Hotărârea nr. 196/2018

Hotãrârea nr. 196 privind aprobarea pregătirii şi promovării proiectului „ENERGIE DIN DEŞEURI ŞI CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF (solid recovered fuel - combustibil solid recuperat)”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA 196


privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului „ENERGIE DIN DEȘEURI ȘI CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF (solid recovered fuel - combustibil solid recuperat)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Adrian Florin Dobre, primar al municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate nr. 277/23.05.2018 al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea pregătirii și promovării proiectului „ENERGIE DIN DEȘEURI ȘI CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF (solid recovered fuel - combustibil solid recuperat)”;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului, din data de 29.05.2018;

Ținând cont de Documentul "Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară- Comisia Europeană, Bruxelles, 26.1.2017 COM(2017) 34 final",

Ținând cont de prevederile art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, referitoare la Strategia națională privind reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate;

Luând act de prevederile art. 17 din legea nr. 211/2011, republicată, privind regimul deșeurilor, referitoare la obligația autorităților administrației publice locale de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. e), și art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă pregătirea și promovarea proiectului „ENERGIE DIN DEȘEURI ȘI CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF (solid recovered fuel - combustibil solid recuperat)”.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 30 mai 2018;

/ (J \                 fcS) N

PREȘETE\DE ȘEDINȚĂ,'*

George S<\rin Niculae BOTEZ ;


Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

Dată în Ploiești astăzi, 30 mai 20i^z/22Ț'-^Xi

\2,

Ok ) Gtmtrasemnează: secretar//

^4 Laurențiu ®JȚTJ

C <r