Hotărârea nr. 194/2018

Hotãrârea nr. 194 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – soții Dana Cristina si Bogdan Cristian Constantinescu

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI V -

HOTĂRÂREA NR. 194

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - soții Dana Cristina si Bogdan Cristian Constantinescu

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu, Gabriel Minea și Valentin Marcu și Raportul de specialitate nr. 6579/15.05.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 15.05.2018 și cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018;

având în vedere cererea nr. 6579/11 mai 2018, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 6579/2018 și alte documente doveditoare;în temeiul prevederilor art. 15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul art.36, alin.6, lit. ”a”, pct. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea familiei Dana Cristina și Bogdan Cristian Constantinescu, al cărei fiu, Vlad Andrei Constantinescu, a decedat la Spitalul Anadolu -Turcia în timpul efectuării tratamentului medical.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează: SEC Laurentiu DI