Hotărârea nr. 192/2018

Hotãrârea nr. 192 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, fără suplimentarea subvenției de la bugetul local, al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 192 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, fără suplimentarea subvenției de la bugetul local, al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului Cristian Mihai Ganea, a comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, a domnilor consilier: Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Simion Sîrbu, Zoia Staicu, Gheorghe Andrei, precum și Raportul de Specialitate nr. 3270/18.05.2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 105/24.05.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018;

A.

In temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2018 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea bugetului pentru secțiile sportive, pe anul 2018, al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Clubul Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 30 mai 2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


zCvh's S-

•:A       --


Contrasemnează:

SECRȚȚAR,

Diir


Laurențil


JUDEȚUL: PRAHOVA                                                              ANEXA NR.1

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI                                                   la HCL nr / *%?/

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICARE 2018

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

15.05.2018

BUGET 2018 CF. HCL 18/16.02.2018

INFLUENT

E (+/-)

BUGET

RECTIFICAT 2018    I

TOTAL VENITURI - din care:

6,386.00

12,550.00

1.0C

12,551.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total - din care:

6,386.00

12,550.00

1.0C

12,551.00

venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.30

353.00

530.00

530.00

Alte venituri

36.10.50

59.00

59.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

11.00

11.00

1.00

12.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE

43.10.

6,022.00

11,950.00

0.00

11,950.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

6,022.00

10,700.00

10,700.00

Subvenții pentru institutu publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1,250.00

1,250.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,266.21

12,550.00

1.00

12,551.00

.nn-Rn+m+fl^i

5,266.21

11,300.00

1.00

11,301.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF

01

5,266.21

11,300.00

1.00

11,301.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1

10

1,927.45

5,222.00

0.00

5,222.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.0'

10.01

1,836.00

5,053.00

0.00

5,053.00

Salarii de baza

10.01.01

1,836.00

5,053.00

5,053.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.C

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

91.45

169.00

0.00

169.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

42.62

43.00

43.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.32

2.00

2.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

14.08

15.00

15.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.43

1.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.90

2.00

2.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

31.10

106.00

106.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

3,322.06

6,028.00

1.00

6,029.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,652.80

2,515.00

250.00

2,765.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.30

15.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.50

40.00

40.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

550.00

1,000.00

150.00

1,150.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

91.20

100.00

50.00

150.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

24.80

60.00

-10.00

50.00

Piese de schimb

20.01.06

21.70

30.00

30.00

Transport

20.01.07

47.90

50.00

10.00

60.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

108.80

120.00

50.00

170.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

799.60

1,100.00

1,100.00

Reparații curente

20.02

5.62

500.00

-450.00

50.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

128.90

366.00

-100.00

266.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

128.90

366.00

-100.00

266.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.0

20.04

0.14

20.00

0.00

20.00

I Medicamente

20.04.01

0.09

10.00

10.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

15.05.2018

BUGET 2018 CF. HCL 18/16.02.2018

INFLUENT E (+/-)

BUGET RECTIFICAT 2018

Materiale sanitare

20.04.02

0.05

10.00

10.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20

20.05

74.70

240.00

0.00

240.00

Uniforme si echipament

20.05.01

15.10

150.00

150.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

59.60

90.00

90.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

196.60

398.00

-35.00

363.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

130.40

288.00

288.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

66.20

110.00

-35.00

75.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.90

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

6.00

44.00

-30.00

14.00

Protecția muncii

20.14

13.10

30.00

30.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor extern»

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

1,242.30

1,910.00

366.00

2,276.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

100.00

100.00

Chirii

20.30.04

52.00

120.00

120.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției pubi

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

118.00

138.00

138.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,072.30

1,552.00

366.00

1,918.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

16.70

50.00

50.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

16.70

50.00

50.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

1,250.00

0.00

1,250.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

1,250.00

0.00

1,250.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

1,250.00

0.00

1,250.00

Active fixe

71.01

0.00

1,250.00

0.00

1,250.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

617.00

617.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

598.00

598.00

Alte active fixe

71.01.30

35.00

35.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Jilbu r

Luminit;


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


Lista de investiții pentru anul 2018

NR.

CRT

DENUMIRE INDICATORI INIȚIAL

DENUMIRE INDICATORI — MODIFICAT

LOCAȚIA

CANTITATE

PREȚ

VALOARE

asini, echipamente si mijloace

1.

Mașina de tuns iarba

HIPODROM

1

15.00

15.00

2

Mașina autostart tip Pick-up cu brațe mobile

Mașina tip Pick-up

HIPODROM

1

100.00

100.00

3

Utilaj întreținere pista trap (cilindru compactor 6m lățime cu lanțuri și maturi l

HIPODROM

1

2.00

2.00

TOTAL HIPODROM

117.00

4

Microbuz persoane - 24 locuri

Microbuz capacitate minima 18+1 locuri

STRUCTURA SPORTIVA

2

250.00

500.00

TOTAL STRUCTURA SPORTIVA

500.00

617.00

paratura birotica si ah

4

Proiectare și execuție sistem irigații

HIPODROM

1

60.00

60.00

5

Unitate PC

| HIPODROM

3

5.00

15.00

TOTAL HIPODROM

75.00

8

Sistem video supraveghere upgradare

STADION ILIE OANA

1

74.00

74.00

9

Execuție racordare termofîcare tribuna oficiala

STADION ILIE OANA

1

1.00

1.00

10

Construirea unui sistem de iluminat in interiorul tribunelor si peluzelor

STADION ILIE OANA

1

75.00

75.00

TOTAL STADION ILIE OANA

150.00

11

Aparat gheata

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

2

1.00

2.00

12

Instalație volei

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

1.00

1.00

13

Instalație handbal

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

1.00

1.00

14

Panori baschet

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

2

1.00

2.00

15

Instalație sonorizare

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

10.00

10.00

16

Schela

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

7.00

7.00

TOTAL SALA SPORTURILOR OLIMPIA

23.00

17 |Echipament de dezumificare si încălzire

BAZIN VEGA

1 1

350.00

350.00

TOTAL BAZIN VEGA

350.00

TOTAL 71,01,03

598.00

18 | Licențe software si programe antivirus

CSM PLOIEȘTI

35

1.00]

35.00

TOTAL 71,01,3

TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE

1,250.00

Consilier

Radulescu Lucian


Sef birou achiziții publice, organizare competiții,

Albu Felicia

Sef birou Bazin Vega si

Sala Sporturilor Leonard Doroftei,

Stanescu Marian

Sef birou Stadion Ilie Oana,

Nica Cristian

Sev birou Sala Sporturilor Olimpia, Enache Ion

Sef birou structura snțjB&ta, Albu Mihai \/y

Sef serviciu Hipodrom, Coman Claudiu Sef serviciu finan< Albu Luminița,


DENUMIRE

INDICATORI

Cod indicator

Necesar 2018

Handbal

Baschet

£

Fotbal

Atletism

Gimnastica ritmica

Box

i

Judo

•fi

z

2.

Patina, viteza

J5 ®

Sportul pt. toti

TOTAL NECESAR

TITLUL II BUNURI SI

SERVICII

20

414.50

441.00

188.00

310.00

368.00

260.00

305.00

183.00

96.00

61.5C

87.51

52.51

173.00

2,940.00

Inițial

398.00

250.00

200.00

250.00

303.00

300.00

320.00

175.00

100.00

55.0(

70.01

50.01

173.00

Influente (+/-)

11.50

191.00

65.00

55.00

-70.00

-15.00

8.00

-4.00

0.00

20.01

17.00

5.00

4.00

5.00

3,00

3.00

29.00

30.00

5.00

3.00

3.0C

3.0C

35.00

145.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

25.00

25.00

50.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30.00

30.00

Piese de schimb

20.01.06

5.00

5.00

Transport

60.00

Inițial

20.01.07

7.00

5.00

4.00

5.00

3.00

3.00

4.00

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00

50.00

Hrana pentru oameni

65.00

30.00

25.00

24.00

24.00

28.00

26.00

8.00

8.00

8.00

10.00

10.00

0.00

266.00

Inițial

20.03.01

75.00

30.00

40.00

34.00

39.00

48.00

36.00

18.00

18.00

8.00

10.00

10.00

366.00

Influente (+/-)

-10.00

-10.00

-15.00

-20.00

-10.00

-10.00

-100.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

10.00

Medicamente

20.04.01

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

10.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

35.00

15.00

15.00

15.00

8.00

10.00

11.00

10.00

10.00

6.00

0.00

0,00

0.00

135.00

Uniforme si echipament

20.05.01

35.00

15.00

15.00

15.00

8.00

10.00

11.00

10.00

10.00

6.00

135.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

40.00

30.00

30.00

10.00

40.00

40.00

15.00

10.00

10.00

5.00

20.00

3.00

0.00

253.00

Deplasări interne, detașări, transferări (total)

20.06.01

40.00

30.00

30.00

10.00

10.00

10.00

15.00

10.00

10.00

5.00

S.00

3.00

0.00

178.00

cazare cantonament

0.00

cazare competiții ofociale

40.00

30.00

30.00

10.00

10.00

10.00

15.00

10.00

10.00

5.00

5.00

3.00

178.00

Deplasări în străinătate

30.00

30.00

0.00

15.00

75.00

Inițial

20.06.02

50.00

30.00

15.00

15.00

110.00

Alte cheltuieli

20.30

256.50

360.00

113.00

255.00

262.00

148.00

223.00

124.00

62.00

38.50

39.50

36.50

138.00

2,056.00

Chirii

20.30.04

20.00

10.00

90.00

120.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

138.00

138.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (total)

236.50

360.00

113.00

245.00

262.00

148.00

133.00

124.00

62.00

38.50

39.50

36.50

0.00

1,798.00

taxe si vize, vize medicale, arbitraj competiții, cupe

30.00

65.00

10.00

10.00

7.00

13.00

3.00

5.00

4.00

2.00

2.00

4.00

0.00

155.00

Inițial

25.00

9.00

10.00

10.00

7.00

13.00

3.00

5.00

3.00

2.00

2.00

4.00

93.00

Influente (+/-)

5.00

56.00

1.00

62.00

alti colaboratori (contracte activitate sportiva)

20.30.30

106.50

220.00

73.00

210.00

195.00

50.00

80.00

84.00

58.00

26.50

22.50

22.50

0.00

1,148.00

Inițial

100.00

110.00

70.00

135.00

125.00

100.00

70.00

71.00

53.00

20.00

20.00

20.00

894.00

Influente (+/-)

110.00

75.00

70.00

-50.00

10.00

13.00

2.50

254.00

indemnizații

30.00

25.00

40.00

30.00

5.00

10.00

Inițial

100.00

50.00

30.00

25.00

40.00

45.00

30.00

20.00

10.00

15.00

10.00

375.00

Influente (+/-)

50.00

■ remieri

20.00

40.00

20.00

10.00

90.00

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL SECȚIILOR