Hotărârea nr. 193/2018

Hotãrârea nr. 193 pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


HOTĂRÂREA NR. 193


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Drăgușin Paulica, Dragulea Sanda, Sălceanu Oana Claudia, Minea Constantin Gabriel, Marcu Valentin, Andrei Gheorghe, Staicu Zoia, Sîrbu-Simion Gheorghe, Raportul de specialitate nr. 6733/15.05.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune completarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

In conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistență socială din data de 15.05.2018 și cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 25.05.2018;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art. 15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 36, alin. 6, lit. ”a”, pct. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate, după cum urmează:

- în cazul în care decesul unei persoane aflate în situație de extremă dificultate survine in străinătate, în timpul efectuării tratamentului medical recomandat, familia poate beneficia de ajutor financiar pentru plata cheltuielilor efectuate în scopul acoperirii cheltuielilor ocazionate de tratamentul medical și repatrierii;

documentele necesare acordării ajutorului financiar vor fi completate, după caz, cu:

  • •  act de deces al persoanei aflate în situație de extremă dificultate

  • •  documente din care să reiasă că decesul persoanei aflate în situație de extremă dificultate a survenit în afara țării, în timpul efectuării tratamentului medical recomandat

  • •  alte documente justificative privind cheltuielile efectuate (ex. cheltuieli privind repatrierea)


Art. 2 Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 30 mai 2018.