Hotărârea nr. 198/2018

Hotãrârea nr. 198 privind transformarea gradului profesional a treisprezece funcţii publice de execuţie din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 198 privind transformarea gradului profesional a treisprezece funcții publice de execuție din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 956/21.05.2018 al Poliției Locale a municipiului Ploiești, prin care se propune transformarea gradului profesional a treisprezece funcții publice de execuție pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 237/23.05.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 23.05.2018;

în conformitate cu prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional a treisprezece funcții publice de execuție din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, începând cu data prezentei hotărâri, după cum urmează:

  • - din principal în superior al funcției publice de execuție de polițist local, clasa I din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului -1 post;

  • - din principal în superior al funcției publice de execuție de polițist local, clasa I din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice - 3 posturi;

  • - din asistent în principal al funcției publice de execuție de polițist local, clasa I din cadrul Biroului Evidența Persoanelor - 1 post;

  • - din principal în superior al funcției publice de execuție de polițist local, clasa I din cadrul Biroului Intervenție Rapidă I - 1 post;

  • - din principal în superior al funcției publice de execuție de polițist local, clasa I din cadrul Biroului Ordine Publică I 4 posturi;

  • - din principal în superior al funcției publice de execuție de polițist local, clasa I din cadrul Biroului Ordine Publică II - 1 post;

  • - din principal în superior al funcției publice de execuție de polițist local, clasa III din cadrul Biroului Ordine Publică III - 1 post;

  • - din principal în superior al funcției publice de execuție de polițist local, clasa I din cadrul Biroului Ordine Publică IV - 1 post;

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data prezentei hotărâri.

A

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.151/30.05.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/28.11.2017 se modifică conform prezentei hotărâri.

Art. 4 Poliția Locală a municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018.