Hotărârea nr. 195/2018

Hotãrârea nr. 195 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice locale conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, actualizată

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 195


privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, actualizată


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 233/21.05.2018 al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea numărului maxim de posturi la nivelul unității administrativ teritoriale, pentru Primăria Municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale conform prevederilor O.U.G. nr.63/2010, actualizată;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 23.05.2018;

luând în considerare adresa nr. 8276/11.05.2018 emisă de Instituția Prefectului -Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 9720/14.05.2018, anexată;

având în vedere prevederile art.III, alin.l din O.G. nr.63/2010, modificată și completată pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare care reglementează: „Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanța de urgență”;

în baza prevederilor art.36 alin.2 lit. „a” și alin.(3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale coroborate cu prevederile art.VI, punctul 3 din O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare care reglementează: „în cazul în care unitatea administrativ - teritorială a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte."

în temeiul art. 45 alin.(l) și alin. (6) coroborate cu ari. 115 alin.(l) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești respectiv 380 posturi pentru anul 2018, din care 316 posturi stabilite conform punctului 1 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată și 64 posturi suplimentare din care 8 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte conform punctului 4 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată, față de 10 posturi aprobate anterior și 56 posturi înființate pentru proiectele care au ca indicator de sustenabilitate postimplementare conform punctului 6 din anexă la O.U.G. nr.63/2010 actualizată, potrivit adresei nr.9720/14.05.2018 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova.

Art. 2 Aprobă micșorarea cu 2 posturi a numărului maxim de posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești respectiv de la 114 posturi la 112 posturi pentru anul 2018, din care 45 pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690.

Art. 3 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” Ploiești respectiv 16 posturi pentru anul 2018.

Art. 4 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești respectiv 128 posturi pentru anul 2018.

Art. 5 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești respectiv 149 posturi pentru anul 2018.

Art. 6 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Poliția Locală Ploiești, respectiv 240 posturi posturi pentru anul 2018.

Art. 7 Aprobă menținerea numărului maxim de 43 de posturi pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, conform adresei nr.9720/14.05.2018 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova.

Art. 8 în termen maximum de 30 de zile pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești, respectiv de 60 de zile pentru Primăria Municipiului Ploiești, se va propune spre aprobare organigrama, statul de funcții, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare, ca urmare a reorganizării structurilor și obținerii avizelor necesare funcționării potrivit prevederilor legale.

Art. 9 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și instituțiile publice locale menționate la art. 1 - art. 7 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Contras'

SEC

LaureDată în Ploiești, astăzi 30 mai 201S^J5/y’Ă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^X

George Sorin Niculae


BOTEZAU ■ jP’Ș?- ><