Hotărârea nr. 199/2018

Hotãrârea nr. 199 privind actualizarea ,,Inventarului bunurilor care aparțin patrimoniului Municipiului Ploiești” aflate în administrarea ,,Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 199


privind actualizarea „Inventarului bunurilor care aparțin patrimoniului Municipiului Ploiești” aflate în administrarea „Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 166/23.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin patrimoniului Municipiului Ploiești” aflate în administrarea "Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”;

în conformitate cu Raportul din data de 23.05.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că Parcul Memorial „Constantin Stere” face parte din patrimoniul Municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr.1359/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova precum și a altor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 3 și art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

A

In temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă modificarea poziției corespunzătoare din Hotărârea Guvernului României nr. 1359/27.12.2001, referitoare la "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” în sensul precizării adresei poștale actuale a Parcului Memorial "Constantin Stere”, astfel:

- "comuna Bucov, sat Bucov, strada Industriei nr. 1 ”, pentru Incinta 1 - teren în suprafață de 400.608 mp, înscris în cartea funciara nr.21158 -comuna Bucov (provenită din Nr. CF vechi 555) cu numărul cadastral 21158 (număr cadastral vechi 617);

- ”comuna Bucov, sat Bucov, strada Dacia nr.ll”, pentru Incinta 2 - teren în suprafață de 924.269 mp, înscris în cartea funciară nr.22244 - comuna Bucov (provenită din Nr. CF vechi 556) cu numărul cadastral 22244 (număr cadastral vechi 618).

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 6037/2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Art. 3 Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunului imobil "construcție feline”, aflat în administrarea "Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”, propus spre casare, având număr de inventar 1328 și valoarea de inventar 79.313,10 lei.

Art. 4 Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunului menționat la art. 3.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 mai 2018.