Hotărârea nr. 190/2018

Hotãrârea nr. 190 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţie «Consolidare şi refuncţionalizare Spital Municipal Ploiesti - etapa a II-a»

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 190 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul de investiție «Consolidare și refuncționalizare Spital Municipal Ploiești - etapa a Il-a»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius-Andrei Dinu, Florina-Alina Sorescu și Raportul de Specialitate nr. 4405/03.05.2018 al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «Consolidare și refuncționalizare Spital Municipal Ploiești -etapa a II-a»

ținând cont de Raportul de Specialitate al Comisiei nr. 6 - învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, din data de 22.05.2018 și de raportul Comisiei de specialitate nr.l de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 25.05.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (4), lit „d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul de investiție «Consolidare și refuncționalizare Spital Municipal Ploiești - etapa a II-a”», conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,4  George-Sțirin-J^iculae-


Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

X

-

BOTEZĂJ( (*

V.

xMUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE


AVIZ

Nr. 22/17.04.2018


1.Denumire proiect; Documentație tehnica- Rest de executat -CONSOLIDARE SI REFUNCTIONALIZARE SECȚIE ONCOLOGIE SPITAL MUNICIPAL PLOIEȘTI, ETAPA a -II A, intocmita de SC PACIC SRL.

2.Proiectant - SC PACIC SRL

3 .Beneficiar - Serviciul Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

  • • corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

  • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in

exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Principalii indicatori economici ai obiectivului de investiții

Prin proiect au fost analizate lucrările executate si corelate cu acestea au fost stabilite lucrările rest de executat pe următoarele domenii: rezistenta, arhitectura, instalații sanitare, instalații termice, instalații electrice.

Valoarea totala a investitei: 4.933.394, 34 lei fără TVA,

Din care C+M : 4.011.427, 94 lei fara TVA

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de

17.04.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,SECRETAR COMISIE Mariana STOCHITA


PROIECTARE Șl ANTREPRIZĂ CONSTRUCȚII INDUSTRIALE Șl CIVILE

&


Nr. Registrul Comerțului J40/4325/1991 Cod'Unic înregistrareJ^Q 19984

ALPHA BANK MAGHERU - COD IBAN RO11 .BUCU.1411.50  '   '  ---


TREZORERIE Sector 1 - COD IBAN RO49.TREZ.7015.Q$

BUCUREȘTI, Str. Al. Xenopol nr. 4, ap. 12, sectoțr i(/6pcK.p.1 d47^\=<t:

/Se

dEXANR.7.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești

Documentație tehnica rest lucrări de executat Etapa a Il-a proiect nr. 22912/2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare21 (fara TVA) lei

TVA lei

Valoare cu TVA lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectarea si asistenta tehnica

3.1

Studii

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Dpcumentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Expertizare tehnica

20000,00

3800,00

23800,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

61000,00

11590,00

72590,00

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

-

-

-

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

15000,00

2850,00

17850,00   '

3.5.5 Verificarea tehnica de calitatea a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

inclusa in 3.5.6

-

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

46000,00

8740,00

54740,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta 1%

43000,00

8170,00

51170,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

38000,00

7220,00

45220,00

3.7.2 Auditul financiar

5000,00

950,00

5950,00

3.8

Asistenta tehnica

127000,00

24130,00

151130,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

41000,00

7790,00

48790,00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

31000,00

5890,00

36890,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspactoratul de Stat in Construcții

10000,00

1900,00

11900,00

3.8.2 Dirigentie de șantier

86000,00

16340,00

102340,00

Total capitol 3

251000,00

47690.00

298690.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3794863,24

721024,01

4515887,26

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

80000,00

15200,00

95200,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

455524,00

86549,56

542073,56

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

5000,00

950,00

5950,00

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

4335387,24

823723,57

5159110,81

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier 3.5% cap.4

151738,55

28830,32

180568,87

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

136564,70

25947,29

162511,99

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

15173,85

2883,03

18056,88

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

-

-

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

q'/ //

l                   "1

j '■ : li

5.2.2-Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 7%o cap.4

31000.00

589^>,

y ' 36890,00

■      -e’<-•

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amnajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

-

'i' ■ o --------------------------

j.

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a

Construcțiilor - CSC 0.5% cap.4

21676,93

4118,61

25795,55

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire

5000,00

950,00

5950,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 3% cap.3+4

137591,61

26142,40

163734,01

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total capitol 5

347007,09

65931,34

412938,43

CAPIȚOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea pesronalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

4933394,34

937344,92

5870739,26

din care: C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

4011427,94

762171,30

4773599,24

2) In preturi la data de..........................

; 1 euro =Data: 03.2018

Beneficiar:

Primăria Orașului Ploiești


PROIECTARE Șl ANTREPRIZĂ CONSTRUCȚII INDUSTRIALE Șl CIVILE sr.

Nr. Registrul Comerțului J40/4325/1991 Cod1 Unic înregistrare ROI9984 toQ&e

ALPHA BANK MAGHERU - COD IBAN RO11 .BUCU. 1411.5094.2511 ;RO9§ --

TREZORERIE Sector 1 - COD IBAN RO49.TREZ7015.069X:XX0T.05;7CLx^ BUCUREȘTI, Str. Al. Xenopol nr. 4, ap. 12, sector 1, cod 01047.1^— Telefon: 021.326,07.95,021.326.07.98, Fax: 021.326.07.98, E-mail:./pacic1991@grnaii,cofți


ALPHA BANK MAGHERU - COD IBAN RO11 .BUCU.1411.5091.2511 ;RO9§     ''

... ți        >.'&    '.ț

an^x/nr.7. •?

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești

Documentație tehnica rest lucrări de executat Etapa a ll-a proiect nr. 22912/2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2’ (tara TVA) lei

TVA lei

Valoare cu TVA lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

Total capitol 1

-

-

-

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2 ‘

-

-

-

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectarea si asistenta tehnica

3.1

Studii

3.1.1. Studii de teren

-

-

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Dpcumentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Expertizare tehnica

20000,00

3800,00

23800,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

61000,00

11590,00

72590,00

3.5.1 Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

-

-

-

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

15000,00

--// ' ’ “

/ Ci;

2850,00

\ X ■ !' '. ■,

Xx--XX

■V s '

■   77850,00

,z.«I7

3.5.5 Verificarea tehnica de calitatea a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

inclusa in 3.5.6

\./ X.............-

W

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

46000,00

8740,00

54740,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanta 1%

43000,00

8170,00

51170,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

38000,00

7220,00

45220,00

3.7.2 Auditul financiar

5000,00

950,00

5950,00

3.8

Asistenta tehnica

127000,00

24130,00

151130,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

41000,00

7790,00

48790,00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

31000,00

5890,00

36890,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspactoratul de Stat in Construcții

10000,00

1900,00

11900,00

3.8.2 Dirigentie de șantier

86000,00

16340,00

102340,00

Total capitol 3

251000,00

47690.00

298690.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

1

4.1

Construcții si instalații

3794863,24

721024,01

451588776

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

80000,00

15200,00

95200,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

455524,00

86549,56

542073,56

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

5000,00

950,00

5950,00

4-6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

4335387,24

823723,57

5159110,81

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier 3.5% cap.4

151738,55

28830,32

180568,87

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

136564,70

25947,29

162511,99

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

15173,85

2883,03

18056,88

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

-

-

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

< / -C ■

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 7%o cap.4

31000.00

5890.00

• 'i.

.<:■ 36890.00

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amnajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

-

-

-

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a

Construcțiilor - CSC 0.5% cap.4

21676,93

4118,61

25795,55

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire

5000,00

950,00

5950,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 3% cap.3+4

137591,61

26142,40

163734,01

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

Total capitol 5

347007,09

65931,34

412938,43

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea pesronalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

4933394,34

937344,92

5870739,26

din care: C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4011427,94

762171,30

4773599,24

21 In preturi la data de..........

1 euro =Data: 03.2018

Beneficiar:

Primăria Orașului Ploiești