Hotărârea nr. 191/2018

Hotãrârea nr. 191 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2019-2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


HOTĂRÂREA NR. 191


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


și estimările pe 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de Specialitate nr. 9805/18.05.2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, cu estimările pe 2019 - 2020;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 106/24.05.2018 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 66/30.05.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul de specialitate al Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018;

luând în considerare Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/2018 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/2018;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/70 de ani bărbați, tară venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.84 și art.205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;

conform prevederilor Ordinului nr. 4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat;

în conformitate cu prevederile art.16 lit. (b) din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) - (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) și art. 29 alin. (2) din Legea nr.329/noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și art. 15 din Legea nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Legii nr. 69/01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (4), lit. a și art. 45, alin. (2), lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform anexelor nr. 1- 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Direcția Administrației Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

George-Sorițn-Nicuiae-BOTE5


,'i‘ @l ", *t«oa ț «o       ;

!■ Mr.6Î0 /


Anexa nr. 1 Â


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2018

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

63.731,0

73.368,0

115,1

73.500,0

73.550,0

100,2

100,1

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

63.731,0

73.368,0

115,1

73.500,0

73.550,0

100,2

100,1

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA

39.964,0

25.786,0

64,5

49.931,0

51.029,5

193,6

102,2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA

33.584,0

21.669,0

64,5

41.958,4

42.881,5

193,6

102,2

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

34.716,0

20.178,0

58,1

44.194,0

45.166,3

219,0

102,2

a.l

TVA

5.543,0

3.221,0

58,1

7.056,0

7.211,2

219,1

102,2

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

3

29.173,0

16.957,0

58,1

37.138,0

37.955,0

219,0

102,2

subvenții de Ia ASSC cu TVA, din care:

4.908,0

5.184,0

105,6

5.303,2

5.419,9

102,3

102,2

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat an precedent

2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

a.2

TVA

783,0

828,0

105,7

847,0

865,7

102,3

102,2

subvenții pt .persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.125,0

4.356,0

105,6

4.456,2

4.554,2

102,3

102,2

a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

340,0

424,0

124,7

433,8

443,3

102,3

102,2

TVA

54,0

68,0

125,9

69,6

71,1

102,3

102,2

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

286,0

356,0

124,5

364,2

372,2

102,3

102,2

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

75.895,0

73.368,0

96,7

72.866,5

72.725,6

99,3

99,8

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

75.895,0

73.368,0

96,7

72.866,5

72.725,6

99,3

99,8

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

15.796,0

16.583,0

105,0

16.964,4

17.337,6

102,3

102,2

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.527,0

1.704,0

111,6

1.704,0

1.704,0

100,0

100,0

cheltuieli cu personalul, din care:

11

48.866,0

49.792,0

101,9

48.909,1

48.395,0

98,2

98,9

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

40.061,0

48.212,0

120,3

47.336,0

46.821,0

98,2

98,9

CI

ch. cu salariile

13

39.259,0

46.257,0

117,8

45.417,0

44.923,0

98,2

98,9

C2

bonusuri

14

802,0

1.955,0

243,8

1.919,0

1.898,0

98,2

98,9

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

335,0

527,0

157,3

539,1

551,0

102,3

102,2

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

8.470,0

1.053,0

12,4

1.034,0

1.023,0

98,2

98,9

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

9.706,0

5.289,0

54,5

5.289,0

5.289,0

100,0

100,0

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere)

22

-12.164,0

0,0

633,5

824,5

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

61,0

2.628,0

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

2

Surse proprii

61,0

2.628,0

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

61,0

2.628,0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

962,0

927,0

920,0

908,0

2

Nr. mediu de salariați total

993,0

939,0

922,0

912,0

Nr. mediu de salariați fara conducere

49

990,0

936,0

919,0

909,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.372,1

4.268,8

4.268,3

4.268,1

100,0

100,0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.304,6

3.621,0

3.617,2

3.617,0

99,9

100,0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

64,2

78,1

79,7

80,6

102,0

101,2

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54
INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

8

Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

55

1.190,9

1.000,0

991,4

988,8

9

Plăți restante

56

3.216,0

3.216,0

10

Creanțe restante

A

57

3.040,0

3.000,0
Directorbtn Tmcra i. ec. Monica Tănase

Șef sep. BTVS.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro


Anexa nr. 2


Detalierea indicatorilor economico-flnanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

65.934,0

78.413,0

63.731,0

18.271,0

16.114,0

12.962,0

26.021,0

73.368,0

115,1

96,7

1

Venituri totale din exploatare (rd, 3 + rd.

8 + rd. 9 + rd. 11b + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

65.934,0

78.413,0

63.731,0

18.271,0

16.114,0

12.962,0

26.021,0

73.368,0

115,1

96,7

a)

din producția vândută

(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

35.433,0

41.709,0

30.147,0

7.733,0

8.273,0

11.273,0

24.420,0

51.699,0

171,5

85,1

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

24.763,0

35.919,0

25.054,0

6.460,0

7.000,0

10.000,0

23.149,0

46.609,0

186,0

101,2INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 =

6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

10.670,0

5.790,0

5.093,0

1.273,0

1.273,0

1.273,0

1.271,0

5.090,0

99,9

47,7

din vânzarea mărfurilor

8

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

30.501,0

36.704,0

33.584,0

10.538,0

7.841,0

1.689,0

1.601,0

21.669,0

64,5

110,1

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

cl.l

subvenții cu TVA

36.598,0

43.677,0

39.964,0

12.541,0

9.330,0

2.010,0

1.905,0

25.786,0

64,5

109,2

cl.2

subvenții fara TVA

30.501,0

36.704,0

33.584,0

10.538,0

7.841,0

1.689,0

1.601,0

21.669,0

64,5

110,1

cl.3

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

31.569,0

38.294,0

34.716,0

11.085,0

7.903,0

595,0

595,0

20.178,0

58,1

110,0

TVA

5.261,0

6.114,0

5.543,0

1.770,0

1.261,0

95,0

95,0

3.221,0

58,1

105,4

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

26.308,0

32.180,0

29.173,0

9.315,0

6.642,0

500,0

500,0

16.957,0

58,1

110,9

el.4

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

4.717,0

5.064,0

4.908,0

1.338,0

1.332,0

1.320,0

1.194,0

5.184,0

105,6

104,0

TVA

786,0

808,0

783,0

214,0

213,0

211,0

190,0

828,0

105,7

99,6

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

3.931,0

4.256,0

4.125,0

1.124,0

1.119,0

1.109,0

1.004,0

4.356,0

105,6

104,9

cl.5

subvenții de Ia CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

312,0

340,0

340,0

118,0

95,0

95,0

116,0

424,0

124,7

109,0

TVA

50,0

54,0

54,0

19,0

15,0

15,0

19,0

68,0

125,9

îoXo

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

262,0

286,0

286,0

99,0

80,0

80,0

97,0

356,0

124,5

<109,2.INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

conform

HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.

16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd.

25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

o)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

72.557,0

78.413,0

75.895,0

Propuneri an curent 2018

%

%

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3 a

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6a

6b

6c

6d

6

7

8

18.350,0

18.212,0

18.490,0

18.316,0

73.368,0

96,7

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1

Cheltuieli de exploatare

(rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

72.557,0

78.413,0

75.895,0

18.350,0

18.212,0

18.490,0

18.316,0

73.368,0

96,7

104,6

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

17.611,0

19.069,0

15.796,0

4.147,0

4.147,0

4.146,0

4.143,0

16.583,0

105,0

89,7

Al

Cheltuieli privind stocurile

(rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd.

39), din care:

32

13.551,0

15.163,0

12.343,0

3.253,0

3.253,0

3.253,0

3.255,0

13.014,0

105,4

91,1

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

10.170,0

11.215,0

8.634,0

2.225,0

2.225,0

2.225,0

2.226,0

8.901,0

103,1

84,9

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1.844,0

3.000,0

1.204,0

310,0

310,0

310,0

311,0

1.241,0

103,1

65,3

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

8.117,0

8.000,0

7.209,0

1.858,0

1.858,0

1.858,0

1.858,0

7.432,0

103,1

88,8

b3)

alte cheltuieli materiale consumabile

36.1

209,0

215,0

221,0

57,0

57,0

57,0

57,0

228,0

103,2

105,7

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

107,0

188,0

102,0

26,0

26,0

26,0

27,0

105,0

102,9

95,3

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

3.240,0

3.725,0

3.581,0

995,0

995,0

995,0

996,0

3.981,0

111,2

110,5

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

34,0

35,0

26,0

7,0

7,0

7,0

6,0

27,0

103,8

76,5

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți                              (rd.

41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

1.262,0

1.258,0

1.048,0

271,0

271,0

271,0

267,0

1.080,0

103,1

83,0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

390,0

408,0

231,0

60,0

60,0

60,0

58,0

238,0

103,0

59,2

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

.     •    «•-Sf.

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

872,0

850,0

817,0

211,0

211,0

211,0

209,0

842,0

103,1

93,7

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

2.798,0

2.648,0

2.405,0

623,0

623,0

622,0

621,0

2.489,0

103,5

86,0

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

338,0

337,0

314,0

83,0

83,0

83,0

81,0

330,0

105,1

92,9

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

2,0

3,0

1,0

1,0

1,0

100,0

50,0

el)

cheltuieli de protocol, din care:

51

2,0

3,0

1,0

1,0

1,0

100,0

50,0

- tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

Trirnl

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

8,0

8,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

6,0

200,0

37,5

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

-interna

65

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

185,0

189,0

129,0

33,0

33,0

33,0

34,0

133,0

103,1

69,7

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

16,0

16,0

4,0

4,0

4,0

5,0

17,0

106,3

100,0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.348,0

1.351,0

1.438,0

371,0

371,0

371,0

370,0

1.483,0

103,1

106,7

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

559,0

650,0

666,0

138,0

138,0

138,0

136,0

550,0

82,6

119,1

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

15,0

18,0

11,0

24,0

24,0

24,0

23,0

95,0

863,6

73,3

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0,0

0,0

13,0

13,0

13,0

100,0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

901,0

744,0

504,0

130,0

130,0

130,0

129,0

519,0

103,0

55,9


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd.

82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

1.314,0

1.341,0

1.527,0

426,0

426,0

426,0

426,0

1.704,0

111,6

116,2

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

5,0

5,0

2,0

3,0

5,0

100,0

100,0

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

2,0

200,0

50,0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

499,0

389,0

475,0

84,0

84,0

84,0

83,0

335,0

70,5

95,2

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

50.979,0

49.419,0

48.866,0

12.454,0

12.316,0

12.595,0

12.427,0

49.792,0

101,9

95,9

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

41.850,0

40.482,0

40.061,0

12.056,0

11.918,0

12.198,0

12.040,0

48.212,0

120,3

95,7

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

39.564,0

39.678,0

39.259,0

11.570,0

11.570,0

11.570,0

11.547,0

46.257,0

117,8

99,2

a) salarii de bază

89

38.887,0

37.257,0

36.838,0

6.600,0

6.600,0

6.600,0

6.586,0

26.386,0

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

4.970,0

4.970,0

4.970,0

4.961,0

19.871,0

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per.determinată

91,1

398,0

13,0

10,0

e)cheltuieli cu salariile personalului cf.

HG1091/2014/hgl017/2015

91,2

279,0

2.408,0

2.411,0

□âINDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

O\ <1

Oî tl

8 =

5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

C2

Bonusuri

(rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd.

99), din care:

92

2.286,0

804,0

802,0

486,0

348,0

628,0

493,0

1.955,0

243,8

35,1

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

145,0

144,0

66,0

66,0

66,0

67,0

265,0

184,0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

210,0

144,0

143,0

142,0

142,0

142,0

426,0

297,9

68,1

b) tichete de masă;

96

2.076,0

515,0

515,0

420,0

140,0

420,0

284,0

1.264,0

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

396,0

335,0

335,0

132,0

132,0

131,0

132,0

527,0

157,3

84,6

a) pentru directori/directorat

105

221,0

250,0

250,0

86,0

86,0

86,0

87,0

345,0

138,0

113,1

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

85,0

85,0

85,0

42,0

42,0

42,0

42,0

168,0

197,6

100,0

- componenta fixă

109

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

90,0

4,0

4,0

3,0

3,0

14,0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

8.733,0

8.602,0

8.470,0

266,0

266,0

266,0

255,0

1.053,0

12,4

97,0

D. rd.

122

Mte cheltuieli de exploatare (rd. 115 +

118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. i, din care:

114

2.653,0

8.584,0

9.706,0

1.323,0

1.323,0

1.323,0

1.320,0

5.289,0

54,5

365,8

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

1.369,0

943,0

2.065,0

198,0

198,0

198,0

197,0

791,0

38,3

150,8

- către bugetul general consolidat

116

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3 a

conform

HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

TrimII

TrimIII

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

o)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

1.284,0

7.641,0

7.641,0

1.125,0

1.125,0

1.125,0

1.123,0

4.498,0

58,9

595,1

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd, 123-rd. 126), din care:

122

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fl.2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd.

128 + rd. 129 + rd. 1 30), din

care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

o)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

-6.623,0

0,0

-12.164,0

-79,0

-2.098,0

-5.528,0

7.705,0

0,0

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3 a

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

41.850,0

40.482,0

40.061,0

48.212,0

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

149

243,0

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

7.298,0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

39.564,0

39.678,0

39.259,0

46.257,0

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

Prevederi an precedent 2017

Aprobat

Preliminat

/ Realizat

conform

HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

1.026,0

962,0

960,0

5

Nr. mediu de salariați

153

1.053,0

993,0

993,0

Nr. mediu de salariați iară conducere

1.050,0

990,0

990,0

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 rd. 93* - rd. 98)/rd. 153J/12* 1000

154

3.140,0

3.339,9

3.304,6

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3.321,4

3.407,6

3.372,1

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

62,6

79,0

64,2

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

el)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

Propuneri an curent 2018

%

%

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3a

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6a

6b

6c

6d

6

7

8

927,0

939,0

936,0

X

X

X

4.268,8

X

X

X

3.621,0

X

X

X

78,1

X

X

X

X

X

X

zv. 0

X

X

XPrevederi an

precedent 2017

Propuneri an curent 2018

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 =

6/5

8 =

5/3 a

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2016

conform HG/Ordin comun HCL nr.512/2017

conf orm Hotă rarii C.A.

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

x

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

25.207,0

31.800,0

3.216,0

3.216,0

9

Creanțe restante, din care:

165

8.167,0

8.657,0

3.040,0

3.000,0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

3.040,0

3.000,0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul,îămas de rambursat)      1

171

/' /

Director Genera), ing. Alexandri NDireetpt-Fmanciar,

ec. Monica Tănasa

Șe^serv. BTV

cc.,Camelia Censport

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751. Fax: 0244 513228. e-mail: office@ratph.ro. www.ratph.roGradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2016

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2017

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

36.250,0

35.433,0

97,7

35.055,0

30.147,0

86,0

1

Venituri din exploatare*)

36.250,0

35.433,0

97,7

35.055,0

30.147,0

86,0

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare


S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa nr. 4 'eA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina

t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

9.034,0

61,0

2.628,0

1

Surse proprii, din care:

9.034,0

2.628,0

a) - amortizare

7.641,0

1.296,0

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

sursă neconsumată 2017          (

cota de dezvoltare de 15% din venituri bilete aferenta 2014,2015,2016)

1.393,0

61,0

1.332,0

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

9.034,0

61,0

2.628,0

1

Investiții în curs, din care:

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

2.490,0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare rețea contact troleibuz(zona centrala)

116,0

Automate de bilete

140,0

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent

2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

<acordare rețea centralizata termoficare

930,0

Stand reglat direcție autobuze

47,0

Modernizare statie inspecție tehnica

125,0

Mașina de dejantat D=22,5 toii

47,0

Mașina de echilibrat roti D = 22,5 toii SH

70,0

Stand probat si reglat electroinjectoare Diesel

23,0

Strung prelucrare bandaje

50,0

Choper tracțiune tramvaie

500,0

Sursa statica 15 kw

100,0

Autotum SH pentru rețeaua de tramvaie si troleibuze

250,0

Telelift SH

46,0

Motostivuitor 1,5 t SH

46,0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina t

an curent 2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

45,0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare drum incinta

45,0

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2017

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent 2018

an 2019

an 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:

16,0

138,0

Freza zapada

4,0

Aparat de aer condiționat

3,0

Pompa submersibila

9,0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

Director Fi

ec. Monica Tănase

PROGRAM

investiții din surse proprii pentru atuiî 2018 - propunere— .................— — -

PREȚ

PREȚ

PREȚ

Nr.

OBHCCTW

' ILM_

cant i-

UNITAR

TOTAL

TOTAL

CrU

TAIE

lei fără

lei fără TVA

curo fâră

TVA

TVA

1.

Modernizare rețea ecsntaci troleibuz ( zona centrală)

buc.

-

116.250

25.000

2.

Automate de bilele

buc.

10

13.950

139.500

30.000

3.

Racordare rețea centralizată tcnnoficare

-

930.000

200.000

4.

Stand reglat direcție autobuze

buc.

1

46.5110

46,500

10.000

5.

—---

Modernizare stație inspecție tehnică

buc.

1

-

125.000

26.882

ft.

Mașină de dcjanlat D — 2?.,5 țoii

46.500

46.500

10.000

7.

Mașină de echilibrat roți D ■ - 22.5 țoii- second baiul

buc.

1

70 000

70,000

15.054

........ »•

Stand probai și reglat eîcctroinjectoare Diesel (sistem COMMON -RAID

I

23.000

23.000

4.946

9.

Strung prelucrare bandaje

buc.

1

50.0011

50.000

10.753

11).

Choopcr tracțiune Tv.

buc.

5

100.000

500.000

107.527

il

Sursă statică 15 Kw

buc.

5

20,000

100.000

21.505

Achiziția de utilaje:

12.

o autotum secând litind pentru    rețeaua de

tramvai si troleibuz

buc.

1

250.000

250.OOO

53.763

o telelill second hand

o moleșii vuitor 1,5 t- secund harul

1

46.500

46.500

10.000

1

46.500

46.500

10.000

13.

.Alto dotări

-

138.250

29.731

TOTAL LUCRĂRI NOI DIN SURSE PROPRII

2.628.000

565.161

...

-----DIRECTOR FINANCIAR, ec. Monica Tănase .


DIRECTOR iJEHNIC,


ing. ion Micii

ȘEF STI, ing. Cornel Fiiip


ȘEF STE,

mg. Costia Fierarii


ȘEF ȘIRA, ing. Florin Ma


ȘEF

ec. Cam


ȘEF ing. GbeșAnexa nr.5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent 2018

An 2019

An 2020

Prelimi nat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1.

Continuarea măsurii reducerii de personal etapa II ( 30.06.-31.12.2018).

sep. 18

-12.164

-

835

-

835

-

835

-

2

Măsura 2. Modificarea programului de transport și a listei de stații

iul.18

-12.164

-

1.800

-

-

-

-

-

3

Măsura 3. Valorificarea bunurilor casate scoase din uz troleibuze și autobuze.

iun. 18

-12.164

-

500

-

500

-

500

-

4

Măsura4 . Reducerea consumului de carburanți cu 3%.

apr. 18

-12.164

/)

-

200

-

500

-

1.000

-

Total:

Lx

X

3.335

1.835

-

2.335

-


EXECUȚIE BUGETARA 12 LUNI 2017

mii lei

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf.HCL nr.512/2017

12 LUNI 2017

0

1

2

3

4

5

Realizat

%

1

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

78.413,0

63.731,0

81,3

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:

2

78.413,0

63.731,0

81,3

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),            din

care:

3

41.709,0

30.147,0

72,3

al)din vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

35.919,0

25.054,0

69,8

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

5.790,0

5.093,0

88,0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+ rd. subvenții fără TVA CLM + ASSC+ CNPAS si UPG), din care:

9

36.704,0

33.584,0

91,5

cl.l

Subvenții cu TVA de la CLM + ASSC + CNPAS si UPG

43.677,0

39.964,0

91,5

cl.2

fără TVA de la CLM +ASSC

10

36.704,0

33.584,0

91,5

cl.3

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

38.294,0

34.716,0

90,7

TVA

6.114,0

5.543,0

90,7

subvenții (protecție socială)

32.180,0

29.173,0

90,7

cl.4

subvenții de Ia ASSC cu TVA, din care:

5.064,0

4.908,0

96,9

TVA

808,0

783,0

96,9

subvenții (protecție socială)

4.256,0

4.125,0

96,9

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, cu TVA din care:

340,0

340,0

100,0

TVA

54,0

54,0

100,0

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești

286,0

286,0

100,0

c2)

transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare

11


Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf.HCL nr.512/2017

îf «...4 M

12 LUNI 2017 V)

7/

0

1

2

3

4

5

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20J-Rd.21), din care:

14

fl)din amenzi și penalități

15

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd,18+Rd,19), din care:

16

active corporale

17

active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:

22

0,0

0,0

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

0,0

0,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

78.413,0

75.895,0

96,8

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31 +Rd.79+Rd.86+Rd. 120),din care:

30

78.413,0

75.895,0

96,8

A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:

31

19.069,0

15.796,0

82,8

Al)

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

15.163,0

12.343,0

81,4

a)cheltuieli cu materiile prime

33

b)cheltuieli cu materiale consumabile, din

care:

34

11.215,0

8.634,0

77,0

31)cheltuieli cu piese de schimb

35

3.000,0

1.204,0

40,1

?2)cheltuieli cu combustibilii

36

8.000,0

7.209,0

90,1

?3)alte cheltuieli materiale consumabile

36,1

215,0

221,0

102,8

c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

188,0

102,0

54,3

d)cheltuieli privind energia și apa

38

3.725,0

3.581,0

96,1

e)cheltuieli privind mărfurile

39

35,0

26,0

74,3

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.258,0

1.048,0

83,3

i)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

408,0

231,0

56,6

?)cheltuieli privind chiriiIe(Rd.43+Rd.44), lin care:

42Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf.HCL nr.512/2017

12 LUNI 2017 ’ .

0

1

2

3

4

5

bl)către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)către operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

850,0

817,0

96,1

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de

terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+R d.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

2.648,0

2.405,0

90,8

a)cheltuieli cu colaboratorii

47

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

337,0

314,0

93,2

bl)cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)cheltuieli de protocol, reclamă și pub!icitate(Rd.51+Rd.53), din care:

50

3,0

LO

33,3

cljcheltuieli de protocol, din care:

51

3,0

1,0

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

_tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.61 ),din care:

57

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)ch.de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3)pentru cluburile sportive

60

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

^cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

8,0

3,0

37,5

cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din

care:

64

internă

65

externă

66

g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

189,0

129,0

68,3

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf.HCL nr.512/2017

12 LUNI 2017

0

1

2

3

4

5

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

16,0

100,0

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.351,0

1.438,0

106,4

il)cheltuieli de asigurare și pază

70

650,0

666,(

102,5

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

18,0

11,0

61,1

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

13,0

aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)alte cheltuieli

78

744,0

504,0

67,7

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85 ), din care:

79

1.341,0

1.527,0

113,9

a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

5,0

c)ch.cu taxa de licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

2,0

1,0

f)cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

389,0

475,0

C)

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l 13)

86

49.419,0

48.866,0

98,9

CO)

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

87

40.482,0

40.061,0

99,0

CI)

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:

88

39.678,0

39.259,0

98,9

a)salarii de bază

89

37.257,0

36.838,0

98,9

t))sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c)alte bonificații(conform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului ae per. determinată

91,1

13,0

10,0

e)cheltuieli cu salariul minim pe economie aferent personalului cf. Legislației

91,2

2.408,0

2.411,0

100,1

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf.HCL nr.512/2017

12 LUNI

V-” < .'■

2017/■.

0

1

2

3

4

5

C2)

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

804,0

802,0

99,8

a)cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

145,0

144,0

99,3

tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

94

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

144,0

143,0

b)tichete de masă

96

515,0

515,0

100,0

c)tichete de vacanță

97

d)ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03),din care:

100

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele

(Rd. 105+Rd.l08+Rd.l 11+Rd.l 12), din care:

104

335,0

335,0

100,0

a)pentru directori/directorat

105

250,0

250,0

100,0

componenta fixă

106

componenta variabilă

107

?)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:

108

85,0

85,0

100,0

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

c)pentru AGA și cenzori

111

0,0

0,0

0,0

d)pentru alte comisii și comitete constituite lotri vi t legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații egale

'Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd, 118-r ld.119), din care:

113

8.602,0

8.470,0

98,5
Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf.HCL nr.512/2017

12 LUNI 2017 v

-

0

1

2

3

4

5

a)ch.privind contribuția la asigurările sociale

114

6.228,0

6.161,0

98,9

b)ch.privind contribuția la asigurări pt.șomaj

115

200,0

183,0

91,5

c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

2.121,0

2.073,0

97,7

d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

53,0

53,0

100,0

e)ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f)ch.privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D)

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd+127 +Rd.l28),din care:

120

8.584,0

9.706,0

a)cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.l22+Rd.l23),din care:

121

943,0

2.065,0

către bugetul general consolidat

122

către alți creditori

123

bjcheltuieli privind activele imobilizate

124

cjcheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)alte cheltuieli - despăgubiri

126

ejch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

7.641,0

7.641,0

100,0

jaj ustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd.l29-Rd,131),din care:

128

fljcheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

fl. 1 jprovizioane privind participarea la profit a salariaților

130

:'l .2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

12.1 )din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35),din care:

132

din participarea salariaților la profit

133

din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37-HRd.l40+Rd.l43),din care:

136

ajchel tuieli privind dobânzile(Rd,138+Rd.l39), din care:

137

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf.HCL nr.512/2017

12 LUNI

201.7

0

1

2

4

5

al)aferente creditelor pentru investiții

138

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)cheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd.l41+Rdl42),din care:

140

0,0

bl)aferente creditelor pentru investiții

141

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

145

0,0

-12.164,0

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

149

9.034,0

61,0

1

Alocații de la buget

150

2

Surse proprii

151

9.034,0

61,0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

15 Ibis

VI

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

152

9.034,0

61,0

VII

DATE DE FUNDAMENTARE

153

1

Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)

154

40.482,0

40.061,0

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

155

39.678,0

39.259,0

3

Nr.de personal prognozat la finele anului

156

962,0

960,0

4

Nr.mediu de salariați total

157

993,0

993,0

Nr.mediu de salariați fără conducere

990,0

990,0

5

a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l55/Rd.l57)/12*1000

158

3.339,9

3.304,6

b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154-rd93*rd.98)/Rd. 157)/l 2* 1000

159

3.407,6

3.372,1

6

a)Productivitatea muncii în unități valorice 3e total personal mediu (mii ei/persoană)(Rd.2/Rd. 157)

160

79,0

64,2

))Productivitatea muncii în unități valorice )e total personal mediu(cantitate produse înite/persoană) W=QPF/Rd.l57

161

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

162

cantitate de produse finite (QPF)

163

preț mediu (p)

164

valoare=QPF*p

165

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

BVC rectificat conf.HCL nr.512/2017

12 LUNI 2017

0

1

2

3

4

5

_pondere în venituri totale de exploatare=Rd. 165/Rd.2

166

7

Plăti restante

167

31.800,0

3.216,0

8

Creanțe restante,din care:

168

8.657,0

3.040,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

169

de la operatori cu capital privat

170

de la bugetul de stat

171

de la bugetul local

172

de la alte entități

173

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

174

NOTA:

La rd. 69, pct.i) -alte cheltuieli cu serviciile executate de terți - depășirea se datoreaza cheltuielilor cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale ( i4).

La rd.70, pct.il) - cheltuieli de asigurare și pază - depășirea se datoreaza din creșterea salariului minim pe economie conform legii.

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli, sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), reduceri comerciale primite (609), cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(624), alte cheltuieli de exploatare (6588),cheltuieli exploatare - provizioane pentru riscuri si cheltuieli (6812).

La rd. 127, pct e) - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale - depășirea se datorează reevaluării mijloacelor de transport

La rd. 167 - Plăti restante - sume pe care societatea le datoreaza la ANAF, la SPFL conform HCL nr.355/18.10.2017, furnizori.

La rd. 168 - Creanțe restante - sumă formată din clienti in litigiu, sume de recuperat de la Casa de Sanatate si sume de regularizat cu Municipiul Ploiești.


întocmit,

ec. Daniela Moise


« js, AER0°

ISO

4 Nr. 610 .3


Notă de fundamentare privind previzionarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al SC Transport Călători Express SA Ploiești -Proiect -

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești funcționează ca entitate de interes public aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfășoară urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor si îmbunătățirea calității acestui 9                        3                                       9                                    9

serviciu la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2018 este fundamentat în conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 -Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, Legii 227/2015-privind Codul Fiscal actualizat cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.31/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.3145/05.05.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat detaliat în anexele nr.l - 5, fiind structurat astfel:

• /r??'     .       '■

I. VENITURI                                 A A

Pentru anul 2018 sursele de venituri sunt constituite în conformitatfe%^?gT5&' prevederile:

 • > Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579 / 04.11.2013 și 21644 / 04.11.2013 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și S.C. T.C.E. S.A. Ploiești;

 • > Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/ 15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători.

 • I. Veniturile totale sunt în sumă de 73.368 mii lei, din care: -Venituri din exploatare...............73.368 mii lei;

-Venituri financiare................................0 mii lei.

Din totalul veniturilor din exploatare, estimăm că vom obține următoarele sume:

 • •  venituri proprii in suma de 46.609 mii lei,

 • •  venituri din subvenții in sumă de 21.669 mii lei, din care:

16.957 mii lei este suma alocată, fără TVA, pentru acordarea de facilități anumitor categorii defavorizate de călători, de către Municipiul Ploiești;

4.356 mii lei, sumă alocată de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare;

356 mii lei, sumă alocată de către C.N.P.A.S. și UPG Ploiești.

Veniturile din subvenții au fost previzionate conform legislației în vigoare la această dată. Subvențiile de la CLM Ploiești și ASSC, conțin TVA.

 • II. CHELTUIELI

Pentru anul 2018 prevederile privind cheltuielile, reprezintă prețul prestației serviciilor efectuate de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești în calitate de operator pentru Municipiul Ploiești în calitate de beneficiar precum și cheltuielile pentru activitatea de transport în sistem de curse regulate special și alte activități. La previzionarea cheltuielilor s-a avut în vedere și inflația aferentă anului 2018 de 3,1% conform OMF nr.1453/13.02.2018.

Bugetul de venituri și cheltuieli este prezentat detaliat în anexele nr.l - 5, astfel pentru anul 2018:

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2018 sunt în sumă de 73.368 mii lei, din care:

1. Cheltuieli de exploatare 73.368 mii lei.                               >

X / o

 • A.    Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 16.583 mii lei, din care:

 • > Al.Cheltuieli privind stocurile 13.014 mii lei;

 • > A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți 1.080 mii lei, reprezentând: cheltuieli cu prime de asigurare, cheltuieli cu întreținere și reparații;

 • > A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 2.489 mii lei, reprezentând: cheltuieli de protocol, cheltuieli de reclamă și publicitate, cheltuieli de deplasare, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli de asigurare și pază, cheltuieli cu pregătirea profesională, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți.

 • B.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 1.704 mii lei:

 • - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice 5 mii lei;

 • - cheltuieli cu taxă de mediu 2 mii lei;

 • - cheltuieli cu alte taxe și impozite 335 mii lei.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2018 este de 927 salariati.

J

 • C. Cheltuieli cu personalul.................................... 49.792 mii lei, din care:

 • > C0. Cheltuieli de natură salarială ........48.212 mii lei

 • > CI. Cheltuieli cu salariile.........................46.257 mii lei, din care:

 • -  Salarii de bază....................................... 26.386 mii lei;

 • -  Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

(conform CCM)........................................................19.871 mii lei.

Cheltuielile cu salariile sunt influențate de următoarele majorări fața de nivelul realizat în anul precedent:

 • - reîntregirea pentru anul 2018 cu sumele aferente majorării salariilor de bază din anul 2017 , respectiv 243mii lei;

 • - sumele reprezentând creșterea salariilor de bază, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale 7.298 mii lei;

>    C2. Bonusuri.............................................. 1.955 mii lei.

 • > C3. Alte cheltuieli cu personalul -

 • > C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 527 mii lei, din care :

 • -  Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru directori 345 mii lei;

- Cheltuieli aferente contractelor de mandat pentru Consiliul de Administrație 168 mii lei și pentru secretariat 14 mii lei.

> C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 1.053 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare 5.289 mii lei și reprezintă:

 • - cheltuieli cu majorări și penalități: 791 mii lei, penalități

 • - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale: 4.498 mii lei.

2. Cheltuieli financiare -

 • III. Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 asigură echilibrarea veniturilor cu cheltuielile activitții de transport public de călători.

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare va fi realizat din surse proprii ținând cont de faptul că din estimările realizate, se poate constitui sursă numai din amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale deductibile fiscal, previzionată pentru anul 2018 și respectiv din sursa ramasa neconsumata din anul 2017 reprezentând cota de dezvoltare de 15% aferentă veniturilor din bilete pentru perioada anilor 2014,2015 și 2016.

Propunerile de investiții din surse proprii pentru anul 2018 sunt cuprinse în Programul de investiții din surse proprii ale S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, atașat la prezenta, conform anexei nr.4.1. Fiecare obiectiv propus este fundamentat astfel:

1. Modernizare rețea contact troleibuz ( zona centrală)

Are ca principal scop intenția de scurtare a traseului 44, la sfârșit de săptămână, coroborat cu faptul că în perioada de vară circulația este întreruptă pe bulevardul Independenței fapt ce impune modernizarea zonei de schimbare a direcției de mers, spre stânga, prin montarea unui macaz electric de comandă, și reconfigurarea traseului rețelei fir contact.

2. Automate de bilete - 10 buc.

Propunerea de achiziționare a unui număr de 10 automate de vânzare bilete, în completarea celor 30 de automate de bilete aflate deja în exploatare este bazată pe următoarele elemente:

-se vine in intampinarea clientului, prin oferta permanenta de bilete;

-scade numărul calatorilor neplatitori;

-sunt evitate cheltuielile cu personalul si de intretinere, fata de varianta deschiderii de tonete noi pentru vanzarea de bilete. Iar privind alimentarea cu energie electrica, se pot avea in vedere sisteme de “energie verde”, care sa elimine cheltuielile de conectare si funcționare pe baza energiei electrice din rețeaua naționala.

3. Racordarea la rețeaua centralizată de termoficare

In prezent, centrala termică din incinta S.C. T.C.E. S.A. Ploiești deservește și depoul de tramvaie printr- un traseu de conducte ineficient. Cazanele centralei termice au fost puse în funcțiune în anul 1992,

......

scurtc^gg^^


respectiv 1993, menținerea în funcționare a acestora se face cu dil astfel că orice defecțiune majoră ar impune schimbarea acestora în timp costuri mari.

Luând în calcul toate aceste aspecte, o soluție de rezolvare cu costuri

rezonabile este racordarea la rețeaua de termofîcare centralizată a municipiului.

4.1nvestiții pentru Secția Reparații Auto

Propunerile de investiții precizate la punctul 4, 6-8, din Anexa nr.4.1 sunt fundamentate ținând cont de cerințele RAR. Astfel pentru obținerea autorizației de funcționare RAR, este obligatorie dotarea cu echipamentele precizate în anexă, având în vedere faptul că orice intervenție la sistemul de direcție și frânare al autobuzelor, este verificată prin listing-ul de verificare. S.C. T.C.E.

 • 5. A. Ploiești riscă suspendarea sau anularea autorizației și amendă pentru lipsa acestor dovezi de verificare.

Ș.Investiții pentru Secția Transport Electric

Propunerea se fundamentează pe faptul că Strungul de prelucrare bandaje se află în dotarea secției de la înființare. La ora actuală s-a dovedit a fi insuficient datorită numărului mare al lucrărilor de strunjire bandaje. Piesele de schimb pentru acesta se achiziționeză cu mare dificultate.

Chooper tracțiune tramvai. Sursă statică 15 kw. Echipamentul din dotarea tramvaielor aflate în exploatare este ineficient din punct de vedere al consumului de energie, totodată asigurându-se piese de schimb pentru funcționarea celorlalte tramvaie.

 • 6. Investiții pentru achiziția de utilaje:

Autoturn pentru întreținem rețelei de contact tramvai și troleibuz - 1 buc.

In prezent activitatea de întreținere și reparații la nivelul firului de contact, se execută cu un autoturn cu anul de fabricație 1991, a cărui durată normată de funcționare este depășită. Acesta este un model care nu se mai fabrică, și prezintă o stare avansată de uzură.

Pentru activitatea de întreținere și reparare a firului de contact, este necesară achiziționarea unei autospeciale noi, dotată conform exigentelor tehnice actuale, pentru rezolvarea operativă a deficiențelor apărute în exploatare.

Telelift- 1 buc.

Pentru activitatea de întreținere și reparare a firului de contact precum și alte lucrări în incinta depoului de tramvaie este necesară achiziționarea unui telelift, dotat conform exigentelor tehnice actuale, pentru rezolvarea operativă a deficiențelor apărute în exploatare.

Motostivuitor - 1 buc.

Achiziția acestui utilaj este necesară pentru demontarea motoarelor termice cu care sunt echipate autobuzele, descărcarea materialelor grele cu care

■r & z                 b

■ 'f- , v/ /"'*■?:■:•-          ’’• • Q'A

se aprovizionează magaziile (butoaie cu ulei, anvelope, tamburi frână, bo|p|ifety^ etc.), transportarea subansamblelor între ateliere ( cutii de viteze, punți ^tc:)^ S'x’J ’«?j fiind trecut în planul de măsuri al Biroului Prevenție și Protecție, ca Inspectoratului Teritorial de Muncă.                                      M*

c ?J>

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3145/05.05.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești pe anul 2018 cuprinde :

- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, 2019, 2020;

-Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre;

-Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare;

-Anexa nr.4.1-Program investiții din surse proprii pentru anul 2018 -propunere;

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Anexele 1-5 sunt anexe de fundamentare ale Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2018 și estimările pe 2019, 2020, în ședința de urgență având în vedere depășirea termenului de 45 de zile prevăzut de Ordonanța nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici

9                                                                                                                   9

ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.t+tcG) S C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Z V ' ""          str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

-----—Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail. offlce@ralph.ro; www.ratph.ro


<

^M-AM¥3/22.o5~, 20/S-

Hotărârea nr. 7 din 22.05.2018 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express

S.A., societate înregistrată ia Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Marcu Valentin si dl. Neagu Puiu; in temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidența in vigoare, întruniți la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 22.05.2018, începând cu ora 15, 00 cu unanimitate de voturi, adopta următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă situațiile financiare anuale ale Transport Călători Express SA pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare ale Societății aferente anului 2017, conform materialului nr. DG.9457/15.05.2018.

Art.2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar al anului 2017.

Art.3. Aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare al Transport Călători Express S.A. Ploiești conform materialului nr. RU 9487 din 15.05.2018.

Art.4. Stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pe anul 2018 în forma prezentată și avizată prin art. 5 din Decizia nr. 7/22.05.2018 a Consiliului de Administrație și dispune înaintarea pentru aprobare către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art.5. la act de Informarea nr. BTV 9794 /18.05.2018 privind execuția sumelor decontate de către Municipiul Ploiești pentru serviciul de transport public local, către anumite categorii de beneficiari pe anul 2018.

Art.6. la act de Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2017, înregistrat cu nr. CA 9873/21.05.2018.

Art.7. la act de Adresa nr.23/22.05.2018 din partea Sindicatului Transportatorilor din Ploiești.

Adunarea Generală a Acționarilor, a S.C. Transport Călători Express S.A.;

Reprezentanții Municipiului Ploiești:Decizia nr. 7/ 22.05.2018


a Consiliului de Administrație al Transport Călători Express S.A.

Consiliul de Administrație al Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin membrii săi, respectiv dl. Vârlan Alexandru, dna. Aldescu Aurora, dna. Ana Maria Carmen Tănase, dl. Ene Roland Dorian și dl. Vlad Costel Cătălin, în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările și completările ulterioare; a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare; în conformitate cu Actul Constitutiv ăl societății; în baza prevederilor Contractelor de Mandat; coroborat cu întreaga legislație incidență aplicabilă în vigoare, întruniți în ședință ordinară la sediul din str. Găgeni nr. 88, Ploiești, jud. Prahova, în data de 22.05.2018, ora 1500 cu unanimitate de voturi, a aprobat și dispus următoarea:

DECIZIE :

Art.5. Avizează Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2019-2020
Data: QS-qX &