu data de 01.01.2018.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 514/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești și din serviciile publice din subordinea acestora rămân neschimbate.

Art.4. Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și instituțiile nominalizate la art.l și art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 514/2017 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art,5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2018.


i

Contrasemnează: SECRETAR, Laurențiu DIȚtî


PREȘ^DIN^E DE ȘEDINȚĂ,  Georg^SoririL-Niculae-BOTEZROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNEREDEMOTIVE


la hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii ConsiliiîltiLLbcăl

nr.514/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești și din serviciile publice din subordinea acestora

Potrivit prevederilor art.ll alin.l din Legea nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: „Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.514/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești și din serviciile publice din subordinea acestora la data de 01.01.2018 s-au stabilit salariile de bază și totodată coeficientul fiecărei funcții respectiv: salariu de bază/salariu minim pe economie.

Conform anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.514/20.12.2017 s-au stabilit salarii de bază mai mici pentru 10 salariați personal contractual din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești față de anexa nr.2 din aceeași hotărâre, fapt pentru care propun stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești conform anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.514/2017, începând cu data de 01.01.2018.

Potrivit prevederilor articolului unic al O.U.G.nr.91/2017 prin care Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică și se completează la punctul 12: „La articolul 38 alineatul (3), după litera g) se introduc două litere noi, literele h) și i), cu următorul cuprins: ,,i) prin excepție de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții."

O Jli 'V k

Astfel propun pentru personalul plătit din fonduri publice care bepdfțbiăz^dsjscptire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilog;ărt^6Q,jjbct.iSH3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și complet^rijte*uiț$n^^, “fjărea *r de

majorarea cu 7% față de nivelul stabilit conform anexelor nr.l -

Consiliului Local nr.514/2017 al cuantumului brut al salariilor de bazăA.-Sdldefe


fimcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții, începând cu data de 01.01.2018

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIVO 5? A. Nr.8/15.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ ,:r,.....

la hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local ^ nr.514/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești și din serviciile publice din subordinea acestora

Potrivit prevederilor art.ll alin.l din Legea nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: „Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.514/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești și din serviciile publice din subordinea acestora la data de 01.01.2018 s-au stabilit salariile de bază și totodată coeficientul fiecărei funcții respectiv: salariu de bază/salariu minim pe economie.

Conform anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.514/20.12.2017 s-au stabilit salarii de bază mai mici pentru 10 salariați personal contractual din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești față de anexa nr.2 din aceeași hotărâre, fapt pentru care se solicită stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești conform anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.514/2017, începând cu data de 01.01.2018.

Potrivit prevederilor articolului unic al O.U.G.nr.91/2017 prin care Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică și se completează la punctul 12: „La articolul 38 alineatul (3), după litera g) se introduc două litere noi, literele h) și i), cu următorul cuprins: ,,i) prin excepție de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții."scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit preveefe^p^EarL^uXpvt. 1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și comjbMărilp ulterioară, majorarea cu 7% față de nivelul stabilit conform anexelor nr.l - ftțB     Hotărâta

Consiliului Local nr.514/2017 al cuantumului brut al salariilor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cu^ra^âF^ît al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții, începând cu data de 01.01.2018

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizaseși Administrativ

Angelescumna - Daniela


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv

Cristea Andreea Mihaela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                  f        r

I Șt       :       r

W\      feri

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^ DOMjȚMULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PRO^^&^°

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 514/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești și din serviciile publice din subordinea acestora

și a emis: .                   >■

7V>i CX-         ^nj£x Q\^Data:


PREȘEDINTE, Paul PalașSECRETAR,

Gheorghe Andrei

cF

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 514/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești și din serviciile publice din subordinea acestora


PREȘEDINTE,

George Sorin Niculae Botez